ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกสี 154
34 22.08
33 21.43
32 20.78
32 20.78
23 14.94
0 0.00
154 100.00%
2  โรงเรียนบ้านท่าสี 74
12 16.22
15 20.27
21 28.38
9 12.16
7 9.46
10 13.51
64 86.49%
3  โรงเรียนบ้านกุดขุ่น 81
12 14.81
20 24.69
24 29.63
7 8.64
6 7.41
12 14.81
69 85.19%
4  โรงเรียนชุมชนเชียงใหม่พัฒนา 415
55 13.25
30 7.23
59 14.22
85 20.48
89 21.45
97 23.37
318 76.63%
5  โรงเรียนบ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม 110
12 10.91
12 10.91
11 10.00
24 21.82
23 20.91
28 25.45
82 74.55%
6  โรงเรียนบ้านจัมปาพระอุ้ย 100
23 23.00
10 10.00
8 8.00
33 33.00
0 0.00
26 26.00
74 74.00%
7  โรงเรียนชุมชนบ้านสว่าง 273
40 14.65
24 8.79
12 4.40
86 31.50
32 11.72
79 28.94
194 71.06%
8  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 91
57 62.64
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
27 29.67
64 70.33%
9  โรงเรียนบ้านหนองกุง 192
20 10.42
11 5.73
29 15.10
31 16.15
40 20.83
61 31.77
131 68.23%
10  โรงเรียนหนองหลวงประชาบำรุง 110
20 18.18
27 24.55
3 2.73
18 16.36
6 5.45
36 32.73
74 67.27%
11  โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน 97
15 15.46
15 15.46
11 11.34
11 11.34
11 11.34
34 35.05
63 64.95%
12  โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร) 138
13 9.42
11 7.97
17 12.32
24 17.39
23 16.67
50 36.23
88 63.77%
13  โรงเรียนบ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล) 154
41 26.62
49 31.82
8 5.19
0 0.00
0 0.00
56 36.36
98 63.64%
14  โรงเรียนโคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ 85
11 12.94
15 17.65
7 8.24
11 12.94
7 8.24
34 40.00
51 60.00%
15  โรงเรียนบ้านวังยาว 120
22 18.33
23 19.17
12 10.00
8 6.67
6 5.00
49 40.83
71 59.17%
16  โรงเรียนบ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ 44
7 15.91
7 15.91
4 9.09
5 11.36
3 6.82
18 40.91
26 59.09%
17  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 188
26 13.83
36 19.15
23 12.23
15 7.98
6 3.19
82 43.62
106 56.38%
18  โรงเรียนบ้านนาอุ่ม 44
10 22.73
7 15.91
7 15.91
0 0.00
0 0.00
20 45.45
24 54.55%
19  โรงเรียนบ้านวังเข 22
5 22.73
1 4.55
3 13.64
3 13.64
0 0.00
10 45.45
12 54.55%
20  โรงเรียนไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด 62
10 16.13
7 11.29
6 9.68
4 6.45
6 9.68
29 46.77
33 53.23%
21  โรงเรียนเหล่าขุมมันท่าสะอาด 156
30 19.23
18 11.54
4 2.56
16 10.26
11 7.05
77 49.36
79 50.64%
22  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา 28
5 17.86
3 10.71
6 21.43
0 0.00
0 0.00
14 50.00
14 50.00%
23  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 27
6 22.22
4 14.81
3 11.11
0 0.00
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
24  โรงเรียนบ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ 23
5 21.74
0 0.00
5 21.74
1 4.35
0 0.00
12 52.17
11 47.83%
25  โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 107
22 20.56
11 10.28
11 10.28
0 0.00
7 6.54
56 52.34
51 47.66%
26  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 32
5 15.63
4 12.50
5 15.63
0 0.00
0 0.00
18 56.25
14 43.75%
27  โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 53
6 11.32
3 5.66
1 1.89
13 24.53
0 0.00
30 56.60
23 43.40%
28  โรงเรียนบ้านดงดิบ 37
1 2.70
2 5.41
4 10.81
3 8.11
6 16.22
21 56.76
16 43.24%
29  โรงเรียนวังหลวง 38
4 10.53
3 7.89
5 13.16
3 7.89
1 2.63
22 57.89
16 42.11%
30  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 151
16 10.60
8 5.30
23 15.23
5 3.31
11 7.28
88 58.28
63 41.72%
31  โรงเรียนบ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา 65
13 20.00
9 13.85
5 7.69
0 0.00
0 0.00
38 58.46
27 41.54%
32  โรงเรียนบ้านโคกกกม่วง 134
14 10.45
8 5.97
26 19.40
6 4.48
0 0.00
80 59.70
54 40.30%
33  โรงเรียนบ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์ 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
34  โรงเรียนโคกล่ามวิทยาคาร 108
13 12.04
10 9.26
8 7.41
10 9.26
2 1.85
65 60.19
43 39.81%
35  โรงเรียนบ้านพันขาง 61
11 18.03
3 4.92
10 16.39
0 0.00
0 0.00
37 60.66
24 39.34%
36  โรงเรียนท่าสีดาวิทยา 238
40 16.81
28 11.76
19 7.98
4 1.68
2 0.84
145 60.92
93 39.08%
37  โรงเรียนบ้านโนนยาง 117
8 6.84
10 8.55
20 17.09
6 5.13
1 0.85
72 61.54
45 38.46%
38  โรงเรียนสามพานประชาสรรค์ 76
6 7.89
10 13.16
9 11.84
4 5.26
0 0.00
47 61.84
29 38.16%
39  โรงเรียนบ้านหนองแวงแห่ 191
20 10.47
13 6.81
21 10.99
6 3.14
12 6.28
119 62.30
72 37.70%
40  โรงเรียนหนองคำวิทยา 165
22 13.33
13 7.88
15 9.09
7 4.24
5 3.03
103 62.42
62 37.58%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านขวาว 105
11 10.48
9 8.57
8 7.62
3 2.86
8 7.62
66 62.86
39 37.14%
42  โรงเรียนบ้านป่าขีหนองขุ่น 46
5 10.87
6 13.04
2 4.35
4 8.70
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
43  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุกูล 204
23 11.27
18 8.82
12 5.88
13 6.37
9 4.41
129 63.24
75 36.76%
44  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่น 154
35 22.73
2 1.30
19 12.34
0 0.00
0 0.00
98 63.64
56 36.36%
45  โรงเรียนสะอาดเจริญใหม่สามัคคี 50
3 6.00
2 4.00
4 8.00
3 6.00
6 12.00
32 64.00
18 36.00%
46  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 53
8 15.09
0 0.00
11 20.75
0 0.00
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
47  โรงเรียนชุมชนบัวคำ 113
36 31.86
0 0.00
4 3.54
0 0.00
0 0.00
73 64.60
40 35.40%
48  โรงเรียนบ้านนาเลา 82
2 2.44
23 28.05
1 1.22
1 1.22
2 2.44
53 64.63
29 35.37%
49  โรงเรียนบ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์ 126
0 0.00
4 3.17
20 15.87
5 3.97
15 11.90
82 65.08
44 34.92%
50  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 92
9 9.78
5 5.43
13 14.13
4 4.35
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
51  โรงเรียนบ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่ 52
3 5.77
3 5.77
7 13.46
4 7.69
0 0.00
35 67.31
17 32.69%
52  โรงเรียนบ้านนาทม 138
13 9.42
0 0.00
17 12.32
15 10.87
0 0.00
93 67.39
45 32.61%
53  โรงเรียนอัคคะวิทยา 157
5 3.18
8 5.10
26 16.56
6 3.82
6 3.82
106 67.52
51 32.48%
54  โรงเรียนบ้านทรายมูล 74
7 9.46
12 16.22
3 4.05
2 2.70
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
55  โรงเรียนจุมจังนาคำชลประทานวิทยา 126
10 7.94
10 7.94
15 11.90
5 3.97
0 0.00
86 68.25
40 31.75%
56  โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ 961
63 6.56
21 2.19
201 20.92
11 1.14
7 0.73
658 68.47
303 31.53%
57  โรงเรียนบ้านโพนทอง 162
7 4.32
6 3.70
19 11.73
3 1.85
16 9.88
111 68.52
51 31.48%
58  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 253
28 11.07
20 7.91
23 9.09
6 2.37
1 0.40
175 69.17
78 30.83%
59  โรงเรียนบ้านพรหมจรรย์ 122
6 4.92
9 7.38
13 10.66
3 2.46
6 4.92
85 69.67
37 30.33%
60  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ทับครัว 77
14 18.18
0 0.00
7 9.09
2 2.60
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
61  โรงเรียนนาแพงวิทยาคาร 102
7 6.86
10 9.80
2 1.96
8 7.84
3 2.94
72 70.59
30 29.41%
62  โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัย 347
21 6.05
18 5.19
34 9.80
28 8.07
1 0.29
245 70.61
102 29.39%
63  โรงเรียนอนุบาลโพนทอง 1067
37 3.47
67 6.28
85 7.97
37 3.47
85 7.97
756 70.85
311 29.15%
64  โรงเรียนบ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
65  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 46
5 10.87
0 0.00
1 2.17
6 13.04
1 2.17
33 71.74
13 28.26%
66  โรงเรียนบ้านโป่งประชาพัฒน์ 158
12 7.59
5 3.16
25 15.82
2 1.27
0 0.00
114 72.15
44 27.85%
67  โรงเรียนบ้านอุ่มเม่า 83
5 6.02
1 1.20
17 20.48
0 0.00
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
68  โรงเรียนบ้านดงหวาย 88
7 7.95
8 9.09
6 6.82
3 3.41
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
69  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 125
10 8.00
9 7.20
5 4.00
10 8.00
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
70  โรงเรียนบ้านกกตาลดงบังวิทยา 246
18 7.32
15 6.10
9 3.66
15 6.10
9 3.66
180 73.17
66 26.83%
71  โรงเรียนคำนางตุ้มโนนสวรรค์ 101
12 11.88
8 7.92
7 6.93
0 0.00
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
72  โรงเรียนบ้านหนองโน 94
6 6.38
3 3.19
0 0.00
6 6.38
10 10.64
69 73.40
25 26.60%
73  โรงเรียนบ้านคำนาดี 211
13 6.16
11 5.21
18 8.53
7 3.32
7 3.32
155 73.46
56 26.54%
74  โรงเรียนพนาลัยวิทยาเสริม 284
4 1.41
4 1.41
57 20.07
5 1.76
5 1.76
209 73.59
75 26.41%
75  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 72
5 6.94
9 12.50
5 6.94
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
76  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 96
6 6.25
6 6.25
5 5.21
2 2.08
6 6.25
71 73.96
25 26.04%
77  โรงเรียนบ้านดอนเรือ 66
3 4.55
4 6.06
2 3.03
4 6.06
4 6.06
49 74.24
17 25.76%
78  โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก 514
70 13.62
2 0.39
54 10.51
5 0.97
0 0.00
383 74.51
131 25.49%
79  โรงเรียนบ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง 83
6 7.23
9 10.84
6 7.23
0 0.00
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
80  โรงเรียนบ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร) 132
17 12.88
8 6.06
3 2.27
5 3.79
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
81  โรงเรียนบ้านแก้งศรีสว่าง 117
12 10.26
8 6.84
3 2.56
4 3.42
2 1.71
88 75.21
29 24.79%
82  โรงเรียนน้ำคำสมศรี 81
11 13.58
3 3.70
5 6.17
1 1.23
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
83  โรงเรียนโคกสว่างหาญไพรวัลย์ 139
7 5.04
4 2.88
10 7.19
8 5.76
5 3.60
105 75.54
34 24.46%
84  โรงเรียนทรายทองเฉลิมวิทย์ 178
5 2.81
5 2.81
22 12.36
6 3.37
5 2.81
135 75.84
43 24.16%
85  โรงเรียนบ้านโนนลาด 50
2 4.00
2 4.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
86  โรงเรียนบ้านพรมสวรรค์ 80
7 8.75
2 2.50
7 8.75
2 2.50
1 1.25
61 76.25
19 23.75%
87  โรงเรียนบ้านโพนเฒ่า 160
9 5.63
9 5.63
11 6.88
4 2.50
5 3.13
122 76.25
38 23.75%
88  โรงเรียนเสลภูมิสามัคคี 64
4 6.25
0 0.00
9 14.06
2 3.13
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
89  โรงเรียนบัวดงมันวิทยา 138
5 3.62
8 5.80
15 10.87
3 2.17
1 0.72
106 76.81
32 23.19%
90  โรงเรียนบ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร 169
10 5.92
6 3.55
17 10.06
6 3.55
0 0.00
130 76.92
39 23.08%
91  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 26
4 15.38
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
92  โรงเรียนบ้านหนองบัว 61
3 4.92
3 4.92
8 13.11
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
93  โรงเรียนบ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี 35
2 5.71
2 5.71
4 11.43
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
94  โรงเรียนบ้านสองห้องหนองดงหนองหิน 140
11 7.86
12 8.57
6 4.29
3 2.14
0 0.00
108 77.14
32 22.86%
95  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัน 92
0 0.00
0 0.00
20 21.74
1 1.09
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
96  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 58
3 5.17
2 3.45
8 13.79
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
97  โรงเรียนหนองแวงบึงงาม 183
20 10.93
7 3.83
14 7.65
0 0.00
0 0.00
142 77.60
41 22.40%
98  โรงเรียนบ้านหันหน่องสามัคคี 130
3 2.31
7 5.38
8 6.15
3 2.31
8 6.15
101 77.69
29 22.31%
99  โรงเรียนบ้านดอนควาย 36
1 2.78
3 8.33
4 11.11
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
100  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหว้า 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
101  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 86
10 11.63
0 0.00
9 10.47
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
102  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 32
1 3.13
1 3.13
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
103  โรงเรียนโนนเพชรพัฒนา 69
2 2.90
3 4.35
3 4.35
3 4.35
4 5.80
54 78.26
15 21.74%
104  โรงเรียนบ้านนาสีใส 135
11 8.15
11 8.15
7 5.19
0 0.00
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
105  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
2 4.26
2 4.26
37 78.72
10 21.28%
106  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 90
6 6.67
3 3.33
9 10.00
1 1.11
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
107  โรงเรียนบ้านหนองหว้านาคำพัฒนา 95
10 10.53
4 4.21
2 2.11
4 4.21
0 0.00
75 78.95
20 21.05%
108  โรงเรียนบ้านโคกกุงดอนกอก 48
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 12.50
38 79.17
10 20.83%
109  โรงเรียนบ้านยาง 78
5 6.41
0 0.00
7 8.97
4 5.13
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
110  โรงเรียนบ้านหัวคู 95
7 7.37
2 2.11
8 8.42
1 1.05
1 1.05
76 80.00
19 20.00%
111  โรงเรียนบ้านเหล่าแขมดงกลาง 121
2 1.65
3 2.48
14 11.57
5 4.13
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
112  โรงเรียนบ้านหนองบก 83
5 6.02
3 3.61
8 9.64
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
113  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 109
7 6.42
6 5.50
4 3.67
4 3.67
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
114  โรงเรียนชุมพรนาเจริญ 74
3 4.05
2 2.70
7 9.46
0 0.00
2 2.70
60 81.08
14 18.92%
115  โรงเรียนบ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร) 127
5 3.94
4 3.15
8 6.30
4 3.15
3 2.36
103 81.10
24 18.90%
116  โรงเรียนชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน 69
5 7.25
4 5.80
1 1.45
2 2.90
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
117  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 11 38
2 5.26
0 0.00
4 10.53
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
118  โรงเรียนบ้านขว้างวิทยากร 49
0 0.00
1 2.04
7 14.29
1 2.04
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
119  โรงเรียนบ้านสะอาดนาดี 159
9 5.66
6 3.77
9 5.66
3 1.89
2 1.26
130 81.76
29 18.24%
120  โรงเรียนคำพระโคกก่งวิทยา 83
4 4.82
2 2.41
5 6.02
0 0.00
4 4.82
68 81.93
15 18.07%
121  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองน้ำกิน 83
7 8.43
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
122  โรงเรียนโรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา 50
1 2.00
1 2.00
5 10.00
2 4.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
123  โรงเรียนบ้านนากระตึบ 95
3 3.16
2 2.11
3 3.16
0 0.00
9 9.47
78 82.11
17 17.89%
124  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 51
0 0.00
1 1.96
1 1.96
7 13.73
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
125  โรงเรียนบ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
1 2.94
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
126  โรงเรียนบ้านโคกหนองบัว 110
0 0.00
0 0.00
19 17.27
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
127  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 29
0 0.00
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24%
128  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองผักตบ 64
0 0.00
3 4.69
6 9.38
1 1.56
1 1.56
53 82.81
11 17.19%
129  โรงเรียนบ้านคำโพนสูง 113
6 5.31
4 3.54
8 7.08
1 0.88
0 0.00
94 83.19
19 16.81%
130  โรงเรียนบ้านดงยาง 24
0 0.00
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
131  โรงเรียนบ้านโนนไชยศรี 79
2 2.53
2 2.53
4 5.06
2 2.53
3 3.80
66 83.54
13 16.46%
132  โรงเรียนบ้านหนองนกเป็ด 49
2 4.08
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
133  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นวิทยาคาร 99
3 3.03
4 4.04
6 6.06
3 3.03
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
134  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 130
11 8.46
1 0.77
8 6.15
0 0.00
1 0.77
109 83.85
21 16.15%
135  โรงเรียนบ้านป้องสร้างบุ 32
2 6.25
2 6.25
1 3.13
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
136  โรงเรียนบ้านลาด 13
0 0.00
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
137  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งเลิศ 111
5 4.50
4 3.60
8 7.21
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
138  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองตุ 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
139  โรงเรียนบ้านหนองแสงสว่างวิทย์ 53
1 1.89
3 5.66
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
140  โรงเรียนบ้านหนองอึ่งโปโล 80
3 3.75
3 3.75
2 2.50
2 2.50
2 2.50
68 85.00
12 15.00%
141  โรงเรียนบ้านแฝก 47
4 8.51
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
142  โรงเรียนบ้านโคกนาคำ 129
8 6.20
4 3.10
7 5.43
0 0.00
0 0.00
110 85.27
19 14.73%
143  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา) 144
3 2.08
3 2.08
15 10.42
0 0.00
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
144  โรงเรียนบ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง) 69
4 5.80
3 4.35
3 4.35
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
145  โรงเรียนถนนชัยสามัคคี 42
2 4.76
0 0.00
1 2.38
1 2.38
2 4.76
36 85.71
6 14.29%
146  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 191
10 5.24
4 2.09
13 6.81
0 0.00
0 0.00
164 85.86
27 14.14%
147  โรงเรียนบ้านภูเขาทอง 163
0 0.00
0 0.00
10 6.13
5 3.07
8 4.91
140 85.89
23 14.11%
148  โรงเรียนหนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์ 532
1 0.19
8 1.50
4 0.75
25 4.70
37 6.95
457 85.90
75 14.10%
149  โรงเรียนบ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์ 71
5 7.04
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
150  โรงเรียนวังใหญ่หนองผักแว่น 43
1 2.33
0 0.00
5 11.63
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
151  โรงเรียนบ้านดงแจ้งโนนสูง 58
3 5.17
2 3.45
2 3.45
1 1.72
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
152  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 139
11 7.91
4 2.88
3 2.16
1 0.72
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
153  โรงเรียนบ้านหนองแวงใหญ่ 140
5 3.57
3 2.14
5 3.57
2 1.43
4 2.86
121 86.43
19 13.57%
154  โรงเรียนบ้านหนองสิม 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
0 0.00
1 2.70
32 86.49
5 13.51%
155  โรงเรียนบ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด 80
0 0.00
0 0.00
8 10.00
2 2.50
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
156  โรงเรียนหนองโนราษฎร์บำรุง 123
5 4.07
0 0.00
7 5.69
0 0.00
3 2.44
108 87.80
15 12.20%
157  โรงเรียนบ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ 58
3 5.17
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
158  โรงเรียนบ้านคำอุปราช 85
3 3.53
2 2.35
2 2.35
1 1.18
2 2.35
75 88.24
10 11.76%
159  โรงเรียนบ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา 77
3 3.90
2 2.60
2 2.60
2 2.60
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
160  โรงเรียนขวัญเมือง 60
1 1.67
1 1.67
1 1.67
3 5.00
1 1.67
53 88.33
7 11.67%
161  โรงเรียนบ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี 35
2 5.71
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
162  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
163  โรงเรียนบ้านวังม่วย 108
3 2.78
2 1.85
3 2.78
3 2.78
1 0.93
96 88.89
12 11.11%
164  โรงเรียนเมืองไพรวิทยาคาร 91
3 3.30
5 5.49
1 1.10
1 1.10
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
165  โรงเรียนบ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์ 66
0 0.00
0 0.00
5 7.58
2 3.03
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
166  โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 230
3 1.30
0 0.00
7 3.04
5 2.17
8 3.48
207 90.00
23 10.00%
167  โรงเรียนบ้านดงประเสริฐ 237
0 0.00
0 0.00
23 9.70
0 0.00
0 0.00
214 90.30
23 9.70%
168  โรงเรียนบึงอุดมบึงคำ 62
2 3.23
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
169  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
170  โรงเรียนบ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง) 266
4 1.50
3 1.13
2 0.75
15 5.64
0 0.00
242 90.98
24 9.02%
171  โรงเรียนบ้านนาแพง 122
2 1.64
3 2.46
2 1.64
3 2.46
1 0.82
111 90.98
11 9.02%
172  โรงเรียนบ้านหนองขี้ม้า 102
0 0.00
2 1.96
6 5.88
0 0.00
1 0.98
93 91.18
9 8.82%
173  โรงเรียนชุมชนบ้านชมสะอาด 174
6 3.45
2 1.15
3 1.72
1 0.57
3 1.72
159 91.38
15 8.62%
174  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
175  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่ง 62
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
176  โรงเรียนสีดากระพี้ประชาสรรค์ 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
177  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงนาเรียง 63
1 1.59
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
178  โรงเรียนบ้านหนองนกทา 115
4 3.48
0 0.00
5 4.35
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
179  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84 269
2 0.74
0 0.00
17 6.32
0 0.00
1 0.37
249 92.57
20 7.43%
180  โรงเรียนบ้านหนองแสงท่าดอนม่วย 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
181  โรงเรียนบ้านสำโรงหนองจอก 28
1 3.57
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
182  โรงเรียนบ้านหนองแข้ดง 116
4 3.45
2 1.72
0 0.00
2 1.72
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
183  โรงเรียนบ้านกุดเต่าวิทยา 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
184  โรงเรียนบ้านโสกเตย 51
2 3.92
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
185  โรงเรียนกุดสระวิทยานุกูล 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
186  โรงเรียนชุมชนนาทมโคกก่อง 171
2 1.17
4 2.34
2 1.17
1 0.58
0 0.00
162 94.74
9 5.26%
187  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 103
0 0.00
0 0.00
5 4.85
0 0.00
0 0.00
98 95.15
5 4.85%
188  โรงเรียนหนองจอกวิทยา 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
189  โรงเรียนบ้านดงกลาง 72
3 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
190  โรงเรียนบ้านบาโคหนองแคน 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
191  โรงเรียนบ้านบากหนองเทา 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
192  โรงเรียนบ้านหนองตอ 42
0 0.00
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
193  โรงเรียนบ้านปากช่อง 105
0 0.00
0 0.00
1 0.95
1 0.95
0 0.00
103 98.10
2 1.90%
194  โรงเรียนบ้านสีเสียด 162
1 0.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.23
159 98.15
3 1.85%
195  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 73
0 0.00
0 0.00
1 1.37
0 0.00
0 0.00
72 98.63
1 1.37%
196  โรงเรียนบ้านปลาโด 141
0 0.00
0 0.00
1 0.71
0 0.00
0 0.00
140 99.29
1 0.71%
197  โรงเรียนบ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านดอนชาด 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านนางาม 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านนาเมือง 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านบ่อแกนางเลา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านหนองหงษ์หนองงู 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านหนองอิโล 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านหนองสำราญหนองเรือ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหนองหิ่งหาย 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านโจด 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีหัวงัว 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนศรีสวัสดิ์ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนอนุบาลเมืองเมยวดี 226
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
226 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,138 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,639 7.08
เตี้ย  1,107 4.78
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,902 8.22
ผอมและเตี้ย  900 3.89
อ้วนและเตี้ย  697 3.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,893 73.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,245 คน


26.99%


Powered By www.thaieducation.net