ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 164 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.64
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 74
12 16.22
12 16.22
10 13.51
23 31.08
17 22.97
0 0.00
74 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 11
4 36.36
4 36.36
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
11 100.00%
4  โรงเรียนบ้านทรายมูล 72
26 36.11
5 6.94
30 41.67
11 15.28
0 0.00
0 0.00
72 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 52
15 28.85
15 28.85
12 23.08
4 7.69
6 11.54
0 0.00
52 100.00%
6  โรงเรียนบ้านนาทม 138
54 39.13
26 18.84
30 21.74
19 13.77
8 5.80
1 0.72
137 99.28%
7  โรงเรียนบ้านโคกสี 155
30 19.35
33 21.29
29 18.71
30 19.35
23 14.84
10 6.45
145 93.55%
8  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 340
56 16.47
25 7.35
54 15.88
81 23.82
79 23.24
45 13.24
295 86.76%
9  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 154
17 11.04
29 18.83
19 12.34
27 17.53
36 23.38
26 16.88
128 83.12%
10  โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 415
52 12.53
29 6.99
57 13.73
81 19.52
97 23.37
99 23.86
316 76.14%
11  โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 110
12 10.91
12 10.91
11 10.00
24 21.82
23 20.91
28 25.45
82 74.55%
12  โรงเรียนบ้านคำอุปราช 84
24 28.57
20 23.81
4 4.76
9 10.71
0 0.00
27 32.14
57 67.86%
13  โรงเรียนบ้านหนองกุง 192
20 10.42
11 5.73
29 15.10
31 16.15
38 19.79
63 32.81
129 67.19%
14  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 97
15 15.46
15 15.46
11 11.34
11 11.34
11 11.34
34 35.05
63 64.95%
15  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตุ 33
5 15.15
5 15.15
7 21.21
3 9.09
1 3.03
12 36.36
21 63.64%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 250
50 20.00
23 9.20
17 6.80
35 14.00
29 11.60
96 38.40
154 61.60%
17  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 188
27 14.36
41 21.81
28 14.89
9 4.79
6 3.19
77 40.96
111 59.04%
18  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 48
9 18.75
5 10.42
4 8.33
9 18.75
0 0.00
21 43.75
27 56.25%
19  โรงเรียนบ้านวังยาว 125
19 15.20
27 21.60
7 5.60
16 12.80
0 0.00
56 44.80
69 55.20%
20  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 44
10 22.73
7 15.91
7 15.91
0 0.00
0 0.00
20 45.45
24 54.55%
21  โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 44
4 9.09
2 4.55
7 15.91
2 4.55
7 15.91
22 50.00
22 50.00%
22  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 27
6 22.22
0 0.00
4 14.81
0 0.00
3 11.11
14 51.85
13 48.15%
23  โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 154
29 18.83
35 22.73
5 3.25
2 1.30
0 0.00
83 53.90
71 46.10%
24  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 33
5 15.15
5 15.15
5 15.15
0 0.00
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
25  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 59
9 15.25
5 8.47
9 15.25
3 5.08
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
26  โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 70
10 14.29
6 8.57
6 8.57
3 4.29
4 5.71
41 58.57
29 41.43%
27  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ 63
5 7.94
5 7.94
5 7.94
5 7.94
6 9.52
37 58.73
26 41.27%
28  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 56
6 10.71
3 5.36
3 5.36
11 19.64
0 0.00
33 58.93
23 41.07%
29  โรงเรียนบ้านวังเข 27
5 18.52
2 7.41
3 11.11
1 3.70
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
30  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
31  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 43
4 9.30
0 0.00
13 30.23
0 0.00
0 0.00
26 60.47
17 39.53%
32  โรงเรียนบ้านพันขาง 61
11 18.03
3 4.92
10 16.39
0 0.00
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
33  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 94
10 10.64
5 5.32
17 18.09
2 2.13
2 2.13
58 61.70
36 38.30%
34  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 103
7 6.80
0 0.00
8 7.77
4 3.88
19 18.45
65 63.11
38 36.89%
35  โรงเรียนบ้านปลาโด 141
37 26.24
0 0.00
15 10.64
0 0.00
0 0.00
89 63.12
52 36.88%
36  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 243
5 2.06
6 2.47
59 24.28
7 2.88
7 2.88
159 65.43
84 34.57%
37  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 191
18 9.42
13 6.81
18 9.42
6 3.14
10 5.24
126 65.97
65 34.03%
38  โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 56
7 12.50
5 8.93
3 5.36
4 7.14
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
39  โรงเรียนบ้านหัวคู 94
8 8.51
6 6.38
10 10.64
4 4.26
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
40  โรงเรียนบ้านดงยาง 24
4 16.67
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
41  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 96
2 2.08
2 2.08
7 7.29
6 6.25
11 11.46
68 70.83
28 29.17%
42  โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1067
37 3.47
67 6.28
85 7.97
37 3.47
85 7.97
756 70.85
311 29.15%
43  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 234
23 9.83
21 8.97
14 5.98
9 3.85
1 0.43
166 70.94
68 29.06%
44  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 114
12 10.53
6 5.26
7 6.14
7 6.14
1 0.88
81 71.05
33 28.95%
45  โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 158
12 7.59
5 3.16
25 15.82
0 0.00
2 1.27
114 72.15
44 27.85%
46  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 47
5 10.64
0 0.00
1 2.13
6 12.77
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
47  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 96
8 8.33
5 5.21
2 2.08
3 3.13
8 8.33
70 72.92
26 27.08%
48  โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 90
7 7.78
5 5.56
12 13.33
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
49  โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 113
13 11.50
5 4.42
11 9.73
0 0.00
1 0.88
83 73.45
30 26.55%
50  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 54
5 9.26
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
51  โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 93
9 9.68
3 3.23
3 3.23
9 9.68
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
52  โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 101
9 8.91
5 4.95
7 6.93
3 2.97
2 1.98
75 74.26
26 25.74%
53  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 122
5 4.10
4 3.28
8 6.56
10 8.20
4 3.28
91 74.59
31 25.41%
54  โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 71
7 9.86
4 5.63
3 4.23
3 4.23
1 1.41
53 74.65
18 25.35%
55  โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 512
70 13.67
1 0.20
53 10.35
4 0.78
1 0.20
383 74.80
129 25.20%
56  โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 28
3 10.71
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
57  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 148
8 5.41
7 4.73
15 10.14
7 4.73
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
58  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 53
4 7.55
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
59  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 46
3 6.52
3 6.52
5 10.87
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
60  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
61  โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 253
15 5.93
14 5.53
8 3.16
14 5.53
9 3.56
193 76.28
60 23.72%
62  โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 127
2 1.57
8 6.30
9 7.09
3 2.36
8 6.30
97 76.38
30 23.62%
63  โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 64
4 6.25
0 0.00
9 14.06
2 3.13
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
64  โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 171
11 6.43
6 3.51
17 9.94
6 3.51
0 0.00
131 76.61
40 23.39%
65  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 50
4 8.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
66  โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 46
5 10.87
5 10.87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
67  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 178
3 1.69
4 2.25
22 12.36
5 2.81
4 2.25
140 78.65
38 21.35%
68  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 94
5 5.32
5 5.32
5 5.32
3 3.19
2 2.13
74 78.72
20 21.28%
69  โรงเรียนบ้านยาง 78
5 6.41
0 0.00
7 8.97
4 5.13
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
70  โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 113
6 5.31
6 5.31
2 1.77
6 5.31
3 2.65
90 79.65
23 20.35%
71  โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
3 8.57
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
72  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 133
4 3.01
6 4.51
6 4.51
4 3.01
6 4.51
107 80.45
26 19.55%
73  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 150
9 6.00
4 2.67
11 7.33
2 1.33
3 2.00
121 80.67
29 19.33%
74  โรงเรียนบ้านแฝก 47
5 10.64
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
75  โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 54
4 7.41
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
76  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 94
4 4.26
3 3.19
2 2.13
4 4.26
4 4.26
77 81.91
17 18.09%
77  โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 117
6 5.13
2 1.71
9 7.69
4 3.42
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
78  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 85
6 7.06
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
79  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 112
7 6.25
6 5.36
4 3.57
2 1.79
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
80  โรงเรียนบ้านดงหวาย 91
5 5.49
4 4.40
5 5.49
1 1.10
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
81  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 154
8 5.19
0 0.00
17 11.04
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
82  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 74
5 6.76
2 2.70
4 5.41
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
83  โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 62
5 8.06
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
84  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 81
2 2.47
6 7.41
3 3.70
1 1.23
1 1.23
68 83.95
13 16.05%
85  โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 69
2 2.90
2 2.90
3 4.35
2 2.90
2 2.90
58 84.06
11 15.94%
86  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 83
4 4.82
5 6.02
4 4.82
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
87  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 83
5 6.02
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
88  โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี 32
0 0.00
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
89  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 144
4 2.78
5 3.47
13 9.03
0 0.00
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
90  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 125
7 5.60
1 0.80
10 8.00
1 0.80
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
91  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
92  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 69
7 10.14
1 1.45
0 0.00
1 1.45
1 1.45
59 85.51
10 14.49%
93  โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 50
3 6.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
94  โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
95  โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 116
8 6.90
2 1.72
1 0.86
0 0.00
5 4.31
100 86.21
16 13.79%
96  โรงเรียนบ้านโนนยาง 118
4 3.39
2 1.69
10 8.47
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
97  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 129
6 4.65
6 4.65
5 3.88
0 0.00
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
98  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 92
3 3.26
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
99  โรงเรียนบ้านดอนควาย 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
100  โรงเรียนบ้านนาสีใส 134
5 3.73
7 5.22
5 3.73
0 0.00
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
101  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
7 87.50
1 12.50%
102  โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
3 4.62
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
103  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 100
1 1.00
5 5.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
104  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 114
4 3.51
0 0.00
9 7.89
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
105  โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
106  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 205
6 2.93
4 1.95
7 3.41
1 0.49
3 1.46
184 89.76
21 10.24%
107  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
108  โรงเรียนบ้านนาแพง 122
2 1.64
3 2.46
3 2.46
2 1.64
2 1.64
110 90.16
12 9.84%
109  โรงเรียนอัคคะวิทยา 196
3 1.53
4 2.04
4 2.04
4 2.04
4 2.04
177 90.31
19 9.69%
110  โรงเรียนขวัญเมือง 62
3 4.84
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
111  โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 115
2 1.74
1 0.87
8 6.96
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
112  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 115
3 2.61
0 0.00
8 6.96
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
113  โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 162
6 3.70
5 3.09
4 2.47
0 0.00
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
114  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 118
2 1.69
2 1.69
6 5.08
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
115  โรงเรียนบ้านวังม่วย 109
6 5.50
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
116  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
117  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
118  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
119  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
120  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 232
2 0.86
3 1.29
6 2.59
3 1.29
3 1.29
215 92.67
17 7.33%
121  โรงเรียนหนองจอกวิทยา 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
122  โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 160
5 3.13
1 0.63
1 0.63
2 1.25
2 1.25
149 93.13
11 6.88%
123  โรงเรียนบ้านนางาม 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
124  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
2 3.33
56 93.33
4 6.67%
125  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
126  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 126
0 0.00
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
127  โรงเรียนบ้านลาด 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
128  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
129  โรงเรียนบ้านโสกเตย 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
130  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 244
5 2.05
2 0.82
2 0.82
5 2.05
0 0.00
230 94.26
14 5.74%
131  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
132  โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
133  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
134  โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) 62
3 4.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
135  โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 83
1 1.20
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
136  โรงเรียนบ้านสีเสียด 160
1 0.63
3 1.88
3 1.88
0 0.00
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
137  โรงเรียนบ้านดงกลาง 72
3 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
138  โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 160
0 0.00
0 0.00
5 3.13
1 0.63
0 0.00
154 96.25
6 3.75%
139  โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
140  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 90
0 0.00
1 1.11
2 2.22
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
141  โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 130
0 0.00
0 0.00
3 2.31
0 0.00
1 0.77
126 96.92
4 3.08%
142  โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 66
0 0.00
1 1.52
1 1.52
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
143  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 138
0 0.00
0 0.00
1 0.72
2 1.45
1 0.72
134 97.10
4 2.90%
144  โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 177
1 0.56
0 0.00
0 0.00
4 2.26
0 0.00
172 97.18
5 2.82%
145  โรงเรียนบ้านหนองสิม 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
146  โรงเรียนบ้านหนองตอ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
41 97.62
1 2.38%
147  โรงเรียนบ้านปากช่อง 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
1 0.95
0 0.00
103 98.10
2 1.90%
148  โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
149  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 76
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
150  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านดงดิบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านนาเมือง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านหนองบก 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านหนองอิโล 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,410 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,156 7.04
เตี้ย  749 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,241 7.56
ผอมและเตี้ย  686 4.18
อ้วนและเตี้ย  620 3.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,958 72.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,452 คน


27.13%


Powered By www.thaieducation.net