ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 199
42 21.11
7 3.52
18 9.05
49 24.62
25 12.56
58 29.15
141 70.85%
2  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 54
7 12.96
3 5.56
5 9.26
10 18.52
8 14.81
21 38.89
33 61.11%
3  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 103
14 13.59
12 11.65
9 8.74
12 11.65
15 14.56
41 39.81
62 60.19%
4  โรงเรียนบ้านตาดโตน 91
12 13.19
20 21.98
15 16.48
4 4.40
1 1.10
39 42.86
52 57.14%
5  โรงเรียนนาข่าวิทยา 79
10 12.66
11 13.92
17 21.52
7 8.86
0 0.00
34 43.04
45 56.96%
6  โรงเรียนบ้านวังม่วง 85
15 17.65
22 25.88
8 9.41
3 3.53
0 0.00
37 43.53
48 56.47%
7  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 220
12 5.45
28 12.73
6 2.73
42 19.09
33 15.00
99 45.00
121 55.00%
8  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 203
9 4.43
12 5.91
34 16.75
21 10.34
34 16.75
93 45.81
110 54.19%
9  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 121
22 18.18
21 17.36
5 4.13
16 13.22
0 0.00
57 47.11
64 52.89%
10  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 333
32 9.61
45 13.51
43 12.91
43 12.91
13 3.90
157 47.15
176 52.85%
11  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 72
36 50.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
12  โรงเรียนบ้านหนองผือ 95
15 15.79
2 2.11
9 9.47
17 17.89
7 7.37
45 47.37
50 52.63%
13  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1492
155 10.39
155 10.39
176 11.80
145 9.72
150 10.05
711 47.65
781 52.35%
14  โรงเรียนบ้านแก้ง 100
41 41.00
6 6.00
1 1.00
4 4.00
0 0.00
48 48.00
52 52.00%
15  โรงเรียนบ้านกุดจิก 70
14 20.00
0 0.00
9 12.86
8 11.43
5 7.14
34 48.57
36 51.43%
16  โรงเรียนบ้านบะยาว 141
28 19.86
19 13.48
7 4.96
14 9.93
3 2.13
70 49.65
71 50.35%
17  โรงเรียนบ้านกุดจอก 24
2 8.33
6 25.00
2 8.33
2 8.33
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
18  โรงเรียนบ้านหนองแวง 170
28 16.47
11 6.47
15 8.82
13 7.65
14 8.24
89 52.35
81 47.65%
19  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 320
25 7.81
20 6.25
26 8.13
45 14.06
34 10.63
170 53.13
150 46.88%
20  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 73
5 6.85
7 9.59
6 8.22
7 9.59
9 12.33
39 53.42
34 46.58%
21  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 313
41 13.10
33 10.54
28 8.95
42 13.42
0 0.00
169 53.99
144 46.01%
22  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 185
11 5.95
13 7.03
16 8.65
24 12.97
21 11.35
100 54.05
85 45.95%
23  โรงเรียนบ้านนาหวาย 58
9 15.52
8 13.79
4 6.90
4 6.90
1 1.72
32 55.17
26 44.83%
24  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 49
8 16.33
0 0.00
3 6.12
9 18.37
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
25  โรงเรียนบ้านโนนแพง 52
9 17.31
3 5.77
6 11.54
2 3.85
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
26  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 145
16 11.03
12 8.28
8 5.52
15 10.34
4 2.76
90 62.07
55 37.93%
27  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 68
2 2.94
9 13.24
3 4.41
11 16.18
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
28  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 286
18 6.29
15 5.24
12 4.20
33 11.54
27 9.44
181 63.29
105 36.71%
29  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 78
8 10.26
12 15.38
4 5.13
2 2.56
2 2.56
50 64.10
28 35.90%
30  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 148
12 8.11
3 2.03
15 10.14
16 10.81
7 4.73
95 64.19
53 35.81%
31  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 68
6 8.82
6 8.82
4 5.88
3 4.41
5 7.35
44 64.71
24 35.29%
32  โรงเรียนบ้านท่าควาย 125
7 5.60
7 5.60
5 4.00
13 10.40
12 9.60
81 64.80
44 35.20%
33  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 661
18 2.72
26 3.93
79 11.95
44 6.66
65 9.83
429 64.90
232 35.10%
34  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 369
45 12.20
33 8.94
46 12.47
0 0.00
0 0.00
245 66.40
124 33.60%
35  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 39
5 12.82
2 5.13
2 5.13
2 5.13
2 5.13
26 66.67
13 33.33%
36  โรงเรียนบ้านบะหว้า 195
4 2.05
24 12.31
7 3.59
20 10.26
9 4.62
131 67.18
64 32.82%
37  โรงเรียนบ้านยางคำ 138
30 21.74
3 2.17
3 2.17
8 5.80
0 0.00
94 68.12
44 31.88%
38  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 110
11 10.00
14 12.73
7 6.36
2 1.82
1 0.91
75 68.18
35 31.82%
39  โรงเรียนบ้านดงเสียว 137
4 2.92
5 3.65
9 6.57
9 6.57
16 11.68
94 68.61
43 31.39%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 153
16 10.46
9 5.88
11 7.19
7 4.58
5 3.27
105 68.63
48 31.37%
41  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 64
10 15.63
7 10.94
3 4.69
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
42  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 890
113 12.70
70 7.87
95 10.67
0 0.00
0 0.00
612 68.76
278 31.24%
43  โรงเรียนบ้านสงเปือย 167
12 7.19
11 6.59
8 4.79
11 6.59
10 5.99
115 68.86
52 31.14%
44  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 103
10 9.71
11 10.68
10 9.71
0 0.00
1 0.97
71 68.93
32 31.07%
45  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 127
6 4.72
5 3.94
17 13.39
3 2.36
8 6.30
88 69.29
39 30.71%
46  โรงเรียนบ้านวังโพน 75
8 10.67
9 12.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
47  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 133
15 11.28
10 7.52
6 4.51
8 6.02
1 0.75
93 69.92
40 30.08%
48  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 87
18 20.69
4 4.60
4 4.60
0 0.00
0 0.00
61 70.11
26 29.89%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 229
23 10.04
28 12.23
10 4.37
6 2.62
0 0.00
162 70.74
67 29.26%
50  โรงเรียนบ้านนาฮี 106
4 3.77
3 2.83
7 6.60
7 6.60
10 9.43
75 70.75
31 29.25%
51  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 119
16 13.45
4 3.36
11 9.24
3 2.52
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
52  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 163
26 15.95
2 1.23
14 8.59
2 1.23
2 1.23
117 71.78
46 28.22%
53  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 174
30 17.24
12 6.90
7 4.02
0 0.00
0 0.00
125 71.84
49 28.16%
54  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 174
8 4.60
10 5.75
4 2.30
18 10.34
9 5.17
125 71.84
49 28.16%
55  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 226
18 7.96
0 0.00
22 9.73
23 10.18
0 0.00
163 72.12
63 27.88%
56  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 128
14 10.94
4 3.13
17 13.28
0 0.00
0 0.00
93 72.66
35 27.34%
57  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 48
3 6.25
6 12.50
4 8.33
0 0.00
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
58  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 94
4 4.26
7 7.45
4 4.26
4 4.26
6 6.38
69 73.40
25 26.60%
59  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 64
1 1.56
10 15.63
5 7.81
0 0.00
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
60  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 174
13 7.47
4 2.30
15 8.62
14 8.05
0 0.00
128 73.56
46 26.44%
61  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 73
11 15.07
0 0.00
4 5.48
4 5.48
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
62  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 189
27 14.29
10 5.29
11 5.82
1 0.53
0 0.00
140 74.07
49 25.93%
63  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 103
6 5.83
6 5.83
13 12.62
1 0.97
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
64  โรงเรียนบ้านนาซอ 135
8 5.93
7 5.19
18 13.33
1 0.74
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
65  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
3 3.95
6 7.89
57 75.00
19 25.00%
66  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 120
13 10.83
8 6.67
6 5.00
2 1.67
1 0.83
90 75.00
30 25.00%
67  โรงเรียนบ้านตาด 170
10 5.88
14 8.24
13 7.65
4 2.35
1 0.59
128 75.29
42 24.71%
68  โรงเรียนบ้านบะนกทา 193
22 11.40
9 4.66
1 0.52
14 7.25
1 0.52
146 75.65
47 24.35%
69  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 121
6 4.96
7 5.79
9 7.44
4 3.31
3 2.48
92 76.03
29 23.97%
70  โรงเรียนบ้านวาน้อย 89
4 4.49
6 6.74
5 5.62
6 6.74
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
71  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 43
0 0.00
1 2.33
8 18.60
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
72  โรงเรียนบ้านวังบง 293
10 3.41
2 0.68
24 8.19
25 8.53
7 2.39
225 76.79
68 23.21%
73  โรงเรียนบ้านเสาวัด 134
7 5.22
9 6.72
5 3.73
4 2.99
6 4.48
103 76.87
31 23.13%
74  โรงเรียนบ้านคำยาง 65
4 6.15
3 4.62
5 7.69
3 4.62
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
75  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 274
25 9.12
12 4.38
8 2.92
12 4.38
6 2.19
211 77.01
63 22.99%
76  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 92
9 9.78
2 2.17
8 8.70
2 2.17
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
77  โรงเรียนบ้านคึม 124
18 14.52
5 4.03
2 1.61
3 2.42
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
78  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 76
6 7.89
0 0.00
9 11.84
2 2.63
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
79  โรงเรียนบ้านดอนทอย 121
17 14.05
5 4.13
5 4.13
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
80  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 171
17 9.94
14 8.19
3 1.75
1 0.58
1 0.58
135 78.95
36 21.05%
81  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 159
9 5.66
0 0.00
17 10.69
7 4.40
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
82  โรงเรียนบ้านนาจาร 106
4 3.77
6 5.66
12 11.32
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
83  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 149
5 3.36
6 4.03
18 12.08
1 0.67
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
84  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 105
8 7.62
1 0.95
12 11.43
0 0.00
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
85  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 166
13 7.83
5 3.01
7 4.22
8 4.82
0 0.00
133 80.12
33 19.88%
86  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 182
6 3.30
10 5.49
15 8.24
3 1.65
2 1.10
146 80.22
36 19.78%
87  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 62
3 4.84
2 3.23
3 4.84
2 3.23
2 3.23
50 80.65
12 19.35%
88  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 62
2 3.23
1 1.61
9 14.52
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
89  โรงเรียนบ้านโนนไทย 57
2 3.51
8 14.04
1 1.75
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
90  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 90
0 0.00
0 0.00
9 10.00
8 8.89
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
91  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 134
9 6.72
7 5.22
7 5.22
2 1.49
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
92  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 177
24 13.56
2 1.13
5 2.82
2 1.13
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
93  โรงเรียนบ้านขาม 226
6 2.65
10 4.42
25 11.06
1 0.44
0 0.00
184 81.42
42 18.58%
94  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 92
0 0.00
1 1.09
8 8.70
8 8.70
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
95  โรงเรียนบ้านโคกแสง 87
10 11.49
4 4.60
1 1.15
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
96  โรงเรียนบ้านกุดจาน 169
14 8.28
0 0.00
16 9.47
1 0.59
0 0.00
138 81.66
31 18.34%
97  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 202
8 3.96
7 3.47
18 8.91
4 1.98
0 0.00
165 81.68
37 18.32%
98  โรงเรียนบ้านท่างาม 131
5 3.82
5 3.82
6 4.58
4 3.05
4 3.05
107 81.68
24 18.32%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 370
18 4.86
26 7.03
21 5.68
2 0.54
0 0.00
303 81.89
67 18.11%
100  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 105
3 2.86
2 1.90
5 4.76
7 6.67
2 1.90
86 81.90
19 18.10%
101  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 95
3 3.16
5 5.26
8 8.42
1 1.05
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
102  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 143
10 6.99
8 5.59
7 4.90
0 0.00
0 0.00
118 82.52
25 17.48%
103  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 149
10 6.71
10 6.71
6 4.03
0 0.00
0 0.00
123 82.55
26 17.45%
104  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
2 4.35
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
105  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 23
1 4.35
1 4.35
2 8.70
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
106  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 128
9 7.03
8 6.25
5 3.91
0 0.00
0 0.00
106 82.81
22 17.19%
107  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 158
5 3.16
7 4.43
5 3.16
6 3.80
4 2.53
131 82.91
27 17.09%
108  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 160
15 9.38
10 6.25
2 1.25
0 0.00
0 0.00
133 83.13
27 16.88%
109  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 167
5 2.99
6 3.59
15 8.98
2 1.20
0 0.00
139 83.23
28 16.77%
110  โรงเรียนบ้านลึมบอง 85
13 15.29
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
111  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 110
3 2.73
10 9.09
2 1.82
0 0.00
3 2.73
92 83.64
18 16.36%
112  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 141
0 0.00
0 0.00
23 16.31
0 0.00
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
113  โรงเรียนบ้านเซือม 169
7 4.14
10 5.92
9 5.33
1 0.59
0 0.00
142 84.02
27 15.98%
114  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 94
10 10.64
1 1.06
3 3.19
1 1.06
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
115  โรงเรียนบ้านนาบัว 115
8 6.96
8 6.96
2 1.74
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
116  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 195
3 1.54
8 4.10
19 9.74
0 0.00
0 0.00
165 84.62
30 15.38%
117  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 126
6 4.76
0 0.00
13 10.32
0 0.00
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
118  โรงเรียนบ้านดอนคำ 67
1 1.49
3 4.48
6 8.96
0 0.00
0 0.00
57 85.07
10 14.93%
119  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 161
7 4.35
12 7.45
5 3.11
0 0.00
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
120  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 114
5 4.39
2 1.75
6 5.26
4 3.51
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
121  โรงเรียนบ้านดงยาง 108
12 11.11
4 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 85.19
16 14.81%
122  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 90
5 5.56
3 3.33
4 4.44
1 1.11
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
123  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 56
1 1.79
2 3.57
5 8.93
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
124  โรงเรียนบ้านนาคอย 72
4 5.56
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
125  โรงเรียนบ้านก่อ 145
10 6.90
3 2.07
3 2.07
4 2.76
0 0.00
125 86.21
20 13.79%
126  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 90
6 6.67
2 2.22
3 3.33
0 0.00
1 1.11
78 86.67
12 13.33%
127  โรงเรียนบ้านดงสาร 183
8 4.37
4 2.19
11 6.01
1 0.55
0 0.00
159 86.89
24 13.11%
128  โรงเรียนบ้านนายม 61
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
7 11.48
53 86.89
8 13.11%
129  โรงเรียนบ้านโพนแพง 138
5 3.62
3 2.17
9 6.52
1 0.72
0 0.00
120 86.96
18 13.04%
130  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 147
8 5.44
6 4.08
3 2.04
1 0.68
1 0.68
128 87.07
19 12.93%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 318
25 7.86
6 1.89
10 3.14
0 0.00
0 0.00
277 87.11
41 12.89%
132  โรงเรียนบ้านอากาศ 1459
58 3.98
33 2.26
66 4.52
13 0.89
10 0.69
1279 87.66
180 12.34%
133  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 204
9 4.41
0 0.00
14 6.86
0 0.00
2 0.98
179 87.75
25 12.25%
134  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 49
2 4.08
1 2.04
3 6.12
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
135  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 123
5 4.07
5 4.07
4 3.25
1 0.81
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
136  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 132
2 1.52
12 9.09
2 1.52
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
137  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 70
0 0.00
7 10.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
138  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 149
12 8.05
2 1.34
2 1.34
1 0.67
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
139  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 106
6 5.66
1 0.94
5 4.72
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
140  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 53
3 5.66
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
141  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 80
2 2.50
1 1.25
5 6.25
1 1.25
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
142  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 180
7 3.89
2 1.11
11 6.11
0 0.00
0 0.00
160 88.89
20 11.11%
143  โรงเรียนบ้านจำปาดง 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
1 2.22
2 4.44
40 88.89
5 11.11%
144  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 230
15 6.52
4 1.74
3 1.30
1 0.43
2 0.87
205 89.13
25 10.87%
145  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 74
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
146  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 104
1 0.96
3 2.88
5 4.81
2 1.92
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
147  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 162
4 2.47
6 3.70
0 0.00
7 4.32
0 0.00
145 89.51
17 10.49%
148  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 131
3 2.29
2 1.53
6 4.58
2 1.53
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
149  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 103
1 0.97
3 2.91
2 1.94
4 3.88
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
150  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 240
7 2.92
0 0.00
16 6.67
0 0.00
0 0.00
217 90.42
23 9.58%
151  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 106
3 2.83
1 0.94
4 3.77
2 1.89
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
152  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 139
4 2.88
2 1.44
3 2.16
2 1.44
2 1.44
126 90.65
13 9.35%
153  โรงเรียนบ้านนากะทาด 140
10 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.14
127 90.71
13 9.29%
154  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 143
3 2.10
4 2.80
3 2.10
3 2.10
0 0.00
130 90.91
13 9.09%
155  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 169
0 0.00
0 0.00
10 5.92
5 2.96
0 0.00
154 91.12
15 8.88%
156  โรงเรียนบ้านนายอ 81
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
157  โรงเรียนบ้านสรศรี 94
1 1.06
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
158  โรงเรียนบ้านวังหว้า 183
4 2.19
1 0.55
9 4.92
1 0.55
0 0.00
168 91.80
15 8.20%
159  โรงเรียนบ้านดงบัง 147
9 6.12
0 0.00
3 2.04
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
160  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 147
1 0.68
2 1.36
8 5.44
1 0.68
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
161  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 88
0 0.00
1 1.14
5 5.68
1 1.14
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
162  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 278
4 1.44
6 2.16
3 1.08
7 2.52
2 0.72
256 92.09
22 7.91%
163  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 13
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
164  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
165  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 101
3 2.97
0 0.00
3 2.97
1 0.99
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
166  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 297
9 3.03
7 2.36
2 0.67
0 0.00
0 0.00
279 93.94
18 6.06%
167  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
168  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 141
4 2.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.13
134 95.04
7 4.96%
169  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 82
1 1.22
1 1.22
1 1.22
1 1.22
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
170  โรงเรียนบ้านนาแต้ 147
1 0.68
2 1.36
1 0.68
2 1.36
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
171  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 124
0 0.00
2 1.61
3 2.42
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
172  โรงเรียนบ้านหนองลาด 159
1 0.63
2 1.26
3 1.89
0 0.00
0 0.00
153 96.23
6 3.77%
173  โรงเรียนบ้านหนองสนม 88
1 1.14
1 1.14
0 0.00
1 1.14
0 0.00
85 96.59
3 3.41%
174  โรงเรียนบ้านจาร 93
0 0.00
2 2.15
1 1.08
0 0.00
0 0.00
90 96.77
3 3.23%
175  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 155
1 0.65
1 0.65
1 0.65
1 0.65
1 0.65
150 96.77
5 3.23%
176  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 96
1 1.04
0 0.00
2 2.08
0 0.00
0 0.00
93 96.88
3 3.13%
177  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 209
0 0.00
0 0.00
5 2.39
0 0.00
0 0.00
204 97.61
5 2.39%
178  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 134
0 0.00
0 0.00
2 1.49
0 0.00
0 0.00
132 98.51
2 1.49%
179  โรงเรียนบ้านนาเมือง 150
1 0.67
1 0.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
148 98.67
2 1.33%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,842 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,944 6.98
เตี้ย  1,358 4.88
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,760 6.32
ผอมและเตี้ย  1,068 3.84
อ้วนและเตี้ย  662 2.38
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,050 75.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,792 คน


24.39%


Powered By www.thaieducation.net