ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคำบอน 28
5 17.86
6 21.43
7 25.00
5 17.86
5 17.86
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 85
72 84.71
2 2.35
2 2.35
3 3.53
6 7.06
0 0.00
85 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาตากาง 83
25 30.12
19 22.89
14 16.87
22 26.51
3 3.61
0 0.00
83 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 91
20 21.98
22 24.18
19 20.88
18 19.78
12 13.19
0 0.00
91 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหินแตก 56
25 44.64
13 23.21
4 7.14
14 25.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโพนสูง 95
34 35.79
19 20.00
42 44.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00%
7  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 50
17 34.00
10 20.00
10 20.00
9 18.00
2 4.00
2 4.00
48 96.00%
8  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 59
3 5.08
7 11.86
14 23.73
15 25.42
15 25.42
5 8.47
54 91.53%
9  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 48
8 16.67
5 10.42
4 8.33
16 33.33
9 18.75
6 12.50
42 87.50%
10  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 60
9 15.00
15 25.00
12 20.00
7 11.67
8 13.33
9 15.00
51 85.00%
11  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 194
30 15.46
14 7.22
24 12.37
26 13.40
33 17.01
67 34.54
127 65.46%
12  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 144
9 6.25
11 7.64
17 11.81
18 12.50
31 21.53
58 40.28
86 59.72%
13  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 284
41 14.44
35 12.32
27 9.51
33 11.62
15 5.28
133 46.83
151 53.17%
14  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 177
13 7.34
10 5.65
18 10.17
23 12.99
28 15.82
85 48.02
92 51.98%
15  โรงเรียนบ้านหนองหอย 6
2 33.33
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
16  โรงเรียนบ้านบาก 67
23 34.33
1 1.49
7 10.45
2 2.99
0 0.00
34 50.75
33 49.25%
17  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 45
5 11.11
13 28.89
2 4.44
2 4.44
0 0.00
23 51.11
22 48.89%
18  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 312
50 16.03
41 13.14
30 9.62
26 8.33
0 0.00
165 52.88
147 47.12%
19  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 638
71 11.13
88 13.79
101 15.83
34 5.33
0 0.00
344 53.92
294 46.08%
20  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 98
15 15.31
12 12.24
12 12.24
3 3.06
2 2.04
54 55.10
44 44.90%
21  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 49
9 18.37
5 10.20
6 12.24
1 2.04
1 2.04
27 55.10
22 44.90%
22  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 9
1 11.11
1 11.11
1 11.11
1 11.11
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
23  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 147
19 12.93
14 9.52
11 7.48
12 8.16
6 4.08
85 57.82
62 42.18%
24  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 60
11 18.33
4 6.67
2 3.33
6 10.00
2 3.33
35 58.33
25 41.67%
25  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 65
3 4.62
15 23.08
8 12.31
0 0.00
1 1.54
38 58.46
27 41.54%
26  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 100
15 15.00
11 11.00
8 8.00
5 5.00
2 2.00
59 59.00
41 41.00%
27  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 532
53 9.96
42 7.89
92 17.29
26 4.89
0 0.00
319 59.96
213 40.04%
28  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 198
33 16.67
23 11.62
22 11.11
0 0.00
0 0.00
120 60.61
78 39.39%
29  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 129
27 20.93
7 5.43
7 5.43
7 5.43
2 1.55
79 61.24
50 38.76%
30  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 266
35 13.16
19 7.14
19 7.14
18 6.77
11 4.14
164 61.65
102 38.35%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 168
17 10.12
22 13.10
24 14.29
0 0.00
1 0.60
104 61.90
64 38.10%
32  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 37
5 13.51
3 8.11
6 16.22
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
33  โรงเรียนบ้านดงสง่า 156
12 7.69
7 4.49
7 4.49
19 12.18
14 8.97
97 62.18
59 37.82%
34  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 64
7 10.94
2 3.13
7 10.94
5 7.81
3 4.69
40 62.50
24 37.50%
35  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 123
4 3.25
2 1.63
21 17.07
6 4.88
13 10.57
77 62.60
46 37.40%
36  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 267
27 10.11
37 13.86
19 7.12
5 1.87
11 4.12
168 62.92
99 37.08%
37  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 138
12 8.70
6 4.35
9 6.52
17 12.32
7 5.07
87 63.04
51 36.96%
38  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 114
15 13.16
9 7.89
6 5.26
9 7.89
3 2.63
72 63.16
42 36.84%
39  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 843
72 8.54
59 7.00
119 14.12
19 2.25
41 4.86
533 63.23
310 36.77%
40  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 51
7 13.73
10 19.61
1 1.96
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
41  โรงเรียนบ้านหนองตาล 86
20 23.26
0 0.00
6 6.98
4 4.65
0 0.00
56 65.12
30 34.88%
42  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 104
19 18.27
11 10.58
0 0.00
6 5.77
0 0.00
68 65.38
36 34.62%
43  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 114
3 2.63
5 4.39
5 4.39
16 14.04
10 8.77
75 65.79
39 34.21%
44  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 101
11 10.89
8 7.92
3 2.97
7 6.93
5 4.95
67 66.34
34 33.66%
45  โรงเรียนชุมพลศึกษา 63
5 7.94
4 6.35
8 12.70
3 4.76
1 1.59
42 66.67
21 33.33%
46  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 75
8 10.67
4 5.33
12 16.00
1 1.33
0 0.00
50 66.67
25 33.33%
47  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 81
9 11.11
2 2.47
11 13.58
5 6.17
0 0.00
54 66.67
27 33.33%
48  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 93
27 29.03
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
49  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 136
11 8.09
6 4.41
26 19.12
1 0.74
1 0.74
91 66.91
45 33.09%
50  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 109
10 9.17
9 8.26
17 15.60
0 0.00
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
51  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 105
5 4.76
12 11.43
8 7.62
9 8.57
0 0.00
71 67.62
34 32.38%
52  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 91
12 13.19
1 1.10
16 17.58
0 0.00
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
53  โรงเรียนบ้านตาล 201
29 14.43
15 7.46
9 4.48
5 2.49
5 2.49
138 68.66
63 31.34%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 176
19 10.80
14 7.95
15 8.52
7 3.98
0 0.00
121 68.75
55 31.25%
55  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 16
0 0.00
1 6.25
2 12.50
1 6.25
1 6.25
11 68.75
5 31.25%
56  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 93
8 8.60
9 9.68
7 7.53
5 5.38
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
57  โรงเรียนบ้านอูนดง 132
9 6.82
18 13.64
12 9.09
2 1.52
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
58  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 88
13 14.77
2 2.27
10 11.36
2 2.27
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
59  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 53
8 15.09
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
60  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 222
20 9.01
16 7.21
28 12.61
0 0.00
3 1.35
155 69.82
67 30.18%
61  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 150
7 4.67
17 11.33
7 4.67
7 4.67
7 4.67
105 70.00
45 30.00%
62  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 90
0 0.00
2 2.22
12 13.33
0 0.00
12 13.33
64 71.11
26 28.89%
63  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 115
2 1.74
7 6.09
4 3.48
9 7.83
11 9.57
82 71.30
33 28.70%
64  โรงเรียนบ้านยางคำ 77
8 10.39
5 6.49
2 2.60
7 9.09
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
65  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1002
25 2.50
28 2.79
109 10.88
43 4.29
81 8.08
716 71.46
286 28.54%
66  โรงเรียนบ้านตาลโกน 156
19 12.18
8 5.13
9 5.77
6 3.85
2 1.28
112 71.79
44 28.21%
67  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 89
14 15.73
0 0.00
10 11.24
1 1.12
0 0.00
64 71.91
25 28.09%
68  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 169
8 4.73
12 7.10
9 5.33
8 4.73
10 5.92
122 72.19
47 27.81%
69  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 137
11 8.03
6 4.38
11 8.03
6 4.38
4 2.92
99 72.26
38 27.74%
70  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 65
4 6.15
5 7.69
3 4.62
6 9.23
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
71  โรงเรียนบ้านสว่าง 113
12 10.62
9 7.96
2 1.77
8 7.08
0 0.00
82 72.57
31 27.43%
72  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 278
17 6.12
22 7.91
33 11.87
1 0.36
2 0.72
203 73.02
75 26.98%
73  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 171
11 6.43
8 4.68
10 5.85
7 4.09
10 5.85
125 73.10
46 26.90%
74  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 302
8 2.65
11 3.64
16 5.30
19 6.29
27 8.94
221 73.18
81 26.82%
75  โรงเรียนบ้านบึงโน 185
16 8.65
11 5.95
13 7.03
6 3.24
3 1.62
136 73.51
49 26.49%
76  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 34
0 0.00
2 5.88
7 20.59
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
77  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 72
4 5.56
0 0.00
8 11.11
4 5.56
3 4.17
53 73.61
19 26.39%
78  โรงเรียนบ้านแวง 151
4 2.65
1 0.66
14 9.27
5 3.31
15 9.93
112 74.17
39 25.83%
79  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 120
3 2.50
5 4.17
6 5.00
7 5.83
10 8.33
89 74.17
31 25.83%
80  โรงเรียนบ้านคำแหว 132
10 7.58
6 4.55
6 4.55
7 5.30
5 3.79
98 74.24
34 25.76%
81  โรงเรียนบ้านแร่ 222
12 5.41
12 5.41
7 3.15
14 6.31
12 5.41
165 74.32
57 25.68%
82  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 125
12 9.60
9 7.20
5 4.00
5 4.00
1 0.80
93 74.40
32 25.60%
83  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 129
14 10.85
4 3.10
14 10.85
0 0.00
1 0.78
96 74.42
33 25.58%
84  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 99
9 9.09
0 0.00
16 16.16
0 0.00
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
85  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 813
53 6.52
18 2.21
77 9.47
34 4.18
22 2.71
609 74.91
204 25.09%
86  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 108
9 8.33
9 8.33
6 5.56
0 0.00
3 2.78
81 75.00
27 25.00%
87  โรงเรียนบ้านแกดำ 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
2 8.33
1 4.17
18 75.00
6 25.00%
88  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 148
10 6.76
11 7.43
7 4.73
5 3.38
4 2.70
111 75.00
37 25.00%
89  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 84
8 9.52
6 7.14
1 1.19
4 4.76
2 2.38
63 75.00
21 25.00%
90  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 69
4 5.80
3 4.35
4 5.80
6 8.70
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
91  โรงเรียนบ้านหวาย 74
3 4.05
3 4.05
4 5.41
4 5.41
4 5.41
56 75.68
18 24.32%
92  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 188
8 4.26
9 4.79
13 6.91
6 3.19
9 4.79
143 76.06
45 23.94%
93  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 168
13 7.74
0 0.00
16 9.52
0 0.00
11 6.55
128 76.19
40 23.81%
94  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 211
12 5.69
7 3.32
9 4.27
15 7.11
7 3.32
161 76.30
50 23.70%
95  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 94
4 4.26
4 4.26
2 2.13
2 2.13
10 10.64
72 76.60
22 23.40%
96  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 150
13 8.67
6 4.00
14 9.33
2 1.33
0 0.00
115 76.67
35 23.33%
97  โรงเรียนบ้านคำนาดี 43
0 0.00
2 4.65
5 11.63
3 6.98
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
98  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 86
6 6.98
2 2.33
10 11.63
2 2.33
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
99  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 152
10 6.58
15 9.87
10 6.58
0 0.00
0 0.00
117 76.97
35 23.03%
100  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
7 14.29
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
101  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 98
6 6.12
2 2.04
4 4.08
8 8.16
2 2.04
76 77.55
22 22.45%
102  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 174
17 9.77
9 5.17
12 6.90
0 0.00
1 0.57
135 77.59
39 22.41%
103  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 170
17 10.00
10 5.88
10 5.88
1 0.59
0 0.00
132 77.65
38 22.35%
104  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 90
6 6.67
5 5.56
8 8.89
0 0.00
1 1.11
70 77.78
20 22.22%
105  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 115
7 6.09
4 3.48
13 11.30
1 0.87
0 0.00
90 78.26
25 21.74%
106  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 74
8 10.81
5 6.76
3 4.05
0 0.00
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
107  โรงเรียนบ้านดงบาก 250
6 2.40
23 9.20
25 10.00
0 0.00
0 0.00
196 78.40
54 21.60%
108  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 125
10 8.00
8 6.40
7 5.60
2 1.60
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
109  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 249
9 3.61
5 2.01
35 14.06
4 1.61
0 0.00
196 78.71
53 21.29%
110  โรงเรียนบ้านนาล้อม 80
3 3.75
2 2.50
12 15.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
111  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 24
0 0.00
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
112  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 140
8 5.71
7 5.00
6 4.29
7 5.00
1 0.71
111 79.29
29 20.71%
113  โรงเรียนบ้านนางัว 69
4 5.80
2 2.90
6 8.70
2 2.90
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
114  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 105
1 0.95
2 1.90
10 9.52
3 2.86
5 4.76
84 80.00
21 20.00%
115  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 100
7 7.00
7 7.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
116  โรงเรียนบ้านดอนหัน 110
9 8.18
7 6.36
6 5.45
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
117  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 141
4 2.84
7 4.96
16 11.35
0 0.00
1 0.71
113 80.14
28 19.86%
118  โรงเรียนบ้านคำข่า 96
6 6.25
5 5.21
8 8.33
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
119  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 138
9 6.52
6 4.35
12 8.70
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
120  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 93
3 3.23
2 2.15
4 4.30
4 4.30
5 5.38
75 80.65
18 19.35%
121  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 162
7 4.32
6 3.70
18 11.11
0 0.00
0 0.00
131 80.86
31 19.14%
122  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 37
2 5.41
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
123  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 298
15 5.03
19 6.38
20 6.71
2 0.67
0 0.00
242 81.21
56 18.79%
124  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 16
0 0.00
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
125  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 113
6 5.31
7 6.19
8 7.08
0 0.00
0 0.00
92 81.42
21 18.58%
126  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140
3 2.14
2 1.43
7 5.00
6 4.29
8 5.71
114 81.43
26 18.57%
127  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 205
6 2.93
18 8.78
14 6.83
0 0.00
0 0.00
167 81.46
38 18.54%
128  โรงเรียนบ้านทันสมัย 54
5 9.26
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
129  โรงเรียนบ้านผักตบ 65
2 3.08
0 0.00
10 15.38
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
130  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 147
5 3.40
4 2.72
12 8.16
4 2.72
2 1.36
120 81.63
27 18.37%
131  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 104
7 6.73
6 5.77
2 1.92
3 2.88
1 0.96
85 81.73
19 18.27%
132  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
133  โรงเรียนหนองจาน 44
1 2.27
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
134  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 105
4 3.81
5 4.76
4 3.81
2 1.90
4 3.81
86 81.90
19 18.10%
135  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 94
3 3.19
2 2.13
6 6.38
3 3.19
3 3.19
77 81.91
17 18.09%
136  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 313
15 4.79
8 2.56
32 10.22
0 0.00
1 0.32
257 82.11
56 17.89%
137  โรงเรียนบ้านบะฮี 112
8 7.14
6 5.36
6 5.36
0 0.00
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
138  โรงเรียนบ้านดอนกอย 85
1 1.18
5 5.88
9 10.59
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
7 11.11
1 1.59
3 4.76
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
140  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 109
6 5.50
7 6.42
6 5.50
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
141  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 132
8 6.06
6 4.55
9 6.82
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
142  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 397
19 4.79
18 4.53
20 5.04
11 2.77
1 0.25
328 82.62
69 17.38%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัว 130
15 11.54
2 1.54
3 2.31
2 1.54
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
144  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 65
4 6.15
4 6.15
3 4.62
0 0.00
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
145  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 130
4 3.08
5 3.85
13 10.00
0 0.00
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
146  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 78
4 5.13
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
65 83.33
13 16.67%
147  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 224
7 3.13
9 4.02
13 5.80
6 2.68
2 0.89
187 83.48
37 16.52%
148  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 128
2 1.56
6 4.69
13 10.16
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
149  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 128
3 2.34
3 2.34
15 11.72
0 0.00
0 0.00
107 83.59
21 16.41%
150  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 49
0 0.00
2 4.08
5 10.20
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
151  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 135
6 4.44
4 2.96
10 7.41
1 0.74
1 0.74
113 83.70
22 16.30%
152  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 173
5 2.89
3 1.73
20 11.56
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
153  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 56
5 8.93
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
154  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
155  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 69
4 5.80
4 5.80
3 4.35
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
156  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 159
3 1.89
5 3.14
4 2.52
0 0.00
13 8.18
134 84.28
25 15.72%
157  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 128
6 4.69
4 3.13
10 7.81
0 0.00
0 0.00
108 84.38
20 15.63%
158  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 64
4 6.25
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
159  โรงเรียนบ้านหนองแสง 84
6 7.14
2 2.38
3 3.57
2 2.38
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
160  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 136
10 7.35
-2 -1.47
9 6.62
4 2.94
0 0.00
115 84.56
21 15.44%
161  โรงเรียนบ้านนาแยง 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
2 7.69
1 3.85
22 84.62
4 15.38%
162  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 267
12 4.49
6 2.25
8 3.00
8 3.00
7 2.62
226 84.64
41 15.36%
163  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 85
2 2.35
3 3.53
6 7.06
2 2.35
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
164  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 33
3 9.09
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
165  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 33
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
166  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 54
4 7.41
0 0.00
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
167  โรงเรียนบ้านโคก 129
1 0.78
4 3.10
13 10.08
0 0.00
1 0.78
110 85.27
19 14.73%
168  โรงเรียนบ้านนาเตียง 82
1 1.22
6 7.32
2 2.44
2 2.44
1 1.22
70 85.37
12 14.63%
169  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 62
5 8.06
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
170  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 76
3 3.95
3 3.95
5 6.58
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
171  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 181
12 6.63
8 4.42
6 3.31
0 0.00
0 0.00
155 85.64
26 14.36%
172  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 188
4 2.13
4 2.13
16 8.51
3 1.60
0 0.00
161 85.64
27 14.36%
173  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 119
3 2.52
3 2.52
11 9.24
0 0.00
0 0.00
102 85.71
17 14.29%
174  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
175  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 238
17 7.14
9 3.78
7 2.94
1 0.42
0 0.00
204 85.71
34 14.29%
176  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 85
3 3.53
2 2.35
3 3.53
2 2.35
2 2.35
73 85.88
12 14.12%
177  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 171
6 3.51
5 2.92
7 4.09
3 1.75
3 1.75
147 85.96
24 14.04%
178  โรงเรียนบ้านอูนโคก 115
4 3.48
5 4.35
6 5.22
1 0.87
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
179  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 137
2 1.46
4 2.92
13 9.49
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
180  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 88
1 1.14
4 4.55
7 7.95
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
181  โรงเรียนบ้านโพนงาม 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
182  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 169
10 5.92
8 4.73
3 1.78
1 0.59
1 0.59
146 86.39
23 13.61%
183  โรงเรียนบ้านม้า 59
5 8.47
1 1.69
2 3.39
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
184  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 178
10 5.62
4 2.25
8 4.49
1 0.56
0 0.00
155 87.08
23 12.92%
185  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 31
1 3.23
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
186  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 101
6 5.94
0 0.00
6 5.94
1 0.99
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
187  โรงเรียนบ้านท่าวารี 70
3 4.29
1 1.43
4 5.71
1 1.43
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
188  โรงเรียนบ้านธาตุ 55
3 5.45
2 3.64
1 1.82
1 1.82
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
189  โรงเรียนบ้านพันนา 89
4 4.49
1 1.12
5 5.62
1 1.12
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
190  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 154
4 2.60
5 3.25
9 5.84
1 0.65
0 0.00
135 87.66
19 12.34%
191  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 155
3 1.94
5 3.23
8 5.16
2 1.29
1 0.65
136 87.74
19 12.26%
192  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 115
4 3.48
5 4.35
5 4.35
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
193  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 74
7 9.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.70
65 87.84
9 12.16%
194  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 109
6 5.50
4 3.67
2 1.83
1 0.92
0 0.00
96 88.07
13 11.93%
195  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 76
5 6.58
3 3.95
1 1.32
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
196  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 137
6 4.38
2 1.46
3 2.19
3 2.19
2 1.46
121 88.32
16 11.68%
197  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 180
9 5.00
1 0.56
11 6.11
0 0.00
0 0.00
159 88.33
21 11.67%
198  โรงเรียนบ้านขาว 44
5 11.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
199  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 133
2 1.50
3 2.26
4 3.01
4 3.01
2 1.50
118 88.72
15 11.28%
200  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 133
2 1.50
0 0.00
3 2.26
7 5.26
3 2.26
118 88.72
15 11.28%
201  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 196
7 3.57
8 4.08
5 2.55
1 0.51
1 0.51
174 88.78
22 11.22%
202  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 866
6 0.69
10 1.15
80 9.24
0 0.00
0 0.00
770 88.91
96 11.09%
203  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 158
1 0.63
2 1.27
3 1.90
5 3.16
6 3.80
141 89.24
17 10.76%
204  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
205  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 76
2 2.63
0 0.00
6 7.89
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
206  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 143
3 2.10
4 2.80
8 5.59
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
207  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 78
6 7.69
0 0.00
2 2.56
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
208  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 331
12 3.63
6 1.81
15 4.53
0 0.00
0 0.00
298 90.03
33 9.97%
209  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 102
2 1.96
1 0.98
3 2.94
4 3.92
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
210  โรงเรียนบ้านบึง 114
3 2.63
0 0.00
8 7.02
0 0.00
0 0.00
103 90.35
11 9.65%
211  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 104
2 1.92
7 6.73
1 0.96
0 0.00
0 0.00
94 90.38
10 9.62%
212  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 63
2 3.17
1 1.59
0 0.00
3 4.76
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
213  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 116
1 0.86
1 0.86
8 6.90
0 0.00
1 0.86
105 90.52
11 9.48%
214  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 142
5 3.52
3 2.11
5 3.52
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
215  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 77
5 6.49
1 1.30
1 1.30
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
216  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 78
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
217  โรงเรียนบ้านผักคำภู 224
11 4.91
1 0.45
6 2.68
2 0.89
0 0.00
204 91.07
20 8.93%
218  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 57
1 1.75
2 3.51
1 1.75
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
219  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 116
1 0.86
5 4.31
4 3.45
0 0.00
0 0.00
106 91.38
10 8.62%
220  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 48
3 6.25
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
221  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 139
2 1.44
4 2.88
3 2.16
1 0.72
1 0.72
128 92.09
11 7.91%
222  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 64
1 1.56
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
223  โรงเรียนบ้านนาทม 105
2 1.90
2 1.90
4 3.81
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
224  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 110
1 0.91
1 0.91
2 1.82
2 1.82
2 1.82
102 92.73
8 7.27%
225  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
226  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 91
3 3.30
0 0.00
0 0.00
1 1.10
2 2.20
85 93.41
6 6.59%
227  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 139
4 2.88
0 0.00
0 0.00
5 3.60
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
228  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 94
4 4.26
1 1.06
0 0.00
1 1.06
0 0.00
88 93.62
6 6.38%
229  โรงเรียนบ้านคันชา 50
0 0.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
230  โรงเรียนบ้านเปือย 70
2 2.86
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
231  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 181
3 1.66
2 1.10
5 2.76
0 0.00
0 0.00
171 94.48
10 5.52%
232  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 115
3 2.61
1 0.87
1 0.87
0 0.00
1 0.87
109 94.78
6 5.22%
233  โรงเรียนบ้านทิดไทย 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
234  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 109
1 0.92
2 1.83
1 0.92
1 0.92
0 0.00
104 95.41
5 4.59%
235  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
236  โรงเรียนบ้านนาใน 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
237  โรงเรียนบ้านนาดี 104
1 0.96
1 0.96
2 1.92
0 0.00
0 0.00
100 96.15
4 3.85%
238  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 130
2 1.54
0 0.00
2 1.54
0 0.00
1 0.77
125 96.15
5 3.85%
239  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
240  โรงเรียนบ้านนาเลา 104
0 0.00
0 0.00
3 2.88
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
241  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.47
0 0.00
79 97.53
2 2.47%
242  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 136
3 2.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 97.79
3 2.21%
243  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 91
0 0.00
0 0.00
2 2.20
0 0.00
0 0.00
89 97.80
2 2.20%
244  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 477
3 0.63
2 0.42
5 1.05
0 0.00
0 0.00
467 97.90
10 2.10%
245  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
246  โรงเรียนบ้านหนองแวง 53
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
247  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 245
1 0.41
0 0.00
3 1.22
0 0.00
0 0.00
241 98.37
4 1.63%
248  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
249  โรงเรียนบ้านหนองชาด 152
0 0.00
0 0.00
1 0.66
1 0.66
0 0.00
150 98.68
2 1.32%
250  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านขมิ้น 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 187
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
187 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านคำก้าว 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านท่าลาด 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านโนนพอก 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,136 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,149 6.49
เตี้ย  1,562 4.71
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,439 7.36
ผอมและเตี้ย  939 2.83
อ้วนและเตี้ย  695 2.10
ไม่มีภาวะโภชนาการ  25,352 76.51
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,784 คน


23.49%


Powered By www.thaieducation.net