ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 151 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 70.56
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 4
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 11
4 36.36
4 36.36
1 9.09
1 9.09
1 9.09
0 0.00
11 100.00%
3  โรงเรียนบ้านทรายมูล 72
26 36.11
5 6.94
30 41.67
11 15.28
0 0.00
0 0.00
72 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 52
15 28.85
15 28.85
12 23.08
4 7.69
6 11.54
0 0.00
52 100.00%
5  โรงเรียนบ้านนาทม 138
54 39.13
26 18.84
30 21.74
19 13.77
8 5.80
1 0.72
137 99.28%
6  โรงเรียนบ้านโคกสี 155
30 19.35
33 21.29
29 18.71
30 19.35
23 14.84
10 6.45
145 93.55%
7  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 340
56 16.47
25 7.35
54 15.88
81 23.82
79 23.24
45 13.24
295 86.76%
8  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 154
17 11.04
29 18.83
19 12.34
27 17.53
36 23.38
26 16.88
128 83.12%
9  โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 415
52 12.53
29 6.99
57 13.73
81 19.52
97 23.37
99 23.86
316 76.14%
10  โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 110
12 10.91
12 10.91
11 10.00
24 21.82
23 20.91
28 25.45
82 74.55%
11  โรงเรียนบ้านคำอุปราช 84
24 28.57
20 23.81
4 4.76
9 10.71
0 0.00
27 32.14
57 67.86%
12  โรงเรียนบ้านหนองกุง 192
20 10.42
11 5.73
29 15.10
31 16.15
38 19.79
63 32.81
129 67.19%
13  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 97
15 15.46
15 15.46
11 11.34
11 11.34
11 11.34
34 35.05
63 64.95%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 250
50 20.00
23 9.20
17 6.80
35 14.00
29 11.60
96 38.40
154 61.60%
15  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 188
27 14.36
41 21.81
28 14.89
9 4.79
6 3.19
77 40.96
111 59.04%
16  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 48
9 18.75
5 10.42
4 8.33
9 18.75
0 0.00
21 43.75
27 56.25%
17  โรงเรียนบ้านวังยาว 125
19 15.20
27 21.60
7 5.60
16 12.80
0 0.00
56 44.80
69 55.20%
18  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 44
10 22.73
7 15.91
7 15.91
0 0.00
0 0.00
20 45.45
24 54.55%
19  โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 44
4 9.09
2 4.55
7 15.91
2 4.55
7 15.91
22 50.00
22 50.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 27
6 22.22
0 0.00
4 14.81
0 0.00
3 11.11
14 51.85
13 48.15%
21  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 33
5 15.15
5 15.15
5 15.15
0 0.00
0 0.00
18 54.55
15 45.45%
22  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 59
9 15.25
5 8.47
9 15.25
3 5.08
0 0.00
33 55.93
26 44.07%
23  โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 70
10 14.29
6 8.57
6 8.57
3 4.29
4 5.71
41 58.57
29 41.43%
24  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ 63
5 7.94
5 7.94
5 7.94
5 7.94
6 9.52
37 58.73
26 41.27%
25  โรงเรียนบ้านวังเข 27
5 18.52
2 7.41
3 11.11
1 3.70
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
26  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
27  โรงเรียนบ้านพันขาง 61
11 18.03
3 4.92
10 16.39
0 0.00
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
28  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 94
10 10.64
5 5.32
17 18.09
2 2.13
2 2.13
58 61.70
36 38.30%
29  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 103
7 6.80
0 0.00
8 7.77
4 3.88
19 18.45
65 63.11
38 36.89%
30  โรงเรียนบ้านปลาโด 141
37 26.24
0 0.00
15 10.64
0 0.00
0 0.00
89 63.12
52 36.88%
31  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 243
5 2.06
6 2.47
59 24.28
7 2.88
7 2.88
159 65.43
84 34.57%
32  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 191
18 9.42
13 6.81
18 9.42
6 3.14
10 5.24
126 65.97
65 34.03%
33  โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 56
7 12.50
5 8.93
3 5.36
4 7.14
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
34  โรงเรียนบ้านหัวคู 94
8 8.51
6 6.38
10 10.64
4 4.26
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
35  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 96
2 2.08
2 2.08
7 7.29
6 6.25
11 11.46
68 70.83
28 29.17%
36  โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1067
37 3.47
67 6.28
85 7.97
37 3.47
85 7.97
756 70.85
311 29.15%
37  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 234
23 9.83
21 8.97
14 5.98
9 3.85
1 0.43
166 70.94
68 29.06%
38  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 114
12 10.53
6 5.26
7 6.14
7 6.14
1 0.88
81 71.05
33 28.95%
39  โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 158
12 7.59
5 3.16
25 15.82
0 0.00
2 1.27
114 72.15
44 27.85%
40  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 47
5 10.64
0 0.00
1 2.13
6 12.77
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
41  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 96
8 8.33
5 5.21
2 2.08
3 3.13
8 8.33
70 72.92
26 27.08%
42  โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 90
7 7.78
5 5.56
12 13.33
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
43  โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 113
13 11.50
5 4.42
11 9.73
0 0.00
1 0.88
83 73.45
30 26.55%
44  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 54
5 9.26
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
45  โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 93
9 9.68
3 3.23
3 3.23
9 9.68
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
46  โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 101
9 8.91
5 4.95
7 6.93
3 2.97
2 1.98
75 74.26
26 25.74%
47  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 122
5 4.10
4 3.28
8 6.56
10 8.20
4 3.28
91 74.59
31 25.41%
48  โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 71
7 9.86
4 5.63
3 4.23
3 4.23
1 1.41
53 74.65
18 25.35%
49  โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 28
3 10.71
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
50  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 148
8 5.41
7 4.73
15 10.14
7 4.73
0 0.00
111 75.00
37 25.00%
51  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 53
4 7.55
0 0.00
9 16.98
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
52  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
53  โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 253
15 5.93
14 5.53
8 3.16
14 5.53
9 3.56
193 76.28
60 23.72%
54  โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 127
2 1.57
8 6.30
9 7.09
3 2.36
8 6.30
97 76.38
30 23.62%
55  โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 64
4 6.25
0 0.00
9 14.06
2 3.13
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
56  โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 171
11 6.43
6 3.51
17 9.94
6 3.51
0 0.00
131 76.61
40 23.39%
57  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 50
4 8.00
2 4.00
2 4.00
2 4.00
1 2.00
39 78.00
11 22.00%
58  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 178
3 1.69
4 2.25
22 12.36
5 2.81
4 2.25
140 78.65
38 21.35%
59  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 94
5 5.32
5 5.32
5 5.32
3 3.19
2 2.13
74 78.72
20 21.28%
60  โรงเรียนบ้านยาง 78
5 6.41
0 0.00
7 8.97
4 5.13
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
61  โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 113
6 5.31
6 5.31
2 1.77
6 5.31
3 2.65
90 79.65
23 20.35%
62  โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 35
2 5.71
0 0.00
2 5.71
3 8.57
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
63  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 133
4 3.01
6 4.51
6 4.51
4 3.01
6 4.51
107 80.45
26 19.55%
64  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 150
9 6.00
4 2.67
11 7.33
2 1.33
3 2.00
121 80.67
29 19.33%
65  โรงเรียนบ้านแฝก 47
5 10.64
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
66  โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 54
4 7.41
3 5.56
3 5.56
0 0.00
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
67  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 94
4 4.26
3 3.19
2 2.13
4 4.26
4 4.26
77 81.91
17 18.09%
68  โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 117
6 5.13
2 1.71
9 7.69
4 3.42
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
69  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 85
6 7.06
0 0.00
9 10.59
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
70  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 112
7 6.25
6 5.36
4 3.57
2 1.79
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
71  โรงเรียนบ้านดงหวาย 91
5 5.49
4 4.40
5 5.49
1 1.10
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
72  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 154
8 5.19
0 0.00
17 11.04
0 0.00
0 0.00
129 83.77
25 16.23%
73  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 74
5 6.76
2 2.70
4 5.41
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
74  โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 62
5 8.06
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
75  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 81
2 2.47
6 7.41
3 3.70
1 1.23
1 1.23
68 83.95
13 16.05%
76  โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 69
2 2.90
2 2.90
3 4.35
2 2.90
2 2.90
58 84.06
11 15.94%
77  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 83
4 4.82
5 6.02
4 4.82
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
78  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 83
5 6.02
1 1.20
7 8.43
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
79  โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี 32
0 0.00
1 3.13
4 12.50
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
80  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 144
4 2.78
5 3.47
13 9.03
0 0.00
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
81  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 125
7 5.60
1 0.80
10 8.00
1 0.80
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
82  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 27
3 11.11
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
83  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 69
7 10.14
1 1.45
0 0.00
1 1.45
1 1.45
59 85.51
10 14.49%
84  โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 50
3 6.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
85  โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
86  โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 116
8 6.90
2 1.72
1 0.86
0 0.00
5 4.31
100 86.21
16 13.79%
87  โรงเรียนบ้านโนนยาง 118
4 3.39
2 1.69
10 8.47
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
88  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 129
6 4.65
6 4.65
5 3.88
0 0.00
0 0.00
112 86.82
17 13.18%
89  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 92
3 3.26
0 0.00
9 9.78
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
90  โรงเรียนบ้านดอนควาย 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
91  โรงเรียนบ้านนาสีใส 134
5 3.73
7 5.22
5 3.73
0 0.00
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
92  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
7 87.50
1 12.50%
93  โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
3 4.62
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
94  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 100
1 1.00
5 5.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
95  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 114
4 3.51
0 0.00
9 7.89
0 0.00
0 0.00
101 88.60
13 11.40%
96  โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
1 1.89
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
97  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 205
6 2.93
4 1.95
7 3.41
1 0.49
3 1.46
184 89.76
21 10.24%
98  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
99  โรงเรียนบ้านนาแพง 122
2 1.64
3 2.46
3 2.46
2 1.64
2 1.64
110 90.16
12 9.84%
100  โรงเรียนอัคคะวิทยา 196
3 1.53
4 2.04
4 2.04
4 2.04
4 2.04
177 90.31
19 9.69%
101  โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 115
2 1.74
1 0.87
8 6.96
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
102  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 115
3 2.61
0 0.00
8 6.96
0 0.00
0 0.00
104 90.43
11 9.57%
103  โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 162
6 3.70
5 3.09
4 2.47
0 0.00
0 0.00
147 90.74
15 9.26%
104  โรงเรียนบ้านวังม่วย 109
6 5.50
0 0.00
3 2.75
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
105  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 61
0 0.00
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
106  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
107  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
108  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
109  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 232
2 0.86
3 1.29
6 2.59
3 1.29
3 1.29
215 92.67
17 7.33%
110  โรงเรียนหนองจอกวิทยา 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
111  โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 160
5 3.13
1 0.63
1 0.63
2 1.25
2 1.25
149 93.13
11 6.88%
112  โรงเรียนบ้านนางาม 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
113  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
2 3.33
56 93.33
4 6.67%
114  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 46
0 0.00
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
115  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 126
0 0.00
0 0.00
8 6.35
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
116  โรงเรียนบ้านลาด 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
117  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88%
118  โรงเรียนบ้านโสกเตย 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
119  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 244
5 2.05
2 0.82
2 0.82
5 2.05
0 0.00
230 94.26
14 5.74%
120  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 54
1 1.85
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
121  โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 80
1 1.25
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
122  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
123  โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 83
1 1.20
1 1.20
2 2.41
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
124  โรงเรียนบ้านสีเสียด 160
1 0.63
3 1.88
3 1.88
0 0.00
0 0.00
153 95.63
7 4.38%
125  โรงเรียนบ้านดงกลาง 72
3 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
126  โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 160
0 0.00
0 0.00
5 3.13
1 0.63
0 0.00
154 96.25
6 3.75%
127  โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
128  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 90
0 0.00
1 1.11
2 2.22
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
129  โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 130
0 0.00
0 0.00
3 2.31
0 0.00
1 0.77
126 96.92
4 3.08%
130  โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 66
0 0.00
1 1.52
1 1.52
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
131  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 138
0 0.00
0 0.00
1 0.72
2 1.45
1 0.72
134 97.10
4 2.90%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 177
1 0.56
0 0.00
0 0.00
4 2.26
0 0.00
172 97.18
5 2.82%
133  โรงเรียนบ้านหนองสิม 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
134  โรงเรียนบ้านหนองตอ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
41 97.62
1 2.38%
135  โรงเรียนบ้านปากช่อง 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
1 0.95
0 0.00
103 98.10
2 1.90%
136  โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 125
0 0.00
0 0.00
2 1.60
0 0.00
0 0.00
123 98.40
2 1.60%
137  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 76
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
138  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านดงดิบ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านนาเมือง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านหนองบก 82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 100.00
0 0.00%
144  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 100.00
0 0.00%
146  โรงเรียนบ้านหนองอิโล 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
148  โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,180 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,010 6.65
เตี้ย  682 4.49
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,137 7.49
ผอมและเตี้ย  640 4.22
อ้วนและเตี้ย  601 3.96
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,110 73.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,070 คน


26.81%


Powered By www.thaieducation.net