ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 76
12 15.79
12 15.79
25 32.89
15 19.74
12 15.79
0 0.00
76 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 23
3 13.04
6 26.09
8 34.78
4 17.39
2 8.70
0 0.00
23 100.00%
3  โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 49
40 81.63
0 0.00
9 18.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 7
0 0.00
0 0.00
2 28.57
4 57.14
1 14.29
0 0.00
7 100.00%
5  โรงเรียนบ้านทรายมูล 67
33 49.25
15 22.39
17 25.37
0 0.00
2 2.99
0 0.00
67 100.00%
6  โรงเรียนบ้านนาทม 138
31 22.46
27 19.57
42 30.43
12 8.70
26 18.84
0 0.00
138 100.00%
7  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ 107
23 21.50
21 19.63
34 31.78
13 12.15
16 14.95
0 0.00
107 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโจด 42
6 14.29
0 0.00
24 57.14
5 11.90
7 16.67
0 0.00
42 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 52
15 28.85
15 28.85
22 42.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 32
0 0.00
2 6.25
8 25.00
3 9.38
19 59.38
0 0.00
32 100.00%
11  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8
7 87.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
12  โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 122
18 14.75
31 25.41
19 15.57
16 13.11
38 31.15
0 0.00
122 100.00%
13  โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 66
5 7.58
4 6.06
52 78.79
2 3.03
3 4.55
0 0.00
66 100.00%
14  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 51
14 27.45
15 29.41
5 9.80
6 11.76
3 5.88
8 15.69
43 84.31%
15  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 333
67 20.12
18 5.41
59 17.72
65 19.52
66 19.82
58 17.42
275 82.58%
16  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 15
6 40.00
3 20.00
2 13.33
0 0.00
1 6.67
3 20.00
12 80.00%
17  โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 130
49 37.69
25 19.23
19 14.62
10 7.69
0 0.00
27 20.77
103 79.23%
18  โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 415
52 12.53
29 6.99
63 15.18
94 22.65
66 15.90
111 26.75
304 73.25%
19  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตุ 31
8 25.81
2 6.45
6 19.35
2 6.45
4 12.90
9 29.03
22 70.97%
20  โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 61
12 19.67
12 19.67
6 9.84
5 8.20
5 8.20
21 34.43
40 65.57%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 249
50 20.08
23 9.24
17 6.83
35 14.06
29 11.65
95 38.15
154 61.85%
22  โรงเรียนบ้านวังยาว 115
22 19.13
27 23.48
8 6.96
12 10.43
0 0.00
46 40.00
69 60.00%
23  โรงเรียนบ้านคำอุปราช 76
19 25.00
13 17.11
3 3.95
7 9.21
0 0.00
34 44.74
42 55.26%
24  โรงเรียนบ้านดอนเรือ 70
18 25.71
12 17.14
5 7.14
0 0.00
0 0.00
35 50.00
35 50.00%
25  โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1067
47 4.40
24 2.25
264 24.74
13 1.22
178 16.68
541 50.70
526 49.30%
26  โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 84
13 15.48
5 5.95
5 5.95
10 11.90
7 8.33
44 52.38
40 47.62%
27  โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 62
1 1.61
3 4.84
9 14.52
4 6.45
12 19.35
33 53.23
29 46.77%
28  โรงเรียนบ้านหนองอิโล 20
2 10.00
3 15.00
0 0.00
2 10.00
2 10.00
11 55.00
9 45.00%
29  โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 69
8 11.59
12 17.39
6 8.70
4 5.80
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
30  โรงเรียนหนองคำวิทยา 168
27 16.07
25 14.88
20 11.90
0 0.00
0 0.00
96 57.14
72 42.86%
31  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 203
13 6.40
28 13.79
19 9.36
9 4.43
14 6.90
120 59.11
83 40.89%
32  โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย 94
20 21.28
4 4.26
14 14.89
0 0.00
0 0.00
56 59.57
38 40.43%
33  โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 97
12 12.37
8 8.25
16 16.49
0 0.00
3 3.09
58 59.79
39 40.21%
34  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 60
6 10.00
10 16.67
7 11.67
1 1.67
0 0.00
36 60.00
24 40.00%
35  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 43
4 9.30
0 0.00
13 30.23
0 0.00
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
36  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 222
5 2.25
10 4.50
35 15.77
5 2.25
29 13.06
138 62.16
84 37.84%
37  โรงเรียนบ้านปลาโด 139
37 26.62
0 0.00
15 10.79
0 0.00
0 0.00
87 62.59
52 37.41%
38  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 231
38 16.45
28 12.12
13 5.63
7 3.03
0 0.00
145 62.77
86 37.23%
39  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 124
13 10.48
12 9.68
10 8.06
5 4.03
6 4.84
78 62.90
46 37.10%
40  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 93
11 11.83
11 11.83
9 9.68
2 2.15
1 1.08
59 63.44
34 36.56%
41  โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 122
2 1.64
3 2.46
13 10.66
16 13.11
10 8.20
78 63.93
44 36.07%
42  โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) 134
15 11.19
8 5.97
15 11.19
8 5.97
2 1.49
86 64.18
48 35.82%
43  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ 59
6 10.17
5 8.47
6 10.17
3 5.08
1 1.69
38 64.41
21 35.59%
44  โรงเรียนบ้านโคกสี 140
20 14.29
6 4.29
18 12.86
5 3.57
0 0.00
91 65.00
49 35.00%
45  โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 39
5 12.82
5 12.82
3 7.69
0 0.00
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
46  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 188
16 8.51
20 10.64
26 13.83
0 0.00
0 0.00
126 67.02
62 32.98%
47  โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 74
2 2.70
3 4.05
11 14.86
4 5.41
4 5.41
50 67.57
24 32.43%
48  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 93
8 8.60
4 4.30
16 17.20
2 2.15
0 0.00
63 67.74
30 32.26%
49  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 69
6 8.70
6 8.70
8 11.59
1 1.45
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
50  โรงเรียนบ้านลาด 20
2 10.00
0 0.00
4 20.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
51  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 84
7 8.33
5 5.95
9 10.71
4 4.76
0 0.00
59 70.24
25 29.76%
52  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 111
8 7.21
9 8.11
10 9.01
3 2.70
3 2.70
78 70.27
33 29.73%
53  โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 120
5 4.17
6 5.00
9 7.50
7 5.83
8 6.67
85 70.83
35 29.17%
54  โรงเรียนบ้านหัวคู 90
9 10.00
4 4.44
10 11.11
3 3.33
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
55  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 28
0 0.00
0 0.00
8 28.57
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
56  โรงเรียนบ้านหนองบัว 56
3 5.36
1 1.79
6 10.71
4 7.14
2 3.57
40 71.43
16 28.57%
57  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 29
2 6.90
2 6.90
2 6.90
2 6.90
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
58  โรงเรียนบ้านยาง 73
10 13.70
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
59  โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 41
4 9.76
4 9.76
3 7.32
0 0.00
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
60  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 131
8 6.11
5 3.82
17 12.98
2 1.53
3 2.29
96 73.28
35 26.72%
61  โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 136
9 6.62
6 4.41
5 3.68
7 5.15
9 6.62
100 73.53
36 26.47%
62  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 175
17 9.71
11 6.29
8 4.57
5 2.86
5 2.86
129 73.71
46 26.29%
63  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 92
9 9.78
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
68 73.91
24 26.09%
64  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 100
1 1.00
4 4.00
20 20.00
0 0.00
1 1.00
74 74.00
26 26.00%
65  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 39
0 0.00
3 7.69
5 12.82
2 5.13
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
66  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 83
14 16.87
2 2.41
5 6.02
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
67  โรงเรียนบ้านนาสีใส 135
5 3.70
7 5.19
19 14.07
3 2.22
0 0.00
101 74.81
34 25.19%
68  โรงเรียนบ้านดงดิบ 36
0 0.00
1 2.78
5 13.89
1 2.78
2 5.56
27 75.00
9 25.00%
69  โรงเรียนบ้านหนองกุง 184
12 6.52
9 4.89
8 4.35
11 5.98
5 2.72
139 75.54
45 24.46%
70  โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 82
7 8.54
4 4.88
7 8.54
2 2.44
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
71  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 37
5 13.51
1 2.70
3 8.11
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
72  โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 128
3 2.34
8 6.25
9 7.03
3 2.34
8 6.25
97 75.78
31 24.22%
73  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 54
4 7.41
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
74  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 59
3 5.08
1 1.69
9 15.25
1 1.69
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
75  โรงเรียนบ้านโนนยาง 110
11 10.00
2 1.82
13 11.82
0 0.00
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
76  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 123
5 4.07
5 4.07
5 4.07
10 8.13
4 3.25
94 76.42
29 23.58%
77  โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 172
11 6.40
6 3.49
17 9.88
6 3.49
0 0.00
132 76.74
40 23.26%
78  โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
2 3.28
2 3.28
47 77.05
14 22.95%
79  โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 106
10 9.43
0 0.00
14 13.21
0 0.00
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
80  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 168
3 1.79
4 2.38
22 13.10
5 2.98
4 2.38
130 77.38
38 22.62%
81  โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 115
8 6.96
6 5.22
8 6.96
2 1.74
2 1.74
89 77.39
26 22.61%
82  โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 40
0 0.00
2 5.00
7 17.50
0 0.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
83  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 41
2 4.88
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
84  โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 55
5 9.09
3 5.45
4 7.27
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
85  โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา 14
0 0.00
0 0.00
3 21.43
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
86  โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 94
10 10.64
1 1.06
2 2.13
6 6.38
1 1.06
74 78.72
20 21.28%
87  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 245
15 6.12
9 3.67
23 9.39
5 2.04
0 0.00
193 78.78
52 21.22%
88  โรงเรียนบ้านคำนาดี 205
11 5.37
7 3.41
19 9.27
6 2.93
0 0.00
162 79.02
43 20.98%
89  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 77
6 7.79
0 0.00
9 11.69
1 1.30
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
90  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 135
7 5.19
5 3.70
8 5.93
4 2.96
4 2.96
107 79.26
28 20.74%
91  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 257
13 5.06
17 6.61
20 7.78
0 0.00
3 1.17
204 79.38
53 20.62%
92  โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 219
18 8.22
11 5.02
3 1.37
9 4.11
4 1.83
174 79.45
45 20.55%
93  โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 158
14 8.86
0 0.00
18 11.39
0 0.00
0 0.00
126 79.75
32 20.25%
94  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 45
2 4.44
1 2.22
5 11.11
1 2.22
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
95  โรงเรียนบ้านหนองบก 85
7 8.24
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
96  โรงเรียนบ้านโสกเตย 50
4 8.00
4 8.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
97  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 31
0 0.00
1 3.23
4 12.90
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
98  โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 138
8 5.80
10 7.25
5 3.62
3 2.17
0 0.00
112 81.16
26 18.84%
99  โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 153
5 3.27
12 7.84
6 3.92
5 3.27
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
100  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 143
3 2.10
4 2.80
16 11.19
3 2.10
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
101  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 94
3 3.19
6 6.38
4 4.26
3 3.19
1 1.06
77 81.91
17 18.09%
102  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 96
6 6.25
0 0.00
11 11.46
0 0.00
0 0.00
79 82.29
17 17.71%
103  โรงเรียนบ้านโนนลาด 52
2 3.85
0 0.00
6 11.54
0 0.00
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
104  โรงเรียนชุมชนบัวคำ 93
3 3.23
2 2.15
4 4.30
3 3.23
4 4.30
77 82.80
16 17.20%
105  โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 246
11 4.47
5 2.03
22 8.94
4 1.63
0 0.00
204 82.93
42 17.07%
106  โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 59
1 1.69
1 1.69
7 11.86
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
107  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 155
4 2.58
7 4.52
9 5.81
6 3.87
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
108  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 54
3 5.56
1 1.85
5 9.26
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
109  โรงเรียนบ้านวังเข 24
2 8.33
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
110  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 54
3 5.56
4 7.41
1 1.85
1 1.85
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
111  โรงเรียนบ้านดงหวาย 80
6 7.50
3 3.75
4 5.00
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
112  โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น 38
1 2.63
1 2.63
4 10.53
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
113  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 89
7 7.87
2 2.25
5 5.62
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
114  โรงเรียนบ้านนาเมือง 51
0 0.00
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
115  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 51
5 9.80
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
116  โรงเรียนบ้านโพนทอง 161
10 6.21
5 3.11
7 4.35
3 1.86
0 0.00
136 84.47
25 15.53%
117  โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 65
6 9.23
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
118  โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี 33
0 0.00
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
119  โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 61
4 6.56
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
120  โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 75
10 13.33
1 1.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
121  โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) 62
6 9.68
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
122  โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี 28
1 3.57
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
123  โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 262
12 4.58
8 3.05
4 1.53
12 4.58
0 0.00
226 86.26
36 13.74%
124  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 148
6 4.05
1 0.68
13 8.78
0 0.00
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
125  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 245
5 2.04
9 3.67
10 4.08
5 2.04
4 1.63
212 86.53
33 13.47%
126  โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 119
7 5.88
0 0.00
9 7.56
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
127  โรงเรียนบ้านนางาม 30
2 6.67
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
128  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 60
2 3.33
6 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
129  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
130  โรงเรียนบ้านดงยาง 23
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
131  โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 85
3 3.53
1 1.18
6 7.06
0 0.00
1 1.18
74 87.06
11 12.94%
132  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 39
0 0.00
1 2.56
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
133  โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 87
9 10.34
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
134  โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
42 87.50
6 12.50%
135  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
136  โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง 81
4 4.94
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
137  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 82
2 2.44
3 3.66
4 4.88
1 1.22
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
138  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 74
3 4.05
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
139  โรงเรียนขวัญเมือง 67
1 1.49
0 0.00
3 4.48
1 1.49
3 4.48
59 88.06
8 11.94%
140  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า 93
4 4.30
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
82 88.17
11 11.83%
141  โรงเรียนบ้านท่าสี 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
142  โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 962
32 3.33
24 2.49
57 5.93
0 0.00
0 0.00
849 88.25
113 11.75%
143  โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 27
1 3.70
1 3.70
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
144  โรงเรียนบ้านดอนชาด 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
2 7.41
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
145  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 186
6 3.23
0 0.00
14 7.53
0 0.00
0 0.00
166 89.25
20 10.75%
146  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 112
2 1.79
2 1.79
8 7.14
0 0.00
0 0.00
100 89.29
12 10.71%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 181
0 0.00
6 3.31
0 0.00
13 7.18
0 0.00
162 89.50
19 10.50%
148  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 105
2 1.90
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
149  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 204
4 1.96
4 1.96
5 2.45
3 1.47
5 2.45
183 89.71
21 10.29%
150  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 88
3 3.41
3 3.41
3 3.41
0 0.00
0 0.00
79 89.77
9 10.23%
151  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 122
4 3.28
3 2.46
2 1.64
3 2.46
0 0.00
110 90.16
12 9.84%
152  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 51
2 3.92
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
153  โรงเรียนบ้านดอนควาย 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
154  โรงเรียนบ้านพันขาง 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
155  โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 116
3 2.59
0 0.00
7 6.03
1 0.86
0 0.00
105 90.52
11 9.48%
156  โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 119
0 0.00
0 0.00
8 6.72
1 0.84
2 1.68
108 90.76
11 9.24%
157  โรงเรียนบ้านนาแพง 121
2 1.65
3 2.48
2 1.65
3 2.48
1 0.83
110 90.91
11 9.09%
158  โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
1 1.82
50 90.91
5 9.09%
159  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 77
2 2.60
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
160  โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 100
3 3.00
1 1.00
1 1.00
2 2.00
2 2.00
91 91.00
9 9.00%
161  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 134
3 2.24
2 1.49
6 4.48
0 0.00
1 0.75
122 91.04
12 8.96%
162  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
163  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
164  โรงเรียนบ้านนาเลา 93
1 1.08
1 1.08
6 6.45
0 0.00
0 0.00
85 91.40
8 8.60%
165  โรงเรียนบ้านสีเสียด 156
1 0.64
0 0.00
2 1.28
0 0.00
10 6.41
143 91.67
13 8.33%
166  โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 48
2 4.17
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
167  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 147
4 2.72
0 0.00
8 5.44
0 0.00
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
168  โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ 25
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
169  โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 163
5 3.07
1 0.61
7 4.29
0 0.00
0 0.00
150 92.02
13 7.98%
170  โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 77
3 3.90
1 1.30
2 2.60
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
171  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 103
2 1.94
4 3.88
2 1.94
0 0.00
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
172  โรงเรียนบ้านหนองสิม 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
173  โรงเรียนหนองจอกวิทยา 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
174  โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 66
1 1.52
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
175  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 40
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
176  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 80
2 2.50
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
177  โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 40
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
178  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 81
0 0.00
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
179  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 27
2 7.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
180  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 56
0 0.00
1 1.79
2 3.57
1 1.79
0 0.00
52 92.86
4 7.14%
181  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 28
1 3.57
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
182  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 44
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
183  โรงเรียนบ้านวังม่วย 103
4 3.88
0 0.00
3 2.91
0 0.00
0 0.00
96 93.20
7 6.80%
184  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 129
0 0.00
0 0.00
8 6.20
0 0.00
0 0.00
121 93.80
8 6.20%
185  โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 106
2 1.89
0 0.00
4 3.77
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
186  โรงเรียนอัคคะวิทยา 159
0 0.00
1 0.63
5 3.14
2 1.26
1 0.63
150 94.34
9 5.66%
187  โรงเรียนบ้านดงกลาง 72
1 1.39
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
188  โรงเรียนบ้านหนองตอ 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
189  โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 150
4 2.67
1 0.67
1 0.67
1 0.67
1 0.67
142 94.67
8 5.33%
190  โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
191  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 58
3 5.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
192  โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 523
3 0.57
2 0.38
16 3.06
6 1.15
0 0.00
496 94.84
27 5.16%
193  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 117
0 0.00
0 0.00
4 3.42
2 1.71
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
194  โรงเรียนบ้านแฝก 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
195  โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 48
1 2.08
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
196  โรงเรียนวังหลวง 26
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
197  โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 84
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.38
81 96.43
3 3.57%
198  โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง 114
1 0.88
0 0.00
2 1.75
0 0.00
1 0.88
110 96.49
4 3.51%
199  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 139
4 2.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 97.12
4 2.88%
200  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 210
1 0.48
1 0.48
3 1.43
0 0.00
0 0.00
205 97.62
5 2.38%
201  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
84 97.67
2 2.33%
202  โรงเรียนบ้านปากช่อง 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
1 0.95
0 0.00
103 98.10
2 1.90%
203  โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 159
2 1.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.63
156 98.11
3 1.89%
204  โรงเรียนบ้านหนองโน 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
205  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
206  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 525
0 0.00
0 0.00
8 1.52
0 0.00
0 0.00
517 98.48
8 1.52%
207  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,322 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,471 6.59
เตี้ย  912 4.09
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,956 8.76
ผอมและเตี้ย  623 2.79
อ้วนและเตี้ย  681 3.05
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,679 74.72
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,643 คน


25.28%


Powered By www.thaieducation.net