ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำบอน 28
5 17.86
4 14.29
14 50.00
2 7.14
3 10.71
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหินแตก 48
30 62.50
8 16.67
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
48 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12
1 8.33
1 8.33
3 25.00
2 16.67
4 33.33
1 8.33
11 91.67%
4  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 293
59 20.14
67 22.87
54 18.43
32 10.92
17 5.80
64 21.84
229 78.16%
5  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 126
10 7.94
12 9.52
20 15.87
18 14.29
31 24.60
35 27.78
91 72.22%
6  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 62
14 22.58
16 25.81
1 1.61
13 20.97
0 0.00
18 29.03
44 70.97%
7  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 70
16 22.86
6 8.57
14 20.00
5 7.14
0 0.00
29 41.43
41 58.57%
8  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 165
8 4.85
12 7.27
22 13.33
20 12.12
34 20.61
69 41.82
96 58.18%
9  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 175
10 5.71
7 4.00
32 18.29
23 13.14
29 16.57
74 42.29
101 57.71%
10  โรงเรียนบ้านโพนสูง 91
12 13.19
5 5.49
7 7.69
15 16.48
12 13.19
40 43.96
51 56.04%
11  โรงเรียนบ้านนางัว 69
18 26.09
1 1.45
19 27.54
0 0.00
0 0.00
31 44.93
38 55.07%
12  โรงเรียนบ้านหวาย 70
17 24.29
14 20.00
7 10.00
0 0.00
0 0.00
32 45.71
38 54.29%
13  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 112
25 22.32
13 11.61
11 9.82
7 6.25
3 2.68
53 47.32
59 52.68%
14  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 141
30 21.28
16 11.35
9 6.38
13 9.22
6 4.26
67 47.52
74 52.48%
15  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 131
8 6.11
9 6.87
15 11.45
17 12.98
18 13.74
64 48.85
67 51.15%
16  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 287
42 14.63
37 12.89
38 13.24
24 8.36
0 0.00
146 50.87
141 49.13%
17  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 105
7 6.67
5 4.76
11 10.48
12 11.43
16 15.24
54 51.43
51 48.57%
18  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 114
42 36.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 10.53
60 52.63
54 47.37%
19  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 30
3 10.00
2 6.67
8 26.67
1 3.33
0 0.00
16 53.33
14 46.67%
20  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 52
10 19.23
2 3.85
3 5.77
8 15.38
1 1.92
28 53.85
24 46.15%
21  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 160
29 18.13
11 6.88
18 11.25
7 4.38
7 4.38
88 55.00
72 45.00%
22  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 801
55 6.87
50 6.24
166 20.72
28 3.50
58 7.24
444 55.43
357 44.57%
23  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 115
34 29.57
2 1.74
14 12.17
0 0.00
0 0.00
65 56.52
50 43.48%
24  โรงเรียนบ้านตาลโกน 148
24 16.22
15 10.14
12 8.11
13 8.78
0 0.00
84 56.76
64 43.24%
25  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 160
6 3.75
6 3.75
24 15.00
12 7.50
20 12.50
92 57.50
68 42.50%
26  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 59
4 6.78
2 3.39
8 13.56
6 10.17
5 8.47
34 57.63
25 42.37%
27  โรงเรียนบ้านนาตากาง 85
9 10.59
13 15.29
10 11.76
4 4.71
0 0.00
49 57.65
36 42.35%
28  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 55
5 9.09
7 12.73
11 20.00
0 0.00
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
29  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 995
85 8.54
23 2.31
112 11.26
108 10.85
77 7.74
590 59.30
405 40.70%
30  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 144
18 12.50
23 15.97
11 7.64
6 4.17
0 0.00
86 59.72
58 40.28%
31  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 251
32 12.75
17 6.77
23 9.16
15 5.98
14 5.58
150 59.76
101 40.24%
32  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 166
17 10.24
17 10.24
12 7.23
8 4.82
11 6.63
101 60.84
65 39.16%
33  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 203
8 3.94
12 5.91
16 7.88
20 9.85
23 11.33
124 61.08
79 38.92%
34  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 47
7 14.89
2 4.26
8 17.02
1 2.13
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
35  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 90
10 11.11
7 7.78
17 18.89
0 0.00
0 0.00
56 62.22
34 37.78%
36  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 845
33 3.91
39 4.62
66 7.81
80 9.47
101 11.95
526 62.25
319 37.75%
37  โรงเรียนบ้านดงสง่า 166
13 7.83
12 7.23
18 10.84
14 8.43
5 3.01
104 62.65
62 37.35%
38  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 43
7 16.28
0 0.00
9 20.93
0 0.00
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
39  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 220
20 9.09
7 3.18
12 5.45
27 12.27
14 6.36
140 63.64
80 36.36%
40  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 113
12 10.62
8 7.08
12 10.62
9 7.96
0 0.00
72 63.72
41 36.28%
41  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 307
10 3.26
14 4.56
31 10.10
24 7.82
32 10.42
196 63.84
111 36.16%
42  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 145
17 11.72
13 8.97
6 4.14
16 11.03
0 0.00
93 64.14
52 35.86%
43  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 111
3 2.70
3 2.70
16 14.41
6 5.41
11 9.91
72 64.86
39 35.14%
44  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 57
6 10.53
6 10.53
6 10.53
1 1.75
1 1.75
37 64.91
20 35.09%
45  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 89
15 16.85
1 1.12
15 16.85
0 0.00
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
46  โรงเรียนบ้านบึงโน 187
10 5.35
15 8.02
40 21.39
0 0.00
0 0.00
122 65.24
65 34.76%
47  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 84
16 19.05
7 8.33
1 1.19
0 0.00
5 5.95
55 65.48
29 34.52%
48  โรงเรียนบ้านนาเลา 93
14 15.05
9 9.68
9 9.68
0 0.00
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
49  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 96
6 6.25
2 2.08
16 16.67
4 4.17
5 5.21
63 65.63
33 34.38%
50  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 71
2 2.82
12 16.90
10 14.08
0 0.00
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
51  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 128
8 6.25
0 0.00
30 23.44
0 0.00
5 3.91
85 66.41
43 33.59%
52  โรงเรียนบ้านขมิ้น 30
5 16.67
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
53  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 73
10 13.70
14 19.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 67.12
24 32.88%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 125
6 4.80
15 12.00
13 10.40
2 1.60
5 4.00
84 67.20
41 32.80%
55  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 218
8 3.67
13 5.96
8 3.67
21 9.63
21 9.63
147 67.43
71 32.57%
56  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 833
38 4.56
20 2.40
86 10.32
63 7.56
64 7.68
562 67.47
271 32.53%
57  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 34
2 5.88
1 2.94
2 5.88
3 8.82
3 8.82
23 67.65
11 32.35%
58  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 47
4 8.51
5 10.64
4 8.51
2 4.26
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
59  โรงเรียนบ้านนาแยง 22
3 13.64
1 4.55
2 9.09
1 4.55
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
60  โรงเรียนบ้านโนนพอก 22
4 18.18
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
61  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 57
9 15.79
2 3.51
7 12.28
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
62  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 146
4 2.74
2 1.37
19 13.01
6 4.11
15 10.27
100 68.49
46 31.51%
63  โรงเรียนบ้านหนองตาล 89
23 25.84
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
64  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 102
9 8.82
9 8.82
11 10.78
3 2.94
0 0.00
70 68.63
32 31.37%
65  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 153
12 7.84
4 2.61
17 11.11
6 3.92
9 5.88
105 68.63
48 31.37%
66  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 129
9 6.98
2 1.55
9 6.98
13 10.08
7 5.43
89 68.99
40 31.01%
67  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 42
2 4.76
3 7.14
2 4.76
6 14.29
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
68  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 39
8 20.51
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
69  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 222
10 4.50
8 3.60
16 7.21
18 8.11
15 6.76
155 69.82
67 30.18%
70  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 63
1 1.59
2 3.17
8 12.70
3 4.76
5 7.94
44 69.84
19 30.16%
71  โรงเรียนบ้านบาก 60
8 13.33
2 3.33
5 8.33
3 5.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
72  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 130
10 7.69
7 5.38
7 5.38
10 7.69
5 3.85
91 70.00
39 30.00%
73  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 161
24 14.91
7 4.35
17 10.56
0 0.00
0 0.00
113 70.19
48 29.81%
74  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 27
2 7.41
1 3.70
4 14.81
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
75  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 235
10 4.26
16 6.81
16 6.81
7 2.98
20 8.51
166 70.64
69 29.36%
76  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 123
7 5.69
10 8.13
17 13.82
2 1.63
0 0.00
87 70.73
36 29.27%
77  โรงเรียนบ้านคำแหว 120
15 12.50
6 5.00
13 10.83
1 0.83
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
78  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 94
13 13.83
3 3.19
11 11.70
0 0.00
0 0.00
67 71.28
27 28.72%
79  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
1 14.29
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
80  โรงเรียนบ้านยางคำ 70
6 8.57
5 7.14
4 5.71
5 7.14
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
81  โรงเรียนบ้านหนองหอย 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
82  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 56
3 5.36
7 12.50
4 7.14
1 1.79
1 1.79
40 71.43
16 28.57%
83  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 89
5 5.62
11 12.36
7 7.87
2 2.25
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
84  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 146
7 4.79
7 4.79
14 9.59
7 4.79
6 4.11
105 71.92
41 28.08%
85  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 90
10 11.11
2 2.22
11 12.22
2 2.22
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
86  โรงเรียนบ้านแวง 144
5 3.47
2 1.39
16 11.11
7 4.86
10 6.94
104 72.22
40 27.78%
87  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 40
7 17.50
2 5.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
88  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 80
15 18.75
3 3.75
4 5.00
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
89  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 127
13 10.24
6 4.72
14 11.02
0 0.00
1 0.79
93 73.23
34 26.77%
90  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 49
6 12.24
3 6.12
2 4.08
2 4.08
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
91  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 107
7 6.54
0 0.00
17 15.89
4 3.74
0 0.00
79 73.83
28 26.17%
92  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
93  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 150
14 9.33
4 2.67
5 3.33
12 8.00
4 2.67
111 74.00
39 26.00%
94  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 81
8 9.88
7 8.64
4 4.94
2 2.47
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
95  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 116
4 3.45
3 2.59
18 15.52
5 4.31
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
96  โรงเรียนบ้านอูนโคก 105
9 8.57
9 8.57
7 6.67
2 1.90
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
97  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 59
8 13.56
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
98  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 91
9 9.89
2 2.20
8 8.79
2 2.20
2 2.20
68 74.73
23 25.27%
99  โรงเรียนบ้านบะฮี 111
8 7.21
3 2.70
3 2.70
9 8.11
5 4.50
83 74.77
28 25.23%
100  โรงเรียนบ้านโคก 123
14 11.38
0 0.00
17 13.82
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
101  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 551
28 5.08
25 4.54
78 14.16
6 1.09
0 0.00
414 75.14
137 24.86%
102  โรงเรียนบ้านนาเตียง 69
4 5.80
0 0.00
12 17.39
0 0.00
1 1.45
52 75.36
17 24.64%
103  โรงเรียนบ้านทันสมัย 49
0 0.00
0 0.00
5 10.20
7 14.29
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
104  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 180
6 3.33
10 5.56
26 14.44
2 1.11
0 0.00
136 75.56
44 24.44%
105  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 82
8 9.76
5 6.10
0 0.00
6 7.32
1 1.22
62 75.61
20 24.39%
106  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 136
8 5.88
8 5.88
8 5.88
3 2.21
6 4.41
103 75.74
33 24.26%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 171
13 7.60
7 4.09
21 12.28
0 0.00
0 0.00
130 76.02
41 23.98%
108  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 139
5 3.60
18 12.95
10 7.19
0 0.00
0 0.00
106 76.26
33 23.74%
109  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 251
25 9.96
16 6.37
17 6.77
0 0.00
1 0.40
192 76.49
59 23.51%
110  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08%
111  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 52
3 5.77
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
112  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 686
52 7.58
28 4.08
46 6.71
20 2.92
12 1.75
528 76.97
158 23.03%
113  โรงเรียนบ้านหนองแสง 74
7 9.46
4 5.41
4 5.41
1 1.35
1 1.35
57 77.03
17 22.97%
114  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 170
17 10.00
9 5.29
3 1.76
9 5.29
1 0.59
131 77.06
39 22.94%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 126
11 8.73
1 0.79
15 11.90
1 0.79
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
116  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
2 3.17
6 9.52
6 9.52
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
118  โรงเรียนหนองจาน 41
5 12.20
3 7.32
1 2.44
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
119  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114
3 2.63
13 11.40
9 7.89
0 0.00
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
120  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 73
4 5.48
1 1.37
6 8.22
3 4.11
2 2.74
57 78.08
16 21.92%
121  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 147
15 10.20
4 2.72
12 8.16
0 0.00
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
122  โรงเรียนบ้านตาล 209
29 13.88
11 5.26
4 1.91
0 0.00
0 0.00
165 78.95
44 21.05%
123  โรงเรียนชุมพลศึกษา 67
4 5.97
5 7.46
5 7.46
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
124  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 96
6 6.25
3 3.13
2 2.08
8 8.33
1 1.04
76 79.17
20 20.83%
125  โรงเรียนบ้านคำนาดี 48
1 2.08
0 0.00
6 12.50
3 6.25
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
126  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 160
20 12.50
3 1.88
10 6.25
0 0.00
0 0.00
127 79.38
33 20.63%
127  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 146
13 8.90
4 2.74
11 7.53
2 1.37
0 0.00
116 79.45
30 20.55%
128  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 112
15 13.39
3 2.68
5 4.46
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
129  โรงเรียนบ้านขาว 39
8 20.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
130  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 308
27 8.77
7 2.27
20 6.49
7 2.27
2 0.65
245 79.55
63 20.45%
131  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 119
4 3.36
3 2.52
5 4.20
7 5.88
5 4.20
95 79.83
24 20.17%
132  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 150
9 6.00
5 3.33
16 10.67
0 0.00
0 0.00
120 80.00
30 20.00%
133  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 70
3 4.29
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
134  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 383
25 6.53
20 5.22
27 7.05
4 1.04
0 0.00
307 80.16
76 19.84%
135  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 107
8 7.48
6 5.61
6 5.61
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
136  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 72
6 8.33
4 5.56
4 5.56
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
137  โรงเรียนบ้านดงบาก 239
22 9.21
7 2.93
16 6.69
1 0.42
0 0.00
193 80.75
46 19.25%
138  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 198
25 12.63
4 2.02
4 2.02
2 1.01
3 1.52
160 80.81
38 19.19%
139  โรงเรียนบ้านบึง 120
9 7.50
3 2.50
11 9.17
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
140  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 115
5 4.35
5 4.35
12 10.43
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
141  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 63
3 4.76
1 1.59
3 4.76
5 7.94
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
142  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 137
0 0.00
1 0.73
18 13.14
7 5.11
0 0.00
111 81.02
26 18.98%
143  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 217
2 0.92
5 2.30
33 15.21
0 0.00
1 0.46
176 81.11
41 18.89%
144  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 138
0 0.00
10 7.25
13 9.42
1 0.72
2 1.45
112 81.16
26 18.84%
145  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 138
10 7.25
6 4.35
10 7.25
0 0.00
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
146  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 160
7 4.38
5 3.13
17 10.63
0 0.00
1 0.63
130 81.25
30 18.75%
147  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 80
6 7.50
1 1.25
8 10.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
148  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 123
10 8.13
1 0.81
12 9.76
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
149  โรงเรียนบ้านคำก้าว 102
9 8.82
5 4.90
2 1.96
2 1.96
1 0.98
83 81.37
19 18.63%
150  โรงเรียนบ้านอูนดง 129
10 7.75
4 3.10
10 7.75
0 0.00
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
151  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140
2 1.43
5 3.57
7 5.00
5 3.57
7 5.00
114 81.43
26 18.57%
152  โรงเรียนบ้านนาล้อม 81
2 2.47
1 1.23
12 14.81
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
153  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 130
4 3.08
8 6.15
6 4.62
4 3.08
2 1.54
106 81.54
24 18.46%
154  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 87
4 4.60
4 4.60
7 8.05
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
155  โรงเรียนบ้านคำข่า 98
10 10.20
4 4.08
0 0.00
4 4.08
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
156  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 236
14 5.93
14 5.93
9 3.81
5 2.12
1 0.42
193 81.78
43 18.22%
157  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 149
10 6.71
6 4.03
11 7.38
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
158  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 116
7 6.03
6 5.17
8 6.90
0 0.00
0 0.00
95 81.90
21 18.10%
159  โรงเรียนบ้านผักตบ 61
1 1.64
3 4.92
6 9.84
0 0.00
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
160  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 111
11 9.91
1 0.90
8 7.21
0 0.00
0 0.00
91 81.98
20 18.02%
161  โรงเรียนบ้านพันนา 89
12 13.48
1 1.12
0 0.00
1 1.12
2 2.25
73 82.02
16 17.98%
162  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 309
32 10.36
1 0.32
22 7.12
0 0.00
0 0.00
254 82.20
55 17.80%
163  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 164
10 6.10
6 3.66
10 6.10
2 1.22
1 0.61
135 82.32
29 17.68%
164  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
165  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 80
6 7.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
3 3.75
66 82.50
14 17.50%
166  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 121
7 5.79
5 4.13
6 4.96
3 2.48
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
167  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 98
6 6.12
4 4.08
7 7.14
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
168  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 156
7 4.49
7 4.49
3 1.92
7 4.49
3 1.92
129 82.69
27 17.31%
169  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 99
4 4.04
8 8.08
5 5.05
0 0.00
0 0.00
82 82.83
17 17.17%
170  โรงเรียนบ้านสว่าง 112
9 8.04
10 8.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
171  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 183
16 8.74
1 0.55
14 7.65
0 0.00
0 0.00
152 83.06
31 16.94%
172  โรงเรียนบ้านคันชา 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
2 4.17
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
173  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 132
12 9.09
1 0.76
9 6.82
0 0.00
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 109
5 4.59
3 2.75
7 6.42
1 0.92
2 1.83
91 83.49
18 16.51%
175  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
176  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 87
6 6.90
0 0.00
6 6.90
2 2.30
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
177  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 137
7 5.11
6 4.38
3 2.19
2 1.46
4 2.92
115 83.94
22 16.06%
178  โรงเรียนบ้านหนองบัว 138
15 10.87
2 1.45
3 2.17
2 1.45
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
179  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 296
14 4.73
5 1.69
26 8.78
1 0.34
0 0.00
250 84.46
46 15.54%
180  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 170
8 4.71
0 0.00
4 2.35
8 4.71
6 3.53
144 84.71
26 15.29%
181  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 138
6 4.35
3 2.17
10 7.25
1 0.72
1 0.72
117 84.78
21 15.22%
182  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 86
3 3.49
3 3.49
2 2.33
3 3.49
2 2.33
73 84.88
13 15.12%
183  โรงเรียนบ้านแร่ 200
8 4.00
2 1.00
20 10.00
0 0.00
0 0.00
170 85.00
30 15.00%
184  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 88
4 4.55
4 4.55
5 5.68
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
185  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 68
3 4.41
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
186  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 89
1 1.12
0 0.00
10 11.24
1 1.12
1 1.12
76 85.39
13 14.61%
187  โรงเรียนบ้านทิดไทย 35
1 2.86
1 2.86
1 2.86
0 0.00
2 5.71
30 85.71
5 14.29%
188  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
189  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 274
9 3.28
9 3.28
17 6.20
3 1.09
1 0.36
235 85.77
39 14.23%
190  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 162
11 6.79
5 3.09
7 4.32
0 0.00
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
191  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 85
4 4.71
2 2.35
6 7.06
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
192  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 57
0 0.00
2 3.51
5 8.77
0 0.00
1 1.75
49 85.96
8 14.04%
193  โรงเรียนบ้านม้า 50
2 4.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
194  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 93
0 0.00
3 3.23
10 10.75
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
195  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 168
8 4.76
5 2.98
10 5.95
0 0.00
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
196  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 96
3 3.13
3 3.13
7 7.29
0 0.00
0 0.00
83 86.46
13 13.54%
197  โรงเรียนบ้านท่าวารี 74
3 4.05
3 4.05
2 2.70
0 0.00
2 2.70
64 86.49
10 13.51%
198  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 114
0 0.00
4 3.51
4 3.51
2 1.75
5 4.39
99 86.84
15 13.16%
199  โรงเรียนบ้านนาดี 100
10 10.00
0 0.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
87 87.00
13 13.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 101
4 3.96
0 0.00
9 8.91
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
201  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 70
4 5.71
1 1.43
4 5.71
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
202  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 78
2 2.56
3 3.85
5 6.41
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
203  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 55
3 5.45
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
204  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 185
7 3.78
8 4.32
8 4.32
0 0.00
0 0.00
162 87.57
23 12.43%
205  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 130
4 3.08
2 1.54
9 6.92
1 0.77
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
206  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 58
4 6.90
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
207  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 108
2 1.85
3 2.78
7 6.48
1 0.93
0 0.00
95 87.96
13 12.04%
208  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 50
2 4.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
209  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 75
3 4.00
5 6.67
1 1.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
210  โรงเรียนบ้านโพนงาม 25
2 8.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
211  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 67
3 4.48
3 4.48
1 1.49
1 1.49
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
212  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 111
2 1.80
2 1.80
5 4.50
1 0.90
3 2.70
98 88.29
13 11.71%
213  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 295
4 1.36
11 3.73
13 4.41
6 2.03
0 0.00
261 88.47
34 11.53%
214  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 176
7 3.98
5 2.84
7 3.98
1 0.57
0 0.00
156 88.64
20 11.36%
215  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 150
0 0.00
9 6.00
8 5.33
0 0.00
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
216  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 71
2 2.82
2 2.82
4 5.63
0 0.00
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
217  โรงเรียนบ้านดอนหัน 101
3 2.97
2 1.98
6 5.94
0 0.00
0 0.00
90 89.11
11 10.89%
218  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 185
4 2.16
4 2.16
5 2.70
3 1.62
4 2.16
165 89.19
20 10.81%
219  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 84
1 1.19
1 1.19
7 8.33
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
220  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 172
7 4.07
1 0.58
8 4.65
2 1.16
0 0.00
154 89.53
18 10.47%
221  โรงเรียนบ้านดอนกอย 87
2 2.30
5 5.75
2 2.30
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
222  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 87
3 3.45
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
223  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 88
3 3.41
2 2.27
4 4.55
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
224  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 138
4 2.90
4 2.90
6 4.35
0 0.00
0 0.00
124 89.86
14 10.14%
225  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 113
2 1.77
3 2.65
2 1.77
3 2.65
1 0.88
102 90.27
11 9.73%
226  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 114
3 2.63
3 2.63
2 1.75
2 1.75
1 0.88
103 90.35
11 9.65%
227  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 68
3 4.41
1 1.47
2 2.94
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
228  โรงเรียนบ้านหนองชาด 152
0 0.00
0 0.00
6 3.95
7 4.61
0 0.00
139 91.45
13 8.55%
229  โรงเรียนบ้านนาทม 109
4 3.67
1 0.92
4 3.67
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
230  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 73
1 1.37
1 1.37
2 2.74
0 0.00
2 2.74
67 91.78
6 8.22%
231  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61
2 3.28
0 0.00
0 0.00
1 1.64
2 3.28
56 91.80
5 8.20%
232  โรงเรียนบ้านธาตุ 49
3 6.12
1 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
233  โรงเรียนบ้านผักคำภู 209
11 5.26
3 1.44
3 1.44
0 0.00
0 0.00
192 91.87
17 8.13%
234  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
2 2.90
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
235  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 100
3 3.00
0 0.00
2 2.00
1 1.00
1 1.00
93 93.00
7 7.00%
236  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 135
4 2.96
1 0.74
2 1.48
2 1.48
0 0.00
126 93.33
9 6.67%
237  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 90
2 2.22
3 3.33
0 0.00
0 0.00
1 1.11
84 93.33
6 6.67%
238  โรงเรียนบ้านแกดำ 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
239  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 65
1 1.54
0 0.00
1 1.54
2 3.08
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
240  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 212
7 3.30
3 1.42
3 1.42
0 0.00
0 0.00
199 93.87
13 6.13%
241  โรงเรียนบ้านหนองแวง 57
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
242  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 138
2 1.45
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
243  โรงเรียนบ้านนาใน 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
244  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
1 2.27
42 95.45
2 4.55%
245  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
246  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
247  โรงเรียนบ้านเปือย 64
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
248  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
249  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 82
1 1.22
0 0.00
0 0.00
1 1.22
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
250  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 457
3 0.66
0 0.00
4 0.88
0 0.00
1 0.22
449 98.25
8 1.75%
251  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 207
0 0.00
0 0.00
1 0.48
0 0.00
0 0.00
206 99.52
1 0.48%
252  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 162
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
162 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านท่าลาด 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 129
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,652 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,292 7.02
เตี้ย  1,386 4.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,633 8.06
ผอมและเตี้ย  1,071 3.28
อ้วนและเตี้ย  883 2.70
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,387 74.69
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,265 คน


25.31%


Powered By www.thaieducation.net