ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 331 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดงบัง 69
19 27.54
50 72.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแขม 98
22 22.45
22 22.45
26 26.53
14 14.29
14 14.29
0 0.00
98 100.00%
3  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 187
22 11.76
15 8.02
36 19.25
37 19.79
51 27.27
26 13.90
161 86.10%
5  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 58
10 17.24
16 27.59
10 17.24
3 5.17
9 15.52
10 17.24
48 82.76%
6  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
17 70.83
0 0.00
5 20.83
19 79.17%
7  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 467
41 8.78
49 10.49
74 15.85
90 19.27
98 20.99
115 24.63
352 75.37%
8  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 50
22 44.00
2 4.00
4 8.00
8 16.00
1 2.00
13 26.00
37 74.00%
9  โรงเรียนบ้านโพนสูง 67
43 64.18
2 2.99
4 5.97
0 0.00
0 0.00
18 26.87
49 73.13%
10  โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 11
2 18.18
1 9.09
3 27.27
1 9.09
1 9.09
3 27.27
8 72.73%
11  โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 7
2 28.57
1 14.29
1 14.29
1 14.29
0 0.00
2 28.57
5 71.43%
12  โรงเรียนหนองขามวิทยา 142
18 12.68
17 11.97
27 19.01
11 7.75
27 19.01
42 29.58
100 70.42%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 122
55 45.08
0 0.00
19 15.57
7 5.74
0 0.00
41 33.61
81 66.39%
14  โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 192
65 33.85
19 9.90
18 9.38
13 6.77
10 5.21
67 34.90
125 65.10%
15  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 73
39 53.42
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
26 35.62
47 64.38%
16  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 136
14 10.29
16 11.76
31 22.79
16 11.76
9 6.62
50 36.76
86 63.24%
17  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 26
4 15.38
4 15.38
3 11.54
2 7.69
3 11.54
10 38.46
16 61.54%
18  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 105
10 9.52
13 12.38
20 19.05
6 5.71
12 11.43
44 41.90
61 58.10%
19  โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 50
9 18.00
16 32.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
21 42.00
29 58.00%
20  โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 75
22 29.33
6 8.00
10 13.33
5 6.67
0 0.00
32 42.67
43 57.33%
21  โรงเรียนบ้านฝาง 67
5 7.46
9 13.43
8 11.94
4 5.97
12 17.91
29 43.28
38 56.72%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัว 134
30 22.39
14 10.45
13 9.70
10 7.46
7 5.22
60 44.78
74 55.22%
23  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 108
33 30.56
6 5.56
10 9.26
7 6.48
3 2.78
49 45.37
59 54.63%
24  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 569
80 14.06
32 5.62
86 15.11
69 12.13
43 7.56
259 45.52
310 54.48%
25  โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 101
9 8.91
6 5.94
12 11.88
13 12.87
15 14.85
46 45.54
55 54.46%
26  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 48
8 16.67
9 18.75
4 8.33
5 10.42
0 0.00
22 45.83
26 54.17%
27  โรงเรียนบ้านโพนหิน 118
0 0.00
0 0.00
8 6.78
55 46.61
0 0.00
55 46.61
63 53.39%
28  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 52
5 9.62
3 5.77
7 13.46
5 9.62
7 13.46
25 48.08
27 51.92%
29  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 111
15 13.51
10 9.01
19 17.12
6 5.41
7 6.31
54 48.65
57 51.35%
30  โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 51
17 33.33
0 0.00
9 17.65
0 0.00
0 0.00
25 49.02
26 50.98%
31  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 63
5 7.94
6 9.52
2 3.17
11 17.46
8 12.70
31 49.21
32 50.79%
32  โรงเรียนบ้านบัวขาว 71
6 8.45
6 8.45
13 18.31
5 7.04
6 8.45
35 49.30
36 50.70%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 177
22 12.43
12 6.78
24 13.56
14 7.91
17 9.60
88 49.72
89 50.28%
34  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 14
2 14.29
2 14.29
1 7.14
2 14.29
0 0.00
7 50.00
7 50.00%
35  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 25.00
2 25.00
4 50.00
4 50.00%
36  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 167
11 6.59
12 7.19
16 9.58
8 4.79
35 20.96
85 50.90
82 49.10%
37  โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 833
55 6.60
44 5.28
76 9.12
23 2.76
211 25.33
424 50.90
409 49.10%
38  โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 78
15 19.23
15 19.23
0 0.00
8 10.26
0 0.00
40 51.28
38 48.72%
39  โรงเรียนชีโนวาทธำรง 66
8 12.12
6 9.09
9 13.64
5 7.58
4 6.06
34 51.52
32 48.48%
40  โรงเรียนบ้านเหนือ 55
6 10.91
6 10.91
6 10.91
2 3.64
6 10.91
29 52.73
26 47.27%
41  โรงเรียนบ้านข่อย 89
11 12.36
6 6.74
15 16.85
5 5.62
5 5.62
47 52.81
42 47.19%
42  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 15
2 13.33
1 6.67
2 13.33
1 6.67
1 6.67
8 53.33
7 46.67%
43  โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 133
8 6.02
12 9.02
5 3.76
20 15.04
17 12.78
71 53.38
62 46.62%
44  โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 93
3 3.23
4 4.30
12 12.90
7 7.53
16 17.20
51 54.84
42 45.16%
45  โรงเรียนบ้านป่ายาง 82
3 3.66
3 3.66
11 13.41
6 7.32
14 17.07
45 54.88
37 45.12%
46  โรงเรียนบ้านขมิ้น 9
1 11.11
1 11.11
2 22.22
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
47  โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 121
14 11.57
16 13.22
16 13.22
7 5.79
0 0.00
68 56.20
53 43.80%
48  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 85
8 9.41
5 5.88
3 3.53
13 15.29
8 9.41
48 56.47
37 43.53%
49  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 99
13 13.13
9 9.09
11 11.11
6 6.06
4 4.04
56 56.57
43 43.43%
50  โรงเรียนสามขาพิทยาคม 295
26 8.81
13 4.41
23 7.80
39 13.22
26 8.81
168 56.95
127 43.05%
51  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 86
11 12.79
6 6.98
20 23.26
0 0.00
0 0.00
49 56.98
37 43.02%
52  โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 212
12 5.66
5 2.36
26 12.26
17 8.02
31 14.62
121 57.08
91 42.92%
53  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 26
4 15.38
0 0.00
7 26.92
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
54  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 93
16 17.20
11 11.83
2 2.15
7 7.53
3 3.23
54 58.06
39 41.94%
55  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 166
22 13.25
8 4.82
23 13.86
4 2.41
12 7.23
97 58.43
69 41.57%
56  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 78
20 25.64
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
46 58.97
32 41.03%
57  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 61
3 4.92
3 4.92
10 16.39
3 4.92
6 9.84
36 59.02
25 40.98%
58  โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 96
11 11.46
5 5.21
17 17.71
3 3.13
3 3.13
57 59.38
39 40.63%
59  โรงเรียนบ้านขามป้อม 42
3 7.14
3 7.14
5 11.90
3 7.14
3 7.14
25 59.52
17 40.48%
60  โรงเรียนเมืองอารัมย์ 42
3 7.14
1 2.38
4 9.52
9 21.43
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
61  โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 55
9 16.36
4 7.27
5 9.09
1 1.82
3 5.45
33 60.00
22 40.00%
62  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 48
7 14.58
6 12.50
3 6.25
3 6.25
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
63  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 184
19 10.33
18 9.78
22 11.96
9 4.89
3 1.63
113 61.41
71 38.59%
64  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 26
10 38.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
65  โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 68
4 5.88
2 2.94
20 29.41
0 0.00
0 0.00
42 61.76
26 38.24%
66  โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 124
26 20.97
3 2.42
12 9.68
5 4.03
1 0.81
77 62.10
47 37.90%
67  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 172
17 9.88
21 12.21
12 6.98
15 8.72
0 0.00
107 62.21
65 37.79%
68  โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 109
10 9.17
5 4.59
19 17.43
2 1.83
5 4.59
68 62.39
41 37.61%
69  โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 89
12 13.48
2 2.25
15 16.85
3 3.37
1 1.12
56 62.92
33 37.08%
70  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 55
9 16.36
2 3.64
8 14.55
1 1.82
0 0.00
35 63.64
20 36.36%
71  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 69
11 15.94
3 4.35
11 15.94
0 0.00
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
72  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 72
7 9.72
8 11.11
4 5.56
7 9.72
0 0.00
46 63.89
26 36.11%
73  โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 294
24 8.16
14 4.76
42 14.29
10 3.40
16 5.44
188 63.95
106 36.05%
74  โรงเรียนบ้านหนองขาม 56
10 17.86
4 7.14
6 10.71
0 0.00
0 0.00
36 64.29
20 35.71%
75  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 74
15 20.27
1 1.35
10 13.51
0 0.00
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
76  โรงเรียนบ้านสูงยาง 66
8 12.12
4 6.06
11 16.67
0 0.00
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
77  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 126
8 6.35
10 7.94
11 8.73
10 7.94
4 3.17
83 65.87
43 34.13%
78  โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 85
3 3.53
15 17.65
5 5.88
3 3.53
3 3.53
56 65.88
29 34.12%
79  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 98
8 8.16
4 4.08
10 10.20
10 10.20
1 1.02
65 66.33
33 33.67%
80  โรงเรียนบ้านตังหมอง 54
3 5.56
6 11.11
6 11.11
2 3.70
1 1.85
36 66.67
18 33.33%
81  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
2 13.33
10 66.67
5 33.33%
82  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 67
4 5.97
4 5.97
14 20.90
0 0.00
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
83  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 973
0 0.00
0 0.00
129 13.26
1 0.10
189 19.42
654 67.21
319 32.79%
84  โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 34
1 2.94
3 8.82
6 17.65
1 2.94
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
85  โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 65
7 10.77
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
86  โรงเรียนบ้านภูดิน 62
5 8.06
2 3.23
11 17.74
2 3.23
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
87  โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 103
18 17.48
1 0.97
13 12.62
1 0.97
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
88  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 25
2 8.00
1 4.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
89  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 22
2 9.09
1 4.55
3 13.64
1 4.55
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
90  โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 137
13 9.49
2 1.46
26 18.98
1 0.73
1 0.73
94 68.61
43 31.39%
91  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 129
14 10.85
12 9.30
4 3.10
10 7.75
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
92  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 93
10 10.75
5 5.38
7 7.53
4 4.30
2 2.15
65 69.89
28 30.11%
93  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา 130
8 6.15
3 2.31
15 11.54
12 9.23
1 0.77
91 70.00
39 30.00%
94  โรงเรียนบ้านกุดเขียว 50
6 12.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
35 70.00
15 30.00%
95  โรงเรียนบ้านคูเมือง 97
8 8.25
3 3.09
14 14.43
4 4.12
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
96  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 81
0 0.00
11 13.58
11 13.58
2 2.47
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
97  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย 110
15 13.64
7 6.36
3 2.73
7 6.36
0 0.00
78 70.91
32 29.09%
98  โรงเรียนบ้านดอนขาม 62
6 9.68
7 11.29
5 8.06
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
99  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 963
51 5.30
42 4.36
110 11.42
44 4.57
32 3.32
684 71.03
279 28.97%
100  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 118
6 5.08
4 3.39
5 4.24
9 7.63
10 8.47
84 71.19
34 28.81%
101  โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 73
1 1.37
1 1.37
19 26.03
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
102  โรงเรียนบ้านดงช้าง 77
2 2.60
5 6.49
7 9.09
8 10.39
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
103  โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 167
13 7.78
10 5.99
16 9.58
7 4.19
1 0.60
120 71.86
47 28.14%
104  โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 93
4 4.30
5 5.38
14 15.05
3 3.23
0 0.00
67 72.04
26 27.96%
105  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 98
9 9.18
8 8.16
10 10.20
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
106  โรงเรียนดงเกลือวิทยา 66
3 4.55
4 6.06
11 16.67
0 0.00
0 0.00
48 72.73
18 27.27%
107  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 88
7 7.95
5 5.68
12 13.64
0 0.00
0 0.00
64 72.73
24 27.27%
108  โรงเรียนบ้านสำราญ 85
9 10.59
5 5.88
4 4.71
5 5.88
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
109  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 366
36 9.84
12 3.28
46 12.57
3 0.82
1 0.27
268 73.22
98 26.78%
110  โรงเรียนบ้านสวนปอ 64
1 1.56
5 7.81
10 15.63
0 0.00
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
111  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 208
27 12.98
15 7.21
12 5.77
1 0.48
0 0.00
153 73.56
55 26.44%
112  โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 88
7 7.95
1 1.14
5 5.68
9 10.23
1 1.14
65 73.86
23 26.14%
113  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 154
25 16.23
0 0.00
15 9.74
0 0.00
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
114  โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 85
5 5.88
3 3.53
8 9.41
3 3.53
3 3.53
63 74.12
22 25.88%
115  โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 183
11 6.01
8 4.37
11 6.01
9 4.92
8 4.37
136 74.32
47 25.68%
116  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 145
14 9.66
10 6.90
8 5.52
5 3.45
0 0.00
108 74.48
37 25.52%
117  โรงเรียนบ้านชาติ 59
8 13.56
1 1.69
5 8.47
1 1.69
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
118  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 79
7 8.86
5 6.33
2 2.53
4 5.06
2 2.53
59 74.68
20 25.32%
119  โรงเรียนบ้านศาลา 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
120  โรงเรียนบ้านสว่าง 100
9 9.00
7 7.00
9 9.00
0 0.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 24
3 12.50
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
122  โรงเรียนบ้านไทรทอง 28
3 10.71
1 3.57
2 7.14
0 0.00
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
123  โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 42
5 11.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 11.90
32 76.19
10 23.81%
124  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 34
5 14.71
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
125  โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 64
4 6.25
1 1.56
10 15.63
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
126  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 64
3 4.69
5 7.81
7 10.94
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
127  โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 30
4 13.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
2 6.67
23 76.67
7 23.33%
128  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 220
4 1.82
11 5.00
15 6.82
13 5.91
8 3.64
169 76.82
51 23.18%
129  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 91
2 2.20
8 8.79
7 7.69
4 4.40
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
130  โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 83
16 19.28
2 2.41
0 0.00
0 0.00
1 1.20
64 77.11
19 22.89%
131  โรงเรียนบ้านดู่ 97
11 11.34
1 1.03
3 3.09
6 6.19
1 1.03
75 77.32
22 22.68%
132  โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 53
3 5.66
0 0.00
6 11.32
3 5.66
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
133  โรงเรียนบ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 62
8 12.90
3 4.84
2 3.23
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
134  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 62
8 12.90
3 4.84
2 3.23
1 1.61
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
135  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 107
4 3.74
6 5.61
8 7.48
6 5.61
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
136  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 76
10 13.16
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
137  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 90
7 7.78
1 1.11
9 10.00
3 3.33
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
138  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 50
3 6.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
139  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 123
19 15.45
0 0.00
7 5.69
0 0.00
1 0.81
96 78.05
27 21.95%
140  โรงเรียนจตุคามวิทยา 93
10 10.75
4 4.30
6 6.45
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
141  โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 93
10 10.75
4 4.30
5 5.38
1 1.08
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
142  โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 70
10 14.29
5 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
143  โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 61
0 0.00
1 1.64
5 8.20
1 1.64
6 9.84
48 78.69
13 21.31%
144  โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 94
13 13.83
4 4.26
2 2.13
1 1.06
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
145  โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 33
4 12.12
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
146  โรงเรียนบ้านหนองกุง 76
9 11.84
3 3.95
4 5.26
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
147  โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 86
8 9.30
4 4.65
4 4.65
2 2.33
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
148  โรงเรียนสาวแหวิทยา 144
8 5.56
4 2.78
13 9.03
4 2.78
1 0.69
114 79.17
30 20.83%
149  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 149
16 10.74
7 4.70
8 5.37
0 0.00
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
150  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 222
16 7.21
8 3.60
16 7.21
5 2.25
0 0.00
177 79.73
45 20.27%
151  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
4 8.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
152  โรงเรียนบ้านจานใต้ 71
5 7.04
0 0.00
6 8.45
3 4.23
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
153  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 129
7 5.43
10 7.75
2 1.55
5 3.88
1 0.78
104 80.62
25 19.38%
154  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 88
12 13.64
5 5.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
155  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 114
2 1.75
0 0.00
20 17.54
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
156  โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 26
1 3.85
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
157  โรงเรียนบ้านสระบัว 120
8 6.67
0 0.00
15 12.50
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
158  โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) 112
7 6.25
2 1.79
6 5.36
4 3.57
2 1.79
91 81.25
21 18.75%
159  โรงเรียนบ้านดงเย็น 91
3 3.30
4 4.40
8 8.79
1 1.10
1 1.10
74 81.32
17 18.68%
160  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 124
11 8.87
4 3.23
8 6.45
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
161  โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 38
0 0.00
3 7.89
3 7.89
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
162  โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 77
8 10.39
0 0.00
0 0.00
6 7.79
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
163  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
164  โรงเรียนบ้านแสนสี 139
10 7.19
4 2.88
7 5.04
4 2.88
0 0.00
114 82.01
25 17.99%
165  โรงเรียนเมืองโพนทราย 206
14 6.80
4 1.94
10 4.85
6 2.91
3 1.46
169 82.04
37 17.96%
166  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 28
1 3.57
0 0.00
2 7.14
2 7.14
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
167  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 17
2 11.76
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
168  โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 176
8 4.55
4 2.27
18 10.23
1 0.57
0 0.00
145 82.39
31 17.61%
169  โรงเรียนบ้านสองชั้น 97
12 12.37
5 5.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
170  โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 86
4 4.65
4 4.65
7 8.14
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
171  โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 132
7 5.30
3 2.27
12 9.09
1 0.76
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
172  โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 46
2 4.35
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
173  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 46
4 8.70
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
174  โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 105
4 3.81
3 2.86
11 10.48
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
175  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 111
5 4.50
0 0.00
13 11.71
1 0.90
0 0.00
92 82.88
19 17.12%
176  โรงเรียนบ้านหนองจาน 94
8 8.51
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
177  โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 53
3 5.66
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
178  โรงเรียนบ้านแดง 84
4 4.76
3 3.57
5 5.95
1 1.19
1 1.19
70 83.33
14 16.67%
179  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 54
6 11.11
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
180  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1093
60 5.49
2 0.18
104 9.52
7 0.64
9 0.82
911 83.35
182 16.65%
181  โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 133
16 12.03
3 2.26
3 2.26
0 0.00
0 0.00
111 83.46
22 16.54%
182  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 141
4 2.84
6 4.26
4 2.84
6 4.26
3 2.13
118 83.69
23 16.31%
183  โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 16.28
36 83.72
7 16.28%
184  โรงเรียนบ้านโพนงาม 105
5 4.76
2 1.90
10 9.52
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
185  โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 194
19 9.79
0 0.00
12 6.19
0 0.00
0 0.00
163 84.02
31 15.98%
186  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 44
0 0.00
4 9.09
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
187  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 120
2 1.67
5 4.17
9 7.50
3 2.50
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
188  โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 89
6 6.74
5 5.62
0 0.00
3 3.37
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
189  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 121
19 15.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
190  โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 134
6 4.48
5 3.73
9 6.72
1 0.75
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
191  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 130
5 3.85
3 2.31
9 6.92
0 0.00
3 2.31
110 84.62
20 15.38%
192  โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ 59
4 6.78
1 1.69
3 5.08
1 1.69
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
193  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 105
10 9.52
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
194  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 66
3 4.55
3 4.55
4 6.06
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
195  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 66
0 0.00
0 0.00
8 12.12
2 3.03
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
196  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 114
5 4.39
1 0.88
10 8.77
0 0.00
1 0.88
97 85.09
17 14.91%
197  โรงเรียนบ้านพิลา 27
0 0.00
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81%
198  โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 217
20 9.22
6 2.76
6 2.76
0 0.00
0 0.00
185 85.25
32 14.75%
199  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 102
0 0.00
5 4.90
10 9.80
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
200  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 102
6 5.88
0 0.00
9 8.82
0 0.00
0 0.00
87 85.29
15 14.71%
201  โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 55
4 7.27
1 1.82
0 0.00
3 5.45
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
202  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
203  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 84
2 2.38
2 2.38
8 9.52
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
204  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 120
5 4.17
5 4.17
6 5.00
1 0.83
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
205  โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 115
9 7.83
0 0.00
7 6.09
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
206  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 159
6 3.77
8 5.03
7 4.40
1 0.63
0 0.00
137 86.16
22 13.84%
207  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 66
2 3.03
2 3.03
3 4.55
1 1.52
1 1.52
57 86.36
9 13.64%
208  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 45
1 2.22
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
209  โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 90
6 6.67
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
210  โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
211  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 241
7 2.90
4 1.66
20 8.30
1 0.41
0 0.00
209 86.72
32 13.28%
212  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 131
7 5.34
5 3.82
4 3.05
1 0.76
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
213  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 54
1 1.85
1 1.85
3 5.56
0 0.00
2 3.70
47 87.04
7 12.96%
214  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 12.90
27 87.10
4 12.90%
215  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 125
7 5.60
4 3.20
3 2.40
2 1.60
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
216  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 40
5 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
217  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 81
4 4.94
0 0.00
6 7.41
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
218  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 49
0 0.00
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
219  โรงเรียนบ้านโนนแฮด 33
2 6.06
1 3.03
0 0.00
0 0.00
1 3.03
29 87.88
4 12.12%
220  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 58
2 3.45
1 1.72
4 6.90
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
221  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 209
4 1.91
6 2.87
8 3.83
3 1.44
4 1.91
184 88.04
25 11.96%
222  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 5.56
8 6.35
111 88.10
15 11.90%
223  โรงเรียนบ้านดงมัน 69
3 4.35
1 1.45
3 4.35
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
224  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 70
4 5.71
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
225  โรงเรียนดอนเสาโฮง 62
2 3.23
0 0.00
0 0.00
5 8.06
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
226  โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 98
4 4.08
0 0.00
4 4.08
1 1.02
2 2.04
87 88.78
11 11.22%
227  โรงเรียนบ้านหนองบึง 36
-1 -2.78
3 8.33
1 2.78
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
228  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 45
0 0.00
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
229  โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 18
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
230  โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 145
0 0.00
5 3.45
7 4.83
4 2.76
0 0.00
129 88.97
16 11.03%
231  โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 73
1 1.37
1 1.37
6 8.22
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
232  โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
233  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 64
2 3.13
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
234  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 64
3 4.69
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
235  โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 65
2 3.08
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
236  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 94
3 3.19
1 1.06
5 5.32
1 1.06
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
237  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 104
4 3.85
1 0.96
6 5.77
0 0.00
0 0.00
93 89.42
11 10.58%
238  โรงเรียนบ้านบัวงาม 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
239  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
240  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 77
3 3.90
2 2.60
3 3.90
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
241  โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
242  โรงเรียนบ้านตลาดไชย 60
1 1.67
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
243  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 110
5 4.55
6 5.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 90.00
11 10.00%
244  โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 92
3 3.26
2 2.17
3 3.26
1 1.09
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
245  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 41
4 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
246  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 63
3 4.76
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
247  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 63
0 0.00
0 0.00
3 4.76
0 0.00
3 4.76
57 90.48
6 9.52%
248  โรงเรียนบ้านหัวดง 96
4 4.17
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
249  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 107
1 0.93
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
97 90.65
10 9.35%
250  โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 75
0 0.00
1 1.33
5 6.67
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
251  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 129
7 5.43
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
252  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
253  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 88
1 1.14
0 0.00
6 6.82
1 1.14
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
254  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 77
0 0.00
4 5.19
3 3.90
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
255  โรงเรียนยางคำวิทยา 176
4 2.27
5 2.84
6 3.41
0 0.00
1 0.57
160 90.91
16 9.09%
256  โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 45
3 6.67
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
257  โรงเรียนบ้านนาแค 45
0 0.00
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
258  โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 158
2 1.27
3 1.90
9 5.70
0 0.00
0 0.00
144 91.14
14 8.86%
259  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
62 91.18
6 8.82%
260  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 69
4 5.80
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
261  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 82
2 2.44
2 2.44
3 3.66
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
262  โรงเรียนบ้านหนองไศล 107
0 0.00
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
263  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 132
6 4.55
0 0.00
3 2.27
0 0.00
2 1.52
121 91.67
11 8.33%
264  โรงเรียนบ้านแจ้ง 85
1 1.18
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
265  โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 62
1 1.61
1 1.61
1 1.61
1 1.61
1 1.61
57 91.94
5 8.06%
266  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 142
3 2.11
2 1.41
6 4.23
0 0.00
0 0.00
131 92.25
11 7.75%
267  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 176
5 2.84
1 0.57
3 1.70
0 0.00
4 2.27
163 92.61
13 7.39%
268  โรงเรียนเมืองจำปาขัน 190
5 2.63
2 1.05
5 2.63
2 1.05
0 0.00
176 92.63
14 7.37%
269  โรงเรียนบ้านคำพระ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
270  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 132
9 6.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
271  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 59
0 0.00
0 0.00
3 5.08
1 1.69
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
272  โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 92
1 1.09
2 2.17
3 3.26
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
273  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 108
3 2.78
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
101 93.52
7 6.48%
274  โรงเรียนบ้านโพนดวน 78
0 0.00
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
275  โรงเรียนบ้านดอนคำ 16
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
276  โรงเรียนบ้านโพนทัน 119
5 4.20
1 0.84
0 0.00
1 0.84
0 0.00
112 94.12
7 5.88%
277  โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 138
0 0.00
0 0.00
8 5.80
0 0.00
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
278  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
279  โรงเรียนบ้านนา 126
0 0.00
0 0.00
2 1.59
5 3.97
0 0.00
119 94.44
7 5.56%
280  โรงเรียนบ้านม่วง 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.67
7 3.89
170 94.44
10 5.56%
281  โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 279
9 3.23
0 0.00
6 2.15
0 0.00
0 0.00
264 94.62
15 5.38%
282  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 56
3 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
283  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 75
1 1.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
284  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 119
5 4.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.84
113 94.96
6 5.04%
285  โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 496
7 1.41
7 1.41
11 2.22
0 0.00
0 0.00
471 94.96
25 5.04%
286  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 122
2 1.64
1 0.82
2 1.64
1 0.82
0 0.00
116 95.08
6 4.92%
287  โรงเรียนบ้านมะกอก 129
1 0.78
0 0.00
5 3.88
0 0.00
0 0.00
123 95.35
6 4.65%
288  โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
289  โรงเรียนบ้านสำโรง 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
290  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
291  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
292  โรงเรียนบ้านปลาค้าว 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
293  โรงเรียนห้วยหินลาด 71
0 0.00
1 1.41
2 2.82
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
294  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 125
1 0.80
1 0.80
3 2.40
0 0.00
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
295  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 176
0 0.00
0 0.00
7 3.98
0 0.00
0 0.00
169 96.02
7 3.98%
296  โรงเรียนประสิทธาราม 28
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
297  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 89
0 0.00
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
298  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 66
2 3.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
299  โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
300  โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
301  โรงเรียนบ้านขัดเค้า 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
302  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
303  โรงเรียนบ้านคำแดง 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
304  โรงเรียนบ้านคูดินทราย 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
305  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
306  โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
307  โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
308  โรงเรียนบ้านดอนแคน 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
309  โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
310  โรงเรียนบ้านทองหลาง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
311  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
312  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
313  โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
314  โรงเรียนบ้านภูงา 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
315  โรงเรียนบ้านยางเลิง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
316  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
144 100.00
0 0.00%
317  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
318  โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
319  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
320  โรงเรียนบ้านหมอตา 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
321  โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
322  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
323  โรงเรียนบ้านหินกอง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
324  โรงเรียนบ้านเป้า 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
325  โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
326  โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
327  โรงเรียนบ้านโนนตาด 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00
0 0.00%
328  โรงเรียนบ้านโพนยานาง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
329  โรงเรียนบ้านโหรา 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
330  โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
331  โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,177 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,340 7.05
เตี้ย  1,234 3.72
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,631 7.93
ผอมและเตี้ย  1,050 3.16
อ้วนและเตี้ย  1,157 3.49
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,765 74.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,412 คน


25.35%


Powered By www.thaieducation.net