ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านบะฮี 17
4 23.53
2 11.76
11 64.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านยางคำ 29
15 51.72
1 3.45
12 41.38
0 0.00
1 3.45
0 0.00
29 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12
1 8.33
1 8.33
3 25.00
2 16.67
4 33.33
1 8.33
11 91.67%
4  โรงเรียนบ้านบึงโน 189
11 5.82
23 12.17
31 16.40
34 17.99
54 28.57
36 19.05
153 80.95%
5  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 113
45 39.82
13 11.50
16 14.16
6 5.31
8 7.08
25 22.12
88 77.88%
6  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 63
13 20.63
16 25.40
1 1.59
12 19.05
0 0.00
21 33.33
42 66.67%
7  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 126
7 5.56
9 7.14
19 15.08
16 12.70
27 21.43
48 38.10
78 61.90%
8  โรงเรียนบ้านหินแตก 62
15 24.19
8 12.90
5 8.06
9 14.52
0 0.00
25 40.32
37 59.68%
9  โรงเรียนบ้านโพนสูง 90
12 13.33
5 5.56
7 7.78
15 16.67
12 13.33
39 43.33
51 56.67%
10  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 165
7 4.24
11 6.67
22 13.33
19 11.52
32 19.39
74 44.85
91 55.15%
11  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 51
7 13.73
6 11.76
3 5.88
10 19.61
1 1.96
24 47.06
27 52.94%
12  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 30
2 6.67
3 10.00
10 33.33
0 0.00
0 0.00
15 50.00
15 50.00%
13  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 281
41 14.59
36 12.81
38 13.52
22 7.83
0 0.00
144 51.25
137 48.75%
14  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 146
6 4.11
4 2.74
27 18.49
12 8.22
21 14.38
76 52.05
70 47.95%
15  โรงเรียนบ้านนางัว 71
13 18.31
1 1.41
18 25.35
1 1.41
1 1.41
37 52.11
34 47.89%
16  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 60
4 6.67
2 3.33
8 13.33
8 13.33
6 10.00
32 53.33
28 46.67%
17  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 996
67 6.73
48 4.82
112 11.24
118 11.85
119 11.95
532 53.41
464 46.59%
18  โรงเรียนบ้านทันสมัย 49
13 26.53
3 6.12
5 10.20
1 2.04
0 0.00
27 55.10
22 44.90%
19  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 805
55 6.83
50 6.21
170 21.12
28 3.48
58 7.20
444 55.16
361 44.84%
20  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 141
25 17.73
13 9.22
6 4.26
12 8.51
7 4.96
78 55.32
63 44.68%
21  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 164
17 10.37
19 11.59
14 8.54
10 6.10
13 7.93
91 55.49
73 44.51%
22  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9
1 11.11
0 0.00
2 22.22
1 11.11
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
23  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 99
18 18.18
7 7.07
9 9.09
9 9.09
0 0.00
56 56.57
43 43.43%
24  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 7
1 14.29
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
25  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 114
26 22.81
11 9.65
4 3.51
7 6.14
0 0.00
66 57.89
48 42.11%
26  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 159
5 3.14
5 3.14
25 15.72
10 6.29
18 11.32
96 60.38
63 39.62%
27  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 556
55 9.89
56 10.07
68 12.23
35 6.29
0 0.00
342 61.51
214 38.49%
28  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 89
10 11.24
7 7.87
17 19.10
0 0.00
0 0.00
55 61.80
34 38.20%
29  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 95
15 15.79
8 8.42
12 12.63
1 1.05
0 0.00
59 62.11
36 37.89%
30  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 308
6 1.95
16 5.19
35 11.36
22 7.14
37 12.01
192 62.34
116 37.66%
31  โรงเรียนบ้านนาแยง 24
4 16.67
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
32  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 40
4 10.00
4 10.00
6 15.00
1 2.50
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
33  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 159
22 13.84
9 5.66
16 10.06
6 3.77
6 3.77
100 62.89
59 37.11%
34  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 178
6 3.37
5 2.81
24 13.48
12 6.74
19 10.67
112 62.92
66 37.08%
35  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 84
20 23.81
7 8.33
0 0.00
0 0.00
4 4.76
53 63.10
31 36.90%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 204
8 3.92
12 5.88
16 7.84
18 8.82
21 10.29
129 63.24
75 36.76%
37  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 90
17 18.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 17.78
57 63.33
33 36.67%
38  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 220
20 9.09
7 3.18
12 5.45
27 12.27
14 6.36
140 63.64
80 36.36%
39  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 143
22 15.38
10 6.99
9 6.29
7 4.90
4 2.80
91 63.64
52 36.36%
40  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 113
12 10.62
8 7.08
12 10.62
9 7.96
0 0.00
72 63.72
41 36.28%
41  โรงเรียนบ้านหนองตาล 89
22 24.72
6 6.74
4 4.49
0 0.00
0 0.00
57 64.04
32 35.96%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 115
6 5.22
15 13.04
13 11.30
2 1.74
5 4.35
74 64.35
41 35.65%
43  โรงเรียนบ้านดงสง่า 167
14 8.38
9 5.39
19 11.38
17 10.18
0 0.00
108 64.67
59 35.33%
44  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 102
16 15.69
9 8.82
7 6.86
4 3.92
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
45  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 291
35 12.03
23 7.90
16 5.50
14 4.81
14 4.81
189 64.95
102 35.05%
46  โรงเรียนบ้านนาเลา 93
14 15.05
9 9.68
9 9.68
0 0.00
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
47  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 236
16 6.78
12 5.08
16 6.78
17 7.20
20 8.47
155 65.68
81 34.32%
48  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 47
5 10.64
4 8.51
6 12.77
1 2.13
0 0.00
31 65.96
16 34.04%
49  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 112
20 17.86
7 6.25
6 5.36
5 4.46
0 0.00
74 66.07
38 33.93%
50  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 71
2 2.82
12 16.90
10 14.08
0 0.00
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
51  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 148
9 6.08
21 14.19
15 10.14
5 3.38
0 0.00
98 66.22
50 33.78%
52  โรงเรียนบ้านท่าวารี 72
13 18.06
1 1.39
6 8.33
4 5.56
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
53  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 73
11 15.07
1 1.37
11 15.07
1 1.37
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
54  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 266
30 11.28
17 6.39
15 5.64
15 5.64
10 3.76
179 67.29
87 32.71%
55  โรงเรียนบ้านแวง 144
8 5.56
3 2.08
15 10.42
11 7.64
10 6.94
97 67.36
47 32.64%
56  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 218
8 3.67
13 5.96
8 3.67
21 9.63
21 9.63
147 67.43
71 32.57%
57  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 111
5 4.50
2 1.80
14 12.61
7 6.31
8 7.21
75 67.57
36 32.43%
58  โรงเรียนบ้านนาตากาง 87
9 10.34
8 9.20
11 12.64
0 0.00
0 0.00
59 67.82
28 32.18%
59  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 57
3 5.26
4 7.02
7 12.28
3 5.26
1 1.75
39 68.42
18 31.58%
60  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 13
0 0.00
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
61  โรงเรียนบ้านบาก 59
7 11.86
3 5.08
5 8.47
3 5.08
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
62  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 151
11 7.28
4 2.65
16 10.60
6 3.97
9 5.96
105 69.54
46 30.46%
63  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 841
30 3.57
17 2.02
107 12.72
62 7.37
35 4.16
590 70.15
251 29.85%
64  โรงเรียนบ้านคำนาดี 47
1 2.13
4 8.51
8 17.02
1 2.13
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
65  โรงเรียนบ้านขมิ้น 27
3 11.11
1 3.70
2 7.41
1 3.70
1 3.70
19 70.37
8 29.63%
66  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 160
20 12.50
6 3.75
21 13.13
0 0.00
0 0.00
113 70.63
47 29.38%
67  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 127
6 4.72
0 0.00
31 24.41
0 0.00
0 0.00
90 70.87
37 29.13%
68  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 86
9 10.47
11 12.79
2 2.33
3 3.49
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
69  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 139
10 7.19
7 5.04
14 10.07
9 6.47
0 0.00
99 71.22
40 28.78%
70  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 80
6 7.50
7 8.75
5 6.25
0 0.00
5 6.25
57 71.25
23 28.75%
71  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 42
7 16.67
3 7.14
2 4.76
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
72  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 70
13 18.57
4 5.71
3 4.29
0 0.00
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
73  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 170
7 4.12
8 4.71
21 12.35
12 7.06
0 0.00
122 71.76
48 28.24%
74  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 124
7 5.65
10 8.06
16 12.90
2 1.61
0 0.00
89 71.77
35 28.23%
75  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 89
6 6.74
8 8.99
6 6.74
5 5.62
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
76  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 73
10 13.70
10 13.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
77  โรงเรียนหนองจาน 41
4 9.76
3 7.32
4 9.76
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
78  โรงเรียนบ้านคำแหว 127
8 6.30
4 3.15
9 7.09
7 5.51
6 4.72
93 73.23
34 26.77%
79  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 105
11 10.48
6 5.71
3 2.86
6 5.71
2 1.90
77 73.33
28 26.67%
80  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 30
5 16.67
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
81  โรงเรียนบ้านคำบอน 34
3 8.82
2 5.88
4 11.76
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
82  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 149
15 10.07
5 3.36
3 2.01
11 7.38
5 3.36
110 73.83
39 26.17%
83  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 127
10 7.87
6 4.72
16 12.60
0 0.00
1 0.79
94 74.02
33 25.98%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
2 3.17
8 12.70
6 9.52
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
85  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 134
6 4.48
6 4.48
2 1.49
12 8.96
8 5.97
100 74.63
34 25.37%
86  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 150
2 1.33
17 11.33
14 9.33
5 3.33
0 0.00
112 74.67
38 25.33%
87  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 79
14 17.72
3 3.80
3 3.80
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
88  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 108
15 13.89
0 0.00
12 11.11
0 0.00
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
89  โรงเรียนบ้านหนองหอย 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
90  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 56
3 5.36
4 7.14
5 8.93
2 3.57
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
91  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 68
2 2.94
4 5.88
9 13.24
2 2.94
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
92  โรงเรียนบ้านอูนโคก 105
8 7.62
5 4.76
8 7.62
4 3.81
1 0.95
79 75.24
26 24.76%
93  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 97
6 6.19
6 6.19
6 6.19
4 4.12
2 2.06
73 75.26
24 24.74%
94  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 162
21 12.96
4 2.47
13 8.02
1 0.62
1 0.62
122 75.31
40 24.69%
95  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 146
6 4.11
6 4.11
13 8.90
6 4.11
5 3.42
110 75.34
36 24.66%
96  โรงเรียนบ้านตาลโกน 152
17 11.18
18 11.84
0 0.00
1 0.66
1 0.66
115 75.66
37 24.34%
97  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 128
10 7.81
2 1.56
7 5.47
9 7.03
3 2.34
97 75.78
31 24.22%
98  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 67
6 8.96
1 1.49
8 11.94
1 1.49
0 0.00
51 76.12
16 23.88%
99  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 55
8 14.55
2 3.64
3 5.45
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
100  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 831
35 4.21
26 3.13
92 11.07
21 2.53
22 2.65
635 76.41
196 23.59%
101  โรงเรียนบ้านนาเตียง 68
4 5.88
0 0.00
11 16.18
0 0.00
1 1.47
52 76.47
16 23.53%
102  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 128
9 7.03
7 5.47
6 4.69
8 6.25
0 0.00
98 76.56
30 23.44%
103  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 47
4 8.51
1 2.13
5 10.64
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
104  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 254
15 5.91
14 5.51
14 5.51
8 3.15
8 3.15
195 76.77
59 23.23%
105  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 170
17 10.00
9 5.29
3 1.76
9 5.29
1 0.59
131 77.06
39 22.94%
106  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 79
7 8.86
7 8.86
4 5.06
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 169
10 5.92
5 2.96
23 13.61
0 0.00
0 0.00
131 77.51
38 22.49%
108  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 130
10 7.69
7 5.38
6 4.62
4 3.08
2 1.54
101 77.69
29 22.31%
109  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 63
4 6.35
3 4.76
5 7.94
2 3.17
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
110  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 23
3 13.04
2 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 78.26
5 21.74%
111  โรงเรียนบ้านคำข่า 97
10 10.31
6 6.19
1 1.03
4 4.12
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
112  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 214
2 0.93
5 2.34
38 17.76
0 0.00
1 0.47
168 78.50
46 21.50%
113  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 256
22 8.59
15 5.86
17 6.64
0 0.00
1 0.39
201 78.52
55 21.48%
114  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 317
26 8.20
12 3.79
30 9.46
0 0.00
0 0.00
249 78.55
68 21.45%
115  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 126
12 9.52
1 0.79
13 10.32
1 0.79
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
116  โรงเรียนบ้านผักคำภู 207
11 5.31
10 4.83
23 11.11
0 0.00
0 0.00
163 78.74
44 21.26%
117  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 137
9 6.57
6 4.38
13 9.49
0 0.00
1 0.73
108 78.83
29 21.17%
118  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 91
8 8.79
3 3.30
7 7.69
1 1.10
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
119  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 48
2 4.17
3 6.25
5 10.42
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
120  โรงเรียนบ้านดอนกอย 77
6 7.79
5 6.49
5 6.49
0 0.00
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
121  โรงเรียนบ้านขาว 39
8 20.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
122  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 147
15 10.20
3 2.04
10 6.80
2 1.36
0 0.00
117 79.59
30 20.41%
123  โรงเรียนบ้านโคก 123
4 3.25
4 3.25
11 8.94
6 4.88
0 0.00
98 79.67
25 20.33%
124  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 89
4 4.49
2 2.25
8 8.99
2 2.25
2 2.25
71 79.78
18 20.22%
125  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 139
4 2.88
15 10.79
9 6.47
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
126  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 130
10 7.69
1 0.77
14 10.77
1 0.77
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 55
2 3.64
2 3.64
7 12.73
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
128  โรงเรียนบ้านคำก้าว 106
11 10.38
2 1.89
8 7.55
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
129  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 96
3 3.13
3 3.13
8 8.33
2 2.08
3 3.13
77 80.21
19 19.79%
130  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 117
3 2.56
2 1.71
18 15.38
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
131  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 138
10 7.25
7 5.07
10 7.25
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
132  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 184
12 6.52
3 1.63
21 11.41
0 0.00
0 0.00
148 80.43
36 19.57%
133  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 686
43 6.27
22 3.21
41 5.98
18 2.62
10 1.46
552 80.47
134 19.53%
134  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 180
4 2.22
14 7.78
17 9.44
0 0.00
0 0.00
145 80.56
35 19.44%
135  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 139
12 8.63
2 1.44
13 9.35
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
136  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 114
14 12.28
2 1.75
6 5.26
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
137  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 52
3 5.77
2 3.85
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
138  โรงเรียนบ้านบึง 120
9 7.50
3 2.50
11 9.17
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
139  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 387
23 5.94
20 5.17
27 6.98
4 1.03
0 0.00
313 80.88
74 19.12%
140  โรงเรียนบ้านตาล 212
25 11.79
10 4.72
5 2.36
0 0.00
0 0.00
172 81.13
40 18.87%
141  โรงเรียนบ้านแร่ 202
12 5.94
2 0.99
24 11.88
0 0.00
0 0.00
164 81.19
38 18.81%
142  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 97
6 6.19
3 3.09
5 5.15
0 0.00
4 4.12
79 81.44
18 18.56%
143  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 299
22 7.36
8 2.68
24 8.03
1 0.33
0 0.00
244 81.61
55 18.39%
144  โรงเรียนบ้านผักตบ 60
1 1.67
3 5.00
6 10.00
0 0.00
1 1.67
49 81.67
11 18.33%
145  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 131
7 5.34
3 2.29
13 9.92
1 0.76
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
146  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 71
5 7.04
4 5.63
4 5.63
0 0.00
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
147  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 193
19 9.84
10 5.18
6 3.11
0 0.00
0 0.00
158 81.87
35 18.13%
148  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 96
2 2.08
5 5.21
10 10.42
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
149  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 136
11 8.09
0 0.00
13 9.56
0 0.00
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
150  โรงเรียนบ้านหนองแสง 74
7 9.46
3 4.05
1 1.35
2 2.70
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
151  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 121
9 7.44
3 2.48
9 7.44
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
152  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 117
6 5.13
5 4.27
7 5.98
0 0.00
2 1.71
97 82.91
20 17.09%
153  โรงเรียนบ้านนาล้อม 82
1 1.22
1 1.22
12 14.63
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
154  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 305
12 3.93
13 4.26
22 7.21
4 1.31
1 0.33
253 82.95
52 17.05%
155  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 129
12 9.30
1 0.78
9 6.98
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
156  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 100
4 4.00
8 8.00
5 5.00
0 0.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 59
3 5.08
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
158  โรงเรียนบ้านพันนา 89
12 13.48
0 0.00
2 2.25
1 1.12
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
159  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 131
5 3.82
7 5.34
6 4.58
4 3.05
0 0.00
109 83.21
22 16.79%
160  โรงเรียนบ้านดงบาก 239
23 9.62
4 1.67
12 5.02
1 0.42
0 0.00
199 83.26
40 16.74%
161  โรงเรียนบ้านหวาย 78
2 2.56
2 2.56
5 6.41
2 2.56
2 2.56
65 83.33
13 16.67%
162  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 295
8 2.71
12 4.07
26 8.81
3 1.02
0 0.00
246 83.39
49 16.61%
163  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 163
11 6.75
6 3.68
9 5.52
1 0.61
0 0.00
136 83.44
27 16.56%
164  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 115
1 0.87
8 6.96
10 8.70
0 0.00
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
165  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 79
2 2.53
3 3.80
6 7.59
2 2.53
0 0.00
66 83.54
13 16.46%
166  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 147
5 3.40
6 4.08
12 8.16
1 0.68
0 0.00
123 83.67
24 16.33%
167  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 160
6 3.75
4 2.50
15 9.38
0 0.00
1 0.63
134 83.75
26 16.25%
168  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 111
6 5.41
1 0.90
11 9.91
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
169  โรงเรียนบ้านอูนดง 130
2 1.54
10 7.69
9 6.92
0 0.00
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
170  โรงเรียนบ้านธาตุ 50
5 10.00
2 4.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 44
5 11.36
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
172  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 63
2 3.17
5 7.94
1 1.59
0 0.00
2 3.17
53 84.13
10 15.87%
173  โรงเรียนบ้านสว่าง 114
8 7.02
10 8.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
174  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114
4 3.51
6 5.26
8 7.02
0 0.00
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
175  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 70
4 5.71
1 1.43
6 8.57
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
176  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 84
4 4.76
3 3.57
6 7.14
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
177  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 85
0 0.00
6 7.06
7 8.24
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
178  โรงเรียนบ้านนาใน 20
1 5.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
179  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 107
4 3.74
4 3.74
8 7.48
0 0.00
0 0.00
91 85.05
16 14.95%
180  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 87
10 11.49
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
181  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 81
3 3.70
1 1.23
8 9.88
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
182  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 34
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
1 2.94
29 85.29
5 14.71%
183  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 110
4 3.64
4 3.64
6 5.45
2 1.82
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
184  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 90
3 3.33
2 2.22
8 8.89
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
185  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 112
3 2.68
0 0.00
11 9.82
2 1.79
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
186  โรงเรียนบ้านทิดไทย 35
1 2.86
1 2.86
2 5.71
1 2.86
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
187  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 149
5 3.36
8 5.37
8 5.37
0 0.00
0 0.00
128 85.91
21 14.09%
188  โรงเรียนบ้านเปือย 64
6 9.38
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
189  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 137
6 4.38
5 3.65
3 2.19
1 0.73
4 2.92
118 86.13
19 13.87%
190  โรงเรียนบ้านม้า 51
2 3.92
2 3.92
3 5.88
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
191  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 111
4 3.60
5 4.50
6 5.41
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
192  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 276
10 3.62
9 3.26
17 6.16
1 0.36
0 0.00
239 86.59
37 13.41%
193  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 30
1 3.33
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
194  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 158
6 3.80
3 1.90
12 7.59
0 0.00
0 0.00
137 86.71
21 13.29%
195  โรงเรียนบ้านคันชา 53
2 3.77
2 3.77
2 3.77
0 0.00
1 1.89
46 86.79
7 13.21%
196  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 163
4 2.45
4 2.45
13 7.98
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
197  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 40
1 2.50
1 2.50
3 7.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
198  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 74
7 9.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.70
65 87.84
9 12.16%
199  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 66
4 6.06
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
200  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 83
0 0.00
1 1.20
9 10.84
0 0.00
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
201  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 75
3 4.00
5 6.67
1 1.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
202  โรงเรียนบ้านนาดี 100
9 9.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
203  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 25
3 12.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
204  โรงเรียนบ้านโพนงาม 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
205  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 59
4 6.78
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
206  โรงเรียนบ้านหนองบัว 135
8 5.93
2 1.48
5 3.70
1 0.74
0 0.00
119 88.15
16 11.85%
207  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 17
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.88
15 88.24
2 11.76%
208  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 112
2 1.79
3 2.68
3 2.68
3 2.68
2 1.79
99 88.39
13 11.61%
209  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 174
7 4.02
5 2.87
7 4.02
1 0.57
0 0.00
154 88.51
20 11.49%
210  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 87
0 0.00
0 0.00
7 8.05
3 3.45
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
211  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 183
7 3.83
1 0.55
13 7.10
0 0.00
0 0.00
162 88.52
21 11.48%
212  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 122
3 2.46
0 0.00
7 5.74
0 0.00
4 3.28
108 88.52
14 11.48%
213  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 114
3 2.63
3 2.63
3 2.63
2 1.75
2 1.75
101 88.60
13 11.40%
214  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 54
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
215  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 90
0 0.00
0 0.00
10 11.11
0 0.00
0 0.00
80 88.89
10 11.11%
216  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 136
4 2.94
4 2.94
7 5.15
0 0.00
0 0.00
121 88.97
15 11.03%
217  โรงเรียนบ้านดอนหัน 101
3 2.97
2 1.98
6 5.94
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
218  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 65
3 4.62
3 4.62
1 1.54
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
219  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 94
5 5.32
0 0.00
4 4.26
1 1.06
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
220  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 47
3 6.38
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
221  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 114
4 3.51
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
102 89.47
12 10.53%
222  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 202
10 4.95
0 0.00
11 5.45
0 0.00
0 0.00
181 89.60
21 10.40%
223  โรงเรียนบ้านนาทม 107
6 5.61
2 1.87
3 2.80
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
224  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61
3 4.92
1 1.64
1 1.64
0 0.00
1 1.64
55 90.16
6 9.84%
225  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 51
0 0.00
2 3.92
2 3.92
1 1.96
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
226  โรงเรียนบ้านแกดำ 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
227  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
228  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 182
3 1.65
3 1.65
4 2.20
3 1.65
4 2.20
165 90.66
17 9.34%
229  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 86
1 1.16
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
230  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 87
2 2.30
4 4.60
2 2.30
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
231  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 55
0 0.00
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
232  โรงเรียนบ้านโนนพอก 22
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
233  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 156
4 2.56
4 2.56
2 1.28
2 1.28
2 1.28
142 91.03
14 8.97%
234  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 172
7 4.07
1 0.58
7 4.07
0 0.00
0 0.00
157 91.28
15 8.72%
235  โรงเรียนบ้านหนองชาด 150
0 0.00
0 0.00
6 4.00
7 4.67
0 0.00
137 91.33
13 8.67%
236  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 139
0 0.00
3 2.16
4 2.88
0 0.00
5 3.60
127 91.37
12 8.63%
237  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 130
2 1.54
3 2.31
2 1.54
3 2.31
1 0.77
119 91.54
11 8.46%
238  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
2 2.74
67 91.78
6 8.22%
239  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 100
3 3.00
0 0.00
1 1.00
0 0.00
4 4.00
92 92.00
8 8.00%
240  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 88
0 0.00
2 2.27
5 5.68
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
241  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 169
3 1.78
1 0.59
9 5.33
0 0.00
0 0.00
156 92.31
13 7.69%
242  โรงเรียนชุมพลศึกษา 66
1 1.52
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
243  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 136
4 2.94
0 0.00
6 4.41
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
244  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 73
0 0.00
0 0.00
3 4.11
2 2.74
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
245  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 211
7 3.32
3 1.42
3 1.42
0 0.00
0 0.00
198 93.84
13 6.16%
246  โรงเรียนบ้านหนองแวง 57
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
247  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
248  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 134
4 2.99
0 0.00
1 0.75
0 0.00
0 0.00
129 96.27
5 3.73%
249  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 86
0 0.00
2 2.33
1 1.16
0 0.00
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
250  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 67
0 0.00
1 1.49
1 1.49
0 0.00
0 0.00
65 97.01
2 2.99%
251  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 208
2 0.96
0 0.00
4 1.92
0 0.00
0 0.00
202 97.12
6 2.88%
252  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
36 97.30
1 2.70%
253  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 457
3 0.66
0 0.00
4 0.88
0 0.00
1 0.22
449 98.25
8 1.75%
254  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
82 98.80
1 1.20%
255  โรงเรียนบ้านท่าลาด 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,546 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,170 6.67
เตี้ย  1,398 4.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,657 8.16
ผอมและเตี้ย  957 2.94
อ้วนและเตี้ย  780 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,584 75.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,962 คน


24.46%


Powered By www.thaieducation.net