ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำบอน 28
7 25.00
5 17.86
6 21.43
5 17.86
5 17.86
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 59
23 38.98
15 25.42
10 16.95
7 11.86
4 6.78
0 0.00
59 100.00%
3  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 52
10 19.23
15 28.85
8 15.38
14 26.92
5 9.62
0 0.00
52 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนาตากาง 84
37 44.05
20 23.81
9 10.71
13 15.48
5 5.95
0 0.00
84 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหินแตก 60
21 35.00
10 16.67
4 6.67
25 41.67
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 12
1 8.33
1 8.33
3 25.00
2 16.67
5 41.67
0 0.00
12 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโพนสูง 92
46 50.00
15 16.30
6 6.52
16 17.39
9 9.78
0 0.00
92 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหวาย 70
17 24.29
25 35.71
1 1.43
18 25.71
4 5.71
5 7.14
65 92.86%
9  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 113
76 67.26
0 0.00
20 17.70
0 0.00
0 0.00
17 15.04
96 84.96%
10  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 293
59 20.14
67 22.87
54 18.43
32 10.92
17 5.80
64 21.84
229 78.16%
11  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 124
16 12.90
17 13.71
25 20.16
9 7.26
13 10.48
44 35.48
80 64.52%
12  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 165
10 6.06
14 8.48
22 13.33
24 14.55
36 21.82
59 35.76
106 64.24%
13  โรงเรียนบ้านคำแหว 126
14 11.11
7 5.56
16 12.70
20 15.87
15 11.90
54 42.86
72 57.14%
14  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 28
5 17.86
4 14.29
7 25.00
0 0.00
0 0.00
12 42.86
16 57.14%
15  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 114
18 15.79
12 10.53
12 10.53
12 10.53
9 7.89
51 44.74
63 55.26%
16  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 101
18 17.82
17 16.83
13 12.87
7 6.93
0 0.00
46 45.54
55 54.46%
17  โรงเรียนบ้านนางัว 69
16 23.19
1 1.45
19 27.54
1 1.45
0 0.00
32 46.38
37 53.62%
18  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 141
30 21.28
16 11.35
10 7.09
13 9.22
6 4.26
66 46.81
75 53.19%
19  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 112
25 22.32
13 11.61
11 9.82
7 6.25
3 2.68
53 47.32
59 52.68%
20  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 161
16 9.94
6 3.73
20 12.42
22 13.66
20 12.42
77 47.83
84 52.17%
21  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 287
46 16.03
39 13.59
38 13.24
26 9.06
0 0.00
138 48.08
149 51.92%
22  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 70
16 22.86
1 1.43
6 8.57
10 14.29
2 2.86
35 50.00
35 50.00%
23  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 82
17 20.73
19 23.17
5 6.10
0 0.00
0 0.00
41 50.00
41 50.00%
24  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 147
23 15.65
9 6.12
11 7.48
19 12.93
10 6.80
75 51.02
72 48.98%
25  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 47
9 19.15
5 10.64
6 12.77
3 6.38
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
26  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 47
13 27.66
2 4.26
7 14.89
1 2.13
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
27  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 74
15 20.27
6 8.11
4 5.41
8 10.81
3 4.05
38 51.35
36 48.65%
28  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 995
106 10.65
27 2.71
97 9.75
133 13.37
88 8.84
544 54.67
451 45.33%
29  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 686
74 10.79
52 7.58
0 0.00
29 4.23
153 22.30
378 55.10
308 44.90%
30  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 801
55 6.87
50 6.24
166 20.72
28 3.50
58 7.24
444 55.43
357 44.57%
31  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 34
4 11.76
4 11.76
2 5.88
4 11.76
1 2.94
19 55.88
15 44.12%
32  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 127
14 11.02
3 2.36
12 9.45
17 13.39
10 7.87
71 55.91
56 44.09%
33  โรงเรียนบ้านตาลโกน 148
24 16.22
15 10.14
12 8.11
13 8.78
0 0.00
84 56.76
64 43.24%
34  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 174
12 6.90
4 2.30
26 14.94
16 9.20
17 9.77
99 56.90
75 43.10%
35  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 162
20 12.35
12 7.41
28 17.28
8 4.94
1 0.62
93 57.41
69 42.59%
36  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 40
5 12.50
6 15.00
1 2.50
5 12.50
0 0.00
23 57.50
17 42.50%
37  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 137
26 18.98
6 4.38
10 7.30
6 4.38
10 7.30
79 57.66
58 42.34%
38  โรงเรียนบ้านแกดำ 31
12 38.71
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
39  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 63
0 0.00
3 4.76
12 19.05
4 6.35
7 11.11
37 58.73
26 41.27%
40  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 842
37 4.39
47 5.58
59 7.01
84 9.98
106 12.59
509 60.45
333 39.55%
41  โรงเรียนบ้านบะฮี 112
17 15.18
12 10.71
11 9.82
1 0.89
3 2.68
68 60.71
44 39.29%
42  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 166
17 10.24
17 10.24
12 7.23
8 4.82
11 6.63
101 60.84
65 39.16%
43  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 307
5 1.63
18 5.86
34 11.07
23 7.49
38 12.38
189 61.56
118 38.44%
44  โรงเรียนบ้านบาก 60
11 18.33
2 3.33
7 11.67
3 5.00
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
45  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 147
4 2.72
2 1.36
25 17.01
6 4.08
19 12.93
91 61.90
56 38.10%
46  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 164
10 6.10
12 7.32
15 9.15
24 14.63
0 0.00
103 62.80
61 37.20%
47  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 105
8 7.62
3 2.86
12 11.43
9 8.57
7 6.67
66 62.86
39 37.14%
48  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 90
10 11.11
7 7.78
16 17.78
0 0.00
0 0.00
57 63.33
33 36.67%
49  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 101
12 11.88
8 7.92
5 4.95
7 6.93
5 4.95
64 63.37
37 36.63%
50  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 113
12 10.62
8 7.08
9 7.96
0 0.00
12 10.62
72 63.72
41 36.28%
51  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 833
49 5.88
26 3.12
85 10.20
75 9.00
64 7.68
534 64.11
299 35.89%
52  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 89
15 16.85
1 1.12
15 16.85
0 0.00
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
53  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 139
16 11.51
20 14.39
12 8.63
0 0.00
0 0.00
91 65.47
48 34.53%
54  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 84
16 19.05
7 8.33
1 1.19
0 0.00
5 5.95
55 65.48
29 34.52%
55  โรงเรียนบ้านนาเลา 93
17 18.28
10 10.75
5 5.38
0 0.00
0 0.00
61 65.59
32 34.41%
56  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 96
6 6.25
2 2.08
16 16.67
4 4.17
5 5.21
63 65.63
33 34.38%
57  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 128
8 6.25
22 17.19
11 8.59
3 2.34
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
58  โรงเรียนหนองจาน 41
7 17.07
3 7.32
4 9.76
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
59  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 115
12 10.43
13 11.30
14 12.17
0 0.00
0 0.00
76 66.09
39 33.91%
60  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 218
8 3.67
13 5.96
9 4.13
21 9.63
22 10.09
145 66.51
73 33.49%
61  โรงเรียนบ้านขมิ้น 30
5 16.67
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 201
8 3.98
13 6.47
15 7.46
14 6.97
17 8.46
134 66.67
67 33.33%
63  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 105
10 9.52
8 7.62
17 16.19
0 0.00
0 0.00
70 66.67
35 33.33%
64  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 125
6 4.80
15 12.00
13 10.40
2 1.60
5 4.00
84 67.20
41 32.80%
65  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 156
14 8.97
4 2.56
18 11.54
6 3.85
9 5.77
105 67.31
51 32.69%
66  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 137
17 12.41
10 7.30
10 7.30
5 3.65
2 1.46
93 67.88
44 32.12%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 153
16 10.46
4 2.61
8 5.23
14 9.15
7 4.58
104 67.97
49 32.03%
68  โรงเรียนบ้านนาแยง 22
3 13.64
1 4.55
2 9.09
1 4.55
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
69  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 60
3 5.00
1 1.67
0 0.00
1 1.67
14 23.33
41 68.33
19 31.67%
70  โรงเรียนบ้านพันนา 89
23 25.84
1 1.12
2 2.25
2 2.25
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
71  โรงเรียนบ้านหนองตาล 89
23 25.84
0 0.00
5 5.62
0 0.00
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
72  โรงเรียนบ้านยางคำ 70
7 10.00
5 7.14
5 7.14
5 7.14
0 0.00
48 68.57
22 31.43%
73  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 39
8 20.51
1 2.56
3 7.69
0 0.00
0 0.00
27 69.23
12 30.77%
74  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 180
24 13.33
11 6.11
16 8.89
3 1.67
1 0.56
125 69.44
55 30.56%
75  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 89
4 4.49
12 13.48
8 8.99
2 2.25
1 1.12
62 69.66
27 30.34%
76  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 551
52 9.44
31 5.63
14 2.54
17 3.09
52 9.44
385 69.87
166 30.13%
77  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 93
3 3.23
5 5.38
16 17.20
4 4.30
0 0.00
65 69.89
28 30.11%
78  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 80
17 21.25
3 3.75
4 5.00
0 0.00
0 0.00
56 70.00
24 30.00%
79  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 131
17 12.98
8 6.11
14 10.69
0 0.00
0 0.00
92 70.23
39 29.77%
80  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 81
9 11.11
10 12.35
4 4.94
1 1.23
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
81  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 27
2 7.41
1 3.70
4 14.81
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
82  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 147
12 8.16
17 11.56
12 8.16
2 1.36
0 0.00
104 70.75
43 29.25%
83  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 220
24 10.91
21 9.55
7 3.18
11 5.00
0 0.00
157 71.36
63 28.64%
84  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
85  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 42
6 14.29
2 4.76
1 2.38
3 7.14
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
86  โรงเรียนบ้านหนองหอย 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
87  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 56
3 5.36
9 16.07
4 7.14
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
88  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 127
8 6.30
8 6.30
8 6.30
8 6.30
4 3.15
91 71.65
36 28.35%
89  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 127
15 11.81
6 4.72
14 11.02
0 0.00
1 0.79
91 71.65
36 28.35%
90  โรงเรียนบ้านดงบาก 237
19 8.02
23 9.70
23 9.70
2 0.84
0 0.00
170 71.73
67 28.27%
91  โรงเรียนบ้านแวง 144
5 3.47
2 1.39
16 11.11
7 4.86
10 6.94
104 72.22
40 27.78%
92  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 73
10 13.70
10 13.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
93  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 73
5 6.85
6 8.22
9 12.33
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
94  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 136
15 11.03
6 4.41
14 10.29
2 1.47
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
95  โรงเรียนชุมพลศึกษา 67
4 5.97
6 8.96
8 11.94
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
96  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 90
9 10.00
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 126
12 9.52
2 1.59
17 13.49
0 0.00
2 1.59
93 73.81
33 26.19%
98  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 130
8 6.15
8 6.15
8 6.15
5 3.85
5 3.85
96 73.85
34 26.15%
99  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 23
2 8.70
0 0.00
3 13.04
1 4.35
0 0.00
17 73.91
6 26.09%
100  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 46
5 10.87
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
101  โรงเรียนบ้านนาดี 100
20 20.00
4 4.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
74 74.00
26 26.00%
102  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 147
13 8.84
8 5.44
14 9.52
1 0.68
2 1.36
109 74.15
38 25.85%
103  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 90
4 4.44
2 2.22
6 6.67
6 6.67
5 5.56
67 74.44
23 25.56%
104  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 170
18 10.59
10 5.88
3 1.76
11 6.47
1 0.59
127 74.71
43 25.29%
105  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 199
31 15.58
6 3.02
5 2.51
3 1.51
5 2.51
149 74.87
50 25.13%
106  โรงเรียนบ้านอูนดง 129
11 8.53
8 6.20
13 10.08
0 0.00
0 0.00
97 75.19
32 24.81%
107  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 130
4 3.08
7 5.38
13 10.00
7 5.38
1 0.77
98 75.38
32 24.62%
108  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 114
3 2.63
16 14.04
9 7.89
0 0.00
0 0.00
86 75.44
28 24.56%
109  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 57
3 5.26
3 5.26
6 10.53
2 3.51
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
110  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 159
24 15.09
4 2.52
10 6.29
1 0.63
0 0.00
120 75.47
39 24.53%
111  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 53
4 7.55
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
112  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 86
5 5.81
5 5.81
10 11.63
1 1.16
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
113  โรงเรียนบ้านหนองแสง 74
7 9.46
5 6.76
5 6.76
1 1.35
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
114  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 116
2 1.72
4 3.45
17 14.66
5 4.31
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
115  โรงเรียนบ้านสว่าง 112
11 9.82
10 8.93
0 0.00
6 5.36
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
116  โรงเรียนบ้านอูนโคก 104
7 6.73
6 5.77
6 5.77
5 4.81
1 0.96
79 75.96
25 24.04%
117  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 92
11 11.96
2 2.17
8 8.70
1 1.09
0 0.00
70 76.09
22 23.91%
118  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 236
19 8.05
18 7.63
11 4.66
7 2.97
1 0.42
180 76.27
56 23.73%
119  โรงเรียนบ้านโคก 123
12 9.76
3 2.44
12 9.76
2 1.63
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
120  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 119
13 10.92
2 1.68
5 4.20
5 4.20
3 2.52
91 76.47
28 23.53%
121  โรงเรียนบ้านทิดไทย 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
1 2.94
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
122  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 251
24 9.56
9 3.59
13 5.18
11 4.38
2 0.80
192 76.49
59 23.51%
123  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 162
9 5.56
15 9.26
12 7.41
1 0.62
1 0.62
124 76.54
38 23.46%
124  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 173
6 3.47
7 4.05
27 15.61
0 0.00
0 0.00
133 76.88
40 23.12%
125  โรงเรียนบ้านดอนกอย 78
5 6.41
8 10.26
5 6.41
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
126  โรงเรียนบ้านคำนาดี 48
2 4.17
0 0.00
6 12.50
3 6.25
0 0.00
37 77.08
11 22.92%
127  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 57
9 15.79
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
128  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 31
4 12.90
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
129  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 147
11 7.48
5 3.40
15 10.20
2 1.36
0 0.00
114 77.55
33 22.45%
130  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 144
8 5.56
3 2.08
15 10.42
3 2.08
3 2.08
112 77.78
32 22.22%
131  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9
0 0.00
0 0.00
2 22.22
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
132  โรงเรียนบ้านนาล้อม 81
3 3.70
3 3.70
12 14.81
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
133  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 163
18 11.04
8 4.91
10 6.13
0 0.00
0 0.00
127 77.91
36 22.09%
134  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 91
8 8.79
1 1.10
11 12.09
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
135  โรงเรียนบ้านบึงโน 174
13 7.47
9 5.17
10 5.75
4 2.30
2 1.15
136 78.16
38 21.84%
136  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 87
8 9.20
0 0.00
7 8.05
3 3.45
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
137  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 381
29 7.61
20 5.25
30 7.87
4 1.05
0 0.00
298 78.22
83 21.78%
138  โรงเรียนบ้านดงสง่า 166
9 5.42
2 1.20
20 12.05
5 3.01
0 0.00
130 78.31
36 21.69%
139  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 70
12 17.14
0 0.00
3 4.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
140  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 309
25 8.09
12 3.88
29 9.39
0 0.00
0 0.00
243 78.64
66 21.36%
141  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 150
11 7.33
9 6.00
5 3.33
7 4.67
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
142  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 160
8 5.00
7 4.38
17 10.63
0 0.00
2 1.25
126 78.75
34 21.25%
143  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 132
17 12.88
2 1.52
8 6.06
1 0.76
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
144  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 138
0 0.00
11 7.97
13 9.42
2 1.45
2 1.45
110 79.71
28 20.29%
145  โรงเรียนบ้านนาเตียง 69
5 7.25
0 0.00
4 5.80
1 1.45
4 5.80
55 79.71
14 20.29%
146  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 89
2 2.25
0 0.00
13 14.61
1 1.12
2 2.25
71 79.78
18 20.22%
147  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 114
8 7.02
7 6.14
6 5.26
2 1.75
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
148  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 139
10 7.19
7 5.04
11 7.91
0 0.00
0 0.00
111 79.86
28 20.14%
149  โรงเรียนบ้านโพนงาม 25
3 12.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
150  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140
0 0.00
12 8.57
3 2.14
0 0.00
13 9.29
112 80.00
28 20.00%
151  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 111
1 0.90
4 3.60
15 13.51
2 1.80
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
152  โรงเรียนบ้านหนองแวง 56
8 14.29
3 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
153  โรงเรียนบ้านขาว 41
8 19.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
154  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 298
24 8.05
6 2.01
27 9.06
0 0.00
1 0.34
240 80.54
58 19.46%
155  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 160
21 13.13
4 2.50
3 1.88
3 1.88
0 0.00
129 80.63
31 19.38%
156  โรงเรียนบ้านผักตบ 62
2 3.23
3 4.84
6 9.68
0 0.00
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
157  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 99
6 6.06
4 4.04
4 4.04
1 1.01
4 4.04
80 80.81
19 19.19%
158  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 115
5 4.35
5 4.35
12 10.43
0 0.00
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
159  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 121
7 5.79
5 4.13
10 8.26
1 0.83
0 0.00
98 80.99
23 19.01%
160  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 80
7 8.75
4 5.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
65 81.25
15 18.75%
161  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 140
8 5.71
6 4.29
4 2.86
3 2.14
5 3.57
114 81.43
26 18.57%
162  โรงเรียนบ้านทันสมัย 49
2 4.08
0 0.00
5 10.20
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
163  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 109
7 6.42
4 3.67
6 5.50
1 0.92
2 1.83
89 81.65
20 18.35%
164  โรงเรียนบ้านนาทม 109
8 7.34
2 1.83
10 9.17
0 0.00
0 0.00
89 81.65
20 18.35%
165  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 252
6 2.38
3 1.19
25 9.92
4 1.59
8 3.17
206 81.75
46 18.25%
166  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 149
10 6.71
6 4.03
11 7.38
0 0.00
0 0.00
122 81.88
27 18.12%
167  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 221
3 1.36
5 2.26
31 14.03
0 0.00
1 0.45
181 81.90
40 18.10%
168  โรงเรียนบ้านแร่ 199
10 5.03
5 2.51
21 10.55
0 0.00
0 0.00
163 81.91
36 18.09%
169  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 73
4 5.48
1 1.37
3 4.11
3 4.11
2 2.74
60 82.19
13 17.81%
170  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 293
19 6.48
9 3.07
24 8.19
0 0.00
0 0.00
241 82.25
52 17.75%
171  โรงเรียนบ้านท่าวารี 74
6 8.11
4 5.41
2 2.70
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
172  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 80
6 7.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
3 3.75
66 82.50
14 17.50%
173  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 186
14 7.53
3 1.61
15 8.06
0 0.00
0 0.00
154 82.80
32 17.20%
174  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 123
4 3.25
2 1.63
13 10.57
2 1.63
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
175  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 88
8 9.09
4 4.55
3 3.41
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
176  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 59
4 6.78
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
177  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 130
6 4.62
2 1.54
12 9.23
2 1.54
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
178  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 107
6 5.61
6 5.61
4 3.74
1 0.93
1 0.93
89 83.18
18 16.82%
179  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 78
2 2.56
3 3.85
6 7.69
2 2.56
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
180  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 96
10 10.42
2 2.08
3 3.13
1 1.04
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
181  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 150
2 1.33
10 6.67
13 8.67
0 0.00
0 0.00
125 83.33
25 16.67%
182  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 138
10 7.25
13 9.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
183  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 275
16 5.82
9 3.27
13 4.73
4 1.45
3 1.09
230 83.64
45 16.36%
184  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 233
9 3.86
5 2.15
16 6.87
4 1.72
4 1.72
195 83.69
38 16.31%
185  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 86
4 4.65
3 3.49
2 2.33
3 3.49
2 2.33
72 83.72
14 16.28%
186  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 185
4 2.16
6 3.24
20 10.81
0 0.00
0 0.00
155 83.78
30 16.22%
187  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 50
2 4.00
4 8.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
188  โรงเรียนบ้านคำข่า 100
4 4.00
5 5.00
7 7.00
0 0.00
0 0.00
84 84.00
16 16.00%
189  โรงเรียนบ้านหนองบัว 138
15 10.87
2 1.45
3 2.17
2 1.45
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
190  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 170
7 4.12
3 1.76
17 10.00
0 0.00
0 0.00
143 84.12
27 15.88%
191  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 101
10 9.90
2 1.98
4 3.96
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
192  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 71
1 1.41
2 2.82
8 11.27
0 0.00
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
193  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 84
5 5.95
2 2.38
6 7.14
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
194  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
195  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 52
4 7.69
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
196  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 85
4 4.71
1 1.18
8 9.41
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
197  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 34
1 2.94
1 2.94
1 2.94
2 5.88
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
198  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 116
3 2.59
6 5.17
7 6.03
1 0.86
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
199  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 111
2 1.80
2 1.80
12 10.81
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
200  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 139
7 5.04
5 3.60
8 5.76
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
201  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
202  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 70
4 5.71
2 2.86
4 5.71
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
203  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 57
0 0.00
2 3.51
5 8.77
0 0.00
1 1.75
49 85.96
8 14.04%
204  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 114
0 0.00
5 4.39
3 2.63
3 2.63
5 4.39
98 85.96
16 14.04%
205  โรงเรียนบ้านม้า 51
4 7.84
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
206  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 168
10 5.95
2 1.19
9 5.36
2 1.19
0 0.00
145 86.31
23 13.69%
207  โรงเรียนบ้านโนนพอก 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
208  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 222
5 2.25
7 3.15
12 5.41
4 1.80
2 0.90
192 86.49
30 13.51%
209  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 68
3 4.41
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
210  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 61
4 6.56
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
211  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 306
13 4.25
11 3.59
15 4.90
0 0.00
0 0.00
267 87.25
39 12.75%
212  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 176
8 4.55
5 2.84
8 4.55
1 0.57
0 0.00
154 87.50
22 12.50%
213  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 56
4 7.14
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
214  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 187
4 2.14
5 2.67
6 3.21
3 1.60
5 2.67
164 87.70
23 12.30%
215  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 17
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
216  โรงเรียนบ้านดอนหัน 103
3 2.91
2 1.94
7 6.80
0 0.00
0 0.00
91 88.35
12 11.65%
217  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 113
2 1.77
4 3.54
3 2.65
3 2.65
1 0.88
100 88.50
13 11.50%
218  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 107
0 0.00
2 1.87
7 6.54
3 2.80
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
219  โรงเรียนบ้านคันชา 48
2 4.17
1 2.08
0 0.00
0 0.00
2 4.17
43 89.58
5 10.42%
220  โรงเรียนบ้านธาตุ 49
2 4.08
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
221  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 130
5 3.85
2 1.54
2 1.54
0 0.00
4 3.08
117 90.00
13 10.00%
222  โรงเรียนบ้านหนองชาด 152
0 0.00
0 0.00
6 3.95
9 5.92
0 0.00
137 90.13
15 9.87%
223  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 163
7 4.29
3 1.84
5 3.07
1 0.61
0 0.00
147 90.18
16 9.82%
224  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 102
0 0.00
6 5.88
3 2.94
1 0.98
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
225  โรงเรียนบ้านคำก้าว 106
4 3.77
0 0.00
6 5.66
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
226  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 68
5 7.35
1 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
227  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 49
1 2.04
2 4.08
0 0.00
1 2.04
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
228  โรงเรียนบ้านผักคำภู 209
11 5.26
3 1.44
3 1.44
0 0.00
0 0.00
192 91.87
17 8.13%
229  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 52
2 3.85
0 0.00
2 3.85
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
230  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 65
3 4.62
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
231  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
2 3.03
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
232  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 67
2 2.99
2 2.99
1 1.49
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
233  โรงเรียนบ้านตาล 211
15 7.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
196 92.89
15 7.11%
234  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
235  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 74
1 1.35
4 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
236  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
237  โรงเรียนบ้านเปือย 65
2 3.08
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
238  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 213
7 3.29
3 1.41
3 1.41
0 0.00
0 0.00
200 93.90
13 6.10%
239  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 69
0 0.00
0 0.00
4 5.80
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
240  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 88
2 2.27
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
241  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 138
2 1.45
0 0.00
5 3.62
0 0.00
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
242  โรงเรียนบ้านนาใน 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
243  โรงเรียนบ้านบึง 120
2 1.67
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
244  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 23
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 95.65
1 4.35%
245  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 25
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
246  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 102
2 1.96
0 0.00
2 1.96
0 0.00
0 0.00
98 96.08
4 3.92%
247  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 63
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
248  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 82
1 1.22
0 0.00
0 0.00
1 1.22
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
249  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
250  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 207
1 0.48
0 0.00
2 0.97
0 0.00
1 0.48
203 98.07
4 1.93%
251  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 457
3 0.66
0 0.00
4 0.88
0 0.00
0 0.00
450 98.47
7 1.53%
252  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 156
1 0.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
155 99.36
1 0.64%
253  โรงเรียนบ้านท่าลาด 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,665 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,673 8.18
เตี้ย  1,619 4.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,535 7.76
ผอมและเตี้ย  1,163 3.56
อ้วนและเตี้ย  1,052 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,623 72.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,042 คน


27.68%


Powered By www.thaieducation.net