ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 331 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 121
34 28.10
19 15.70
45 37.19
14 11.57
9 7.44
0 0.00
121 100.00%
2  โรงเรียนบ้านคำแดง 17
9 52.94
1 5.88
2 11.76
5 29.41
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดงช้าง 76
11 14.47
13 17.11
26 34.21
13 17.11
13 17.11
0 0.00
76 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดอนขาม 62
25 40.32
10 16.13
12 19.35
15 24.19
0 0.00
0 0.00
62 100.00%
5  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 76
16 21.05
16 21.05
10 13.16
25 32.89
9 11.84
0 0.00
76 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสว่าง 99
23 23.23
0 0.00
76 76.77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00%
7  โรงเรียนบ้านสวนปอ 57
13 22.81
7 12.28
11 19.30
14 24.56
12 21.05
0 0.00
57 100.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองกุง 64
20 31.25
9 14.06
19 29.69
9 14.06
7 10.94
0 0.00
64 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 49
17 34.69
6 12.24
3 6.12
10 20.41
13 26.53
0 0.00
49 100.00%
10  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 3
0 0.00
1 33.33
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
3 100.00%
11  โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 51
7 13.73
10 19.61
11 21.57
13 25.49
7 13.73
3 5.88
48 94.12%
12  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 32
14 43.75
9 28.13
1 3.13
3 9.38
0 0.00
5 15.63
27 84.38%
13  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 93
73 78.49
0 0.00
5 5.38
0 0.00
0 0.00
15 16.13
78 83.87%
14  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 167
21 12.57
13 7.78
37 22.16
15 8.98
50 29.94
31 18.56
136 81.44%
15  โรงเรียนเมืองจำปาขัน 169
53 31.36
39 23.08
14 8.28
18 10.65
11 6.51
34 20.12
135 79.88%
16  โรงเรียนยางคำวิทยา 171
39 22.81
42 24.56
10 5.85
20 11.70
13 7.60
47 27.49
124 72.51%
17  โรงเรียนบ้านขามป้อม 40
12 30.00
4 10.00
5 12.50
4 10.00
3 7.50
12 30.00
28 70.00%
18  โรงเรียนบ้านดงบัง 68
7 10.29
6 8.82
10 14.71
12 17.65
12 17.65
21 30.88
47 69.12%
19  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 19
5 26.32
2 10.53
2 10.53
4 21.05
0 0.00
6 31.58
13 68.42%
20  โรงเรียนบ้านสำโรง 24
8 33.33
0 0.00
3 12.50
5 20.83
0 0.00
8 33.33
16 66.67%
21  โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ 51
12 23.53
5 9.80
9 17.65
4 7.84
3 5.88
18 35.29
33 64.71%
22  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 121
17 14.05
18 14.88
41 33.88
2 1.65
0 0.00
43 35.54
78 64.46%
23  โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 798
62 7.77
33 4.14
317 39.72
14 1.75
86 10.78
286 35.84
512 64.16%
24  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 36
4 11.11
6 16.67
3 8.33
8 22.22
2 5.56
13 36.11
23 63.89%
25  โรงเรียนบ้านทองหลาง 59
13 22.03
7 11.86
1 1.69
14 23.73
0 0.00
24 40.68
35 59.32%
26  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 27
3 11.11
6 22.22
5 18.52
2 7.41
0 0.00
11 40.74
16 59.26%
27  โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 56
23 41.07
0 0.00
3 5.36
7 12.50
0 0.00
23 41.07
33 58.93%
28  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 104
18 17.31
13 12.50
23 22.12
4 3.85
1 0.96
45 43.27
59 56.73%
29  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 337
36 10.68
40 11.87
48 14.24
38 11.28
28 8.31
147 43.62
190 56.38%
30  โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 123
15 12.20
11 8.94
24 19.51
6 4.88
12 9.76
55 44.72
68 55.28%
31  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 514
58 11.28
37 7.20
101 19.65
24 4.67
64 12.45
230 44.75
284 55.25%
32  โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 11
0 0.00
1 9.09
4 36.36
1 9.09
0 0.00
5 45.45
6 54.55%
33  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 28
8 28.57
0 0.00
7 25.00
0 0.00
0 0.00
13 46.43
15 53.57%
34  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 75
14 18.67
9 12.00
10 13.33
3 4.00
4 5.33
35 46.67
40 53.33%
35  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 98
8 8.16
6 6.12
23 23.47
3 3.06
12 12.24
46 46.94
52 53.06%
36  โรงเรียนบ้านภูงา 21
4 19.05
4 19.05
0 0.00
3 14.29
0 0.00
10 47.62
11 52.38%
37  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 65
14 21.54
5 7.69
13 20.00
2 3.08
0 0.00
31 47.69
34 52.31%
38  โรงเรียนบ้านป่ายาง 80
11 13.75
5 6.25
20 25.00
5 6.25
0 0.00
39 48.75
41 51.25%
39  โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 133
22 16.54
3 2.26
2 1.50
26 19.55
15 11.28
65 48.87
68 51.13%
40  โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 208
27 12.98
4 1.92
26 12.50
27 12.98
21 10.10
103 49.52
105 50.48%
41  โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 177
25 14.12
31 17.51
12 6.78
12 6.78
9 5.08
88 49.72
89 50.28%
42  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 48
17 35.42
0 0.00
4 8.33
3 6.25
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
43  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 92
5 5.43
5 5.43
19 20.65
7 7.61
9 9.78
47 51.09
45 48.91%
44  โรงเรียนบ้านยางเลิง 68
11 16.18
8 11.76
3 4.41
8 11.76
2 2.94
36 52.94
32 47.06%
45  โรงเรียนบ้านสูงยาง 60
4 6.67
3 5.00
14 23.33
0 0.00
7 11.67
32 53.33
28 46.67%
46  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 13
4 30.77
0 0.00
2 15.38
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
47  โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 115
11 9.57
11 9.57
20 17.39
11 9.57
0 0.00
62 53.91
53 46.09%
48  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 24
10 41.67
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
13 54.17
11 45.83%
49  โรงเรียนบ้านภูดิน 60
7 11.67
6 10.00
6 10.00
3 5.00
4 6.67
34 56.67
26 43.33%
50  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 74
18 24.32
0 0.00
14 18.92
0 0.00
0 0.00
42 56.76
32 43.24%
51  โรงเรียนบ้านบัวงาม 21
5 23.81
1 4.76
3 14.29
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
52  โรงเรียนเมืองอารัมย์ 40
12 30.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
3 7.50
23 57.50
17 42.50%
53  โรงเรียนบ้านหนองบึง 31
4 12.90
4 12.90
3 9.68
2 6.45
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
54  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 943
67 7.10
53 5.62
239 25.34
32 3.39
3 0.32
549 58.22
394 41.78%
55  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 185
36 19.46
8 4.32
17 9.19
7 3.78
9 4.86
108 58.38
77 41.62%
56  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 66
7 10.61
2 3.03
11 16.67
5 7.58
2 3.03
39 59.09
27 40.91%
57  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา 135
10 7.41
9 6.67
10 7.41
16 11.85
10 7.41
80 59.26
55 40.74%
58  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 111
4 3.60
8 7.21
23 20.72
2 1.80
8 7.21
66 59.46
45 40.54%
59  โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 102
12 11.76
11 10.78
11 10.78
7 6.86
0 0.00
61 59.80
41 40.20%
60  โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 194
25 12.89
18 9.28
24 12.37
10 5.15
0 0.00
117 60.31
77 39.69%
61  โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 114
14 12.28
11 9.65
14 12.28
4 3.51
2 1.75
69 60.53
45 39.47%
62  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 39
7 17.95
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
24 61.54
15 38.46%
63  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย 117
18 15.38
10 8.55
17 14.53
0 0.00
0 0.00
72 61.54
45 38.46%
64  โรงเรียนบ้านเหนือ 47
6 12.77
5 10.64
5 10.64
2 4.26
0 0.00
29 61.70
18 38.30%
65  โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 176
13 7.39
14 7.95
13 7.39
13 7.39
14 7.95
109 61.93
67 38.07%
66  โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 142
21 14.79
8 5.63
13 9.15
5 3.52
7 4.93
88 61.97
54 38.03%
67  โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 115
23 20.00
0 0.00
16 13.91
4 3.48
0 0.00
72 62.61
43 37.39%
68  โรงเรียนบ้านแดง 86
8 9.30
8 9.30
4 4.65
10 11.63
2 2.33
54 62.79
32 37.21%
69  โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 185
8 4.32
12 6.49
8 4.32
20 10.81
20 10.81
117 63.24
68 36.76%
70  โรงเรียนบ้านหนองบัว 119
13 10.92
4 3.36
12 10.08
6 5.04
8 6.72
76 63.87
43 36.13%
71  โรงเรียนบ้านโพนงาม 109
8 7.34
9 8.26
19 17.43
1 0.92
2 1.83
70 64.22
39 35.78%
72  โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 42
10 23.81
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 160
12 7.50
5 3.13
26 16.25
3 1.88
11 6.88
103 64.38
57 35.63%
74  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 51
11 21.57
0 0.00
5 9.80
0 0.00
2 3.92
33 64.71
18 35.29%
75  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 37
6 16.22
0 0.00
7 18.92
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
76  โรงเรียนบ้านโนนตาด 57
9 15.79
9 15.79
2 3.51
0 0.00
0 0.00
37 64.91
20 35.09%
77  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 63
15 23.81
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
78  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 41
2 4.88
1 2.44
4 9.76
1 2.44
6 14.63
27 65.85
14 34.15%
79  โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 71
10 14.08
9 12.68
0 0.00
3 4.23
2 2.82
47 66.20
24 33.80%
80  โรงเรียนบ้านกุดเขียว 45
2 4.44
2 4.44
10 22.22
1 2.22
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
81  โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 144
4 2.78
6 4.17
11 7.64
10 6.94
17 11.81
96 66.67
48 33.33%
82  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 36
4 11.11
2 5.56
6 16.67
0 0.00
0 0.00
24 66.67
12 33.33%
83  โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 51
8 15.69
1 1.96
8 15.69
0 0.00
0 0.00
34 66.67
17 33.33%
84  โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 79
9 11.39
1 1.27
14 17.72
2 2.53
0 0.00
53 67.09
26 32.91%
85  โรงเรียนบ้านฝาง 64
5 7.81
9 14.06
4 6.25
3 4.69
0 0.00
43 67.19
21 32.81%
86  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 49
7 14.29
5 10.20
3 6.12
0 0.00
1 2.04
33 67.35
16 32.65%
87  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 184
31 16.85
18 9.78
10 5.43
0 0.00
1 0.54
124 67.39
60 32.61%
88  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 129
10 7.75
8 6.20
11 8.53
7 5.43
6 4.65
87 67.44
42 32.56%
89  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 74
14 18.92
2 2.70
8 10.81
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
90  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 170
15 8.82
19 11.18
21 12.35
0 0.00
0 0.00
115 67.65
55 32.35%
91  โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 211
28 13.27
22 10.43
6 2.84
6 2.84
5 2.37
144 68.25
67 31.75%
92  โรงเรียนบ้านบัวขาว 73
9 12.33
2 2.74
12 16.44
0 0.00
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
93  โรงเรียนบ้านหินกอง 51
8 15.69
0 0.00
6 11.76
0 0.00
2 3.92
35 68.63
16 31.37%
94  โรงเรียนบ้านคูเมือง 93
11 11.83
4 4.30
9 9.68
5 5.38
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
95  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 159
20 12.58
12 7.55
11 6.92
6 3.77
0 0.00
110 69.18
49 30.82%
96  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 85
5 5.88
2 2.35
16 18.82
3 3.53
0 0.00
59 69.41
26 30.59%
97  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 72
2 2.78
1 1.39
19 26.39
0 0.00
0 0.00
50 69.44
22 30.56%
98  โรงเรียนบ้านชาติ 59
7 11.86
2 3.39
4 6.78
2 3.39
3 5.08
41 69.49
18 30.51%
99  โรงเรียนบ้านตังหมอง 56
7 12.50
2 3.57
8 14.29
0 0.00
0 0.00
39 69.64
17 30.36%
100  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 119
19 15.97
1 0.84
12 10.08
4 3.36
0 0.00
83 69.75
36 30.25%
101  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 53
4 7.55
3 5.66
3 5.66
3 5.66
3 5.66
37 69.81
16 30.19%
102  โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 100
13 13.00
2 2.00
6 6.00
2 2.00
7 7.00
70 70.00
30 30.00%
103  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 97
9 9.28
4 4.12
15 15.46
1 1.03
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
104  โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 271
40 14.76
34 12.55
6 2.21
1 0.37
0 0.00
190 70.11
81 29.89%
105  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 77
5 6.49
7 9.09
9 11.69
2 2.60
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
106  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 124
18 14.52
8 6.45
9 7.26
2 1.61
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
107  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 91
10 10.99
9 9.89
6 6.59
2 2.20
0 0.00
64 70.33
27 29.67%
108  โรงเรียนบ้านพิลา 27
1 3.70
3 11.11
3 11.11
1 3.70
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
109  โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 71
4 5.63
6 8.45
8 11.27
3 4.23
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
110  โรงเรียนบ้านข่อย 95
6 6.32
7 7.37
11 11.58
2 2.11
2 2.11
67 70.53
28 29.47%
111  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 106
15 14.15
1 0.94
13 12.26
2 1.89
0 0.00
75 70.75
31 29.25%
112  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55
1 1.82
0 0.00
12 21.82
1 1.82
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
113  โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 38
1 2.63
1 2.63
5 13.16
3 7.89
1 2.63
27 71.05
11 28.95%
114  โรงเรียนหนองขามวิทยา 135
4 2.96
7 5.19
28 20.74
0 0.00
0 0.00
96 71.11
39 28.89%
115  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 28
3 10.71
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
116  โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 63
8 12.70
6 9.52
1 1.59
3 4.76
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
117  โรงเรียนบ้านโพนสูง 70
4 5.71
6 8.57
8 11.43
1 1.43
1 1.43
50 71.43
20 28.57%
118  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 67
4 5.97
5 7.46
10 14.93
0 0.00
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
119  โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 138
12 8.70
14 10.14
10 7.25
2 1.45
1 0.72
99 71.74
39 28.26%
120  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 135
4 2.96
9 6.67
14 10.37
4 2.96
7 5.19
97 71.85
38 28.15%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 157
10 6.37
3 1.91
25 15.92
3 1.91
3 1.91
113 71.97
44 28.03%
122  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 136
11 8.09
11 8.09
9 6.62
5 3.68
2 1.47
98 72.06
38 27.94%
123  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 79
4 5.06
9 11.39
7 8.86
1 1.27
1 1.27
57 72.15
22 27.85%
124  โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) 47
5 10.64
1 2.13
6 12.77
1 2.13
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
125  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 47
1 2.13
3 6.38
8 17.02
1 2.13
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
126  โรงเรียนดงเกลือวิทยา 62
4 6.45
0 0.00
11 17.74
2 3.23
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
127  โรงเรียนบ้านสองชั้น 85
11 12.94
8 9.41
4 4.71
0 0.00
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
128  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 100
9 9.00
8 8.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
129  โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 67
1 1.49
0 0.00
17 25.37
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
130  โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 82
6 7.32
3 3.66
11 13.41
2 2.44
0 0.00
60 73.17
22 26.83%
131  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 94
17 18.09
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
132  โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 79
12 15.19
2 2.53
6 7.59
1 1.27
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
133  โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 98
5 5.10
2 2.04
10 10.20
6 6.12
3 3.06
72 73.47
26 26.53%
134  โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 76
8 10.53
5 6.58
7 9.21
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
135  โรงเรียนบ้านหัวดง 88
16 18.18
4 4.55
3 3.41
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
136  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 991
49 4.94
31 3.13
96 9.69
45 4.54
32 3.23
738 74.47
253 25.53%
137  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 67
1 1.49
0 0.00
14 20.90
2 2.99
0 0.00
50 74.63
17 25.37%
138  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 20
1 5.00
1 5.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
139  โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 81
4 4.94
0 0.00
3 3.70
10 12.35
3 3.70
61 75.31
20 24.69%
140  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 151
13 8.61
10 6.62
9 5.96
5 3.31
0 0.00
114 75.50
37 24.50%
141  โรงเรียนบ้านสระบัว 119
11 9.24
8 6.72
5 4.20
5 4.20
0 0.00
90 75.63
29 24.37%
142  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 148
17 11.49
10 6.76
9 6.08
0 0.00
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
143  โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 66
3 4.55
3 4.55
10 15.15
0 0.00
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
144  โรงเรียนบ้านแสนสี 145
3 2.07
9 6.21
1 0.69
12 8.28
10 6.90
110 75.86
35 24.14%
145  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 128
6 4.69
7 5.47
8 6.25
5 3.91
4 3.13
98 76.56
30 23.44%
146  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 106
7 6.60
0 0.00
3 2.83
8 7.55
6 5.66
82 77.36
24 22.64%
147  โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 93
7 7.53
5 5.38
9 9.68
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
148  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 71
3 4.23
3 4.23
5 7.04
3 4.23
2 2.82
55 77.46
16 22.54%
149  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 120
12 10.00
4 3.33
10 8.33
1 0.83
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
150  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 63
2 3.17
0 0.00
11 17.46
1 1.59
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
151  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 59
5 8.47
4 6.78
4 6.78
0 0.00
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
152  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 123
19 15.45
0 0.00
8 6.50
0 0.00
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
153  โรงเรียนสาวแหวิทยา 146
8 5.48
5 3.42
15 10.27
4 2.74
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
154  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 110
3 2.73
6 5.45
14 12.73
0 0.00
1 0.91
86 78.18
24 21.82%
155  โรงเรียนบ้านปลาค้าว 46
6 13.04
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
156  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 553
26 4.70
6 1.08
55 9.95
15 2.71
18 3.25
433 78.30
120 21.70%
157  โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 51
6 11.76
3 5.88
2 3.92
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
158  โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 65
0 0.00
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
159  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 65
3 4.62
3 4.62
3 4.62
2 3.08
3 4.62
51 78.46
14 21.54%
160  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 135
10 7.41
10 7.41
3 2.22
5 3.70
1 0.74
106 78.52
29 21.48%
161  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 89
6 6.74
5 5.62
8 8.99
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
162  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 80
10 12.50
0 0.00
5 6.25
0 0.00
2 2.50
63 78.75
17 21.25%
163  โรงเรียนบ้านโหรา 57
6 10.53
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
164  โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 81
6 7.41
2 2.47
6 7.41
1 1.23
2 2.47
64 79.01
17 20.99%
165  โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) 110
8 7.27
5 4.55
9 8.18
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
166  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 244
29 11.89
5 2.05
15 6.15
2 0.82
0 0.00
193 79.10
51 20.90%
167  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 67
2 2.99
0 0.00
12 17.91
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
168  โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 24
1 4.17
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
169  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 29
1 3.45
0 0.00
4 13.79
0 0.00
1 3.45
23 79.31
6 20.69%
170  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 172
12 6.98
6 3.49
12 6.98
5 2.91
0 0.00
137 79.65
35 20.35%
171  โรงเรียนบ้านศาลา 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
172  โรงเรียนบ้านดงเย็น 96
7 7.29
2 2.08
9 9.38
1 1.04
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
173  โรงเรียนบ้านสำราญ 77
8 10.39
2 2.60
5 6.49
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
174  โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 36
4 11.11
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
175  โรงเรียนบ้านโพนหิน 93
5 5.38
0 0.00
3 3.23
10 10.75
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
176  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 211
22 10.43
7 3.32
10 4.74
1 0.47
0 0.00
171 81.04
40 18.96%
177  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 53
3 5.66
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
178  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 81
5 6.17
2 2.47
7 8.64
1 1.23
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
179  โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 98
7 7.14
4 4.08
5 5.10
2 2.04
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
180  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 131
6 4.58
3 2.29
14 10.69
1 0.76
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
181  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 191
12 6.28
7 3.66
4 2.09
10 5.24
2 1.05
156 81.68
35 18.32%
182  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 93
6 6.45
0 0.00
9 9.68
1 1.08
1 1.08
76 81.72
17 18.28%
183  โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
2 6.06
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
184  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 67
2 2.99
0 0.00
9 13.43
1 1.49
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
185  โรงเรียนบ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 62
5 8.06
1 1.61
3 4.84
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
186  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ 34
4 11.76
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
187  โรงเรียนบ้านโพนทัน 109
9 8.26
4 3.67
6 5.50
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
188  โรงเรียนบ้านจานใต้ 71
1 1.41
0 0.00
5 7.04
6 8.45
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
189  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 132
7 5.30
6 4.55
9 6.82
0 0.00
0 0.00
110 83.33
22 16.67%
190  โรงเรียนประสิทธาราม 12
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
191  โรงเรียนสามขาพิทยาคม 290
14 4.83
12 4.14
10 3.45
6 2.07
6 2.07
242 83.45
48 16.55%
192  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 141
9 6.38
7 4.96
2 1.42
5 3.55
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
193  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 37
5 13.51
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
194  โรงเรียนบ้านหนองจาน 99
0 0.00
9 9.09
7 7.07
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
195  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
196  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 87
3 3.45
0 0.00
11 12.64
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
197  โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 152
7 4.61
0 0.00
17 11.18
0 0.00
0 0.00
128 84.21
24 15.79%
198  โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 95
6 6.32
5 5.26
1 1.05
3 3.16
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
199  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1172
61 5.20
2 0.17
104 8.87
7 0.60
9 0.77
989 84.39
183 15.61%
200  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
201  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 129
7 5.43
0 0.00
13 10.08
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
202  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 142
11 7.75
5 3.52
3 2.11
3 2.11
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
203  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 84
5 5.95
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
204  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 91
7 7.69
2 2.20
5 5.49
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
205  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 13
0 0.00
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
206  โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 86
1 1.16
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
207  โรงเรียนบ้านนาแค 40
0 0.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
208  โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 60
3 5.00
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
209  โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 103
6 5.83
1 0.97
7 6.80
1 0.97
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
210  โรงเรียนเมืองโพนทราย 194
7 3.61
0 0.00
12 6.19
0 0.00
9 4.64
166 85.57
28 14.43%
211  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 70
1 1.43
0 0.00
8 11.43
1 1.43
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
212  โรงเรียนบ้านคูดินทราย 105
9 8.57
0 0.00
2 1.90
1 0.95
3 2.86
90 85.71
15 14.29%
213  โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 77
1 1.30
1 1.30
9 11.69
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
214  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
215  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 87
5 5.75
1 1.15
5 5.75
1 1.15
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
216  โรงเรียนจตุคามวิทยา 80
6 7.50
2 2.50
2 2.50
1 1.25
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
217  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 120
9 7.50
3 2.50
4 3.33
0 0.00
0 0.00
104 86.67
16 13.33%
218  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 98
3 3.06
2 2.04
4 4.08
2 2.04
2 2.04
85 86.73
13 13.27%
219  โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 187
5 2.67
4 2.14
4 2.14
5 2.67
6 3.21
163 87.17
24 12.83%
220  โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
5 6.41
68 87.18
10 12.82%
221  โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 91
4 4.40
3 3.30
4 4.40
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
222  โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 100
0 0.00
0 0.00
10 10.00
2 2.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
223  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 42
1 2.38
0 0.00
4 9.52
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
224  โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 34
0 0.00
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
225  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 17
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
226  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 53
4 7.55
1 1.89
0 0.00
0 0.00
1 1.89
47 88.68
6 11.32%
227  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 124
12 9.68
1 0.81
1 0.81
0 0.00
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
228  โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 165
6 3.64
0 0.00
11 6.67
1 0.61
0 0.00
147 89.09
18 10.91%
229  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 46
3 6.52
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
230  โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
231  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 66
3 4.55
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
232  โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี) 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
233  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 86
4 4.65
2 2.33
3 3.49
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
234  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 86
2 2.33
3 3.49
4 4.65
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
235  โรงเรียนบ้านโนนแฮด 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
1 3.45
26 89.66
3 10.34%
236  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 118
4 3.39
5 4.24
0 0.00
3 2.54
0 0.00
106 89.83
12 10.17%
237  โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 61
4 6.56
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
238  โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 255
5 1.96
0 0.00
20 7.84
0 0.00
0 0.00
230 90.20
25 9.80%
239  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 89
0 0.00
0 0.00
8 8.99
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
240  โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 79
4 5.06
1 1.27
0 0.00
0 0.00
2 2.53
72 91.14
7 8.86%
241  โรงเรียนบ้านแขม 91
1 1.10
0 0.00
5 5.49
1 1.10
1 1.10
83 91.21
8 8.79%
242  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 126
0 0.00
3 2.38
7 5.56
0 0.00
1 0.79
115 91.27
11 8.73%
243  โรงเรียนดอนเสาโฮง 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
244  โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 47
1 2.13
0 0.00
0 0.00
3 6.38
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
245  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 59
1 1.69
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
54 91.53
5 8.47%
246  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
1 1.41
1 1.41
65 91.55
6 8.45%
247  โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 154
3 1.95
0 0.00
10 6.49
0 0.00
0 0.00
141 91.56
13 8.44%
248  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 95
1 1.05
0 0.00
7 7.37
0 0.00
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
249  โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 89
1 1.12
1 1.12
5 5.62
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
250  โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 64
3 4.69
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
251  โรงเรียนบ้านแจ้ง 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
252  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 78
2 2.56
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
253  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
254  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
255  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 39
0 0.00
2 5.13
1 2.56
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
256  โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
257  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 82
2 2.44
0 0.00
3 3.66
1 1.22
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
258  โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
259  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 116
2 1.72
0 0.00
5 4.31
0 0.00
1 0.86
108 93.10
8 6.90%
260  โรงเรียนบ้านดงมัน 60
2 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.33
56 93.33
4 6.67%
261  โรงเรียนบ้านโพนดวน 75
0 0.00
0 0.00
5 6.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
262  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 46
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
263  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.17
45 93.75
3 6.25%
264  โรงเรียนบ้านมะกอก 129
4 3.10
0 0.00
1 0.78
1 0.78
2 1.55
121 93.80
8 6.20%
265  โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 478
5 1.05
5 1.05
7 1.46
6 1.26
5 1.05
450 94.14
28 5.86%
266  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 123
5 4.07
0 0.00
2 1.63
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
267  โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 88
5 5.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
268  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 178
0 0.00
4 2.25
5 2.81
0 0.00
0 0.00
169 94.94
9 5.06%
269  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 80
1 1.25
2 2.50
1 1.25
0 0.00
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
270  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.22
1 2.22
43 95.56
2 4.44%
271  โรงเรียนบ้านไทรทอง 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
272  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
273  โรงเรียนบ้านตลาดไชย 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
274  โรงเรียนบ้านเป้า 58
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
1 1.72
56 96.55
2 3.45%
275  โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 92
0 0.00
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
89 96.74
3 3.26%
276  โรงเรียนบ้านนา 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
0 0.00
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
277  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 102
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 97.06
3 2.94%
278  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 122
0 0.00
1 0.82
2 1.64
0 0.00
0 0.00
119 97.54
3 2.46%
279  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
280  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
281  โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 69
0 0.00
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
68 98.55
1 1.45%
282  โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.11
89 98.89
1 1.11%
283  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
284  โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
285  โรงเรียนชีโนวาทธำรง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
286  โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
287  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
288  โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
289  โรงเรียนบ้านขัดเค้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
290  โรงเรียนบ้านขมิ้น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
291  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
292  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 117
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
117 100.00
0 0.00%
293  โรงเรียนบ้านคำพระ 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
294  โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
295  โรงเรียนบ้านดอนแคน 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
296  โรงเรียนบ้านดอนคำ 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
297  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
298  โรงเรียนบ้านดู่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
299  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
300  โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
301  โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
302  โรงเรียนบ้านม่วง 173
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
173 100.00
0 0.00%
303  โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
304  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
305  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
306  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
307  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
308  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 164
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
164 100.00
0 0.00%
309  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
310  โรงเรียนบ้านหนองไศล 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
311  โรงเรียนบ้านหมอตา 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
312  โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
313  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 121
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
121 100.00
0 0.00%
314  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%
315  โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
316  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
317  โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
318  โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
319  โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
320  โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
321  โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
322  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
323  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
324  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
325  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
326  โรงเรียนบ้านโพนยานาง 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
327  โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
328  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
329  โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
330  โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
331  โรงเรียนห้วยหินลาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,706 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,530 7.98
เตี้ย  1,304 4.11
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,106 9.80
ผอมและเตี้ย  928 2.93
อ้วนและเตี้ย  768 2.42
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,070 72.76
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,636 คน


27.24%


Powered By www.thaieducation.net