ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 66
10 15.15
7 10.61
9 13.64
17 25.76
16 24.24
7 10.61
59 89.39%
2  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 59
3 5.08
7 11.86
13 22.03
14 23.73
15 25.42
7 11.86
52 88.14%
3  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 58
10 17.24
6 10.34
4 6.90
16 27.59
10 17.24
12 20.69
46 79.31%
4  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 78
19 24.36
9 11.54
8 10.26
15 19.23
9 11.54
18 23.08
60 76.92%
5  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 194
15 7.73
24 12.37
23 11.86
28 14.43
51 26.29
53 27.32
141 72.68%
6  โรงเรียนบ้านหนองหอย 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
2 28.57
1 14.29
2 28.57
5 71.43%
7  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 24
4 16.67
4 16.67
6 25.00
3 12.50
0 0.00
7 29.17
17 70.83%
8  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 225
53 23.56
12 5.33
39 17.33
22 9.78
25 11.11
74 32.89
151 67.11%
9  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 195
29 14.87
17 8.72
8 4.10
48 24.62
23 11.79
70 35.90
125 64.10%
10  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 187
23 12.30
27 14.44
8 4.28
27 14.44
27 14.44
75 40.11
112 59.89%
11  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 129
68 52.71
0 0.00
2 1.55
3 2.33
2 1.55
54 41.86
75 58.14%
12  โรงเรียนบ้านนาเลา 104
24 23.08
11 10.58
0 0.00
24 23.08
0 0.00
45 43.27
59 56.73%
13  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
2 12.50
2 12.50
7 43.75
9 56.25%
14  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 49
4 8.16
7 14.29
2 4.08
9 18.37
5 10.20
22 44.90
27 55.10%
15  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 35
4 11.43
4 11.43
4 11.43
4 11.43
3 8.57
16 45.71
19 54.29%
16  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 875
82 9.37
65 7.43
196 22.40
36 4.11
86 9.83
410 46.86
465 53.14%
17  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 102
11 10.78
0 0.00
16 15.69
14 13.73
13 12.75
48 47.06
54 52.94%
18  โรงเรียนบ้านนาล้อม 83
6 7.23
6 7.23
13 15.66
7 8.43
11 13.25
40 48.19
43 51.81%
19  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 147
34 23.13
25 17.01
11 7.48
4 2.72
1 0.68
72 48.98
75 51.02%
20  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 10
1 10.00
1 10.00
1 10.00
1 10.00
1 10.00
5 50.00
5 50.00%
21  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 208
26 12.50
22 10.58
16 7.69
32 15.38
7 3.37
105 50.48
103 49.52%
22  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 130
10 7.69
14 10.77
17 13.08
12 9.23
11 8.46
66 50.77
64 49.23%
23  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 144
43 29.86
9 6.25
5 3.47
5 3.47
8 5.56
74 51.39
70 48.61%
24  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 638
74 11.60
92 14.42
104 16.30
37 5.80
0 0.00
331 51.88
307 48.12%
25  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 111
3 2.70
11 9.91
7 6.31
14 12.61
18 16.22
58 52.25
53 47.75%
26  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 312
50 16.03
41 13.14
30 9.62
26 8.33
0 0.00
165 52.88
147 47.12%
27  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 115
10 8.70
9 7.83
6 5.22
19 16.52
10 8.70
61 53.04
54 46.96%
28  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 126
31 24.60
8 6.35
8 6.35
9 7.14
2 1.59
68 53.97
58 46.03%
29  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 101
9 8.91
16 15.84
12 11.88
7 6.93
2 1.98
55 54.46
46 45.54%
30  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 99
28 28.28
4 4.04
4 4.04
0 0.00
9 9.09
54 54.55
45 45.45%
31  โรงเรียนหนองจาน 44
11 25.00
3 6.82
3 6.82
3 6.82
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
32  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 893
94 10.53
74 8.29
138 15.45
39 4.37
57 6.38
491 54.98
402 45.02%
33  โรงเรียนบ้านดงสง่า 159
18 11.32
7 4.40
7 4.40
25 15.72
14 8.81
88 55.35
71 44.65%
34  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 141
13 9.22
4 2.84
15 10.64
17 12.06
13 9.22
79 56.03
62 43.97%
35  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 58
13 22.41
5 8.62
7 12.07
0 0.00
0 0.00
33 56.90
25 43.10%
36  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 126
2 1.59
9 7.14
14 11.11
11 8.73
18 14.29
72 57.14
54 42.86%
37  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 269
31 11.52
45 16.73
21 7.81
7 2.60
11 4.09
154 57.25
115 42.75%
38  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 526
57 10.84
45 8.56
94 17.87
27 5.13
0 0.00
303 57.60
223 42.40%
39  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 126
11 8.73
5 3.97
11 8.73
16 12.70
10 7.94
73 57.94
53 42.06%
40  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 70
7 10.00
0 0.00
11 15.71
2 2.86
9 12.86
41 58.57
29 41.43%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 143
13 9.09
7 4.90
16 11.19
16 11.19
7 4.90
84 58.74
59 41.26%
42  โรงเรียนบ้านตาลโกน 157
20 12.74
22 14.01
13 8.28
4 2.55
5 3.18
93 59.24
64 40.76%
43  โรงเรียนบ้านสว่าง 113
11 9.73
16 14.16
4 3.54
12 10.62
3 2.65
67 59.29
46 40.71%
44  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 79
15 18.99
10 12.66
3 3.80
3 3.80
1 1.27
47 59.49
32 40.51%
45  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 99
7 7.07
6 6.06
14 14.14
13 13.13
0 0.00
59 59.60
40 40.40%
46  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 286
50 17.48
16 5.59
7 2.45
24 8.39
18 6.29
171 59.79
115 40.21%
47  โรงเรียนบ้านแร่ 219
14 6.39
8 3.65
27 12.33
18 8.22
21 9.59
131 59.82
88 40.18%
48  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 127
25 19.69
17 13.39
6 4.72
2 1.57
1 0.79
76 59.84
51 40.16%
49  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 30
1 3.33
3 10.00
4 13.33
4 13.33
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
50  โรงเรียนบ้านแกดำ 25
3 12.00
1 4.00
1 4.00
4 16.00
1 4.00
15 60.00
10 40.00%
51  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 113
25 22.12
2 1.77
4 3.54
9 7.96
4 3.54
69 61.06
44 38.94%
52  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 90
3 3.33
2 2.22
13 14.44
4 4.44
13 14.44
55 61.11
35 38.89%
53  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 70
7 10.00
2 2.86
2 2.86
9 12.86
7 10.00
43 61.43
27 38.57%
54  โรงเรียนบ้านบาก 65
19 29.23
2 3.08
2 3.08
1 1.54
1 1.54
40 61.54
25 38.46%
55  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 136
23 16.91
5 3.68
10 7.35
10 7.35
4 2.94
84 61.76
52 38.24%
56  โรงเรียนบ้านโคก 123
26 21.14
6 4.88
3 2.44
12 9.76
0 0.00
76 61.79
47 38.21%
57  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 139
10 7.19
10 7.19
8 5.76
22 15.83
3 2.16
86 61.87
53 38.13%
58  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 213
34 15.96
16 7.51
30 14.08
0 0.00
1 0.47
132 61.97
81 38.03%
59  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 127
9 7.09
2 1.57
16 12.60
11 8.66
10 7.87
79 62.20
48 37.80%
60  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 237
13 5.49
14 5.91
12 5.06
33 13.92
17 7.17
148 62.45
89 37.55%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 168
20 11.90
8 4.76
16 9.52
6 3.57
12 7.14
106 63.10
62 36.90%
62  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 84
7 8.33
5 5.95
2 2.38
12 14.29
5 5.95
53 63.10
31 36.90%
63  โรงเรียนบ้านหวาย 77
6 7.79
11 14.29
6 7.79
3 3.90
2 2.60
49 63.64
28 36.36%
64  โรงเรียนบ้านคำแหว 131
9 6.87
7 5.34
5 3.82
16 12.21
10 7.63
84 64.12
47 35.88%
65  โรงเรียนบ้านบึงโน 186
21 11.29
16 8.60
13 6.99
10 5.38
6 3.23
120 64.52
66 35.48%
66  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 99
5 5.05
5 5.05
5 5.05
10 10.10
10 10.10
64 64.65
35 35.35%
67  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 105
24 22.86
3 2.86
8 7.62
2 1.90
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
68  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 71
11 15.49
7 9.86
6 8.45
1 1.41
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
69  โรงเรียนบ้านหินแตก 54
9 16.67
2 3.70
4 7.41
4 7.41
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
70  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 74
7 9.46
3 4.05
5 6.76
7 9.46
4 5.41
48 64.86
26 35.14%
71  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 89
15 16.85
1 1.12
15 16.85
0 0.00
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
72  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 110
8 7.27
6 5.45
13 11.82
8 7.27
3 2.73
72 65.45
38 34.55%
73  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 128
5 3.91
9 7.03
30 23.44
0 0.00
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
74  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 137
17 12.41
10 7.30
5 3.65
11 8.03
4 2.92
90 65.69
47 34.31%
75  โรงเรียนบ้านนาดี 105
17 16.19
14 13.33
2 1.90
3 2.86
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
76  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 106
17 16.04
5 4.72
5 4.72
5 4.72
4 3.77
70 66.04
36 33.96%
77  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 137
14 10.22
6 4.38
15 10.95
6 4.38
5 3.65
91 66.42
46 33.58%
78  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 146
9 6.16
23 15.75
4 2.74
9 6.16
4 2.74
97 66.44
49 33.56%
79  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 155
28 18.06
3 1.94
15 9.68
6 3.87
0 0.00
103 66.45
52 33.55%
80  โรงเรียนบ้านขมิ้น 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 33.33
8 66.67
4 33.33%
81  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 99
15 15.15
8 8.08
5 5.05
5 5.05
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
82  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 93
27 29.03
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
83  โรงเรียนบ้านโนนพอก 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
84  โรงเรียนบ้านนางัว 61
4 6.56
2 3.28
10 16.39
3 4.92
1 1.64
41 67.21
20 32.79%
85  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 107
4 3.74
0 0.00
7 6.54
14 13.08
10 9.35
72 67.29
35 32.71%
86  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 104
15 14.42
7 6.73
8 7.69
4 3.85
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
87  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 37
4 10.81
4 10.81
4 10.81
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
88  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 165
5 3.03
11 6.67
7 4.24
12 7.27
18 10.91
112 67.88
53 32.12%
89  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 50
4 8.00
0 0.00
1 2.00
8 16.00
3 6.00
34 68.00
16 32.00%
90  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 179
5 2.79
5 2.79
20 11.17
10 5.59
17 9.50
122 68.16
57 31.84%
91  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 35
7 20.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
92  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 133
6 4.51
2 1.50
10 7.52
16 12.03
7 5.26
92 69.17
41 30.83%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 127
7 5.51
7 5.51
11 8.66
7 5.51
7 5.51
88 69.29
39 30.71%
94  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 274
18 6.57
23 8.39
35 12.77
7 2.55
1 0.36
190 69.34
84 30.66%
95  โรงเรียนบ้านธาตุ 60
5 8.33
4 6.67
6 10.00
3 5.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
96  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 67
3 4.48
15 22.39
1 1.49
1 1.49
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
97  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 122
8 6.56
7 5.74
9 7.38
6 4.92
6 4.92
86 70.49
36 29.51%
98  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 810
63 7.78
25 3.09
81 10.00
39 4.81
26 3.21
576 71.11
234 28.89%
99  โรงเรียนบ้านอูนดง 129
12 9.30
11 8.53
13 10.08
0 0.00
1 0.78
92 71.32
37 28.68%
100  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 28
6 21.43
0 0.00
1 3.57
0 0.00
1 3.57
20 71.43
8 28.57%
101  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 129
8 6.20
2 1.55
7 5.43
10 7.75
9 6.98
93 72.09
36 27.91%
102  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140
6 4.29
2 1.43
13 9.29
7 5.00
11 7.86
101 72.14
39 27.86%
103  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 302
17 5.63
12 3.97
21 6.95
22 7.28
12 3.97
218 72.19
84 27.81%
104  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 142
20 14.08
7 4.93
10 7.04
2 1.41
0 0.00
103 72.54
39 27.46%
105  โรงเรียนบ้านอูนโคก 115
14 12.17
9 7.83
4 3.48
4 3.48
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
106  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 90
8 8.89
0 0.00
8 8.89
0 0.00
8 8.89
66 73.33
24 26.67%
107  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 154
12 7.79
15 9.74
7 4.55
7 4.55
0 0.00
113 73.38
41 26.62%
108  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 170
11 6.47
8 4.71
8 4.71
8 4.71
10 5.88
125 73.53
45 26.47%
109  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 87
7 8.05
2 2.30
11 12.64
3 3.45
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
110  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 322
10 3.11
29 9.01
34 10.56
1 0.31
11 3.42
237 73.60
85 26.40%
111  โรงเรียนบ้านดอนหัน 110
13 11.82
9 8.18
7 6.36
0 0.00
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
112  โรงเรียนบ้านขาว 46
11 23.91
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
113  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 73
12 16.44
3 4.11
2 2.74
2 2.74
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
114  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 123
4 3.25
4 3.25
12 9.76
6 4.88
6 4.88
91 73.98
32 26.02%
115  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 139
3 2.16
7 5.04
3 2.16
13 9.35
10 7.19
103 74.10
36 25.90%
116  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 62
6 9.68
5 8.06
5 8.06
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
117  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 47
3 6.38
4 8.51
2 4.26
3 6.38
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
118  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 51
5 9.80
4 7.84
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
119  โรงเรียนบ้านบึง 114
9 7.89
4 3.51
7 6.14
9 7.89
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
120  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 249
13 5.22
14 5.62
30 12.05
5 2.01
1 0.40
186 74.70
63 25.30%
121  โรงเรียนบ้านพันนา 91
17 18.68
4 4.40
2 2.20
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
122  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 207
25 12.08
15 7.25
6 2.90
6 2.90
0 0.00
155 74.88
52 25.12%
123  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
2 12.50
12 75.00
4 25.00%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 28
0 0.00
2 7.14
3 10.71
2 7.14
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
125  โรงเรียนบ้านบะฮี 112
12 10.71
6 5.36
4 3.57
6 5.36
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
126  โรงเรียนบ้านนาตากาง 81
0 0.00
4 4.94
6 7.41
4 4.94
6 7.41
61 75.31
20 24.69%
127  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 53
4 7.55
7 13.21
0 0.00
2 3.77
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
128  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 49
4 8.16
6 12.24
1 2.04
1 2.04
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
129  โรงเรียนบ้านคำนาดี 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
3 7.32
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
130  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 107
9 8.41
3 2.80
14 13.08
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
131  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 136
17 12.50
13 9.56
3 2.21
0 0.00
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
132  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 95
2 2.11
4 4.21
13 13.68
3 3.16
1 1.05
72 75.79
23 24.21%
133  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 91
13 14.29
4 4.40
5 5.49
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
134  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 116
11 9.48
7 6.03
8 6.90
2 1.72
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
135  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 108
11 10.19
5 4.63
3 2.78
4 3.70
3 2.78
82 75.93
26 24.07%
136  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 96
6 6.25
8 8.33
8 8.33
1 1.04
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
137  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1002
36 3.59
40 3.99
58 5.79
46 4.59
58 5.79
764 76.25
238 23.75%
138  โรงเรียนชุมพลศึกษา 68
8 11.76
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
139  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 30
4 13.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
140  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 397
20 5.04
25 6.30
32 8.06
14 3.53
1 0.25
305 76.83
92 23.17%
141  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 172
14 8.14
9 5.23
10 5.81
5 2.91
1 0.58
133 77.33
39 22.67%
142  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 115
11 9.57
6 5.22
7 6.09
2 1.74
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
143  โรงเรียนบ้านคันชา 49
10 20.41
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
144  โรงเรียนบ้านยางคำ 77
6 7.79
0 0.00
6 7.79
5 6.49
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
145  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 183
7 3.83
6 3.28
22 12.02
5 2.73
0 0.00
143 78.14
40 21.86%
146  โรงเรียนบ้านแวง 151
6 3.97
1 0.66
9 5.96
7 4.64
10 6.62
118 78.15
33 21.85%
147  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 156
8 5.13
11 7.05
4 2.56
0 0.00
11 7.05
122 78.21
34 21.79%
148  โรงเรียนบ้านนาทม 106
13 12.26
2 1.89
8 7.55
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
149  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 166
9 5.42
13 7.83
0 0.00
14 8.43
0 0.00
130 78.31
36 21.69%
150  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 180
15 8.33
8 4.44
13 7.22
3 1.67
0 0.00
141 78.33
39 21.67%
151  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 88
6 6.82
6 6.82
7 7.95
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
152  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 265
16 6.04
19 7.17
9 3.40
13 4.91
0 0.00
208 78.49
57 21.51%
153  โรงเรียนบ้านท่าวารี 70
7 10.00
2 2.86
3 4.29
0 0.00
3 4.29
55 78.57
15 21.43%
154  โรงเรียนบ้านหนองแสง 84
5 5.95
6 7.14
3 3.57
3 3.57
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
155  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 47
1 2.13
1 2.13
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
156  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 128
12 9.38
3 2.34
12 9.38
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
157  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 62
2 3.23
1 1.61
8 12.90
1 1.61
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
158  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 149
14 9.40
6 4.03
11 7.38
0 0.00
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
159  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 77
5 6.49
2 2.60
3 3.90
6 7.79
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
160  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 83
6 7.23
2 2.41
5 6.02
2 2.41
2 2.41
66 79.52
17 20.48%
161  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 114
7 6.14
3 2.63
7 6.14
3 2.63
3 2.63
91 79.82
23 20.18%
162  โรงเรียนบ้านทันสมัย 55
9 16.36
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
163  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 60
4 6.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
164  โรงเรียนบ้านคำก้าว 111
4 3.60
2 1.80
10 9.01
4 3.60
2 1.80
89 80.18
22 19.82%
165  โรงเรียนบ้านโพนสูง 91
8 8.79
10 10.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
166  โรงเรียนบ้านตาล 203
5 2.46
15 7.39
15 7.39
5 2.46
0 0.00
163 80.30
40 19.70%
167  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 244
19 7.79
0 0.00
0 0.00
21 8.61
8 3.28
196 80.33
48 19.67%
168  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 149
10 6.71
6 4.03
12 8.05
1 0.67
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
169  โรงเรียนบ้านผักคำภู 222
23 10.36
7 3.15
13 5.86
0 0.00
0 0.00
179 80.63
43 19.37%
170  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 199
6 3.02
18 9.05
14 7.04
0 0.00
0 0.00
161 80.90
38 19.10%
171  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 331
14 4.23
11 3.32
9 2.72
22 6.65
7 2.11
268 80.97
63 19.03%
172  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 37
1 2.70
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
173  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 180
22 12.22
5 2.78
7 3.89
0 0.00
0 0.00
146 81.11
34 18.89%
174  โรงเรียนบ้านคำข่า 85
6 7.06
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
175  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 107
9 8.41
8 7.48
3 2.80
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
176  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 182
10 5.49
9 4.95
13 7.14
2 1.10
0 0.00
148 81.32
34 18.68%
177  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 134
9 6.72
7 5.22
9 6.72
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
178  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 168
4 2.38
4 2.38
23 13.69
0 0.00
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
179  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 76
7 9.21
0 0.00
0 0.00
3 3.95
4 5.26
62 81.58
14 18.42%
180  โรงเรียนบ้านนาเตียง 82
1 1.22
8 9.76
2 2.44
3 3.66
1 1.22
67 81.71
15 18.29%
181  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 93
9 9.68
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
182  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
183  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 105
6 5.71
5 4.76
7 6.67
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
184  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 61
6 9.84
4 6.56
1 1.64
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
185  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 50
1 2.00
1 2.00
2 4.00
2 4.00
3 6.00
41 82.00
9 18.00%
186  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 86
6 6.98
4 4.65
5 5.81
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
187  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 52
4 7.69
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
188  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 146
10 6.85
5 3.42
10 6.85
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
189  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
190  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 203
14 6.90
12 5.91
6 2.96
1 0.49
1 0.49
169 83.25
34 16.75%
191  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 108
7 6.48
4 3.70
7 6.48
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
192  โรงเรียนบ้านท่าลาด 24
4 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
193  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 90
2 2.22
1 1.11
4 4.44
3 3.33
5 5.56
75 83.33
15 16.67%
194  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 122
8 6.56
0 0.00
12 9.84
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
195  โรงเรียนบ้านหนองตาล 92
12 13.04
0 0.00
2 2.17
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
196  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 111
12 10.81
6 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
197  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 173
6 3.47
4 2.31
18 10.40
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
198  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 167
8 4.79
6 3.59
7 4.19
3 1.80
3 1.80
140 83.83
27 16.17%
199  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 62
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
5 8.06
52 83.87
10 16.13%
200  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 144
7 4.86
6 4.17
4 2.78
4 2.78
2 1.39
121 84.03
23 15.97%
201  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 163
7 4.29
8 4.91
9 5.52
2 1.23
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
202  โรงเรียนบ้านเปือย 69
8 11.59
3 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
203  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 134
7 5.22
0 0.00
14 10.45
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
204  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 173
4 2.31
8 4.62
15 8.67
0 0.00
0 0.00
146 84.39
27 15.61%
205  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 142
0 0.00
9 6.34
13 9.15
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
206  โรงเรียนบ้านม้า 59
5 8.47
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
207  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
208  โรงเรียนบ้านนาแยง 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
2 7.41
1 3.70
23 85.19
4 14.81%
209  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 304
23 7.57
13 4.28
8 2.63
1 0.33
0 0.00
259 85.20
45 14.80%
210  โรงเรียนบ้านคำบอน 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
2 5.88
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
211  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 136
3 2.21
5 3.68
12 8.82
0 0.00
0 0.00
116 85.29
20 14.71%
212  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 109
7 6.42
5 4.59
3 2.75
1 0.92
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
213  โรงเรียนบ้านหนองบัว 145
10 6.90
4 2.76
3 2.07
4 2.76
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
214  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 141
3 2.13
2 1.42
4 2.84
5 3.55
6 4.26
121 85.82
20 14.18%
215  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 85
6 7.06
3 3.53
3 3.53
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
216  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 50
0 0.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
217  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 94
2 2.13
2 2.13
9 9.57
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
218  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 87
3 3.45
2 2.30
3 3.45
2 2.30
2 2.30
75 86.21
12 13.79%
219  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 224
14 6.25
0 0.00
16 7.14
0 0.00
0 0.00
194 86.61
30 13.39%
220  โรงเรียนบ้านหนองแวง 54
2 3.70
4 7.41
0 0.00
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
221  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 108
1 0.93
6 5.56
5 4.63
2 1.85
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
222  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 132
7 5.30
8 6.06
0 0.00
0 0.00
2 1.52
115 87.12
17 12.88%
223  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 179
13 7.26
2 1.12
8 4.47
0 0.00
0 0.00
156 87.15
23 12.85%
224  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 94
4 4.26
0 0.00
2 2.13
0 0.00
6 6.38
82 87.23
12 12.77%
225  โรงเรียนบ้านดงคำโพธิ์ 157
6 3.82
5 3.18
9 5.73
0 0.00
0 0.00
137 87.26
20 12.74%
226  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 65
1 1.54
2 3.08
3 4.62
1 1.54
1 1.54
57 87.69
8 12.31%
227  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 100
7 7.00
2 2.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
228  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 84
2 2.38
4 4.76
2 2.38
1 1.19
1 1.19
74 88.10
10 11.90%
229  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 101
2 1.98
1 0.99
3 2.97
3 2.97
2 1.98
90 89.11
11 10.89%
230  โรงเรียนบ้านผักตบ 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
231  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 101
3 2.97
6 5.94
1 0.99
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
232  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 142
5 3.52
4 2.82
5 3.52
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
233  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 63
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
2 3.17
57 90.48
6 9.52%
234  โรงเรียนบ้านโพนงาม 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
235  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
236  โรงเรียนบ้านนาใน 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
237  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 79
3 3.80
2 2.53
2 2.53
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
238  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 79
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
239  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 70
5 7.14
1 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
240  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
3 4.76
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
241  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 483
14 2.90
6 1.24
6 1.24
5 1.04
6 1.24
446 92.34
37 7.66%
242  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 108
4 3.70
2 1.85
0 0.00
1 0.93
1 0.93
100 92.59
8 7.41%
243  โรงเรียนบ้านดอนกอย 85
3 3.53
-5 -5.88
8 9.41
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
244  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
245  โรงเรียนบ้านทิดไทย 44
3 6.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
246  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 166
5 3.01
0 0.00
5 3.01
0 0.00
0 0.00
156 93.98
10 6.02%
247  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 83
1 1.20
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
248  โรงเรียนบ้านหนองชาด 152
0 0.00
0 0.00
2 1.32
6 3.95
0 0.00
144 94.74
8 5.26%
249  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
250  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 63
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
251  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 74
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.35
72 97.30
2 2.70%
252  โรงเรียนบ้านดงบาก 250
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 1.60
0 0.00
246 98.40
4 1.60%
253  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,182 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,820 8.50
เตี้ย  1,813 5.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,498 7.53
ผอมและเตี้ย  1,457 4.39
อ้วนและเตี้ย  1,043 3.14
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,551 70.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,631 คน


29.02%


Powered By www.thaieducation.net