ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 331 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 367
153 41.69
123 33.51
91 24.80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
367 100.00%
2  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 82
9 10.98
23 28.05
26 31.71
14 17.07
10 12.20
0 0.00
82 100.00%
3  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 156
70 44.87
40 25.64
33 21.15
13 8.33
0 0.00
0 0.00
156 100.00%
4  โรงเรียนบ้านดงช้าง 77
0 0.00
8 10.39
35 45.45
34 44.16
0 0.00
0 0.00
77 100.00%
5  โรงเรียนบ้านดอนขาม 63
32 50.79
15 23.81
7 11.11
7 11.11
2 3.17
0 0.00
63 100.00%
6  โรงเรียนบ้านดอนแคน 4
1 25.00
1 25.00
1 25.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
7  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 75
13 17.33
9 12.00
16 21.33
24 32.00
13 17.33
0 0.00
75 100.00%
8  โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 84
21 25.00
23 27.38
10 11.90
15 17.86
15 17.86
0 0.00
84 100.00%
9  โรงเรียนบ้านสว่าง 102
17 16.67
0 0.00
85 83.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 100.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองกุง 61
8 13.11
18 29.51
15 24.59
6 9.84
14 22.95
0 0.00
61 100.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) 110
46 41.82
13 11.82
30 27.27
12 10.91
9 8.18
0 0.00
110 100.00%
12  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 100
12 12.00
19 19.00
27 27.00
28 28.00
14 14.00
0 0.00
100 100.00%
13  โรงเรียนบ้านหินกอง 55
11 20.00
8 14.55
11 20.00
12 21.82
13 23.64
0 0.00
55 100.00%
14  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 50
13 26.00
10 20.00
8 16.00
8 16.00
11 22.00
0 0.00
50 100.00%
15  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 4
0 0.00
2 50.00
1 25.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
4 100.00%
16  โรงเรียนเมืองอารัมย์ 45
34 75.56
1 2.22
5 11.11
4 8.89
1 2.22
0 0.00
45 100.00%
17  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
18  โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 98
76 77.55
0 0.00
16 16.33
5 5.10
0 0.00
1 1.02
97 98.98%
19  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 30
9 30.00
9 30.00
4 13.33
7 23.33
0 0.00
1 3.33
29 96.67%
20  โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 52
6 11.54
10 19.23
20 38.46
6 11.54
3 5.77
7 13.46
45 86.54%
21  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 187
22 11.76
15 8.02
36 19.25
37 19.79
51 27.27
26 13.90
161 86.10%
22  โรงเรียนบ้านโนนตาด 54
15 27.78
9 16.67
2 3.70
10 18.52
8 14.81
10 18.52
44 81.48%
23  โรงเรียนบ้านโพนสูง 70
48 68.57
4 5.71
2 2.86
3 4.29
0 0.00
13 18.57
57 81.43%
24  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 467
41 8.78
49 10.49
74 15.85
90 19.27
98 20.99
115 24.63
352 75.37%
25  โรงเรียนบ้านคำแดง 11
1 9.09
5 45.45
2 18.18
0 0.00
0 0.00
3 27.27
8 72.73%
26  โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 11
2 18.18
1 9.09
3 27.27
1 9.09
1 9.09
3 27.27
8 72.73%
27  โรงเรียนบ้านขมิ้น 9
1 11.11
1 11.11
2 22.22
2 22.22
0 0.00
3 33.33
6 66.67%
28  โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 9
3 33.33
1 11.11
2 22.22
0 0.00
0 0.00
3 33.33
6 66.67%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 122
55 45.08
0 0.00
19 15.57
7 5.74
0 0.00
41 33.61
81 66.39%
30  โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 138
12 8.70
7 5.07
24 17.39
16 11.59
31 22.46
48 34.78
90 65.22%
31  โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 137
13 9.49
3 2.19
27 19.71
16 11.68
30 21.90
48 35.04
89 64.96%
32  โรงเรียนบ้านขามป้อม 41
2 4.88
4 9.76
5 12.20
6 14.63
9 21.95
15 36.59
26 63.41%
33  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 105
24 22.86
18 17.14
14 13.33
7 6.67
1 0.95
41 39.05
64 60.95%
34  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 64
7 10.94
3 4.69
7 10.94
10 15.63
12 18.75
25 39.06
39 60.94%
35  โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 192
65 33.85
19 9.90
18 9.38
3 1.56
10 5.21
77 40.10
115 59.90%
36  โรงเรียนบ้านหนองขาม 57
3 5.26
3 5.26
11 19.30
6 10.53
10 17.54
24 42.11
33 57.89%
37  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 57
8 14.04
4 7.02
2 3.51
12 21.05
6 10.53
25 43.86
32 56.14%
38  โรงเรียนบ้านหนองบัว 134
30 22.39
14 10.45
13 9.70
10 7.46
7 5.22
60 44.78
74 55.22%
39  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 48
21 43.75
0 0.00
5 10.42
0 0.00
0 0.00
22 45.83
26 54.17%
40  โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 74
21 28.38
6 8.11
9 12.16
4 5.41
0 0.00
34 45.95
40 54.05%
41  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 84
10 11.90
22 26.19
10 11.90
0 0.00
3 3.57
39 46.43
45 53.57%
42  โรงเรียนบ้านบัวงาม 19
3 15.79
2 10.53
2 10.53
3 15.79
0 0.00
9 47.37
10 52.63%
43  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 19
6 31.58
1 5.26
3 15.79
0 0.00
0 0.00
9 47.37
10 52.63%
44  โรงเรียนบ้านบัวขาว 71
9 12.68
7 9.86
13 18.31
4 5.63
4 5.63
34 47.89
37 52.11%
45  โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 51
9 17.65
7 13.73
9 17.65
1 1.96
0 0.00
25 49.02
26 50.98%
46  โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 42
5 11.90
3 7.14
6 14.29
5 11.90
2 4.76
21 50.00
21 50.00%
47  โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ 58
5 8.62
7 12.07
8 13.79
5 8.62
4 6.90
29 50.00
29 50.00%
48  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 24
9 37.50
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
49  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 117
9 7.69
13 11.11
19 16.24
4 3.42
13 11.11
59 50.43
58 49.57%
50  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 166
11 6.63
12 7.23
16 9.64
8 4.82
35 21.08
84 50.60
82 49.40%
51  โรงเรียนบ้านม่วง 179
31 17.32
21 11.73
25 13.97
7 3.91
4 2.23
91 50.84
88 49.16%
52  โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 833
55 6.60
44 5.28
76 9.12
23 2.76
211 25.33
424 50.90
409 49.10%
53  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 102
17 16.67
14 13.73
15 14.71
3 2.94
1 0.98
52 50.98
50 49.02%
54  โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 164
10 6.10
12 7.32
26 15.85
13 7.93
18 10.98
85 51.83
79 48.17%
55  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 108
10 9.26
12 11.11
20 18.52
5 4.63
5 4.63
56 51.85
52 48.15%
56  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 63
5 7.94
6 9.52
2 3.17
11 17.46
6 9.52
33 52.38
30 47.62%
57  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 38
3 7.89
0 0.00
8 21.05
0 0.00
7 18.42
20 52.63
18 47.37%
58  โรงเรียนบ้านตังหมอง 55
2 3.64
17 30.91
7 12.73
0 0.00
0 0.00
29 52.73
26 47.27%
59  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 15
3 20.00
2 13.33
1 6.67
1 6.67
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
60  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 15
2 13.33
2 13.33
1 6.67
2 13.33
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
61  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 43
7 16.28
5 11.63
5 11.63
1 2.33
2 4.65
23 53.49
20 46.51%
62  โรงเรียนสามขาพิทยาคม 294
25 8.50
15 5.10
52 17.69
9 3.06
35 11.90
158 53.74
136 46.26%
63  โรงเรียนห้วยหินลาด 70
3 4.29
12 17.14
3 4.29
12 17.14
2 2.86
38 54.29
32 45.71%
64  โรงเรียนบ้านทองหลาง 55
7 12.73
5 9.09
3 5.45
4 7.27
6 10.91
30 54.55
25 45.45%
65  โรงเรียนบ้านป่ายาง 82
3 3.66
3 3.66
11 13.41
6 7.32
14 17.07
45 54.88
37 45.12%
66  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 109
22 20.18
9 8.26
9 8.26
3 2.75
6 5.50
60 55.05
49 44.95%
67  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 561
40 7.13
13 2.32
86 15.33
53 9.45
59 10.52
310 55.26
251 44.74%
68  โรงเรียนยางคำวิทยา 178
7 3.93
6 3.37
36 20.22
3 1.69
27 15.17
99 55.62
79 44.38%
69  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 76
17 22.37
6 7.89
6 7.89
2 2.63
2 2.63
43 56.58
33 43.42%
70  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 86
11 12.79
6 6.98
20 23.26
0 0.00
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
71  โรงเรียนชีโนวาทธำรง 63
8 12.70
5 7.94
11 17.46
3 4.76
0 0.00
36 57.14
27 42.86%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 166
22 13.25
8 4.82
23 13.86
4 2.41
12 7.23
97 58.43
69 41.57%
73  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 224
5 2.23
17 7.59
16 7.14
19 8.48
35 15.63
132 58.93
92 41.07%
74  โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 87
7 8.05
7 8.05
6 6.90
7 8.05
8 9.20
52 59.77
35 40.23%
75  โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 65
10 15.38
3 4.62
7 10.77
3 4.62
3 4.62
39 60.00
26 40.00%
76  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 88
17 19.32
10 11.36
6 6.82
2 2.27
0 0.00
53 60.23
35 39.77%
77  โรงเรียนบ้านโพนงาม 106
8 7.55
11 10.38
20 18.87
3 2.83
0 0.00
64 60.38
42 39.62%
78  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 76
12 15.79
5 6.58
9 11.84
2 2.63
2 2.63
46 60.53
30 39.47%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 207
17 8.21
9 4.35
31 14.98
6 2.90
18 8.70
126 60.87
81 39.13%
80  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 133
7 5.26
5 3.76
15 11.28
1 0.75
24 18.05
81 60.90
52 39.10%
81  โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 121
12 9.92
14 11.57
14 11.57
7 5.79
0 0.00
74 61.16
47 38.84%
82  โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 124
26 20.97
3 2.42
12 9.68
5 4.03
1 0.81
77 62.10
47 37.90%
83  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 132
9 6.82
6 4.55
21 15.91
3 2.27
11 8.33
82 62.12
50 37.88%
84  โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 53
7 13.21
4 7.55
7 13.21
2 3.77
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
85  โรงเรียนบ้านเหนือ 53
6 11.32
7 13.21
6 11.32
1 1.89
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
86  โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 101
23 22.77
1 0.99
13 12.87
1 0.99
0 0.00
63 62.38
38 37.62%
87  โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 109
10 9.17
5 4.59
19 17.43
2 1.83
5 4.59
68 62.39
41 37.61%
88  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 55
9 16.36
2 3.64
8 14.55
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
89  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 69
11 15.94
3 4.35
11 15.94
0 0.00
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
90  โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 58
7 12.07
7 12.07
5 8.62
2 3.45
0 0.00
37 63.79
21 36.21%
91  โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 67
14 20.90
2 2.99
6 8.96
2 2.99
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
92  โรงเรียนบ้านฝาง 67
8 11.94
5 7.46
5 7.46
5 7.46
1 1.49
43 64.18
24 35.82%
93  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 87
2 2.30
6 6.90
9 10.34
6 6.90
8 9.20
56 64.37
31 35.63%
94  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 108
13 12.04
6 5.56
12 11.11
6 5.56
1 0.93
70 64.81
38 35.19%
95  โรงเรียนบ้านพิลา 26
2 7.69
3 11.54
2 7.69
0 0.00
2 7.69
17 65.38
9 34.62%
96  โรงเรียนบ้านภูดิน 61
10 16.39
6 9.84
5 8.20
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
97  โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 85
3 3.53
15 17.65
5 5.88
3 3.53
3 3.53
56 65.88
29 34.12%
98  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 68
16 23.53
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
45 66.18
23 33.82%
99  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 144
15 10.42
7 4.86
18 12.50
3 2.08
5 3.47
96 66.67
48 33.33%
100  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
2 13.33
10 66.67
5 33.33%
101  โรงเรียนบ้านโนนแฮด 33
3 9.09
3 9.09
3 9.09
0 0.00
2 6.06
22 66.67
11 33.33%
102  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 67
4 5.97
4 5.97
14 20.90
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
103  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 80
6 7.50
5 6.25
10 12.50
1 1.25
4 5.00
54 67.50
26 32.50%
104  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 34
5 14.71
0 0.00
4 11.76
0 0.00
2 5.88
23 67.65
11 32.35%
105  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 62
12 19.35
4 6.45
3 4.84
1 1.61
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
106  โรงเรียนบ้านโพนทัน 118
8 6.78
19 16.10
8 6.78
2 1.69
1 0.85
80 67.80
38 32.20%
107  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 25
2 8.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
1 4.00
17 68.00
8 32.00%
108  โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 137
3 2.19
6 4.38
14 10.22
13 9.49
7 5.11
94 68.61
43 31.39%
109  โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 290
43 14.83
12 4.14
33 11.38
3 1.03
0 0.00
199 68.62
91 31.38%
110  โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 99
16 16.16
5 5.05
6 6.06
4 4.04
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
111  โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 93
3 3.23
9 9.68
7 7.53
3 3.23
7 7.53
64 68.82
29 31.18%
112  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 151
25 16.56
13 8.61
1 0.66
8 5.30
0 0.00
104 68.87
47 31.13%
113  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 74
13 17.57
0 0.00
10 13.51
0 0.00
0 0.00
51 68.92
23 31.08%
114  โรงเรียนบ้านคูเมือง 97
8 8.25
3 3.09
15 15.46
4 4.12
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
115  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 26
2 7.69
1 3.85
5 19.23
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
116  โรงเรียนบ้านกุดเขียว 49
5 10.20
0 0.00
10 20.41
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
117  โรงเรียนบ้านหนองบึง 36
4 11.11
1 2.78
1 2.78
4 11.11
1 2.78
25 69.44
11 30.56%
118  โรงเรียนบ้านข่อย 89
7 7.87
6 6.74
11 12.36
1 1.12
2 2.25
62 69.66
27 30.34%
119  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ 43
4 9.30
2 4.65
6 13.95
0 0.00
1 2.33
30 69.77
13 30.23%
120  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 126
10 7.94
12 9.52
0 0.00
7 5.56
9 7.14
88 69.84
38 30.16%
121  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 118
12 10.17
1 0.85
5 4.24
12 10.17
5 4.24
83 70.34
35 29.66%
122  โรงเรียนบ้านมะกอก 129
6 4.65
8 6.20
16 12.40
0 0.00
8 6.20
91 70.54
38 29.46%
123  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย 110
15 13.64
7 6.36
3 2.73
7 6.36
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
124  โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 100
15 15.00
0 0.00
14 14.00
0 0.00
0 0.00
71 71.00
29 29.00%
125  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 121
11 9.09
4 3.31
15 12.40
3 2.48
2 1.65
86 71.07
35 28.93%
126  โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 104
16 15.38
0 0.00
14 13.46
0 0.00
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
127  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 125
16 12.80
4 3.20
14 11.20
2 1.60
0 0.00
89 71.20
36 28.80%
128  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 21
1 4.76
4 19.05
0 0.00
1 4.76
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
129  โรงเรียนบ้านสูงยาง 67
4 5.97
2 2.99
11 16.42
2 2.99
0 0.00
48 71.64
19 28.36%
130  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 110
16 14.55
5 4.55
9 8.18
1 0.91
0 0.00
79 71.82
31 28.18%
131  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 58
10 17.24
0 0.00
5 8.62
0 0.00
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
132  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 91
6 6.59
8 8.79
2 2.20
7 7.69
2 2.20
66 72.53
25 27.47%
133  โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 51
6 11.76
1 1.96
6 11.76
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
134  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 22
3 13.64
1 4.55
0 0.00
2 9.09
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
135  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 100
9 9.00
8 8.00
10 10.00
0 0.00
0 0.00
73 73.00
27 27.00%
136  โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 71
0 0.00
0 0.00
19 26.76
0 0.00
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
137  โรงเรียนบ้านสองชั้น 94
17 18.09
4 4.26
4 4.26
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
138  โรงเรียนบ้านสวนปอ 64
1 1.56
5 7.81
10 15.63
0 0.00
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
139  โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 98
4 4.08
5 5.10
15 15.31
2 2.04
0 0.00
72 73.47
26 26.53%
140  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 83
5 6.02
1 1.20
15 18.07
1 1.20
0 0.00
61 73.49
22 26.51%
141  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 50
8 16.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
142  โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 183
11 6.01
8 4.37
11 6.01
9 4.92
8 4.37
136 74.32
47 25.68%
143  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 145
14 9.66
10 6.90
8 5.52
5 3.45
0 0.00
108 74.48
37 25.52%
144  โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 32
5 15.63
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
145  โรงเรียนบ้านศาลา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
146  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 48
2 4.17
0 0.00
10 20.83
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
147  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 169
17 10.06
12 7.10
13 7.69
0 0.00
0 0.00
127 75.15
42 24.85%
148  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 81
0 0.00
9 11.11
11 13.58
0 0.00
0 0.00
61 75.31
20 24.69%
149  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา 134
2 1.49
3 2.24
15 11.19
12 8.96
1 0.75
101 75.37
33 24.63%
150  โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 86
7 8.14
6 6.98
6 6.98
2 2.33
0 0.00
65 75.58
21 24.42%
151  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 70
7 10.00
2 2.86
8 11.43
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
152  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 66
8 12.12
5 7.58
2 3.03
1 1.52
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
153  โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 29
4 13.79
0 0.00
1 3.45
0 0.00
2 6.90
22 75.86
7 24.14%
154  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 80
6 7.50
1 1.25
12 15.00
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
155  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 951
37 3.89
30 3.15
86 9.04
41 4.31
30 3.15
727 76.45
224 23.55%
156  โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 137
16 11.68
2 1.46
14 10.22
0 0.00
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
157  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 129
12 9.30
10 7.75
2 1.55
6 4.65
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
158  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 942
0 0.00
0 0.00
93 9.87
0 0.00
125 13.27
724 76.86
218 23.14%
159  โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 39
3 7.69
2 5.13
0 0.00
4 10.26
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
160  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 26
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
161  โรงเรียนบ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 63
0 0.00
0 0.00
7 11.11
7 11.11
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
162  โรงเรียนบ้านดงเย็น 91
3 3.30
5 5.49
12 13.19
0 0.00
0 0.00
71 78.02
20 21.98%
163  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 123
19 15.45
0 0.00
7 5.69
0 0.00
1 0.81
96 78.05
27 21.95%
164  โรงเรียนจตุคามวิทยา 93
10 10.75
4 4.30
6 6.45
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
165  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 89
7 7.87
1 1.12
11 12.36
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
166  โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 61
0 0.00
1 1.64
5 8.20
1 1.64
6 9.84
48 78.69
13 21.31%
167  โรงเรียนสาวแหวิทยา 144
7 4.86
4 2.78
14 9.72
4 2.78
1 0.69
114 79.17
30 20.83%
168  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 107
3 2.80
6 5.61
7 6.54
6 5.61
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
169  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
4 8.89
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
170  โรงเรียนบ้านแจ้ง 85
3 3.53
2 2.35
12 14.12
0 0.00
0 0.00
68 80.00
17 20.00%
171  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 81
2 2.47
0 0.00
14 17.28
0 0.00
0 0.00
65 80.25
16 19.75%
172  โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 132
7 5.30
3 2.27
5 3.79
5 3.79
6 4.55
106 80.30
26 19.70%
173  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 129
7 5.43
10 7.75
2 1.55
5 3.88
1 0.78
104 80.62
25 19.38%
174  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 88
12 13.64
5 5.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
175  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 68
2 2.94
2 2.94
4 5.88
3 4.41
2 2.94
55 80.88
13 19.12%
176  โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 195
4 2.05
2 1.03
30 15.38
1 0.51
0 0.00
158 81.03
37 18.97%
177  โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 74
4 5.41
5 6.76
5 6.76
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
178  โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 69
2 2.90
1 1.45
10 14.49
0 0.00
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
179  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 91
4 4.40
4 4.40
9 9.89
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
180  โรงเรียนประสิทธาราม 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 18.52
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
181  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 38
3 7.89
0 0.00
4 10.53
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
182  โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 38
0 0.00
3 7.89
3 7.89
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
183  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 131
6 4.58
8 6.11
9 6.87
1 0.76
0 0.00
107 81.68
24 18.32%
184  โรงเรียนบ้านจานใต้ 72
3 4.17
1 1.39
7 9.72
2 2.78
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
185  โรงเรียนบ้านแสนสี 139
10 7.19
4 2.88
7 5.04
4 2.88
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
186  โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 191
2 1.05
5 2.62
27 14.14
0 0.00
0 0.00
157 82.20
34 17.80%
187  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 17
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
188  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 51
6 11.76
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
189  โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 34
2 5.88
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
190  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 69
7 10.14
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
191  โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 69
12 17.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
192  โรงเรียนบ้านสำราญ 88
8 9.09
2 2.27
3 3.41
2 2.27
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
193  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 129
6 4.65
4 3.10
12 9.30
0 0.00
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
194  โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) 53
3 5.66
1 1.89
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
195  โรงเรียนบ้านดงบัง 71
7 9.86
5 7.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
196  โรงเรียนบ้านชาติ 60
5 8.33
1 1.67
2 3.33
1 1.67
1 1.67
50 83.33
10 16.67%
197  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1093
60 5.49
2 0.18
104 9.52
7 0.64
9 0.82
911 83.35
182 16.65%
198  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 91
9 9.89
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
199  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 104
3 2.88
3 2.88
10 9.62
1 0.96
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
200  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 141
4 2.84
6 4.26
4 2.84
6 4.26
3 2.13
118 83.69
23 16.31%
201  โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 87
9 10.34
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
202  โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 94
7 7.45
3 3.19
5 5.32
0 0.00
0 0.00
79 84.04
15 15.96%
203  โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 89
6 6.74
5 5.62
0 0.00
3 3.37
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
204  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 223
12 5.38
17 7.62
6 2.69
0 0.00
0 0.00
188 84.30
35 15.70%
205  โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 115
0 0.00
7 6.09
11 9.57
0 0.00
0 0.00
97 84.35
18 15.65%
206  โรงเรียนบ้านหนองจาน 96
0 0.00
11 11.46
4 4.17
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
207  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
208  โรงเรียนบ้านแดง 84
2 2.38
3 3.57
5 5.95
2 2.38
1 1.19
71 84.52
13 15.48%
209  โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
210  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 52
0 0.00
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
211  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 173
13 7.51
2 1.16
11 6.36
0 0.00
0 0.00
147 84.97
26 15.03%
212  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 238
7 2.94
4 1.68
22 9.24
2 0.84
0 0.00
203 85.29
35 14.71%
213  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 131
4 3.05
0 0.00
11 8.40
0 0.00
4 3.05
112 85.50
19 14.50%
214  โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 91
5 5.49
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
215  โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
216  โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 210
17 8.10
8 3.81
5 2.38
0 0.00
0 0.00
180 85.71
30 14.29%
217  โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 176
6 3.41
5 2.84
14 7.95
0 0.00
0 0.00
151 85.80
25 14.20%
218  โรงเรียนบ้านสระบัว 120
11 9.17
6 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
219  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 178
12 6.74
13 7.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
153 85.96
25 14.04%
220  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 44
0 0.00
4 9.09
2 4.55
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
221  โรงเรียนบ้านโพนหิน 103
5 4.85
0 0.00
3 2.91
6 5.83
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
222  โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 148
5 3.38
0 0.00
15 10.14
0 0.00
0 0.00
128 86.49
20 13.51%
223  โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 134
6 4.48
3 2.24
8 5.97
1 0.75
0 0.00
116 86.57
18 13.43%
224  โรงเรียนบ้านดู่ 97
0 0.00
1 1.03
5 5.15
1 1.03
6 6.19
84 86.60
13 13.40%
225  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 92
7 7.61
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
226  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 69
6 8.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 4.35
60 86.96
9 13.04%
227  โรงเรียนบ้านโหรา 69
6 8.70
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
228  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 85
4 4.71
0 0.00
7 8.24
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
229  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 125
7 5.60
4 3.20
3 2.40
2 1.60
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
230  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 47
3 6.38
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
231  โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 47
2 4.26
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
232  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 55
7 12.73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
233  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 40
5 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
234  โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 89
4 4.49
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
78 87.64
11 12.36%
235  โรงเรียนดอนเสาโฮง 62
2 3.23
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
236  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 161
6 3.73
5 3.11
6 3.73
1 0.62
0 0.00
143 88.82
18 11.18%
237  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 63
0 0.00
3 4.76
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
238  โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 73
3 4.11
2 2.74
2 2.74
1 1.37
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
239  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 64
2 3.13
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
240  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 92
3 3.26
1 1.09
5 5.43
1 1.09
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
241  โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 65
2 3.08
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
242  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 67
2 2.99
1 1.49
1 1.49
3 4.48
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
243  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 110
5 4.55
6 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
244  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 50
2 4.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
245  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 101
4 3.96
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
246  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 63
3 4.76
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
247  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
3 4.76
57 90.48
6 9.52%
248  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 74
2 2.70
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
249  โรงเรียนบ้านหัวดง 96
4 4.17
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
250  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 118
5 4.24
0 0.00
6 5.08
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
251  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 129
7 5.43
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
252  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 54
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
253  โรงเรียนบ้านสำโรง 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
254  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 66
2 3.03
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
255  โรงเรียนบ้านโพนยานาง 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09%
256  โรงเรียนดงเกลือวิทยา 67
4 5.97
1 1.49
1 1.49
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
257  โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 158
2 1.27
3 1.90
9 5.70
0 0.00
0 0.00
144 91.14
14 8.86%
258  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
259  โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
260  โรงเรียนบ้านหนองไศล 107
0 0.00
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
261  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 108
3 2.78
0 0.00
4 3.70
0 0.00
2 1.85
99 91.67
9 8.33%
262  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 111
5 4.50
0 0.00
3 2.70
1 0.90
0 0.00
102 91.89
9 8.11%
263  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
264  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 89
1 1.12
0 0.00
5 5.62
1 1.12
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
265  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 77
4 5.19
2 2.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 92.21
6 7.79%
266  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 142
3 2.11
2 1.41
6 4.23
0 0.00
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
267  โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี) 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
268  โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
269  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
270  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 209
4 1.91
0 0.00
8 3.83
0 0.00
4 1.91
193 92.34
16 7.66%
271  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 119
0 0.00
3 2.52
3 2.52
0 0.00
2 1.68
111 93.28
8 6.72%
272  โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 76
2 2.63
0 0.00
2 2.63
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
273  โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 92
3 3.26
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
274  โรงเรียนบ้านโพนดวน 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
275  โรงเรียนเมืองจำปาขัน 190
4 2.11
2 1.05
4 2.11
2 1.05
0 0.00
178 93.68
12 6.32%
276  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
277  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 106
2 1.89
1 0.94
2 1.89
1 0.94
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
278  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 54
0 0.00
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
279  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 132
5 3.79
1 0.76
1 0.76
0 0.00
0 0.00
125 94.70
7 5.30%
280  โรงเรียนบ้านแขม 97
3 3.09
1 1.03
1 1.03
0 0.00
0 0.00
92 94.85
5 5.15%
281  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
282  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
283  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 125
1 0.80
1 0.80
3 2.40
1 0.80
0 0.00
119 95.20
6 4.80%
284  โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
285  โรงเรียนบ้านปลาค้าว 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
286  โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 71
0 0.00
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
287  โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 73
3 4.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
288  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 123
0 0.00
0 0.00
3 2.44
2 1.63
0 0.00
118 95.93
5 4.07%
289  โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 274
6 2.19
0 0.00
5 1.82
0 0.00
0 0.00
263 95.99
11 4.01%
290  โรงเรียนบ้านไทรทอง 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
291  โรงเรียนบ้านตลาดไชย 60
1 1.67
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
292  โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
293  โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 64
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
294  โรงเรียนบ้านคูดินทราย 111
0 0.00
0 0.00
3 2.70
0 0.00
0 0.00
108 97.30
3 2.70%
295  โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 37
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
296  โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 494
6 1.21
3 0.61
2 0.40
1 0.20
0 0.00
482 97.57
12 2.43%
297  โรงเรียนเมืองโพนทราย 187
1 0.53
0 0.00
3 1.60
0 0.00
0 0.00
183 97.86
4 2.14%
298  โรงเรียนบ้านเป้า 56
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
299  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 177
0 0.00
0 0.00
3 1.69
0 0.00
0 0.00
174 98.31
3 1.69%
300  โรงเรียนบ้านนา 126
0 0.00
0 0.00
2 1.59
0 0.00
0 0.00
124 98.41
2 1.59%
301  โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.02
97 98.98
1 1.02%
302  โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
303  โรงเรียนบ้านขัดเค้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
304  โรงเรียนบ้านคำพระ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
305  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
306  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
307  โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
308  โรงเรียนบ้านดงมัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
309  โรงเรียนบ้านดอนคำ 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
310  โรงเรียนบ้านนาแค 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
311  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
312  โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
313  โรงเรียนบ้านภูงา 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
314  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 100.00
0 0.00%
315  โรงเรียนบ้านยางเลิง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
316  โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
317  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
318  โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
319  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
320  โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
321  โรงเรียนบ้านหมอตา 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
322  โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
323  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 114
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 100.00
0 0.00%
324  โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
325  โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
326  โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
327  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
328  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
329  โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
330  โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
331  โรงเรียนหนองขามวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  32,517 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,680 8.24
เตี้ย  1,484 4.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,957 9.09
ผอมและเตี้ย  1,010 3.11
อ้วนและเตี้ย  1,265 3.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,121 71.10
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,396 คน


28.90%


Powered By www.thaieducation.net