ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 199
42 21.11
7 3.52
18 9.05
49 24.62
25 12.56
58 29.15
141 70.85%
2  โรงเรียนนาข่าวิทยา 79
10 12.66
11 13.92
17 21.52
7 8.86
0 0.00
34 43.04
45 56.96%
3  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 220
12 5.45
29 13.18
6 2.73
43 19.55
35 15.91
95 43.18
125 56.82%
4  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 203
8 3.94
13 6.40
35 17.24
23 11.33
36 17.73
88 43.35
115 56.65%
5  โรงเรียนบ้านแก้ง 100
41 41.00
6 6.00
1 1.00
4 4.00
0 0.00
48 48.00
52 52.00%
6  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 102
12 11.76
10 9.80
8 7.84
10 9.80
13 12.75
49 48.04
53 51.96%
7  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 54
5 9.26
3 5.56
5 9.26
8 14.81
7 12.96
26 48.15
28 51.85%
8  โรงเรียนบ้านตาดโตน 91
9 9.89
20 21.98
11 12.09
3 3.30
4 4.40
44 48.35
47 51.65%
9  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1493
135 9.04
145 9.71
170 11.39
135 9.04
170 11.39
738 49.43
755 50.57%
10  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 72
36 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 50.00
36 50.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองผือ 95
14 14.74
1 1.05
10 10.53
15 15.79
7 7.37
48 50.53
47 49.47%
12  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 334
30 8.98
44 13.17
39 11.68
40 11.98
11 3.29
170 50.90
164 49.10%
13  โรงเรียนบ้านกุดจิก 70
13 18.57
0 0.00
9 12.86
8 11.43
4 5.71
36 51.43
34 48.57%
14  โรงเรียนบ้านหนองแวง 170
28 16.47
11 6.47
15 8.82
13 7.65
14 8.24
89 52.35
81 47.65%
15  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 121
19 15.70
18 14.88
5 4.13
12 9.92
0 0.00
67 55.37
54 44.63%
16  โรงเรียนบ้านกุดจอก 25
1 4.00
6 24.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
14 56.00
11 44.00%
17  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 127
8 6.30
6 4.72
25 19.69
4 3.15
11 8.66
73 57.48
54 42.52%
18  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 313
41 13.10
33 10.54
27 8.63
27 8.63
0 0.00
185 59.11
128 40.89%
19  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 73
5 6.85
7 9.59
6 8.22
4 5.48
7 9.59
44 60.27
29 39.73%
20  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 183
13 7.10
15 8.20
9 4.92
20 10.93
13 7.10
113 61.75
70 38.25%
21  โรงเรียนบ้านโนนแพง 50
9 18.00
4 8.00
5 10.00
1 2.00
0 0.00
31 62.00
19 38.00%
22  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 148
13 8.78
3 2.03
16 10.81
17 11.49
7 4.73
92 62.16
56 37.84%
23  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 145
16 11.03
13 8.97
8 5.52
13 8.97
4 2.76
91 62.76
54 37.24%
24  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 286
18 6.29
15 5.24
12 4.20
33 11.54
27 9.44
181 63.29
105 36.71%
25  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 39
6 15.38
3 7.69
2 5.13
3 7.69
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
26  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 68
6 8.82
6 8.82
4 5.88
6 8.82
2 2.94
44 64.71
24 35.29%
27  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 661
18 2.72
26 3.93
79 11.95
44 6.66
65 9.83
429 64.90
232 35.10%
28  โรงเรียนบ้านวังม่วง 83
10 12.05
10 12.05
8 9.64
1 1.20
0 0.00
54 65.06
29 34.94%
29  โรงเรียนบ้านบะหว้า 195
4 2.05
24 12.31
9 4.62
19 9.74
8 4.10
131 67.18
64 32.82%
30  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 369
44 11.92
32 8.67
45 12.20
0 0.00
0 0.00
248 67.21
121 32.79%
31  โรงเรียนบ้านสงเปือย 167
12 7.19
11 6.59
8 4.79
11 6.59
10 5.99
115 68.86
52 31.14%
32  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 119
14 11.76
4 3.36
16 13.45
3 2.52
0 0.00
82 68.91
37 31.09%
33  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 110
10 9.09
13 11.82
8 7.27
2 1.82
1 0.91
76 69.09
34 30.91%
34  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 78
6 7.69
10 12.82
4 5.13
2 2.56
2 2.56
54 69.23
24 30.77%
35  โรงเรียนบ้านดงเสียว 137
3 2.19
5 3.65
10 7.30
8 5.84
16 11.68
95 69.34
42 30.66%
36  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 49
6 12.24
0 0.00
3 6.12
6 12.24
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
37  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 103
9 8.74
11 10.68
10 9.71
0 0.00
1 0.97
72 69.90
31 30.10%
38  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 320
19 5.94
14 4.38
31 9.69
19 5.94
13 4.06
224 70.00
96 30.00%
39  โรงเรียนบ้านนาจาร 107
14 13.08
5 4.67
12 11.21
0 0.00
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
40  โรงเรียนบ้านท่าควาย 125
12 9.60
1 0.80
3 2.40
16 12.80
4 3.20
89 71.20
36 28.80%
41  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 201
12 5.97
13 6.47
28 13.93
4 1.99
0 0.00
144 71.64
57 28.36%
42  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 134
13 9.70
11 8.21
6 4.48
6 4.48
2 1.49
96 71.64
38 28.36%
43  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 163
26 15.95
2 1.23
14 8.59
2 1.23
2 1.23
117 71.78
46 28.22%
44  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 129
15 11.63
4 3.10
17 13.18
0 0.00
0 0.00
93 72.09
36 27.91%
45  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 174
27 15.52
11 6.32
10 5.75
0 0.00
0 0.00
126 72.41
48 27.59%
46  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 73
12 16.44
0 0.00
4 5.48
4 5.48
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
47  โรงเรียนบ้านนาฮี 106
4 3.77
3 2.83
7 6.60
7 6.60
8 7.55
77 72.64
29 27.36%
48  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 890
90 10.11
69 7.75
83 9.33
0 0.00
0 0.00
648 72.81
242 27.19%
49  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 48
3 6.25
6 12.50
4 8.33
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
50  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 229
23 10.04
25 10.92
9 3.93
5 2.18
0 0.00
167 72.93
62 27.07%
51  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 175
8 4.57
9 5.14
4 2.29
17 9.71
9 5.14
128 73.14
47 26.86%
52  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 94
4 4.26
7 7.45
4 4.26
4 4.26
6 6.38
69 73.40
25 26.60%
53  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 68
2 2.94
6 8.82
3 4.41
7 10.29
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
54  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 87
15 17.24
4 4.60
4 4.60
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 153
13 8.50
7 4.58
12 7.84
7 4.58
1 0.65
113 73.86
40 26.14%
56  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 190
15 7.89
9 4.74
19 10.00
6 3.16
0 0.00
141 74.21
49 25.79%
57  โรงเรียนบ้านนาซอ 136
8 5.88
7 5.15
18 13.24
1 0.74
0 0.00
102 75.00
34 25.00%
58  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 92
9 9.78
3 3.26
9 9.78
2 2.17
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
59  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 120
13 10.83
8 6.67
6 5.00
2 1.67
1 0.83
90 75.00
30 25.00%
60  โรงเรียนบ้านเสาวัด 134
6 4.48
9 6.72
8 5.97
4 2.99
6 4.48
101 75.37
33 24.63%
61  โรงเรียนบ้านดอนทอย 119
19 15.97
3 2.52
7 5.88
0 0.00
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
62  โรงเรียนบ้านตาด 170
10 5.88
9 5.29
14 8.24
8 4.71
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
63  โรงเรียนบ้านบะยาว 142
15 10.56
8 5.63
3 2.11
7 4.93
1 0.70
108 76.06
34 23.94%
64  โรงเรียนบ้านนาหวาย 59
1 1.69
3 5.08
4 6.78
4 6.78
2 3.39
45 76.27
14 23.73%
65  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 43
0 0.00
1 2.33
8 18.60
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
66  โรงเรียนบ้านวังบง 293
10 3.41
2 0.68
24 8.19
25 8.53
7 2.39
225 76.79
68 23.21%
67  โรงเรียนบ้านยางคำ 138
27 19.57
2 1.45
2 1.45
0 0.00
0 0.00
107 77.54
31 22.46%
68  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 76
6 7.89
0 0.00
9 11.84
2 2.63
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
69  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 103
6 5.83
4 3.88
12 11.65
1 0.97
0 0.00
80 77.67
23 22.33%
70  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 64
0 0.00
9 14.06
4 6.25
0 0.00
1 1.56
50 78.13
14 21.88%
71  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 64
7 10.94
5 7.81
2 3.13
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
72  โรงเรียนบ้านคึม 124
18 14.52
5 4.03
2 1.61
2 1.61
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
73  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 223
0 0.00
0 0.00
24 10.76
24 10.76
0 0.00
175 78.48
48 21.52%
74  โรงเรียนบ้านวังโพน 75
5 6.67
6 8.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
75  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 277
23 8.30
12 4.33
8 2.89
10 3.61
6 2.17
218 78.70
59 21.30%
76  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 171
17 9.94
14 8.19
3 1.75
1 0.58
1 0.58
135 78.95
36 21.05%
77  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 141
0 0.00
1 0.71
11 7.80
9 6.38
8 5.67
112 79.43
29 20.57%
78  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 162
9 5.56
0 0.00
17 10.49
7 4.32
0 0.00
129 79.63
33 20.37%
79  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 121
6 4.96
8 6.61
5 4.13
3 2.48
2 1.65
97 80.17
24 19.83%
80  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 62
3 4.84
2 3.23
3 4.84
2 3.23
2 3.23
50 80.65
12 19.35%
81  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 62
2 3.23
1 1.61
9 14.52
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
82  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 93
0 0.00
1 1.08
9 9.68
8 8.60
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 181
6 3.31
10 5.52
14 7.73
3 1.66
2 1.10
146 80.66
35 19.34%
84  โรงเรียนบ้านโนนไทย 57
2 3.51
8 14.04
1 1.75
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
85  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 89
0 0.00
0 0.00
9 10.11
8 8.99
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
86  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 105
7 6.67
1 0.95
11 10.48
1 0.95
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
87  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 177
24 13.56
2 1.13
5 2.82
2 1.13
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
88  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 172
9 5.23
10 5.81
11 6.40
2 1.16
0 0.00
140 81.40
32 18.60%
89  โรงเรียนบ้านบะนกทา 193
13 6.74
7 3.63
3 1.55
11 5.70
1 0.52
158 81.87
35 18.13%
90  โรงเรียนบ้านวาน้อย 89
4 4.49
6 6.74
5 5.62
1 1.12
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
91  โรงเรียนบ้านกุดจาน 168
6 3.57
3 1.79
20 11.90
1 0.60
0 0.00
138 82.14
30 17.86%
92  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 370
18 4.86
26 7.03
20 5.41
2 0.54
0 0.00
304 82.16
66 17.84%
93  โรงเรียนบ้านขาม 226
6 2.65
10 4.42
23 10.18
1 0.44
0 0.00
186 82.30
40 17.70%
94  โรงเรียนบ้านโคกแสง 85
10 11.76
3 3.53
1 1.18
1 1.18
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
95  โรงเรียนบ้านท่างาม 131
5 3.82
4 3.05
6 4.58
4 3.05
4 3.05
108 82.44
23 17.56%
96  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 23
1 4.35
0 0.00
3 13.04
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
97  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 158
7 4.43
5 3.16
7 4.43
4 2.53
4 2.53
131 82.91
27 17.09%
98  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 126
7 5.56
0 0.00
14 11.11
0 0.00
0 0.00
105 83.33
21 16.67%
99  โรงเรียนบ้านนายม 61
2 3.28
1 1.64
7 11.48
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
100  โรงเรียนบ้านลึมบอง 86
13 15.12
0 0.00
0 0.00
1 1.16
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
101  โรงเรียนบ้านนากะทาด 140
10 7.14
0 0.00
3 2.14
4 2.86
5 3.57
118 84.29
22 15.71%
102  โรงเรียนบ้านนาบัว 115
8 6.96
8 6.96
2 1.74
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
103  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 149
2 1.34
7 4.70
14 9.40
0 0.00
0 0.00
126 84.56
23 15.44%
104  โรงเรียนบ้านคำยาง 65
2 3.08
2 3.08
4 6.15
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
105  โรงเรียนบ้านนาคอย 72
5 6.94
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
106  โรงเรียนบ้านดอนคำ 67
1 1.49
3 4.48
6 8.96
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
107  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 134
8 5.97
6 4.48
5 3.73
1 0.75
0 0.00
114 85.07
20 14.93%
108  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 161
12 7.45
10 6.21
2 1.24
0 0.00
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
109  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 95
2 2.11
5 5.26
6 6.32
1 1.05
0 0.00
81 85.26
14 14.74%
110  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 121
5 4.13
5 4.13
6 4.96
1 0.83
0 0.00
104 85.95
17 14.05%
111  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 93
7 7.53
1 1.08
4 4.30
1 1.08
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
112  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 89
6 6.74
2 2.25
3 3.37
0 0.00
1 1.12
77 86.52
12 13.48%
113  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 128
5 3.91
7 5.47
4 3.13
1 0.78
0 0.00
111 86.72
17 13.28%
114  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 114
4 3.51
3 2.63
5 4.39
3 2.63
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
115  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 76
2 2.63
2 2.63
3 3.95
2 2.63
1 1.32
66 86.84
10 13.16%
116  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 147
8 5.44
6 4.08
3 2.04
1 0.68
1 0.68
128 87.07
19 12.93%
117  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 167
4 2.40
2 1.20
13 7.78
2 1.20
0 0.00
146 87.43
21 12.57%
118  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 49
2 4.08
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
119  โรงเรียนบ้านโพนแพง 140
5 3.57
3 2.14
9 6.43
0 0.00
0 0.00
123 87.86
17 12.14%
120  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 166
9 5.42
2 1.20
5 3.01
4 2.41
0 0.00
146 87.95
20 12.05%
121  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 143
6 4.20
4 2.80
6 4.20
0 0.00
0 0.00
127 88.81
16 11.19%
122  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 161
4 2.48
10 6.21
4 2.48
0 0.00
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
123  โรงเรียนบ้านเซือม 170
6 3.53
6 3.53
6 3.53
1 0.59
0 0.00
151 88.82
19 11.18%
124  โรงเรียนบ้านอากาศ 1460
53 3.63
30 2.05
61 4.18
11 0.75
7 0.48
1298 88.90
162 11.10%
125  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 132
2 1.52
10 7.58
2 1.52
0 0.00
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
126  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 104
1 0.96
3 2.88
5 4.81
2 1.92
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
127  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 162
4 2.47
6 3.70
0 0.00
7 4.32
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
128  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 106
1 0.94
2 1.89
4 3.77
3 2.83
1 0.94
95 89.62
11 10.38%
129  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 204
7 3.43
0 0.00
12 5.88
1 0.49
1 0.49
183 89.71
21 10.29%
130  โรงเรียนบ้านก่อ 146
4 2.74
1 0.68
1 0.68
9 6.16
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
131  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 90
4 4.44
3 3.33
2 2.22
0 0.00
0 0.00
81 90.00
9 10.00%
132  โรงเรียนบ้านดงสาร 180
5 2.78
1 0.56
12 6.67
0 0.00
0 0.00
162 90.00
18 10.00%
133  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 110
3 2.73
0 0.00
4 3.64
0 0.00
4 3.64
99 90.00
11 10.00%
134  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 81
2 2.47
1 1.23
4 4.94
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
135  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 71
2 2.82
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
136  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 177
5 2.82
4 2.26
8 4.52
0 0.00
0 0.00
160 90.40
17 9.60%
137  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 240
7 2.92
0 0.00
16 6.67
0 0.00
0 0.00
217 90.42
23 9.58%
138  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 53
3 5.66
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
139  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 106
3 2.83
1 0.94
4 3.77
2 1.89
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
140  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 149
9 6.04
2 1.34
2 1.34
1 0.67
0 0.00
135 90.60
14 9.40%
141  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 139
4 2.88
2 1.44
3 2.16
2 1.44
2 1.44
126 90.65
13 9.35%
142  โรงเรียนบ้านดงยาง 108
5 4.63
5 4.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
143  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 318
18 5.66
3 0.94
8 2.52
0 0.00
0 0.00
289 90.88
29 9.12%
144  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 143
3 2.10
4 2.80
3 2.10
3 2.10
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
145  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 167
0 0.00
1 0.60
10 5.99
4 2.40
0 0.00
152 91.02
15 8.98%
146  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 56
1 1.79
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
147  โรงเรียนบ้านจำปาดง 45
2 4.44
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
148  โรงเรียนบ้านนายอ 81
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
149  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 70
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
150  โรงเรียนบ้านสรศรี 94
1 1.06
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
151  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 106
4 3.77
1 0.94
4 3.77
0 0.00
0 0.00
97 91.51
9 8.49%
152  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 130
1 0.77
2 1.54
6 4.62
2 1.54
0 0.00
119 91.54
11 8.46%
153  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 230
12 5.22
3 1.30
2 0.87
1 0.43
1 0.43
211 91.74
19 8.26%
154  โรงเรียนบ้านดงบัง 147
10 6.80
0 0.00
2 1.36
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
155  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 147
1 0.68
2 1.36
8 5.44
1 0.68
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
156  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 88
0 0.00
1 1.14
5 5.68
1 1.14
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
157  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 76
2 2.63
1 1.32
1 1.32
2 2.63
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
158  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 152
5 3.29
5 3.29
1 0.66
1 0.66
0 0.00
140 92.11
12 7.89%
159  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 13
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
160  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 101
3 2.97
0 0.00
3 2.97
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
161  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 102
2 1.96
2 1.96
2 1.96
1 0.98
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
162  โรงเรียนบ้านวังหว้า 183
0 0.00
4 2.19
8 4.37
0 0.00
0 0.00
171 93.44
12 6.56%
163  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 155
2 1.29
2 1.29
2 1.29
2 1.29
2 1.29
145 93.55
10 6.45%
164  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 195
2 1.03
1 0.51
9 4.62
0 0.00
0 0.00
183 93.85
12 6.15%
165  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
166  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 278
2 0.72
4 1.44
2 0.72
5 1.80
2 0.72
263 94.60
15 5.40%
167  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 82
1 1.22
1 1.22
1 1.22
1 1.22
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
168  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
169  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 124
0 0.00
2 1.61
3 2.42
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
170  โรงเรียนบ้านหนองสนม 88
1 1.14
1 1.14
0 0.00
1 1.14
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
171  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 95
1 1.05
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
92 96.84
3 3.16%
172  โรงเรียนบ้านหนองลาด 159
0 0.00
2 1.26
3 1.89
0 0.00
0 0.00
154 96.86
5 3.14%
173  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 209
0 0.00
0 0.00
5 2.39
0 0.00
0 0.00
204 97.61
5 2.39%
174  โรงเรียนบ้านจาร 93
0 0.00
1 1.08
1 1.08
0 0.00
0 0.00
91 97.85
2 2.15%
175  โรงเรียนบ้านนาแต้ 147
0 0.00
1 0.68
1 0.68
1 0.68
0 0.00
144 97.96
3 2.04%
176  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 134
0 0.00
0 0.00
2 1.49
0 0.00
0 0.00
132 98.51
2 1.49%
177  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 141
2 1.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 98.58
2 1.42%
178  โรงเรียนบ้านนาเมือง 150
1 0.67
1 0.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 98.67
2 1.33%
179  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 298
2 0.67
1 0.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
295 98.99
3 1.01%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,843 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,702 6.11
เตี้ย  1,225 4.40
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,706 6.13
ผอมและเตี้ย  954 3.43
อ้วนและเตี้ย  622 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,634 77.70
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,209 คน


22.30%


Powered By www.thaieducation.net