ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาดโตน 89
13 14.61
28 31.46
13 14.61
11 12.36
0 0.00
24 26.97
65 73.03%
2  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 65
18 27.69
9 13.85
8 12.31
6 9.23
6 9.23
18 27.69
47 72.31%
3  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 108
15 13.89
13 12.04
11 10.19
14 12.96
18 16.67
37 34.26
71 65.74%
4  โรงเรียนบ้านโนนแพง 52
5 9.62
6 11.54
10 19.23
11 21.15
2 3.85
18 34.62
34 65.38%
5  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 892
114 12.78
46 5.16
92 10.31
160 17.94
141 15.81
339 38.00
553 62.00%
6  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 54
7 12.96
3 5.56
5 9.26
10 18.52
8 14.81
21 38.89
33 61.11%
7  โรงเรียนบ้านแก้ง 101
48 47.52
8 7.92
1 0.99
4 3.96
0 0.00
40 39.60
61 60.40%
8  โรงเรียนนาข่าวิทยา 79
15 18.99
13 16.46
11 13.92
6 7.59
1 1.27
33 41.77
46 58.23%
9  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 159
26 16.35
15 9.43
2 1.26
32 20.13
17 10.69
67 42.14
92 57.86%
10  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 219
12 5.48
29 13.24
6 2.74
41 18.72
35 15.98
96 43.84
123 56.16%
11  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 341
34 9.97
47 13.78
44 12.90
49 14.37
16 4.69
151 44.28
190 55.72%
12  โรงเรียนบ้านหนองแวง 183
12 6.56
9 4.92
20 10.93
10 5.46
50 27.32
82 44.81
101 55.19%
13  โรงเรียนบ้านกุดจอก 26
3 11.54
6 23.08
3 11.54
2 7.69
0 0.00
12 46.15
14 53.85%
14  โรงเรียนบ้านบะนกทา 190
35 18.42
19 10.00
27 14.21
14 7.37
6 3.16
89 46.84
101 53.16%
15  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 72
36 50.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
16  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 203
10 4.93
11 5.42
32 15.76
21 10.34
33 16.26
96 47.29
107 52.71%
17  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 314
46 14.65
38 12.10
30 9.55
48 15.29
0 0.00
152 48.41
162 51.59%
18  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 175
28 16.00
7 4.00
3 1.71
37 21.14
14 8.00
86 49.14
89 50.86%
19  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 183
11 6.01
13 7.10
16 8.74
24 13.11
29 15.85
90 49.18
93 50.82%
20  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 63
8 12.70
7 11.11
5 7.94
6 9.52
5 7.94
32 50.79
31 49.21%
21  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 89
12 13.48
10 11.24
7 7.87
8 8.99
4 4.49
48 53.93
41 46.07%
22  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 89
6 6.74
10 11.24
10 11.24
7 7.87
7 7.87
49 55.06
40 44.94%
23  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 145
10 6.90
10 6.90
16 11.03
10 6.90
16 11.03
83 57.24
62 42.76%
24  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 75
2 2.67
11 14.67
6 8.00
13 17.33
0 0.00
43 57.33
32 42.67%
25  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1497
158 10.55
76 5.08
226 15.10
76 5.08
85 5.68
876 58.52
621 41.48%
26  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 49
8 16.33
0 0.00
3 6.12
9 18.37
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
27  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 25
2 8.00
3 12.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
28  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 258
102 39.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 60.47
102 39.53%
29  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 114
17 14.91
16 14.04
6 5.26
6 5.26
0 0.00
69 60.53
45 39.47%
30  โรงเรียนบ้านดงยาง 107
7 6.54
12 11.21
1 0.93
14 13.08
8 7.48
65 60.75
42 39.25%
31  โรงเรียนบ้านวังหว้า 182
10 5.49
8 4.40
13 7.14
18 9.89
21 11.54
112 61.54
70 38.46%
32  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 128
18 14.06
12 9.38
16 12.50
1 0.78
1 0.78
80 62.50
48 37.50%
33  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 139
27 19.42
4 2.88
8 5.76
4 2.88
9 6.47
87 62.59
52 37.41%
34  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 369
52 14.09
35 9.49
49 13.28
0 0.00
0 0.00
233 63.14
136 36.86%
35  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 132
17 12.88
14 10.61
6 4.55
9 6.82
2 1.52
84 63.64
48 36.36%
36  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 149
13 8.72
3 2.01
15 10.07
16 10.74
7 4.70
95 63.76
54 36.24%
37  โรงเรียนบ้านหนองผือ 95
9 9.47
2 2.11
5 5.26
11 11.58
7 7.37
61 64.21
34 35.79%
38  โรงเรียนบ้านคึม 126
20 15.87
16 12.70
5 3.97
4 3.17
0 0.00
81 64.29
45 35.71%
39  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 110
12 10.91
16 14.55
8 7.27
2 1.82
1 0.91
71 64.55
39 35.45%
40  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 79
8 10.13
12 15.19
4 5.06
2 2.53
2 2.53
51 64.56
28 35.44%
41  โรงเรียนบ้านบะหว้า 195
6 3.08
22 11.28
5 2.56
22 11.28
11 5.64
129 66.15
66 33.85%
42  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 99
7 7.07
9 9.09
14 14.14
2 2.02
1 1.01
66 66.67
33 33.33%
43  โรงเรียนบ้านนาหวาย 58
6 10.34
4 6.90
4 6.90
5 8.62
0 0.00
39 67.24
19 32.76%
44  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 62
5 8.06
6 9.68
8 12.90
1 1.61
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
45  โรงเรียนบ้านนากะทาด 140
19 13.57
19 13.57
7 5.00
0 0.00
0 0.00
95 67.86
45 32.14%
46  โรงเรียนบ้านวังม่วง 85
13 15.29
11 12.94
1 1.18
2 2.35
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
47  โรงเรียนบ้านท่าควาย 123
11 8.94
3 2.44
4 3.25
14 11.38
7 5.69
84 68.29
39 31.71%
48  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 92
10 10.87
4 4.35
6 6.52
7 7.61
2 2.17
63 68.48
29 31.52%
49  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 102
11 10.78
11 10.78
9 8.82
0 0.00
1 0.98
70 68.63
32 31.37%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 154
16 10.39
9 5.84
11 7.14
7 4.55
5 3.25
106 68.83
48 31.17%
51  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 321
14 4.36
12 3.74
26 8.10
26 8.10
22 6.85
221 68.85
100 31.15%
52  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 49
6 12.24
4 8.16
5 10.20
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
53  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 122
21 17.21
6 4.92
6 4.92
4 3.28
0 0.00
85 69.67
37 30.33%
54  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 192
27 14.06
11 5.73
20 10.42
0 0.00
0 0.00
134 69.79
58 30.21%
55  โรงเรียนบ้านดงเสียว 136
4 2.94
4 2.94
8 5.88
8 5.88
16 11.76
96 70.59
40 29.41%
56  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 229
23 10.04
28 12.23
10 4.37
6 2.62
0 0.00
162 70.74
67 29.26%
57  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 226
10 4.42
11 4.87
18 7.96
15 6.64
12 5.31
160 70.80
66 29.20%
58  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 165
18 10.91
8 4.85
10 6.06
11 6.67
0 0.00
118 71.52
47 28.48%
59  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 106
4 3.77
5 4.72
6 5.66
11 10.38
4 3.77
76 71.70
30 28.30%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 163
26 15.95
2 1.23
14 8.59
2 1.23
2 1.23
117 71.78
46 28.22%
61  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 159
6 3.77
8 5.03
4 2.52
14 8.81
12 7.55
115 72.33
44 27.67%
62  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 40
5 12.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
29 72.50
11 27.50%
63  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 73
12 16.44
0 0.00
4 5.48
4 5.48
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
64  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 175
13 7.43
4 2.29
15 8.57
14 8.00
0 0.00
129 73.71
46 26.29%
65  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 65
1 1.54
10 15.38
5 7.69
0 0.00
1 1.54
48 73.85
17 26.15%
66  โรงเรียนบ้านเซือม 169
34 20.12
4 2.37
5 2.96
1 0.59
0 0.00
125 73.96
44 26.04%
67  โรงเรียนบ้านนาซอ 134
8 5.97
7 5.22
18 13.43
1 0.75
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
68  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 199
21 10.55
7 3.52
22 11.06
0 0.00
0 0.00
149 74.87
50 25.13%
69  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 660
28 4.24
41 6.21
33 5.00
28 4.24
35 5.30
495 75.00
165 25.00%
70  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 200
18 9.00
4 2.00
17 8.50
11 5.50
0 0.00
150 75.00
50 25.00%
71  โรงเรียนบ้านสงเปือย 164
5 3.05
11 6.71
6 3.66
16 9.76
2 1.22
124 75.61
40 24.39%
72  โรงเรียนบ้านก่อ 145
10 6.90
3 2.07
3 2.07
13 8.97
6 4.14
110 75.86
35 24.14%
73  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 50
2 4.00
6 12.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
74  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 121
7 5.79
8 6.61
9 7.44
5 4.13
0 0.00
92 76.03
29 23.97%
75  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 90
4 4.44
5 5.56
9 10.00
2 2.22
1 1.11
69 76.67
21 23.33%
76  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 121
13 10.74
8 6.61
4 3.31
2 1.65
1 0.83
93 76.86
28 23.14%
77  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
78  โรงเรียนบ้านตาด 172
12 6.98
15 8.72
8 4.65
4 2.33
0 0.00
133 77.33
39 22.67%
79  โรงเรียนบ้านดอนทอย 121
17 14.05
5 4.13
5 4.13
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
80  โรงเรียนบ้านเสาวัด 131
8 6.11
5 3.82
9 6.87
4 3.05
3 2.29
102 77.86
29 22.14%
81  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 128
5 3.91
16 12.50
4 3.13
3 2.34
0 0.00
100 78.13
28 21.88%
82  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 69
4 5.80
3 4.35
5 7.25
3 4.35
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
83  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 274
24 8.76
10 3.65
11 4.01
9 3.28
5 1.82
215 78.47
59 21.53%
84  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 172
17 9.88
14 8.14
4 2.33
1 0.58
1 0.58
135 78.49
37 21.51%
85  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 43
0 0.00
0 0.00
8 18.60
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
86  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 77
3 3.90
3 3.90
4 5.19
3 3.90
3 3.90
61 79.22
16 20.78%
87  โรงเรียนบ้านบะยาว 141
15 10.64
0 0.00
12 8.51
0 0.00
2 1.42
112 79.43
29 20.57%
88  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 44
2 4.55
0 0.00
5 11.36
2 4.55
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
89  โรงเรียนบ้านวาน้อย 89
4 4.49
8 8.99
5 5.62
1 1.12
0 0.00
71 79.78
18 20.22%
90  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 94
5 5.32
5 5.32
8 8.51
1 1.06
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
91  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 129
7 5.43
5 3.88
8 6.20
5 3.88
1 0.78
103 79.84
26 20.16%
92  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 159
9 5.66
0 0.00
16 10.06
7 4.40
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
93  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 110
5 4.55
0 0.00
11 10.00
3 2.73
3 2.73
88 80.00
22 20.00%
94  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 85
4 4.71
2 2.35
8 9.41
0 0.00
3 3.53
68 80.00
17 20.00%
95  โรงเรียนบ้านท่างาม 131
5 3.82
6 4.58
6 4.58
5 3.82
4 3.05
105 80.15
26 19.85%
96  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 86
7 8.14
1 1.16
9 10.47
0 0.00
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 371
20 5.39
29 7.82
22 5.93
2 0.54
0 0.00
298 80.32
73 19.68%
98  โรงเรียนบ้านนาจาร 107
7 6.54
2 1.87
12 11.21
0 0.00
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
99  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 169
13 7.69
6 3.55
13 7.69
0 0.00
1 0.59
136 80.47
33 19.53%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 182
5 2.75
13 7.14
14 7.69
3 1.65
0 0.00
147 80.77
35 19.23%
101  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 105
9 8.57
1 0.95
10 9.52
0 0.00
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
102  โรงเรียนบ้านนาเมือง 149
8 5.37
5 3.36
11 7.38
4 2.68
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
103  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 171
6 3.51
0 0.00
14 8.19
12 7.02
0 0.00
139 81.29
32 18.71%
104  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 91
0 0.00
0 0.00
9 9.89
8 8.79
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
105  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 177
24 13.56
2 1.13
5 2.82
2 1.13
0 0.00
144 81.36
33 18.64%
106  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 86
5 5.81
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
107  โรงเรียนบ้านโคกแสง 87
10 11.49
4 4.60
1 1.15
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
108  โรงเรียนบ้านโนนไทย 60
0 0.00
9 15.00
1 1.67
1 1.67
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
109  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 93
14 15.05
2 2.15
1 1.08
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
110  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 143
11 7.69
9 6.29
6 4.20
0 0.00
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
111  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 162
9 5.56
14 8.64
6 3.70
0 0.00
0 0.00
133 82.10
29 17.90%
112  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 286
7 2.45
7 2.45
8 2.80
14 4.90
15 5.24
235 82.17
51 17.83%
113  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 231
19 8.23
10 4.33
7 3.03
1 0.43
4 1.73
190 82.25
41 17.75%
114  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 80
4 5.00
0 0.00
5 6.25
3 3.75
2 2.50
66 82.50
14 17.50%
115  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 75
0 0.00
2 2.67
7 9.33
0 0.00
4 5.33
62 82.67
13 17.33%
116  โรงเรียนบ้านกุดจิก 70
8 11.43
1 1.43
0 0.00
3 4.29
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
117  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 135
9 6.67
7 5.19
5 3.70
2 1.48
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
118  โรงเรียนบ้านลึมบอง 85
13 15.29
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
119  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 92
6 6.52
4 4.35
4 4.35
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
120  โรงเรียนบ้านดอนคำ 68
2 2.94
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
121  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 82
2 2.44
1 1.22
3 3.66
3 3.66
4 4.88
69 84.15
13 15.85%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 318
30 9.43
7 2.20
13 4.09
0 0.00
0 0.00
268 84.28
50 15.72%
123  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 93
5 5.38
5 5.38
4 4.30
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
124  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 202
7 3.47
7 3.47
12 5.94
4 1.98
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
125  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 105
9 8.57
2 1.90
2 1.90
2 1.90
0 0.00
90 85.71
15 14.29%
126  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 238
17 7.14
7 2.94
6 2.52
4 1.68
0 0.00
204 85.71
34 14.29%
127  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 91
0 0.00
1 1.10
5 5.49
1 1.10
6 6.59
78 85.71
13 14.29%
128  โรงเรียนบ้านนายม 64
2 3.13
0 0.00
6 9.38
0 0.00
1 1.56
55 85.94
9 14.06%
129  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 108
6 5.56
5 4.63
4 3.70
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
130  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 147
9 6.12
6 4.08
3 2.04
1 0.68
1 0.68
127 86.39
20 13.61%
131  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 81
1 1.23
6 7.41
4 4.94
0 0.00
0 0.00
70 86.42
11 13.58%
132  โรงเรียนบ้านอากาศ 1455
62 4.26
36 2.47
73 5.02
16 1.10
10 0.69
1258 86.46
197 13.54%
133  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 193
17 8.81
6 3.11
3 1.55
0 0.00
0 0.00
167 86.53
26 13.47%
134  โรงเรียนบ้านจำปาดง 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
135  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 90
7 7.78
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
136  โรงเรียนบ้านนาบัว 113
6 5.31
9 7.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 86.73
15 13.27%
137  โรงเรียนบ้านกุดจาน 168
14 8.33
0 0.00
7 4.17
1 0.60
0 0.00
146 86.90
22 13.10%
138  โรงเรียนบ้านคำยาง 62
1 1.61
0 0.00
4 6.45
3 4.84
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
139  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 125
1 0.80
7 5.60
8 6.40
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
140  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 205
10 4.88
0 0.00
14 6.83
0 0.00
2 0.98
179 87.32
26 12.68%
141  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 151
4 2.65
5 3.31
10 6.62
0 0.00
0 0.00
132 87.42
19 12.58%
142  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 120
4 3.33
2 1.67
5 4.17
4 3.33
0 0.00
105 87.50
15 12.50%
143  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 57
1 1.75
2 3.51
4 7.02
0 0.00
0 0.00
50 87.72
7 12.28%
144  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 135
2 1.48
12 8.89
2 1.48
0 0.00
0 0.00
119 88.15
16 11.85%
145  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 145
5 3.45
4 2.76
4 2.76
4 2.76
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
146  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 131
5 3.82
2 1.53
6 4.58
2 1.53
0 0.00
116 88.55
15 11.45%
147  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 206
5 2.43
7 3.40
7 3.40
4 1.94
0 0.00
183 88.83
23 11.17%
148  โรงเรียนบ้านวังโพน 73
1 1.37
6 8.22
1 1.37
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
149  โรงเรียนบ้านโพนแพง 137
3 2.19
1 0.73
10 7.30
1 0.73
0 0.00
122 89.05
15 10.95%
150  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 149
7 4.70
7 4.70
1 0.67
1 0.67
0 0.00
133 89.26
16 10.74%
151  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 113
4 3.54
0 0.00
6 5.31
2 1.77
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
152  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 179
6 3.35
3 1.68
6 3.35
2 1.12
2 1.12
160 89.39
19 10.61%
153  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 153
2 1.31
1 0.65
12 7.84
1 0.65
0 0.00
137 89.54
16 10.46%
154  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 106
7 6.60
1 0.94
3 2.83
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
155  โรงเรียนบ้านดงบัง 146
10 6.85
0 0.00
5 3.42
0 0.00
0 0.00
131 89.73
15 10.27%
156  โรงเรียนบ้านดงสาร 182
7 3.85
3 1.65
4 2.20
2 1.10
2 1.10
164 90.11
18 9.89%
157  โรงเรียนบ้านนาคอย 72
4 5.56
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
158  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 279
6 2.15
8 2.87
3 1.08
9 3.23
1 0.36
252 90.32
27 9.68%
159  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 52
3 5.77
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
160  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 66
1 1.52
3 4.55
2 3.03
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
161  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 135
5 3.70
1 0.74
4 2.96
1 0.74
1 0.74
123 91.11
12 8.89%
162  โรงเรียนบ้านนายอ 81
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
163  โรงเรียนบ้านสรศรี 94
1 1.06
2 2.13
5 5.32
0 0.00
0 0.00
86 91.49
8 8.51%
164  โรงเรียนบ้านวังบง 294
7 2.38
8 2.72
10 3.40
0 0.00
0 0.00
269 91.50
25 8.50%
165  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 147
1 0.68
2 1.36
8 5.44
1 0.68
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
166  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
167  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 134
4 2.99
0 0.00
5 3.73
0 0.00
0 0.00
125 93.28
9 6.72%
168  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 164
2 1.22
5 3.05
4 2.44
0 0.00
0 0.00
153 93.29
11 6.71%
169  โรงเรียนบ้านหนองลาด 159
3 1.89
3 1.89
4 2.52
0 0.00
0 0.00
149 93.71
10 6.29%
170  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
3 3.03
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
171  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 102
3 2.94
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
172  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 141
5 3.55
0 0.00
3 2.13
0 0.00
0 0.00
133 94.33
8 5.67%
173  โรงเรียนบ้านนาแต้ 148
2 1.35
0 0.00
2 1.35
3 2.03
1 0.68
140 94.59
8 5.41%
174  โรงเรียนบ้านขาม 227
6 2.64
5 2.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
216 95.15
11 4.85%
175  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 146
1 0.68
2 1.37
2 1.37
2 1.37
0 0.00
139 95.21
7 4.79%
176  โรงเรียนบ้านนาฮี 107
1 0.93
1 0.93
1 0.93
0 0.00
2 1.87
102 95.33
5 4.67%
177  โรงเรียนบ้านจาร 88
0 0.00
3 3.41
1 1.14
0 0.00
0 0.00
84 95.45
4 4.55%
178  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
179  โรงเรียนบ้านหนองสนม 87
0 0.00
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านยางคำ 137
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,863 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,156 7.74
เตี้ย  1,355 4.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,758 6.31
ผอมและเตี้ย  1,161 4.17
อ้วนและเตี้ย  779 2.80
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,654 74.13
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,209 คน


25.87%


Powered By www.thaieducation.net