ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 56 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 16.92
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขามป้อม 39
12 30.77
5 12.82
4 10.26
4 10.26
4 10.26
10 25.64
29 74.36%
2  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 27
3 11.11
6 22.22
6 22.22
2 7.41
0 0.00
10 37.04
17 62.96%
3  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 74
13 17.57
12 16.22
12 16.22
2 2.70
0 0.00
35 47.30
39 52.70%
4  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 97
8 8.25
6 6.19
22 22.68
3 3.09
12 12.37
46 47.42
51 52.58%
5  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 72
14 19.44
4 5.56
10 13.89
4 5.56
5 6.94
35 48.61
37 51.39%
6  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 505
34 6.73
17 3.37
114 22.57
8 1.58
71 14.06
261 51.68
244 48.32%
7  โรงเรียนบ้านบัวงาม 21
6 28.57
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
8  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 105
10 9.52
7 6.67
23 21.90
4 3.81
4 3.81
57 54.29
48 45.71%
9  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 191
35 18.32
9 4.71
18 9.42
8 4.19
9 4.71
112 58.64
79 41.36%
10  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 117
5 4.27
8 6.84
23 19.66
2 1.71
8 6.84
71 60.68
46 39.32%
11  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 105
25 23.81
0 0.00
15 14.29
0 0.00
0 0.00
65 61.90
40 38.10%
12  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 41
3 7.32
4 9.76
6 14.63
1 2.44
1 2.44
26 63.41
15 36.59%
13  โรงเรียนบ้านดงบัง 70
5 7.14
7 10.00
5 7.14
5 7.14
3 4.29
45 64.29
25 35.71%
14  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 93
5 5.38
3 3.23
19 20.43
2 2.15
4 4.30
60 64.52
33 35.48%
15  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 62
15 24.19
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
16  โรงเรียนบ้านหินกอง 51
9 17.65
2 3.92
7 13.73
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
17  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 37
6 16.22
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
18  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 29
4 13.79
0 0.00
6 20.69
0 0.00
0 0.00
19 65.52
10 34.48%
19  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 184
30 16.30
17 9.24
11 5.98
0 0.00
1 0.54
125 67.93
59 32.07%
20  โรงเรียนบ้านบัวขาว 72
9 12.50
2 2.78
12 16.67
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
21  โรงเรียนบ้านยางเลิง 67
5 7.46
9 13.43
6 8.96
0 0.00
1 1.49
46 68.66
21 31.34%
22  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 96
9 9.38
5 5.21
15 15.63
1 1.04
0 0.00
66 68.75
30 31.25%
23  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 77
5 6.49
7 9.09
9 11.69
2 2.60
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
24  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 85
5 5.88
2 2.35
16 18.82
2 2.35
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
25  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 989
49 4.95
31 3.13
93 9.40
46 4.65
35 3.54
735 74.32
254 25.68%
26  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 136
9 6.62
10 7.35
9 6.62
5 3.68
1 0.74
102 75.00
34 25.00%
27  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 20
1 5.00
0 0.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
28  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 37
1 2.70
3 8.11
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
29  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 79
9 11.39
0 0.00
9 11.39
0 0.00
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
30  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 110
3 2.73
6 5.45
14 12.73
1 0.91
1 0.91
85 77.27
25 22.73%
31  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 66
2 3.03
0 0.00
12 18.18
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
32  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 571
20 3.50
6 1.05
58 10.16
13 2.28
17 2.98
457 80.04
114 19.96%
33  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 66
3 4.55
2 3.03
3 4.55
2 3.03
3 4.55
53 80.30
13 19.70%
34  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 123
17 13.82
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
35  โรงเรียนบ้านโนนตาด 57
3 5.26
5 8.77
3 5.26
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 212
24 11.32
8 3.77
6 2.83
2 0.94
0 0.00
172 81.13
40 18.87%
37  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 103
10 9.71
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
84 81.55
19 18.45%
38  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 142
9 6.34
7 4.93
3 2.11
5 3.52
0 0.00
118 83.10
24 16.90%
39  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 172
4 2.33
6 3.49
18 10.47
1 0.58
0 0.00
143 83.14
29 16.86%
40  โรงเรียนประสิทธาราม 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
41  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 151
7 4.64
4 2.65
6 3.97
3 1.99
2 1.32
129 85.43
22 14.57%
42  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 86
5 5.81
1 1.16
5 5.81
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
43  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 132
6 4.55
12 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
44  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 98
3 3.06
2 2.04
4 4.08
2 2.04
2 2.04
85 86.73
13 13.27%
45  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 86
4 4.65
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
46  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 124
12 9.68
1 0.81
1 0.81
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
47  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 188
7 3.72
10 5.32
4 2.13
0 0.00
0 0.00
167 88.83
21 11.17%
48  โรงเรียนจตุคามวิทยา 81
4 4.94
2 2.47
2 2.47
1 1.23
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
49  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 116
4 3.45
5 4.31
0 0.00
3 2.59
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
50  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
2 2.94
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
51  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 89
0 0.00
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
52  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 126
0 0.00
3 2.38
6 4.76
0 0.00
1 0.79
116 92.06
10 7.94%
53  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 126
5 3.97
0 0.00
3 2.38
0 0.00
0 0.00
118 93.65
8 6.35%
54  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 179
0 0.00
2 1.12
2 1.12
0 0.00
6 3.35
169 94.41
10 5.59%
55  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
56  โรงเรียนบ้านดอนคำ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,879 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  498 7.24
เตี้ย  258 3.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  682 9.91
ผอมและเตี้ย  138 2.01
อ้วนและเตี้ย  191 2.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  5,112 74.31
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,767 คน


25.69%


Powered By www.thaieducation.net