ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 331 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 82
9 10.98
23 28.05
26 31.71
14 17.07
10 12.20
0 0.00
82 100.00%
2  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 156
70 44.87
40 25.64
33 21.15
13 8.33
0 0.00
0 0.00
156 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 5
3 60.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดงช้าง 77
0 0.00
8 10.39
28 36.36
36 46.75
5 6.49
0 0.00
77 100.00%
5  โรงเรียนบ้านดอนขาม 63
32 50.79
15 23.81
7 11.11
7 11.11
2 3.17
0 0.00
63 100.00%
6  โรงเรียนบ้านดอนแคน 4
1 25.00
1 25.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
7  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 75
13 17.33
9 12.00
16 21.33
24 32.00
13 17.33
0 0.00
75 100.00%
8  โรงเรียนบ้านสวนปอ 55
10 18.18
14 25.45
13 23.64
8 14.55
10 18.18
0 0.00
55 100.00%
9  โรงเรียนบ้านสว่าง 102
23 22.55
0 0.00
79 77.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองกุง 59
8 13.56
17 28.81
15 25.42
6 10.17
13 22.03
0 0.00
59 100.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) 110
46 41.82
13 11.82
30 27.27
12 10.91
9 8.18
0 0.00
110 100.00%
12  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 94
13 13.83
9 9.57
50 53.19
11 11.70
11 11.70
0 0.00
94 100.00%
13  โรงเรียนบ้านหินกอง 55
11 20.00
8 14.55
11 20.00
12 21.82
13 23.64
0 0.00
55 100.00%
14  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4
0 0.00
2 50.00
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
4 100.00%
15  โรงเรียนเมืองอารัมย์ 45
34 75.56
1 2.22
5 11.11
4 8.89
1 2.22
0 0.00
45 100.00%
16  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
17  โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 98
73 74.49
0 0.00
19 19.39
5 5.10
0 0.00
1 1.02
97 98.98%
18  โรงเรียนบ้านคำแดง 11
4 36.36
5 45.45
0 0.00
1 9.09
0 0.00
1 9.09
10 90.91%
19  โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 52
6 11.54
10 19.23
20 38.46
6 11.54
3 5.77
7 13.46
45 86.54%
20  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 187
22 11.76
15 8.02
36 19.25
37 19.79
51 27.27
26 13.90
161 86.10%
21  โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 92
21 22.83
15 16.30
10 10.87
15 16.30
16 17.39
15 16.30
77 83.70%
22  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 30
8 26.67
8 26.67
4 13.33
5 16.67
0 0.00
5 16.67
25 83.33%
23  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 367
0 0.00
0 0.00
20 5.45
276 75.20
2 0.54
69 18.80
298 81.20%
24  โรงเรียนบ้านโพนสูง 70
49 70.00
4 5.71
2 2.86
1 1.43
0 0.00
14 20.00
56 80.00%
25  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 467
41 8.78
49 10.49
74 15.85
90 19.27
98 20.99
115 24.63
352 75.37%
26  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 19
8 42.11
3 15.79
2 10.53
1 5.26
0 0.00
5 26.32
14 73.68%
27  โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 11
2 18.18
1 9.09
3 27.27
1 9.09
1 9.09
3 27.27
8 72.73%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 122
55 45.08
13 10.66
6 4.92
7 5.74
0 0.00
41 33.61
81 66.39%
29  โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 137
12 8.76
7 5.11
24 17.52
16 11.68
31 22.63
47 34.31
90 65.69%
30  โรงเรียนบ้านขามป้อม 40
2 5.00
4 10.00
5 12.50
6 15.00
9 22.50
14 35.00
26 65.00%
31  โรงเรียนบ้านโนนตาด 53
14 26.42
9 16.98
2 3.77
1 1.89
8 15.09
19 35.85
34 64.15%
32  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 64
7 10.94
3 4.69
7 10.94
10 15.63
12 18.75
25 39.06
39 60.94%
33  โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 192
65 33.85
19 9.90
18 9.38
3 1.56
10 5.21
77 40.10
115 59.90%
34  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 104
23 22.12
17 16.35
14 13.46
7 6.73
1 0.96
42 40.38
62 59.62%
35  โรงเรียนบ้านหนองบัว 134
30 22.39
14 10.45
13 9.70
10 7.46
7 5.22
60 44.78
74 55.22%
36  โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 136
3 2.21
1 0.74
33 24.26
4 2.94
34 25.00
61 44.85
75 55.15%
37  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 84
10 11.90
22 26.19
10 11.90
0 0.00
3 3.57
39 46.43
45 53.57%
38  โรงเรียนบ้านหนองไศล 108
6 5.56
7 6.48
17 15.74
3 2.78
24 22.22
51 47.22
57 52.78%
39  โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 74
20 27.03
6 8.11
9 12.16
4 5.41
0 0.00
35 47.30
39 52.70%
40  โรงเรียนบ้านหนองขาม 56
2 3.57
2 3.57
11 19.64
5 8.93
9 16.07
27 48.21
29 51.79%
41  โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ 58
5 8.62
7 12.07
8 13.79
5 8.62
4 6.90
29 50.00
29 50.00%
42  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 166
11 6.63
12 7.23
16 9.64
8 4.82
35 21.08
84 50.60
82 49.40%
43  โรงเรียนบ้านบัวขาว 71
6 8.45
7 9.86
13 18.31
4 5.63
5 7.04
36 50.70
35 49.30%
44  โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 833
55 6.60
44 5.28
76 9.12
23 2.76
211 25.33
424 50.90
409 49.10%
45  โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 55
9 16.36
7 12.73
9 16.36
2 3.64
0 0.00
28 50.91
27 49.09%
46  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 102
17 16.67
14 13.73
15 14.71
3 2.94
1 0.98
52 50.98
50 49.02%
47  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 108
10 9.26
12 11.11
20 18.52
5 4.63
5 4.63
56 51.85
52 48.15%
48  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 48
18 37.50
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
25 52.08
23 47.92%
49  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 109
23 21.10
9 8.26
11 10.09
3 2.75
6 5.50
57 52.29
52 47.71%
50  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 21
6 28.57
1 4.76
3 14.29
0 0.00
0 0.00
11 52.38
10 47.62%
51  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 63
5 7.94
6 9.52
2 3.17
11 17.46
6 9.52
33 52.38
30 47.62%
52  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 38
3 7.89
0 0.00
8 21.05
0 0.00
7 18.42
20 52.63
18 47.37%
53  โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 53
7 13.21
8 15.09
7 13.21
2 3.77
1 1.89
28 52.83
25 47.17%
54  โรงเรียนสามขาพิทยาคม 295
21 7.12
15 5.08
53 17.97
9 3.05
38 12.88
159 53.90
136 46.10%
55  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 128
11 8.59
17 13.28
16 12.50
8 6.25
7 5.47
69 53.91
59 46.09%
56  โรงเรียนบ้านป่ายาง 82
3 3.66
3 3.66
11 13.41
6 7.32
14 17.07
45 54.88
37 45.12%
57  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 561
40 7.13
13 2.32
86 15.33
53 9.45
59 10.52
310 55.26
251 44.74%
58  โรงเรียนบ้านขมิ้น 9
1 11.11
1 11.11
2 22.22
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
59  โรงเรียนยางคำวิทยา 178
7 3.93
6 3.37
36 20.22
3 1.69
27 15.17
99 55.62
79 44.38%
60  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 43
7 16.28
5 11.63
5 11.63
0 0.00
2 4.65
24 55.81
19 44.19%
61  โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 69
30 43.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
62  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 76
18 23.68
6 7.89
7 9.21
1 1.32
1 1.32
43 56.58
33 43.42%
63  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 86
11 12.79
6 6.98
20 23.26
0 0.00
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
64  โรงเรียนบ้านบัวงาม 21
5 23.81
1 4.76
3 14.29
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
65  โรงเรียนชีโนวาทธำรง 62
7 11.29
5 8.06
11 17.74
3 4.84
0 0.00
36 58.06
26 41.94%
66  โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 87
7 8.05
7 8.05
8 9.20
7 8.05
7 8.05
51 58.62
36 41.38%
67  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 224
5 2.23
17 7.59
16 7.14
19 8.48
35 15.63
132 58.93
92 41.07%
68  โรงเรียนบ้านม่วง 175
25 14.29
16 9.14
21 12.00
5 2.86
4 2.29
104 59.43
71 40.57%
69  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 111
4 3.60
8 7.21
23 20.72
2 1.80
8 7.21
66 59.46
45 40.54%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 208
17 8.17
9 4.33
30 14.42
10 4.81
18 8.65
124 59.62
84 40.38%
71  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 57
7 12.28
3 5.26
0 0.00
10 17.54
3 5.26
34 59.65
23 40.35%
72  โรงเรียนบ้านฝาง 67
8 11.94
5 7.46
6 8.96
7 10.45
1 1.49
40 59.70
27 40.30%
73  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 165
22 13.33
8 4.85
20 12.12
4 2.42
12 7.27
99 60.00
66 40.00%
74  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 15
4 26.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
75  โรงเรียนบ้านโพนงาม 108
9 8.33
12 11.11
21 19.44
1 0.93
0 0.00
65 60.19
43 39.81%
76  โรงเรียนบ้านตังหมอง 56
7 12.50
7 12.50
8 14.29
0 0.00
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
77  โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 42
5 11.90
5 11.90
2 4.76
3 7.14
1 2.38
26 61.90
16 38.10%
78  โรงเรียนบ้านมะกอก 129
8 6.20
8 6.20
17 13.18
6 4.65
10 7.75
80 62.02
49 37.98%
79  โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 124
26 20.97
3 2.42
12 9.68
5 4.03
1 0.81
77 62.10
47 37.90%
80  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 66
3 4.55
2 3.03
3 4.55
0 0.00
17 25.76
41 62.12
25 37.88%
81  โรงเรียนบ้านเหนือ 53
6 11.32
7 13.21
6 11.32
1 1.89
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
82  โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 101
23 22.77
1 0.99
13 12.87
1 0.99
0 0.00
63 62.38
38 37.62%
83  โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 109
10 9.17
5 4.59
19 17.43
2 1.83
5 4.59
68 62.39
41 37.61%
84  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 24
9 37.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
85  โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 65
8 12.31
3 4.62
7 10.77
3 4.62
3 4.62
41 63.08
24 36.92%
86  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 55
9 16.36
2 3.64
8 14.55
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
87  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 69
11 15.94
3 4.35
11 15.94
0 0.00
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
88  โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 58
7 12.07
7 12.07
5 8.62
2 3.45
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
89  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 87
2 2.30
6 6.90
9 10.34
6 6.90
8 9.20
56 64.37
31 35.63%
90  โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 121
12 9.92
12 9.92
12 9.92
7 5.79
0 0.00
78 64.46
43 35.54%
91  โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 85
3 3.53
15 17.65
5 5.88
3 3.53
3 3.53
56 65.88
29 34.12%
92  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 50
9 18.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
33 66.00
17 34.00%
93  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 68
16 23.53
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
94  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 108
13 12.04
6 5.56
12 11.11
5 4.63
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
95  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
2 13.33
0 0.00
10 66.67
5 33.33%
96  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
2 13.33
10 66.67
5 33.33%
97  โรงเรียนบ้านคูเมือง 97
10 10.31
3 3.09
15 15.46
4 4.12
0 0.00
65 67.01
32 32.99%
98  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 67
4 5.97
4 5.97
14 20.90
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
99  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย 110
12 10.91
7 6.36
15 13.64
2 1.82
0 0.00
74 67.27
36 32.73%
100  โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 71
0 0.00
0 0.00
23 32.39
0 0.00
0 0.00
48 67.61
23 32.39%
101  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 34
5 14.71
0 0.00
5 14.71
1 2.94
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
102  โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 31
7 22.58
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
103  โรงเรียนบ้านโพนทัน 118
8 6.78
19 16.10
8 6.78
2 1.69
1 0.85
80 67.80
38 32.20%
104  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 76
8 10.53
5 6.58
5 6.58
5 6.58
1 1.32
52 68.42
24 31.58%
105  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 92
14 15.22
0 0.00
15 16.30
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
106  โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 99
16 16.16
5 5.05
6 6.06
4 4.04
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
107  โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 138
3 2.17
6 4.35
14 10.14
13 9.42
7 5.07
95 68.84
43 31.16%
108  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 26
2 7.69
1 3.85
5 19.23
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
109  โรงเรียนบ้านพิลา 26
1 3.85
3 11.54
3 11.54
1 3.85
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
110  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 88
13 14.77
9 10.23
5 5.68
0 0.00
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
111  โรงเรียนบ้านหนองบึง 36
4 11.11
1 2.78
1 2.78
4 11.11
1 2.78
25 69.44
11 30.56%
112  โรงเรียนบ้านข่อย 89
7 7.87
6 6.74
11 12.36
1 1.12
2 2.25
62 69.66
27 30.34%
113  โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 50
8 16.00
0 0.00
3 6.00
3 6.00
1 2.00
35 70.00
15 30.00%
114  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 124
18 14.52
8 6.45
9 7.26
2 1.61
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
115  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ 44
4 9.09
2 4.55
6 13.64
0 0.00
1 2.27
31 70.45
13 29.55%
116  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 144
14 9.72
7 4.86
18 12.50
3 2.08
0 0.00
102 70.83
42 29.17%
117  โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 100
15 15.00
0 0.00
14 14.00
0 0.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
118  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 121
11 9.09
4 3.31
15 12.40
3 2.48
2 1.65
86 71.07
35 28.93%
119  โรงเรียนบ้านกุดเขียว 49
4 8.16
0 0.00
10 20.41
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
120  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 74
11 14.86
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
121  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 120
15 12.50
5 4.17
12 10.00
2 1.67
0 0.00
86 71.67
34 28.33%
122  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 110
16 14.55
5 4.55
9 8.18
1 0.91
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
123  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 71
3 4.23
3 4.23
8 11.27
3 4.23
3 4.23
51 71.83
20 28.17%
124  โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 164
4 2.44
5 3.05
18 10.98
11 6.71
8 4.88
118 71.95
46 28.05%
125  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 50
6 12.00
0 0.00
6 12.00
2 4.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 43
8 18.60
0 0.00
3 6.98
0 0.00
1 2.33
31 72.09
12 27.91%
127  โรงเรียนบ้านภูดิน 61
7 11.48
6 9.84
4 6.56
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
128  โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 290
38 13.10
10 3.45
30 10.34
2 0.69
0 0.00
210 72.41
80 27.59%
129  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 58
10 17.24
0 0.00
5 8.62
0 0.00
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
130  โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 98
4 4.08
5 5.10
15 15.31
3 3.06
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
131  โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 51
6 11.76
1 1.96
6 11.76
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
132  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 133
5 3.76
3 2.26
11 8.27
1 0.75
16 12.03
97 72.93
36 27.07%
133  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 100
9 9.00
8 8.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
134  โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 67
11 16.42
0 0.00
5 7.46
2 2.99
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
135  โรงเรียนบ้านสองชั้น 94
17 18.09
4 4.26
4 4.26
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
136  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 83
5 6.02
1 1.20
15 18.07
1 1.20
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
137  โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 183
11 6.01
8 4.37
11 6.01
9 4.92
8 4.37
136 74.32
47 25.68%
138  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 145
14 9.66
10 6.90
8 5.52
5 3.45
0 0.00
108 74.48
37 25.52%
139  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 79
12 15.19
2 2.53
6 7.59
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
140  โรงเรียนบ้านศาลา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
141  โรงเรียนบ้านหัวดง 92
7 7.61
7 7.61
8 8.70
1 1.09
0 0.00
69 75.00
23 25.00%
142  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 80
6 7.50
2 2.50
12 15.00
0 0.00
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
143  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา 134
2 1.49
3 2.24
15 11.19
12 8.96
1 0.75
101 75.37
33 24.63%
144  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 82
9 10.98
0 0.00
11 13.41
0 0.00
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
145  โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 29
4 13.79
0 0.00
1 3.45
0 0.00
2 6.90
22 75.86
7 24.14%
146  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 129
12 9.30
10 7.75
3 2.33
6 4.65
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
147  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
1 4.00
19 76.00
6 24.00%
148  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 169
16 9.47
11 6.51
13 7.69
0 0.00
0 0.00
129 76.33
40 23.67%
149  โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 93
2 2.15
7 7.53
6 6.45
2 2.15
5 5.38
71 76.34
22 23.66%
150  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 955
37 3.87
30 3.14
87 9.11
41 4.29
31 3.25
729 76.34
226 23.66%
151  โรงเรียนบ้านดงเย็น 91
5 5.49
5 5.49
4 4.40
7 7.69
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
152  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 66
3 4.55
0 0.00
11 16.67
1 1.52
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
153  โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 176
13 7.39
14 7.95
13 7.39
0 0.00
0 0.00
136 77.27
40 22.73%
154  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 62
7 11.29
2 3.23
4 6.45
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
155  โรงเรียนบ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 62
0 0.00
0 0.00
7 11.29
7 11.29
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
156  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 71
4 5.63
2 2.82
10 14.08
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
157  โรงเรียนสาวแหวิทยา 144
9 6.25
4 2.78
13 9.03
5 3.47
1 0.69
112 77.78
32 22.22%
158  โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 86
6 6.98
6 6.98
5 5.81
2 2.33
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
159  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 118
7 5.93
2 1.69
4 3.39
9 7.63
4 3.39
92 77.97
26 22.03%
160  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 123
19 15.45
0 0.00
7 5.69
0 0.00
1 0.81
96 78.05
27 21.95%
161  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 92
6 6.52
0 0.00
14 15.22
0 0.00
0 0.00
72 78.26
20 21.74%
162  โรงเรียนจตุคามวิทยา 93
9 9.68
5 5.38
6 6.45
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
163  โรงเรียนห้วยหินลาด 70
1 1.43
5 7.14
7 10.00
2 2.86
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
164  โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 61
0 0.00
1 1.64
5 8.20
1 1.64
6 9.84
48 78.69
13 21.31%
165  โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) 53
4 7.55
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
166  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 107
3 2.80
6 5.61
7 6.54
6 5.61
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
167  โรงเรียนบ้านแดง 84
2 2.38
3 3.57
9 10.71
2 2.38
1 1.19
67 79.76
17 20.24%
168  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 70
6 8.57
1 1.43
7 10.00
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 25
2 8.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
170  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
4 8.89
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
171  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 88
12 13.64
5 5.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
172  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 68
2 2.94
2 2.94
4 5.88
3 4.41
2 2.94
55 80.88
13 19.12%
173  โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 137
6 4.38
5 3.65
13 9.49
1 0.73
1 0.73
111 81.02
26 18.98%
174  โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 196
3 1.53
2 1.02
31 15.82
0 0.00
1 0.51
159 81.12
37 18.88%
175  โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 69
2 2.90
1 1.45
10 14.49
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
176  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 91
4 4.40
4 4.40
9 9.89
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
177  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 942
0 0.00
0 0.00
84 8.92
0 0.00
91 9.66
767 81.42
175 18.58%
178  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 81
2 2.47
4 4.94
9 11.11
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
179  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
180  โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 38
0 0.00
3 7.89
3 7.89
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
181  โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 176
6 3.41
4 2.27
9 5.11
1 0.57
12 6.82
144 81.82
32 18.18%
182  โรงเรียนประสิทธาราม 11
0 0.00
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
183  โรงเรียนบ้านจานใต้ 72
2 2.78
1 1.39
7 9.72
3 4.17
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
184  โรงเรียนบ้านแสนสี 139
10 7.19
4 2.88
7 5.04
4 2.88
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
185  โรงเรียนเมืองโพนทราย 206
14 6.80
4 1.94
10 4.85
6 2.91
3 1.46
169 82.04
37 17.96%
186  โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 39
3 7.69
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
187  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 130
6 4.62
9 6.92
2 1.54
5 3.85
1 0.77
107 82.31
23 17.69%
188  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 17
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
189  โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 119
9 7.56
0 0.00
12 10.08
0 0.00
0 0.00
98 82.35
21 17.65%
190  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 51
6 11.76
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
191  โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 34
2 5.88
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
192  โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 210
13 6.19
17 8.10
7 3.33
0 0.00
0 0.00
173 82.38
37 17.62%
193  โรงเรียนบ้านสำราญ 87
8 9.20
2 2.30
3 3.45
2 2.30
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
194  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 47
2 4.26
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
195  โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 53
2 3.77
3 5.66
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
196  โรงเรียนบ้านดงบัง 71
7 9.86
5 7.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
197  โรงเรียนบ้านชาติ 60
5 8.33
1 1.67
2 3.33
1 1.67
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
198  โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 84
8 9.52
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
199  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1093
60 5.49
2 0.18
104 9.52
7 0.64
9 0.82
911 83.35
182 16.65%
200  โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 133
5 3.76
3 2.26
9 6.77
3 2.26
2 1.50
111 83.46
22 16.54%
201  โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 103
8 7.77
0 0.00
9 8.74
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
202  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 104
3 2.88
3 2.88
10 9.62
1 0.96
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
203  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 141
9 6.38
7 4.96
2 1.42
5 3.55
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
204  โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 74
3 4.05
4 5.41
5 6.76
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
205  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 62
6 9.68
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
206  โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 94
7 7.45
3 3.19
5 5.32
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
207  โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 89
6 6.74
5 5.62
0 0.00
3 3.37
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
208  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
209  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 238
7 2.94
4 1.68
24 10.08
2 0.84
0 0.00
201 84.45
37 15.55%
210  โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
211  โรงเรียนบ้านแจ้ง 85
2 2.35
3 3.53
8 9.41
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
212  โรงเรียนบ้านหนองจาน 99
0 0.00
8 8.08
7 7.07
0 0.00
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
213  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 120
5 4.17
0 0.00
5 4.17
4 3.33
4 3.33
102 85.00
18 15.00%
214  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 174
13 7.47
2 1.15
11 6.32
0 0.00
0 0.00
148 85.06
26 14.94%
215  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 69
5 7.25
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
216  โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
217  โรงเรียนบ้านสระบัว 120
11 9.17
6 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
218  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 178
12 6.74
13 7.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
219  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 129
4 3.10
5 3.88
9 6.98
0 0.00
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
220  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 44
0 0.00
4 9.09
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
221  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 22
1 4.55
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
222  โรงเรียนบ้านโพนหิน 103
5 4.85
0 0.00
3 2.91
6 5.83
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
223  โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 148
5 3.38
0 0.00
15 10.14
0 0.00
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
224  โรงเรียนบ้านดู่ 97
0 0.00
1 1.03
5 5.15
1 1.03
6 6.19
84 86.60
13 13.40%
225  โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 90
3 3.33
0 0.00
9 10.00
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
226  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 152
10 6.58
0 0.00
5 3.29
5 3.29
0 0.00
132 86.84
20 13.16%
227  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 92
7 7.61
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
228  โรงเรียนบ้านโหรา 69
6 8.70
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
229  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 125
7 5.60
4 3.20
3 2.40
2 1.60
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
230  โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
231  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 55
7 12.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
232  โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 134
6 4.48
3 2.24
7 5.22
1 0.75
0 0.00
117 87.31
17 12.69%
233  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 40
5 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
234  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 131
3 2.29
6 4.58
7 5.34
0 0.00
0 0.00
115 87.79
16 12.21%
235  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 82
1 1.22
0 0.00
9 10.98
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
236  โรงเรียนดงเกลือวิทยา 67
4 5.97
1 1.49
2 2.99
0 0.00
1 1.49
59 88.06
8 11.94%
237  โรงเรียนดอนเสาโฮง 62
2 3.23
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
238  โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 73
3 4.11
2 2.74
2 2.74
1 1.37
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
239  โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 65
2 3.08
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
240  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 67
3 4.48
1 1.49
2 2.99
1 1.49
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
241  โรงเรียนบ้านสูงยาง 67
2 2.99
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
242  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 110
5 4.55
6 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
243  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
244  โรงเรียนบ้านโพนยานาง 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00%
245  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
246  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
3 4.76
57 90.48
6 9.52%
247  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 63
0 0.00
1 1.59
4 6.35
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
248  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 64
2 3.13
1 1.56
3 4.69
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
249  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 129
7 5.43
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
250  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 54
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
251  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 77
4 5.19
2 2.60
1 1.30
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
252  โรงเรียนบ้านสำโรง 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
253  โรงเรียนบ้านโนนแฮด 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
254  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 101
3 2.97
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
255  โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 158
2 1.27
3 1.90
9 5.70
0 0.00
0 0.00
144 91.14
14 8.86%
256  โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
257  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 81
2 2.47
0 0.00
4 4.94
1 1.23
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
258  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 220
6 2.73
7 3.18
6 2.73
0 0.00
0 0.00
201 91.36
19 8.64%
259  โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
260  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 118
3 2.54
0 0.00
7 5.93
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
261  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 108
3 2.78
0 0.00
4 3.70
0 0.00
2 1.85
99 91.67
9 8.33%
262  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 85
2 2.35
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
263  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
264  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
2 3.17
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
265  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 142
3 2.11
2 1.41
6 4.23
0 0.00
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
266  โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี) 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
267  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 208
4 1.92
0 0.00
8 3.85
0 0.00
4 1.92
192 92.31
16 7.69%
268  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
269  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 112
5 4.46
0 0.00
3 2.68
0 0.00
0 0.00
104 92.86
8 7.14%
270  โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 73
4 5.48
1 1.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
271  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 161
3 1.86
4 2.48
3 1.86
1 0.62
0 0.00
150 93.17
11 6.83%
272  โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 91
3 3.30
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
273  โรงเรียนบ้านโพนดวน 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
274  โรงเรียนเมืองจำปาขัน 190
5 2.63
2 1.05
5 2.63
0 0.00
0 0.00
178 93.68
12 6.32%
275  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 65
1 1.54
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
276  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
277  โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
278  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 106
2 1.89
1 0.94
2 1.89
1 0.94
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
279  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
280  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 132
5 3.79
1 0.76
1 0.76
0 0.00
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
281  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
282  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 119
2 1.68
3 2.52
1 0.84
0 0.00
0 0.00
113 94.96
6 5.04%
283  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
284  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 125
1 0.80
1 0.80
3 2.40
1 0.80
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
285  โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
286  โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
287  โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 274
6 2.19
0 0.00
5 1.82
0 0.00
0 0.00
263 95.99
11 4.01%
288  โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 495
5 1.01
1 0.20
12 2.42
1 0.20
0 0.00
476 96.16
19 3.84%
289  โรงเรียนบ้านตลาดไชย 56
1 1.79
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
290  โรงเรียนบ้านไทรทอง 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
291  โรงเรียนบ้านเป้า 59
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 96.61
2 3.39%
292  โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
293  โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 64
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
294  โรงเรียนบ้านแขม 97
1 1.03
2 2.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
295  โรงเรียนบ้านคูดินทราย 111
0 0.00
0 0.00
3 2.70
0 0.00
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
296  โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
297  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
298  โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 92
0 0.00
0 0.00
2 2.17
0 0.00
0 0.00
90 97.83
2 2.17%
299  โรงเรียนบ้านปลาค้าว 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
300  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 177
0 0.00
0 0.00
3 1.69
0 0.00
0 0.00
174 98.31
3 1.69%
301  โรงเรียนบ้านนา 126
0 0.00
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
124 98.41
2 1.59%
302  โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 98
0 0.00
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
97 98.98
1 1.02%
303  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
304  โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
305  โรงเรียนบ้านขัดเค้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
306  โรงเรียนบ้านคำพระ 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
307  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
308  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
309  โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
310  โรงเรียนบ้านดงมัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
311  โรงเรียนบ้านดอนคำ 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
312  โรงเรียนบ้านทองหลาง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
313  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
314  โรงเรียนบ้านนาแค 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
315  โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
316  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 100.00
0 0.00%
317  โรงเรียนบ้านยางเลิง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
318  โรงเรียนบ้านภูงา 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
319  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
320  โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
321  โรงเรียนบ้านหมอตา 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
322  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
323  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%
324  โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
325  โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
326  โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
327  โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
328  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
329  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
330  โรงเรียนหนองขามวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
331  โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,377 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,491 7.69
เตี้ย  1,298 4.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,882 8.90
ผอมและเตี้ย  1,220 3.77
อ้วนและเตี้ย  1,223 3.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,263 71.85
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,114 คน


28.15%


Powered By www.thaieducation.net