ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสรศรี 94
32 34.04
20 21.28
8 8.51
23 24.47
11 11.70
0 0.00
94 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 115
22 19.13
25 21.74
7 6.09
23 20.00
21 18.26
17 14.78
98 85.22%
3  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 159
14 8.81
10 6.29
1 0.63
0 0.00
104 65.41
30 18.87
129 81.13%
4  โรงเรียนบ้านตาดโตน 89
17 19.10
27 30.34
14 15.73
6 6.74
7 7.87
18 20.22
71 79.78%
5  โรงเรียนบ้านโนนแพง 52
9 17.31
19 36.54
3 5.77
4 7.69
3 5.77
14 26.92
38 73.08%
6  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 335
71 21.19
53 15.82
42 12.54
55 16.42
16 4.78
98 29.25
237 70.75%
7  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 226
34 15.04
25 11.06
20 8.85
59 26.11
20 8.85
68 30.09
158 69.91%
8  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 890
100 11.24
70 7.87
92 10.34
170 19.10
162 18.20
296 33.26
594 66.74%
9  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 108
15 13.89
13 12.04
11 10.19
14 12.96
18 16.67
37 34.26
71 65.74%
10  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 65
18 27.69
9 13.85
8 12.31
6 9.23
0 0.00
24 36.92
41 63.08%
11  โรงเรียนบ้านแก้ง 101
48 47.52
8 7.92
1 0.99
4 3.96
0 0.00
40 39.60
61 60.40%
12  โรงเรียนบ้านกุดจอก 26
3 11.54
7 26.92
2 7.69
2 7.69
1 3.85
11 42.31
15 57.69%
13  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 219
12 5.48
29 13.24
6 2.74
41 18.72
35 15.98
96 43.84
123 56.16%
14  โรงเรียนบ้านบะหว้า 195
42 21.54
10 5.13
8 4.10
32 16.41
17 8.72
86 44.10
109 55.90%
15  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 109
7 6.42
3 2.75
15 13.76
18 16.51
17 15.60
49 44.95
60 55.05%
16  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 54
5 9.26
7 12.96
0 0.00
12 22.22
5 9.26
25 46.30
29 53.70%
17  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 72
36 50.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
18  โรงเรียนบ้านบะนกทา 188
33 17.55
19 10.11
27 14.36
14 7.45
6 3.19
89 47.34
99 52.66%
19  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 89
8 8.99
11 12.36
8 8.99
8 8.99
11 12.36
43 48.31
46 51.69%
20  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 128
21 16.41
15 11.72
28 21.88
1 0.78
1 0.78
62 48.44
66 51.56%
21  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 198
10 5.05
11 5.56
29 14.65
21 10.61
31 15.66
96 48.48
102 51.52%
22  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 311
45 14.47
38 12.22
30 9.65
46 14.79
0 0.00
152 48.87
159 51.13%
23  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 183
11 6.01
13 7.10
16 8.74
24 13.11
29 15.85
90 49.18
93 50.82%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 154
26 16.88
14 9.09
17 11.04
12 7.79
7 4.55
78 50.65
76 49.35%
25  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 63
10 15.87
8 12.70
4 6.35
5 7.94
4 6.35
32 50.79
31 49.21%
26  โรงเรียนบ้านหนองผือ 94
8 8.51
6 6.38
6 6.38
14 14.89
12 12.77
48 51.06
46 48.94%
27  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 81
3 3.70
12 14.81
9 11.11
15 18.52
0 0.00
42 51.85
39 48.15%
28  โรงเรียนบ้านนากะทาด 142
37 26.06
25 17.61
6 4.23
0 0.00
0 0.00
74 52.11
68 47.89%
29  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 133
20 15.04
18 13.53
9 6.77
12 9.02
4 3.01
70 52.63
63 47.37%
30  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 320
25 7.81
19 5.94
26 8.13
45 14.06
33 10.31
172 53.75
148 46.25%
31  โรงเรียนนาข่าวิทยา 78
14 17.95
12 15.38
6 7.69
4 5.13
0 0.00
42 53.85
36 46.15%
32  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 89
12 13.48
10 11.24
7 7.87
8 8.99
4 4.49
48 53.93
41 46.07%
33  โรงเรียนบ้านนายม 64
10 15.63
5 7.81
6 9.38
5 7.81
3 4.69
35 54.69
29 45.31%
34  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 229
35 15.28
47 20.52
13 5.68
8 3.49
0 0.00
126 55.02
103 44.98%
35  โรงเรียนบ้านดงเสียว 136
26 19.12
9 6.62
8 5.88
7 5.15
10 7.35
76 55.88
60 44.12%
36  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 49
11 22.45
3 6.12
7 14.29
0 0.00
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
37  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 145
10 6.90
10 6.90
16 11.03
10 6.90
16 11.03
83 57.24
62 42.76%
38  โรงเรียนบ้านดงสาร 183
30 16.39
34 18.58
8 4.37
4 2.19
2 1.09
105 57.38
78 42.62%
39  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 175
15 8.57
12 6.86
4 2.29
27 15.43
16 9.14
101 57.71
74 42.29%
40  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 159
10 6.29
13 8.18
4 2.52
23 14.47
17 10.69
92 57.86
67 42.14%
41  โรงเรียนบ้านก่อ 145
5 3.45
13 8.97
6 4.14
18 12.41
19 13.10
84 57.93
61 42.07%
42  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 62
6 9.68
6 9.68
12 19.35
1 1.61
1 1.61
36 58.06
26 41.94%
43  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 260
109 41.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 58.08
109 41.92%
44  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 77
11 14.29
12 15.58
4 5.19
3 3.90
2 2.60
45 58.44
32 41.56%
45  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 90
12 13.33
15 16.67
8 8.89
2 2.22
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
46  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 49
8 16.33
0 0.00
3 6.12
9 18.37
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
47  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 25
2 8.00
3 12.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
48  โรงเรียนบ้านดงยาง 107
7 6.54
12 11.21
1 0.93
14 13.08
8 7.48
65 60.75
42 39.25%
49  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1497
110 7.35
76 5.08
226 15.10
98 6.55
76 5.08
911 60.86
586 39.14%
50  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 110
14 12.73
19 17.27
6 5.45
4 3.64
0 0.00
67 60.91
43 39.09%
51  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 13
2 15.38
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
52  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 369
55 14.91
35 9.49
51 13.82
0 0.00
0 0.00
228 61.79
141 38.21%
53  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 75
0 0.00
7 9.33
14 18.67
0 0.00
7 9.33
47 62.67
28 37.33%
54  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 286
18 6.29
15 5.24
12 4.20
33 11.54
27 9.44
181 63.29
105 36.71%
55  โรงเรียนบ้านเซือม 169
21 12.43
14 8.28
7 4.14
11 6.51
9 5.33
107 63.31
62 36.69%
56  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 149
13 8.72
3 2.01
15 10.07
16 10.74
7 4.70
95 63.76
54 36.24%
57  โรงเรียนบ้านคึม 126
20 15.87
16 12.70
5 3.97
4 3.17
0 0.00
81 64.29
45 35.71%
58  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 122
26 21.31
6 4.92
6 4.92
5 4.10
0 0.00
79 64.75
43 35.25%
59  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 105
5 4.76
6 5.71
8 7.62
14 13.33
4 3.81
68 64.76
37 35.24%
60  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 170
26 15.29
13 7.65
11 6.47
9 5.29
0 0.00
111 65.29
59 34.71%
61  โรงเรียนบ้านนาหวาย 58
6 10.34
4 6.90
4 6.90
6 10.34
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
62  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 99
7 7.07
10 10.10
14 14.14
2 2.02
1 1.01
65 65.66
34 34.34%
63  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 279
35 12.54
24 8.60
12 4.30
17 6.09
5 1.79
186 66.67
93 33.33%
64  โรงเรียนบ้านวังหว้า 182
17 9.34
10 5.49
1 0.55
27 14.84
5 2.75
122 67.03
60 32.97%
65  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 171
28 16.37
20 11.70
8 4.68
0 0.00
0 0.00
115 67.25
56 32.75%
66  โรงเรียนบ้านนาบัว 113
17 15.04
6 5.31
2 1.77
7 6.19
5 4.42
76 67.26
37 32.74%
67  โรงเรียนบ้านท่าควาย 123
7 5.69
6 4.88
4 3.25
13 10.57
10 8.13
83 67.48
40 32.52%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 201
27 13.43
5 2.49
20 9.95
13 6.47
0 0.00
136 67.66
65 32.34%
69  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 165
22 13.33
8 4.85
12 7.27
11 6.67
0 0.00
112 67.88
53 32.12%
70  โรงเรียนบ้านวังม่วง 85
13 15.29
11 12.94
1 1.18
2 2.35
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
71  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 92
13 14.13
10 10.87
6 6.52
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
72  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 73
15 20.55
0 0.00
4 5.48
4 5.48
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
73  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 102
11 10.78
11 10.78
9 8.82
0 0.00
1 0.98
70 68.63
32 31.37%
74  โรงเรียนบ้านบะยาว 141
15 10.64
11 7.80
11 7.80
5 3.55
2 1.42
97 68.79
44 31.21%
75  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 134
8 5.97
9 6.72
16 11.94
8 5.97
0 0.00
93 69.40
41 30.60%
76  โรงเรียนบ้านนาจาร 108
8 7.41
9 8.33
16 14.81
0 0.00
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
77  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 95
8 8.42
5 5.26
3 3.16
13 13.68
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
78  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 125
7 5.60
7 5.60
10 8.00
7 5.60
7 5.60
87 69.60
38 30.40%
79  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 40
6 15.00
4 10.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 143
7 4.90
4 2.80
31 21.68
0 0.00
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
81  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 65
1 1.54
11 16.92
6 9.23
0 0.00
1 1.54
46 70.77
19 29.23%
82  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 44
2 4.55
2 4.55
5 11.36
3 6.82
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
83  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 658
30 4.56
43 6.53
35 5.32
30 4.56
37 5.62
483 73.40
175 26.60%
84  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 107
15 14.02
2 1.87
2 1.87
7 6.54
2 1.87
79 73.83
28 26.17%
85  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 77
5 6.49
4 5.19
4 5.19
4 5.19
3 3.90
57 74.03
20 25.97%
86  โรงเรียนบ้านนาซอ 131
8 6.11
7 5.34
18 13.74
1 0.76
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
87  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 274
29 10.58
13 4.74
11 4.01
12 4.38
6 2.19
203 74.09
71 25.91%
88  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 192
27 14.06
11 5.73
11 5.73
0 0.00
0 0.00
143 74.48
49 25.52%
89  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 103
12 11.65
1 0.97
13 12.62
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
90  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 172
19 11.05
14 8.14
5 2.91
3 1.74
2 1.16
129 75.00
43 25.00%
91  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 231
26 11.26
18 7.79
9 3.90
1 0.43
3 1.30
174 75.32
57 24.68%
92  โรงเรียนบ้านลึมบอง 85
16 18.82
0 0.00
3 3.53
1 1.18
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
93  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 162
5 3.09
26 16.05
3 1.85
3 1.85
1 0.62
124 76.54
38 23.46%
94  โรงเรียนบ้านโนนไทย 60
4 6.67
1 1.67
3 5.00
6 10.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
95  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 120
13 10.83
8 6.67
4 3.33
2 1.67
1 0.83
92 76.67
28 23.33%
96  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 43
2 4.65
0 0.00
7 16.28
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
97  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 95
2 2.11
7 7.37
1 1.05
11 11.58
1 1.05
73 76.84
22 23.16%
98  โรงเรียนบ้านเสาวัด 129
8 6.20
5 3.88
9 6.98
4 3.10
3 2.33
100 77.52
29 22.48%
99  โรงเรียนบ้านนาคอย 72
1 1.39
10 13.89
5 6.94
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
100  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 86
8 9.30
1 1.16
10 11.63
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
101  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 69
4 5.80
3 4.35
5 7.25
3 4.35
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
102  โรงเรียนบ้านดอนทอย 121
16 13.22
5 4.13
5 4.13
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
103  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 140
11 7.86
2 1.43
6 4.29
11 7.86
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
104  โรงเรียนบ้านท่างาม 131
6 4.58
6 4.58
5 3.82
5 3.82
5 3.82
104 79.39
27 20.61%
105  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 129
7 5.43
6 4.65
7 5.43
5 3.88
1 0.78
103 79.84
26 20.16%
106  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 159
9 5.66
0 0.00
16 10.06
7 4.40
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
107  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 235
26 11.06
2 0.85
14 5.96
2 0.85
2 0.85
189 80.43
46 19.57%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 169
13 7.69
6 3.55
13 7.69
0 0.00
1 0.59
136 80.47
33 19.53%
109  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 128
8 6.25
9 7.03
5 3.91
3 2.34
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 369
20 5.42
29 7.86
21 5.69
2 0.54
0 0.00
297 80.49
72 19.51%
111  โรงเรียนบ้านวังโพน 73
1 1.37
6 8.22
6 8.22
1 1.37
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
112  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 179
25 13.97
2 1.12
5 2.79
2 1.12
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
113  โรงเรียนบ้านโพนแพง 137
8 5.84
2 1.46
12 8.76
3 2.19
1 0.73
111 81.02
26 18.98%
114  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 69
1 1.45
0 0.00
8 11.59
4 5.80
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
115  โรงเรียนบ้านนาเมือง 149
8 5.37
5 3.36
11 7.38
4 2.68
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
116  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 91
0 0.00
0 0.00
9 9.89
8 8.79
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
117  โรงเรียนบ้านตาด 166
12 7.23
10 6.02
7 4.22
2 1.20
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
118  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 86
5 5.81
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
119  โรงเรียนบ้านหนองแวง 183
13 7.10
6 3.28
10 5.46
4 2.19
1 0.55
149 81.42
34 18.58%
120  โรงเรียนบ้านโคกแสง 87
10 11.49
4 4.60
1 1.15
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
121  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 87
3 3.45
2 2.30
8 9.20
0 0.00
3 3.45
71 81.61
16 18.39%
122  โรงเรียนบ้านวาน้อย 88
4 4.55
5 5.68
5 5.68
2 2.27
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
123  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 50
2 4.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
124  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 80
4 5.00
0 0.00
5 6.25
3 3.75
2 2.50
66 82.50
14 17.50%
125  โรงเรียนบ้านกุดจิก 69
8 11.59
1 1.45
0 0.00
3 4.35
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
126  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 138
10 7.25
7 5.07
5 3.62
2 1.45
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 318
33 10.38
9 2.83
13 4.09
0 0.00
0 0.00
263 82.70
55 17.30%
128  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 81
2 2.47
8 9.88
4 4.94
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
129  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 102
5 4.90
0 0.00
8 7.84
4 3.92
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
130  โรงเรียนบ้านกุดจาน 170
9 5.29
9 5.29
10 5.88
0 0.00
0 0.00
142 83.53
28 16.47%
131  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 238
20 8.40
7 2.94
8 3.36
4 1.68
0 0.00
199 83.61
39 16.39%
132  โรงเรียนบ้านดอนคำ 68
2 2.94
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
133  โรงเรียนบ้านคำยาง 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
3 4.84
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
134  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 56
1 1.79
1 1.79
6 10.71
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 181
7 3.87
9 4.97
12 6.63
1 0.55
0 0.00
152 83.98
29 16.02%
136  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 125
0 0.00
8 6.40
10 8.00
2 1.60
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
137  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 113
9 7.96
0 0.00
6 5.31
3 2.65
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
138  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 151
6 3.97
6 3.97
11 7.28
1 0.66
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
139  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 82
2 2.44
1 1.22
3 3.66
3 3.66
4 4.88
69 84.15
13 15.85%
140  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 148
12 8.11
5 3.38
6 4.05
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
141  โรงเรียนบ้านยางคำ 137
7 5.11
8 5.84
2 1.46
3 2.19
1 0.73
116 84.67
21 15.33%
142  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 205
15 7.32
0 0.00
14 6.83
0 0.00
2 0.98
174 84.88
31 15.12%
143  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 93
5 5.38
5 5.38
4 4.30
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
144  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 87
1 1.15
0 0.00
5 5.75
1 1.15
6 6.90
74 85.06
13 14.94%
145  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 202
7 3.47
7 3.47
12 5.94
4 1.98
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
146  โรงเรียนบ้านอากาศ 1443
66 4.57
39 2.70
76 5.27
19 1.32
13 0.90
1230 85.24
213 14.76%
147  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 136
6 4.41
3 2.21
4 2.94
3 2.21
3 2.21
117 86.03
19 13.97%
148  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 108
6 5.56
5 4.63
4 3.70
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
149  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 195
5 2.56
0 0.00
22 11.28
0 0.00
0 0.00
168 86.15
27 13.85%
150  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 94
4 4.26
5 5.32
4 4.26
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
151  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 152
3 1.97
2 1.32
12 7.89
2 1.32
2 1.32
131 86.18
21 13.82%
152  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 147
9 6.12
6 4.08
3 2.04
1 0.68
1 0.68
127 86.39
20 13.61%
153  โรงเรียนบ้านจำปาดง 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
154  โรงเรียนบ้านสงเปือย 167
5 2.99
11 6.59
6 3.59
0 0.00
0 0.00
145 86.83
22 13.17%
155  โรงเรียนบ้านวังบง 294
9 3.06
21 7.14
7 2.38
0 0.00
0 0.00
257 87.41
37 12.59%
156  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 135
2 1.48
3 2.22
12 8.89
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
157  โรงเรียนบ้านดงบัง 146
13 8.90
0 0.00
5 3.42
0 0.00
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
158  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 195
8 4.10
10 5.13
2 1.03
4 2.05
0 0.00
171 87.69
24 12.31%
159  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 123
3 2.44
4 3.25
4 3.25
4 3.25
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
160  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 141
11 7.80
0 0.00
6 4.26
0 0.00
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
161  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 145
5 3.45
4 2.76
4 2.76
4 2.76
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
162  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 52
3 5.77
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
163  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 206
5 2.43
7 3.40
7 3.40
4 1.94
0 0.00
183 88.83
23 11.17%
164  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 180
6 3.33
3 1.67
6 3.33
2 1.11
2 1.11
161 89.44
19 10.56%
165  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 106
7 6.60
1 0.94
3 2.83
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
166  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 164
4 2.44
6 3.66
5 3.05
0 0.00
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
167  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 66
1 1.52
3 4.55
2 3.03
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
168  โรงเรียนบ้านหนองลาด 159
7 4.40
3 1.89
4 2.52
0 0.00
0 0.00
145 91.19
14 8.81%
169  โรงเรียนบ้านนายอ 81
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
170  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 147
1 0.68
2 1.36
8 5.44
1 0.68
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
171  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
5 5.05
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
172  โรงเรียนบ้านหนองสนม 88
2 2.27
0 0.00
2 2.27
2 2.27
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
173  โรงเรียนบ้านนาฮี 107
4 3.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.87
101 94.39
6 5.61%
174  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 146
1 0.68
2 1.37
2 1.37
2 1.37
0 0.00
139 95.21
7 4.79%
175  โรงเรียนบ้านนาแต้ 148
2 1.35
1 0.68
2 1.35
1 0.68
1 0.68
141 95.27
7 4.73%
176  โรงเรียนบ้านขาม 233
6 2.58
5 2.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
222 95.28
11 4.72%
177  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
178  โรงเรียนบ้านจาร 89
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
179  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 134
0 0.00
0 0.00
3 2.24
0 0.00
0 0.00
131 97.76
3 2.24%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 65
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
181  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,918 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,484 8.90
เตี้ย  1,695 6.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,853 6.64
ผอมและเตี้ย  1,412 5.06
อ้วนและเตี้ย  953 3.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,521 69.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,397 คน


30.08%


Powered By www.thaieducation.net