ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 331 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 331 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านแขม 98
21 21.43
21 21.43
32 32.65
12 12.24
12 12.24
0 0.00
98 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโพนเดื่อโนนสวรรค์ 51
17 33.33
25 49.02
9 17.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00%
3  โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยา 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโพนสูง 67
54 80.60
3 4.48
4 5.97
2 2.99
0 0.00
4 5.97
63 94.03%
5  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 187
28 14.97
19 10.16
30 16.04
47 25.13
49 26.20
14 7.49
173 92.51%
6  โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 48
15 31.25
9 18.75
7 14.58
8 16.67
5 10.42
4 8.33
44 91.67%
7  โรงเรียนหนองหินใหญ่วิทยา 136
24 17.65
24 17.65
39 28.68
24 17.65
13 9.56
12 8.82
124 91.18%
8  โรงเรียนขวาวคุรุประชาสรรค์ 50
26 52.00
0 0.00
5 10.00
10 20.00
2 4.00
7 14.00
43 86.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ลุ่ม 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
18 75.00
0 0.00
4 16.67
20 83.33%
10  โรงเรียนบ้านหนองพลับ 58
10 17.24
16 27.59
10 17.24
3 5.17
9 15.52
10 17.24
48 82.76%
11  โรงเรียนเมืองเกษตรวิสัย 465
44 9.46
49 10.54
77 16.56
93 20.00
99 21.29
103 22.15
362 77.85%
12  โรงเรียนบ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์ 11
2 18.18
1 9.09
3 27.27
1 9.09
1 9.09
3 27.27
8 72.73%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฮี(ถาวรวิทยาคม) 122
60 49.18
0 0.00
21 17.21
7 5.74
0 0.00
34 27.87
88 72.13%
14  โรงเรียนหนองขามวิทยา 144
19 13.19
18 12.50
28 19.44
10 6.94
27 18.75
42 29.17
102 70.83%
15  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือบัวแดงน้อย 27
4 14.81
3 11.11
3 11.11
6 22.22
3 11.11
8 29.63
19 70.37%
16  โรงเรียนบ้านนานวลราษฎร์นิยม 73
39 53.42
2 2.74
7 9.59
0 0.00
1 1.37
24 32.88
49 67.12%
17  โรงเรียนจานเตยวิทยาประชาสรรค์ 192
65 33.85
19 9.90
18 9.38
13 6.77
10 5.21
67 34.90
125 65.10%
18  โรงเรียนวัดบ้านโพนเงิน 55
13 23.64
8 14.55
10 18.18
1 1.82
3 5.45
20 36.36
35 63.64%
19  โรงเรียนบ้านฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง 13
0 0.00
0 0.00
3 23.08
3 23.08
2 15.38
5 38.46
8 61.54%
20  โรงเรียนบ้านโพนหิน 118
0 0.00
0 0.00
8 6.78
64 54.24
0 0.00
46 38.98
72 61.02%
21  โรงเรียนชีโนวาทธำรง 66
9 13.64
9 13.64
11 16.67
6 9.09
5 7.58
26 39.39
40 60.61%
22  โรงเรียนโนนไทยวิทยาคาร 52
6 11.54
4 7.69
7 13.46
7 13.46
7 13.46
21 40.38
31 59.62%
23  โรงเรียนทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม 75
23 30.67
6 8.00
10 13.33
5 6.67
0 0.00
31 41.33
44 58.67%
24  โรงเรียนบ้านธาตุจอมศรี 101
10 9.90
6 5.94
12 11.88
16 15.84
15 14.85
42 41.58
59 58.42%
25  โรงเรียนบ้านเขวาโคกสวายโดด 105
10 9.52
13 12.38
20 19.05
6 5.71
12 11.43
44 41.90
61 58.10%
26  โรงเรียนบ้านหัวช้างเลิงแก 50
9 18.00
16 32.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
21 42.00
29 58.00%
27  โรงเรียนบ้านคูฟ้า 68
7 10.29
9 13.24
20 29.41
1 1.47
2 2.94
29 42.65
39 57.35%
28  โรงเรียนบ้านขามป้อม 42
3 7.14
5 11.90
2 4.76
8 19.05
6 14.29
18 42.86
24 57.14%
29  โรงเรียนบ้านน้ำเงิน 7
2 28.57
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
3 42.86
4 57.14%
30  โรงเรียนบ้านหนองขาม 55
13 23.64
5 9.09
6 10.91
7 12.73
0 0.00
24 43.64
31 56.36%
31  โรงเรียนบ้านบัวขาว 71
8 11.27
7 9.86
14 19.72
5 7.04
6 8.45
31 43.66
40 56.34%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัว 134
30 22.39
14 10.45
13 9.70
10 7.46
7 5.22
60 44.78
74 55.22%
33  โรงเรียนวัดธาตุ(ธรรมธาดากิจจานุสรณ์) 569
79 13.88
35 6.15
84 14.76
67 11.78
45 7.91
259 45.52
310 54.48%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาร) 177
24 13.56
15 8.47
26 14.69
15 8.47
13 7.34
84 47.46
93 52.54%
35  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(อาจสามารถ) 111
15 13.51
10 9.01
19 17.12
6 5.41
7 6.31
54 48.65
57 51.35%
36  โรงเรียนบ้านหว่านไฟ 96
15 15.63
6 6.25
21 21.88
3 3.13
4 4.17
47 48.96
49 51.04%
37  โรงเรียนบ้านโพนสะอาด 100
17 17.00
11 11.00
12 12.00
7 7.00
4 4.00
49 49.00
51 51.00%
38  โรงเรียนบ้านสระโพนทอง 108
22 20.37
8 7.41
10 9.26
10 9.26
5 4.63
53 49.07
55 50.93%
39  โรงเรียนบ้านเหนือ 55
6 10.91
6 10.91
7 12.73
2 3.64
7 12.73
27 49.09
28 50.91%
40  โรงเรียนบ้านหนองแห้วหนองบัวทอง 63
5 7.94
6 9.52
2 3.17
11 17.46
8 12.70
31 49.21
32 50.79%
41  โรงเรียนบ้านเมืองคลอง 93
3 3.23
9 9.68
7 7.53
12 12.90
16 17.20
46 49.46
47 50.54%
42  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 25.00
2 25.00
4 50.00
4 50.00%
43  โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์) 50
20 40.00
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
25 50.00
25 50.00%
44  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 165
11 6.67
12 7.27
16 9.70
8 4.85
35 21.21
83 50.30
82 49.70%
45  โรงเรียนบ้านข่อย 89
11 12.36
6 6.74
15 16.85
5 5.62
7 7.87
45 50.56
44 49.44%
46  โรงเรียนบ้านฝาง 67
5 7.46
9 13.43
8 11.94
4 5.97
7 10.45
34 50.75
33 49.25%
47  โรงเรียนเมืองสุวรรณภูมิ 833
55 6.60
44 5.28
76 9.12
23 2.76
211 25.33
424 50.90
409 49.10%
48  โรงเรียนบ้านโนนทรายสระทอง 78
15 19.23
15 19.23
0 0.00
8 10.26
0 0.00
40 51.28
38 48.72%
49  โรงเรียนบ้านหัวนา(พนมไพร) 116
8 6.90
3 2.59
21 18.10
0 0.00
24 20.69
60 51.72
56 48.28%
50  โรงเรียนบ้านกุดเขียว 50
10 20.00
3 6.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
26 52.00
24 48.00%
51  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 48
7 14.58
6 12.50
4 8.33
4 8.33
2 4.17
25 52.08
23 47.92%
52  โรงเรียนบ้านกอกแก้ว 124
32 25.81
4 3.23
10 8.06
5 4.03
8 6.45
65 52.42
59 47.58%
53  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 15
2 13.33
1 6.67
2 13.33
1 6.67
1 6.67
8 53.33
7 46.67%
54  โรงเรียนดอนกลอยวิทยาคาร 136
8 5.88
12 8.82
5 3.68
20 14.71
17 12.50
74 54.41
62 45.59%
55  โรงเรียนบ้านสูงยาง 66
11 16.67
4 6.06
13 19.70
2 3.03
0 0.00
36 54.55
30 45.45%
56  โรงเรียนบ้านดงครั่งน้อย 184
22 11.96
20 10.87
29 15.76
9 4.89
3 1.63
101 54.89
83 45.11%
57  โรงเรียนบ้านแวงวังเซียม 85
5 5.88
18 21.18
5 5.88
5 5.88
5 5.88
47 55.29
38 44.71%
58  โรงเรียนบ้านขมิ้น 9
1 11.11
1 11.11
2 22.22
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
59  โรงเรียนบ้านกู่กาสิงห์ 294
32 10.88
16 5.44
49 16.67
12 4.08
21 7.14
164 55.78
130 44.22%
60  โรงเรียนบ้านป่ายาง 84
4 4.76
3 3.57
10 11.90
7 8.33
13 15.48
47 55.95
37 44.05%
61  โรงเรียนท่าโพธิ์ท่าไฮหนองแวงประชาสรรค์ 121
14 11.57
16 13.22
16 13.22
7 5.79
0 0.00
68 56.20
53 43.80%
62  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง 85
8 9.41
5 5.88
3 3.53
13 15.29
8 9.41
48 56.47
37 43.53%
63  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 61
4 6.56
3 4.92
10 16.39
3 4.92
6 9.84
35 57.38
26 42.62%
64  โรงเรียนชีโหล่นวิทยา 167
22 13.17
19 11.38
19 11.38
10 5.99
1 0.60
96 57.49
71 42.51%
65  โรงเรียนบ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์) 78
21 26.92
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
45 57.69
33 42.31%
66  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 26
4 15.38
0 0.00
7 26.92
0 0.00
0 0.00
15 57.69
11 42.31%
67  โรงเรียนชุมชนบ้านผำ 166
23 13.86
8 4.82
23 13.86
5 3.01
11 6.63
96 57.83
70 42.17%
68  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองวิทยา 93
16 17.20
11 11.83
2 2.15
7 7.53
3 3.23
54 58.06
39 41.94%
69  โรงเรียนบ้านสำราญนิวาสสามัคคี 93
13 13.98
7 7.53
9 9.68
7 7.53
3 3.23
54 58.06
39 41.94%
70  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 12
1 8.33
2 16.67
1 8.33
1 8.33
0 0.00
7 58.33
5 41.67%
71  โรงเรียนบ้านดงบัง 69
9 13.04
2 2.90
0 0.00
15 21.74
2 2.90
41 59.42
28 40.58%
72  โรงเรียนเมืองอารัมย์ 42
3 7.14
1 2.38
4 9.52
9 21.43
0 0.00
25 59.52
17 40.48%
73  โรงเรียนบ้านหนองแวง(เกษตรวิสัย) 207
9 4.35
5 2.42
26 12.56
12 5.80
31 14.98
124 59.90
83 40.10%
74  โรงเรียนบ้านโพนดวนสาวเอ้ 118
10 8.47
5 4.24
6 5.08
14 11.86
11 9.32
72 61.02
46 38.98%
75  โรงเรียนบ้านตังหมอง 54
2 3.70
7 12.96
9 16.67
2 3.70
1 1.85
33 61.11
21 38.89%
76  โรงเรียนบ้านโพธิ์ใหญ่ 175
17 9.71
24 13.71
12 6.86
15 8.57
0 0.00
107 61.14
68 38.86%
77  โรงเรียนบ้านภูดิน 62
7 11.29
4 6.45
11 17.74
2 3.23
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
78  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 26
10 38.46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
79  โรงเรียนบ้านหนองยาง(โพนทราย) 112
3 2.68
5 4.46
18 16.07
12 10.71
5 4.46
69 61.61
43 38.39%
80  โรงเรียนบ้านอี่เม้ง 68
11 16.18
3 4.41
11 16.18
1 1.47
0 0.00
42 61.76
26 38.24%
81  โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 85
16 18.82
6 7.06
8 9.41
1 1.18
1 1.18
53 62.35
32 37.65%
82  โรงเรียนสามขาพิทยาคม 295
23 7.80
12 4.07
24 8.14
35 11.86
16 5.42
185 62.71
110 37.29%
83  โรงเรียนบ่อพันขันวิทยา 89
12 13.48
2 2.25
15 16.85
3 3.37
1 1.12
56 62.92
33 37.08%
84  โรงเรียนบ้านตากแดดสุธรรมประชาสรรค์ 87
9 10.34
3 3.45
11 12.64
2 2.30
7 8.05
55 63.22
32 36.78%
85  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(พนมไพร) 22
1 4.55
3 13.64
3 13.64
1 4.55
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
86  โรงเรียนเมืองบัววิทยาคาร 223
27 12.11
17 7.62
25 11.21
12 5.38
0 0.00
142 63.68
81 36.32%
87  โรงเรียนบ้านโพนครกน้อย 31
3 9.68
4 12.90
4 12.90
0 0.00
0 0.00
20 64.52
11 35.48%
88  โรงเรียนบ้านดอนหม่วย 17
4 23.53
1 5.88
0 0.00
1 5.88
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
89  โรงเรียนบ้านหนองทัพไทย 75
12 16.00
2 2.67
12 16.00
0 0.00
0 0.00
49 65.33
26 34.67%
90  โรงเรียนบ้านตาแหลวโนนหมากแงว 183
15 8.20
11 6.01
14 7.65
13 7.10
10 5.46
120 65.57
63 34.43%
91  โรงเรียนบ้านหัวหนองแวง(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 126
8 6.35
10 7.94
11 8.73
10 7.94
4 3.17
83 65.87
43 34.13%
92  โรงเรียนบ้านดอนขาม 62
6 9.68
7 11.29
8 12.90
0 0.00
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
93  โรงเรียนบ้านหนองย่างงัว 86
17 19.77
6 6.98
4 4.65
2 2.33
0 0.00
57 66.28
29 33.72%
94  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 72
7 9.72
7 9.72
4 5.56
6 8.33
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
95  โรงเรียนเมืองอาจสามารถ 973
0 0.00
0 0.00
129 13.26
2 0.21
189 19.42
653 67.11
320 32.89%
96  โรงเรียนบ้านเมืองสรวง 138
15 10.87
2 1.45
26 18.84
1 0.72
1 0.72
93 67.39
45 32.61%
97  โรงเรียนบ้านโนนจาน(ปทุมรัตต์) 68
2 2.94
0 0.00
20 29.41
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
98  โรงเรียนบ้านส่องอนามัย 65
7 10.77
0 0.00
14 21.54
0 0.00
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
99  โรงเรียนหนองบัวประชาสรรค์ 217
33 15.21
20 9.22
15 6.91
2 0.92
0 0.00
147 67.74
70 32.26%
100  โรงเรียนบ้านเหล่าติ้ว 103
18 17.48
1 0.97
13 12.62
1 0.97
0 0.00
70 67.96
33 32.04%
101  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(อาจสามารถ) 25
2 8.00
1 4.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
102  โรงเรียนบ้านตาจ่อยหนองสระ 91
6 6.59
9 9.89
10 10.99
4 4.40
0 0.00
62 68.13
29 31.87%
103  โรงเรียนดงเกลือวิทยา 66
4 6.06
5 7.58
12 18.18
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
104  โรงเรียนโสภาพพิทยาภรณ์ 145
6 4.14
17 11.72
15 10.34
8 5.52
0 0.00
99 68.28
46 31.72%
105  โรงเรียนคุรุราษฎร์สามัคคี 98
8 8.16
4 4.08
8 8.16
10 10.20
1 1.02
67 68.37
31 31.63%
106  โรงเรียนบ้านจานทุ่งโนนสังข์ 93
7 7.53
7 7.53
10 10.75
5 5.38
0 0.00
64 68.82
29 31.18%
107  โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์ 129
14 10.85
12 9.30
4 3.10
10 7.75
0 0.00
89 68.99
40 31.01%
108  โรงเรียนบ้านคูเมือง 97
6 6.19
3 3.09
19 19.59
2 2.06
0 0.00
67 69.07
30 30.93%
109  โรงเรียนนาชมดอนกลางวิทยา 130
8 6.15
1 0.77
16 12.31
14 10.77
1 0.77
90 69.23
40 30.77%
110  โรงเรียนบ้านหัวโทนมิตรภาพที่ 165ฯ 140
8 5.71
5 3.57
21 15.00
4 2.86
5 3.57
97 69.29
43 30.71%
111  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 88
8 9.09
7 7.95
12 13.64
0 0.00
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
112  โรงเรียนดอนดู่ดอนเจริญ 33
5 15.15
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
113  โรงเรียนไตรคามสามัคคี 81
0 0.00
11 13.58
11 13.58
2 2.47
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
114  โรงเรียนยางคำวิทยา 176
18 10.23
17 9.66
10 5.68
4 2.27
3 1.70
124 70.45
52 29.55%
115  โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 123
19 15.45
7 5.69
8 6.50
1 0.81
1 0.81
87 70.73
36 29.27%
116  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 66
4 6.06
14 21.21
1 1.52
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
117  โรงเรียนบ้านดงช้าง 77
2 2.60
5 6.49
7 9.09
8 10.39
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
118  โรงเรียนบ้านหนองเปลือยตาแสง 42
7 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 11.90
30 71.43
12 28.57%
119  โรงเรียนบัวสูงบัวเงินวิทยา 74
1 1.35
1 1.35
19 25.68
0 0.00
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
120  โรงเรียนจตุรคามพัฒนา 360
38 10.56
14 3.89
44 12.22
4 1.11
1 0.28
259 71.94
101 28.06%
121  โรงเรียนบ้านค้อแสนสี 43
1 2.33
4 9.30
0 0.00
0 0.00
7 16.28
31 72.09
12 27.91%
122  โรงเรียนชุมชนบ้านอุ่มเม่าสิงห์ไคล 208
28 13.46
18 8.65
10 4.81
2 0.96
0 0.00
150 72.12
58 27.88%
123  โรงเรียนบ้านหนองแวง(สุวรรณภูมิ) 76
14 18.42
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
55 72.37
21 27.63%
124  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 98
9 9.18
8 8.16
10 10.20
0 0.00
0 0.00
71 72.45
27 27.55%
125  โรงเรียนบ้านท่าลาดวารีวิทยา 120
8 6.67
10 8.33
12 10.00
3 2.50
0 0.00
87 72.50
33 27.50%
126  โรงเรียนบ้านมหิงษาราม 80
7 8.75
5 6.25
4 5.00
4 5.00
2 2.50
58 72.50
22 27.50%
127  โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย 153
25 16.34
2 1.31
15 9.80
0 0.00
0 0.00
111 72.55
42 27.45%
128  โรงเรียนบ้านโพนทอง(ปทุมรัตต์) 62
8 12.90
2 3.23
5 8.06
2 3.23
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
129  โรงเรียนบ้านโพนทอง(โพนทราย) 62
8 12.90
2 3.23
5 8.06
2 3.23
0 0.00
45 72.58
17 27.42%
130  โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 70
12 17.14
7 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
131  โรงเรียนบ้านสำราญ 85
9 10.59
5 5.88
4 4.71
5 5.88
0 0.00
62 72.94
23 27.06%
132  โรงเรียนบ้านเหล่าหัวภู 26
2 7.69
0 0.00
5 19.23
0 0.00
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
133  โรงเรียนบ้านคุยผงดงน้อย 90
7 7.78
1 1.11
12 13.33
4 4.44
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
134  โรงเรียนปัญจคามประชาสรรค์ 222
5 2.25
13 5.86
15 6.76
17 7.66
9 4.05
163 73.42
59 26.58%
135  โรงเรียนบ้านสวนปอ 64
6 9.38
0 0.00
10 15.63
1 1.56
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
136  โรงเรียนบ้านพนัสดงสว่างวิทย์ 110
9 8.18
10 9.09
9 8.18
0 0.00
1 0.91
81 73.64
29 26.36%
137  โรงเรียนบ้านโพนพอุง 88
16 18.18
7 7.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 73.86
23 26.14%
138  โรงเรียนบ้านสมสะอาด 46
7 15.22
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
139  โรงเรียนบ้านหนองสระหงส์ 85
5 5.88
3 3.53
8 9.41
3 3.53
3 3.53
63 74.12
22 25.88%
140  โรงเรียนบ้านหนองนาหล้า 58
7 12.07
4 6.90
4 6.90
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
141  โรงเรียนบ้านชานุวรรณ(ประชาวิทยาคาร) 133
23 17.29
5 3.76
4 3.01
1 0.75
1 0.75
99 74.44
34 25.56%
142  โรงเรียนบ้านชาติ 59
8 13.56
1 1.69
5 8.47
1 1.69
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
143  โรงเรียนบ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง 83
17 20.48
3 3.61
0 0.00
0 0.00
1 1.20
62 74.70
21 25.30%
144  โรงเรียนบ้านหนองกุง 76
10 13.16
4 5.26
5 6.58
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
145  โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 64
4 6.25
1 1.56
11 17.19
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
146  โรงเรียนบ้านไทรทอง 28
3 10.71
1 3.57
2 7.14
0 0.00
1 3.57
21 75.00
7 25.00%
147  โรงเรียนบ้านโนนวิทยาพัฒน์ 93
11 11.83
4 4.30
5 5.38
3 3.23
0 0.00
70 75.27
23 24.73%
148  โรงเรียนบ้านสาหร่าย 107
7 6.54
7 6.54
6 5.61
6 5.61
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
149  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 50
3 6.00
6 12.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
150  โรงเรียนบ้านโพนแท่น 143
11 7.69
10 6.99
8 5.59
5 3.50
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
151  โรงเรียนบ้านสองชั้น 97
15 15.46
8 8.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 76.29
23 23.71%
152  โรงเรียนบ้านผำโนนสว่าง 93
6 6.45
1 1.08
5 5.38
9 9.68
1 1.08
71 76.34
22 23.66%
153  โรงเรียนบ้านหนองอีเข็ม 34
5 14.71
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
154  โรงเรียนบ้านวารีสวัสดิ์วิทยา 115
17 14.78
1 0.87
9 7.83
0 0.00
0 0.00
88 76.52
27 23.48%
155  โรงเรียนอนุบาลเมืองพนมไพร 952
37 3.89
30 3.15
87 9.14
39 4.10
30 3.15
729 76.58
223 23.42%
156  โรงเรียนบ้านดูน(บักตู้ โนนตาแสง) 77
0 0.00
8 10.39
2 2.60
8 10.39
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
157  โรงเรียนบ้านดงหมากไฟ 137
12 8.76
4 2.92
14 10.22
1 0.73
1 0.73
105 76.64
32 23.36%
158  โรงเรียนบ้านหนองหินน้อย 30
4 13.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
2 6.67
23 76.67
7 23.33%
159  โรงเรียนหนองพระบางตลาดม่วง 86
9 10.47
4 4.65
7 8.14
0 0.00
0 0.00
66 76.74
20 23.26%
160  โรงเรียนบ้านยางจ้องหนองแวงน้อย 66
5 7.58
3 4.55
7 10.61
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
161  โรงเรียนบ้านดู่ 97
11 11.34
1 1.03
3 3.09
6 6.19
1 1.03
75 77.32
22 22.68%
162  โรงเรียนค้อใหญ่ชัยยุทธวิทยา 104
16 15.38
1 0.96
6 5.77
0 0.00
0 0.00
81 77.88
23 22.12%
163  โรงเรียนบ้านสว่าง 100
11 11.00
7 7.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
164  โรงเรียนบ้านหัวดงกำแพง 64
7 10.94
5 7.81
2 3.13
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
165  โรงเรียนจตุคามวิทยา 93
10 10.75
4 4.30
4 4.30
1 1.08
1 1.08
73 78.49
20 21.51%
166  โรงเรียนบ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม) 61
0 0.00
1 1.64
5 8.20
1 1.64
6 9.84
48 78.69
13 21.31%
167  โรงเรียนบ้านลำโกน(คุรุรัฐราษฎร์พัฒนา) 94
13 13.83
4 4.26
2 2.13
1 1.06
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
168  โรงเรียนบ้านแคน(วันครู 2503) 194
30 15.46
2 1.03
9 4.64
0 0.00
0 0.00
153 78.87
41 21.13%
169  โรงเรียนบ้านหนองส้าวโพนงอย 110
17 15.45
0 0.00
4 3.64
2 1.82
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
170  โรงเรียนบ้านดงเย็น 91
4 4.40
4 4.40
10 10.99
0 0.00
1 1.10
72 79.12
19 20.88%
171  โรงเรียนบ้านหนองสรวงหนองซำ 24
2 8.33
2 8.33
0 0.00
1 4.17
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
172  โรงเรียนบ้านหัวดง 96
10 10.42
2 2.08
8 8.33
0 0.00
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
173  โรงเรียนบ้านหนองคูณ 149
16 10.74
7 4.70
8 5.37
0 0.00
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
174  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 159
5 3.14
13 8.18
11 6.92
4 2.52
0 0.00
126 79.25
33 20.75%
175  โรงเรียนบ้านป่ายางวนาทิพย์ 53
4 7.55
2 3.77
5 9.43
0 0.00
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
176  โรงเรียนบ้านร้านหญ้า 68
8 11.76
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
177  โรงเรียนสาวแหวิทยา 144
9 6.25
4 2.78
11 7.64
4 2.78
1 0.69
115 79.86
29 20.14%
178  โรงเรียนบ้านสระบัว 120
8 6.67
0 0.00
16 13.33
0 0.00
0 0.00
96 80.00
24 20.00%
179  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 50
0 0.00
0 0.00
6 12.00
4 8.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
180  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
3 10.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
181  โรงเรียนสะแบงตากทุ่งสระแกโนนพยอมประชาสรรค์ 66
3 4.55
3 4.55
4 6.06
2 3.03
1 1.52
53 80.30
13 19.70%
182  โรงเรียนบ้านห้างหว้า(คุรุรัฐประชาสรรค์) 129
7 5.43
6 4.65
6 4.65
5 3.88
1 0.78
104 80.62
25 19.38%
183  โรงเรียนบ้านเขวาหรดี 114
2 1.75
0 0.00
20 17.54
0 0.00
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
184  โรงเรียนบ้านหัวนา(เมืองสรวง) 52
9 17.31
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
185  โรงเรียนหนองยางวิทยาคม 84
5 5.95
2 2.38
9 10.71
0 0.00
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
186  โรงเรียนบ้านโพนโพธิ์หว้างาม 111
5 4.50
0 0.00
15 13.51
1 0.90
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
187  โรงเรียนบ้านหัวดอนชาด 102
8 7.84
2 1.96
9 8.82
0 0.00
0 0.00
83 81.37
19 18.63%
188  โรงเรียนบ้านโพนเงินโพนทอง 38
0 0.00
3 7.89
3 7.89
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
189  โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 49
4 8.16
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
190  โรงเรียนบ้านจานใต้ 71
4 5.63
0 0.00
6 8.45
3 4.23
0 0.00
58 81.69
13 18.31%
191  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(ปทุมรัตน์) 33
0 0.00
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
192  โรงเรียนเมืองโพนทราย 206
14 6.80
4 1.94
10 4.85
6 2.91
3 1.46
169 82.04
37 17.96%
193  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กซ้ายดอนแตง 124
9 7.26
2 1.61
10 8.06
1 0.81
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
194  โรงเรียนบ้านเหม้าวิทยา 68
4 5.88
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
195  โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง 131
10 7.63
6 4.58
6 4.58
1 0.76
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
196  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน(นนทาภิบาล) 114
5 4.39
1 0.88
10 8.77
0 0.00
4 3.51
94 82.46
20 17.54%
197  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 63
2 3.17
2 3.17
3 4.76
1 1.59
3 4.76
52 82.54
11 17.46%
198  โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่สุวรรณภูมิ 1095
63 5.75
2 0.18
108 9.86
7 0.64
11 1.00
904 82.56
191 17.44%
199  โรงเรียนผักเผ็ดจ้อก้อน้อยคูขาม 132
12 9.09
0 0.00
4 3.03
2 1.52
5 3.79
109 82.58
23 17.42%
200  โรงเรียนชุมชนดงสว่างหนองแซง 46
2 4.35
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
201  โรงเรียนบ้านหนองคูโคกเพ็ก 75
4 5.33
2 2.67
6 8.00
1 1.33
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
202  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 81
5 6.17
0 0.00
9 11.11
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
203  โรงเรียนร่องคำหงษ์ทองวิทยา 134
8 5.97
4 2.99
10 7.46
1 0.75
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
204  โรงเรียนบ้านเหล่าฮก 105
4 3.81
3 2.86
11 10.48
0 0.00
0 0.00
87 82.86
18 17.14%
205  โรงเรียนบ้านหนองจาน 94
8 8.51
1 1.06
7 7.45
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
206  โรงเรียนบ้านแดง 84
4 4.76
3 3.57
5 5.95
1 1.19
1 1.19
70 83.33
14 16.67%
207  โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 18
2 11.11
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
208  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองแต้ 54
0 0.00
7 12.96
2 3.70
0 0.00
0 0.00
45 83.33
9 16.67%
209  โรงเรียนบ้านแสนสี 139
13 9.35
4 2.88
5 3.60
1 0.72
0 0.00
116 83.45
23 16.55%
210  โรงเรียนหนองหญ้ารังกาหนองส่วยดอนดู่ 141
4 2.84
6 4.26
4 2.84
6 4.26
3 2.13
118 83.69
23 16.31%
211  โรงเรียนบ้านโพนงาม 105
5 4.76
2 1.90
10 9.52
0 0.00
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
212  โรงเรียนบ้านสิงห์ไคล 44
1 2.27
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
213  โรงเรียนบ้านหนองฟ้า 44
0 0.00
3 6.82
3 6.82
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
214  โรงเรียนบ้านสำราญหนองบาก 63
4 6.35
0 0.00
2 3.17
4 6.35
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
215  โรงเรียนไตรราษฎร์คุรุสามัคคี 98
5 5.10
1 1.02
5 5.10
2 2.04
2 2.04
83 84.69
15 15.31%
216  โรงเรียนบ้านดอนยางดอนสังข์ 59
4 6.78
1 1.69
3 5.08
1 1.69
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
217  โรงเรียนบ้านโปง(ประชาสามัคคี) 59
6 10.17
0 0.00
2 3.39
1 1.69
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
218  โรงเรียนบ้านดงเมืองจอก 105
10 9.52
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
89 84.76
16 15.24%
219  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์ 66
0 0.00
0 0.00
8 12.12
2 3.03
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
220  โรงเรียนบ้านโนนจิกหนองคู 53
1 1.89
0 0.00
6 11.32
1 1.89
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
221  โรงเรียนบ้านฮ่องทราย 55
4 7.27
1 1.82
0 0.00
3 5.45
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
222  โรงเรียนดอนเสาโฮง 62
5 8.06
2 3.23
2 3.23
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
223  โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
1 1.61
3 4.84
53 85.48
9 14.52%
224  โรงเรียนบ้านพิลา 28
0 0.00
3 10.71
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
225  โรงเรียนบ้านศาลา 7
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
226  โรงเรียนบ้านหญ้าหน่อง 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
227  โรงเรียนบ้านค้อโนนสว่าง 120
5 4.17
5 4.17
6 5.00
1 0.83
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
228  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 129
10 7.75
0 0.00
8 6.20
0 0.00
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
229  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 132
17 12.88
1 0.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 86.36
18 13.64%
230  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนเมือง 247
10 4.05
4 1.62
18 7.29
1 0.40
0 0.00
214 86.64
33 13.36%
231  โรงเรียนบ้านหัวหนองตาด 45
1 2.22
1 2.22
4 8.89
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
232  โรงเรียนบ้านตาหยวก(ประชาสงเคราะห์) 176
6 3.41
5 2.84
11 6.25
1 0.57
0 0.00
153 86.93
23 13.07%
233  โรงเรียนบ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา 46
1 2.17
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
234  โรงเรียนบ้านโนนจาน(เกษตรวิสัย) 77
4 5.19
3 3.90
3 3.90
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
235  โรงเรียนจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา 54
1 1.85
1 1.85
3 5.56
0 0.00
2 3.70
47 87.04
7 12.96%
236  โรงเรียนบ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
2 6.45
27 87.10
4 12.90%
237  โรงเรียนบ้านโนนแฮด 31
2 6.45
1 3.23
0 0.00
0 0.00
1 3.23
27 87.10
4 12.90%
238  โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก 125
7 5.60
4 3.20
3 2.40
2 1.60
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
239  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(ปทุมรัตต์) 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 5.56
9 7.14
110 87.30
16 12.70%
240  โรงเรียนบ้านดอกไม้ 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
241  โรงเรียนสิงห์โคกดงมันเหล่างามวิทยาคม 209
3 1.44
6 2.87
9 4.31
4 1.91
4 1.91
183 87.56
26 12.44%
242  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อย(ปทุมรัตต์) 94
4 4.26
1 1.06
5 5.32
1 1.06
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
243  โรงเรียนบ้านดงมัน 69
3 4.35
1 1.45
3 4.35
1 1.45
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
244  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก(สุวรรณภูมิ) 63
6 9.52
1 1.59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
245  โรงเรียนบ้านนาแค 45
1 2.22
1 2.22
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
246  โรงเรียนบ้านหนองบึง 36
-1 -2.78
3 8.33
1 2.78
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
247  โรงเรียนบ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม) 72
1 1.39
1 1.39
6 8.33
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
248  โรงเรียนบ้านวารีสีสุก 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
249  โรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 64
2 3.13
1 1.56
3 4.69
0 0.00
1 1.56
57 89.06
7 10.94%
250  โรงเรียนบ้านแจ้ง 85
2 2.35
2 2.35
5 5.88
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
251  โรงเรียนบ้านบัวงาม 19
0 0.00
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
252  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว 119
5 4.20
6 5.04
0 0.00
0 0.00
1 0.84
107 89.92
12 10.08%
253  โรงเรียนบ้านตลาดไชย 60
1 1.67
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
254  โรงเรียนบ้านหนองยาง(อาจสามารถ) 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
255  โรงเรียนบ้านสระแก้วเจริญศิลป์ 92
3 3.26
3 3.26
2 2.17
1 1.09
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
256  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 54
2 3.70
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
257  โรงเรียนวัดแจ่มอารมณ์ 130
4 3.08
0 0.00
6 4.62
2 1.54
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
258  โรงเรียนทุ่งกุลาประชารัฐ 109
1 0.92
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
259  โรงเรียนหนองบัวคุรุประชาสรรค์ 142
4 2.82
3 2.11
6 4.23
0 0.00
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
260  โรงเรียนบ้านสำโรง 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
261  โรงเรียนบ้านนางเตี้ยไศลทอง 45
3 6.67
1 2.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
262  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 69
5 7.25
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
263  โรงเรียนบ้านเหล่าบากสามัคคี 47
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
264  โรงเรียนบ้านหนองไศล 107
0 0.00
0 0.00
9 8.41
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
265  โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา 157
2 1.27
2 1.27
9 5.73
0 0.00
0 0.00
144 91.72
13 8.28%
266  โรงเรียนบ้านน้ำคำ(ปทุมรัตต์) 80
2 2.50
2 2.50
2 2.50
0 0.00
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
267  โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา 176
5 2.84
1 0.57
3 1.70
0 0.00
4 2.27
163 92.61
13 7.39%
268  โรงเรียนเมืองจำปาขัน 191
5 2.62
2 1.05
5 2.62
2 1.05
0 0.00
177 92.67
14 7.33%
269  โรงเรียนบ้านคำพระ 41
0 0.00
0 0.00
2 4.88
1 2.44
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
270  โรงเรียนบ้านดอนบ่อดอนแฮด 82
2 2.44
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
76 92.68
6 7.32%
271  โรงเรียนบ้านโหรา 70
3 4.29
2 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
272  โรงเรียนบ้านมะกอก 129
2 1.55
0 0.00
7 5.43
0 0.00
0 0.00
120 93.02
9 6.98%
273  โรงเรียนบ้านยางเครือด่านน้อย 87
1 1.15
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
274  โรงเรียนบ้านจานเหนือคุยแต้โนนรัง 73
1 1.37
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
275  โรงเรียนบ้านดอนเจริญ 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
1 1.14
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
276  โรงเรียนเมืองปทุมรัตต์ 496
10 2.02
7 1.41
11 2.22
0 0.00
5 1.01
463 93.35
33 6.65%
277  โรงเรียนบ้านหนองศรีทองสว่างวิทย์ 110
3 2.73
0 0.00
4 3.64
0 0.00
0 0.00
103 93.64
7 6.36%
278  โรงเรียนบ้านดอนคำ 16
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
279  โรงเรียนบ้านนา 128
0 0.00
0 0.00
1 0.78
7 5.47
0 0.00
120 93.75
8 6.25%
280  โรงเรียนบ้านดอนแดง(พนมไพร) 65
1 1.54
0 0.00
0 0.00
3 4.62
0 0.00
61 93.85
4 6.15%
281  โรงเรียนบ้านโพนทัน 117
5 4.27
1 0.85
0 0.00
1 0.85
0 0.00
110 94.02
7 5.98%
282  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง(แสนสุขวิทยา) 122
2 1.64
1 0.82
2 1.64
2 1.64
0 0.00
115 94.26
7 5.74%
283  โรงเรียนบ้านฮ่องสังข์ 125
2 1.60
1 0.80
4 3.20
0 0.00
0 0.00
118 94.40
7 5.60%
284  โรงเรียนบ้านม่วง 180
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 1.67
7 3.89
170 94.44
10 5.56%
285  โรงเรียนบ้านเปลือย(คุรุสรรค์วิทยา) 279
9 3.23
0 0.00
6 2.15
0 0.00
0 0.00
264 94.62
15 5.38%
286  โรงเรียนคำไฮสำโรงวิทยาคาร 75
1 1.33
2 2.67
1 1.33
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
287  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(สุวรรณภูมิ) 102
0 0.00
3 2.94
2 1.96
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
288  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนค้อ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
289  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง(ประพันธ์คุรุราษฎร์อุทิศ) 176
0 0.00
0 0.00
8 4.55
0 0.00
0 0.00
168 95.45
8 4.55%
290  โรงเรียนบ้านดงครั่งใหญ่ 133
0 0.00
0 0.00
6 4.51
0 0.00
0 0.00
127 95.49
6 4.51%
291  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
292  โรงเรียนห้วยหินลาด 71
0 0.00
1 1.41
2 2.82
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
293  โรงเรียนประสิทธาราม 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
294  โรงเรียนดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา 89
0 0.00
0 0.00
3 3.37
0 0.00
0 0.00
86 96.63
3 3.37%
295  โรงเรียนบ้านธาตุสามัคคี 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
296  โรงเรียนบ้านปลาค้าว 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
297  โรงเรียนบ้านทองหลาง 53
0 0.00
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
298  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส(ผดุงวิทยาคาร) 121
2 1.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 98.35
2 1.65%
299  โรงเรียนดอนแฮดวิทยา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
300  โรงเรียนบ้านขัดเค้า 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
301  โรงเรียนบ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
302  โรงเรียนบ้านคูดินทราย 111
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
111 100.00
0 0.00%
303  โรงเรียนบ้านคำแดง 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
304  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
305  โรงเรียนบ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
306  โรงเรียนบ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว 58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 100.00
0 0.00%
307  โรงเรียนบ้านดอนแคน 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
308  โรงเรียนบ้านดอนแดง(หนองฮี) 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
309  โรงเรียนบ้านดู่ฝายใหญ่ 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
310  โรงเรียนบ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์) 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
311  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อยวิทยา 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
312  โรงเรียนบ้านป่าดวนพังหาด 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
313  โรงเรียนบ้านภูงา 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
314  โรงเรียนบ้านยางเฌอ(วีรชนอุทิศ) 146
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 100.00
0 0.00%
315  โรงเรียนบ้านยางเลิง 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
316  โรงเรียนบ้านส้มโฮง(สุวรรณภูมิ) 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
317  โรงเรียนบ้านหนองบั่ววิทยา 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
318  โรงเรียนบ้านหมอตา 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
319  โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ 74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
74 100.00
0 0.00%
320  โรงเรียนบ้านหัวหนองกุดหลด 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
321  โรงเรียนบ้านหินกอง 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
322  โรงเรียนบ้านเม็กหางเหย 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
323  โรงเรียนบ้านเป้า 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
324  โรงเรียนบ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา) 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
325  โรงเรียนบ้านโนนตาด 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
326  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรีหนองแคน 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
327  โรงเรียนบ้านโพนดวน 77
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00
0 0.00%
328  โรงเรียนบ้านโพนยานาง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
329  โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
330  โรงเรียนหว่านท่าสมอวิทยา 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
331  โรงเรียนโพนขวาวพิทยาคม 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,353 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,654 7.96
เตี้ย  1,411 4.23
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,754 8.26
ผอมและเตี้ย  1,193 3.58
อ้วนและเตี้ย  1,231 3.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,110 72.29
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,243 คน


27.71%


Powered By www.thaieducation.net