ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 18
4 22.22
3 16.67
2 11.11
3 16.67
5 27.78
1 5.56
17 94.44%
2  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 56
40 71.43
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
13 23.21
43 76.79%
3  โรงเรียนบ้านป่าดวน 14
2 14.29
2 14.29
2 14.29
2 14.29
1 7.14
5 35.71
9 64.29%
4  โรงเรียนหนองตอวิทยา 119
9 7.56
8 6.72
21 17.65
17 14.29
21 17.65
43 36.13
76 63.87%
5  โรงเรียนบ้านมะยาง 122
24 19.67
15 12.30
16 13.11
11 9.02
11 9.02
45 36.89
77 63.11%
6  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 10
4 40.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 40.00
6 60.00%
7  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 181
9 4.97
12 6.63
26 14.36
21 11.60
38 20.99
75 41.44
106 58.56%
8  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 194
16 8.25
9 4.64
23 11.86
24 12.37
32 16.49
90 46.39
104 53.61%
9  โรงเรียนบ้านคางฮุง 88
12 13.64
8 9.09
7 7.95
12 13.64
8 9.09
41 46.59
47 53.41%
10  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 27
5 18.52
4 14.81
1 3.70
4 14.81
0 0.00
13 48.15
14 51.85%
11  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 114
19 16.67
13 11.40
6 5.26
14 12.28
7 6.14
55 48.25
59 51.75%
12  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 53
12 22.64
7 13.21
3 5.66
5 9.43
0 0.00
26 49.06
27 50.94%
13  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 24
7 29.17
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
14  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 6
2 33.33
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
15  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 136
23 16.91
7 5.15
15 11.03
12 8.82
9 6.62
70 51.47
66 48.53%
16  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 112
7 6.25
19 16.96
18 16.07
0 0.00
5 4.46
63 56.25
49 43.75%
17  โรงเรียนบ้านตาอุด 83
10 12.05
7 8.43
8 9.64
6 7.23
5 6.02
47 56.63
36 43.37%
18  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 37
6 16.22
2 5.41
8 21.62
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
19  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 65
7 10.77
7 10.77
7 10.77
7 10.77
0 0.00
37 56.92
28 43.08%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 174
17 9.77
8 4.60
23 13.22
3 1.72
22 12.64
101 58.05
73 41.95%
21  โรงเรียนบ้านเลิงคา 43
3 6.98
3 6.98
4 9.30
4 9.30
4 9.30
25 58.14
18 41.86%
22  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 120
30 25.00
3 2.50
14 11.67
2 1.67
1 0.83
70 58.33
50 41.67%
23  โรงเรียนบ้านอีหมุน 70
4 5.71
6 8.57
4 5.71
6 8.57
9 12.86
41 58.57
29 41.43%
24  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 64
12 18.75
1 1.56
1 1.56
6 9.38
6 9.38
38 59.38
26 40.63%
25  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
12 14.63
11 13.41
8 9.76
1 1.22
1 1.22
49 59.76
33 40.24%
26  โรงเรียนบ้านพลับพลา 127
3 2.36
5 3.94
21 16.54
8 6.30
14 11.02
76 59.84
51 40.16%
27  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 5
0 0.00
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
28  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 131
3 2.29
3 2.29
19 14.50
26 19.85
1 0.76
79 60.31
52 39.69%
29  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 66
8 12.12
8 12.12
3 4.55
4 6.06
2 3.03
41 62.12
25 37.88%
30  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 61
5 8.20
7 11.48
5 8.20
6 9.84
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
31  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 127
8 6.30
4 3.15
10 7.87
4 3.15
21 16.54
80 62.99
47 37.01%
32  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19
2 10.53
1 5.26
2 10.53
1 5.26
1 5.26
12 63.16
7 36.84%
33  โรงเรียนบ้านดงยาง 137
2 1.46
19 13.87
20 14.60
8 5.84
1 0.73
87 63.50
50 36.50%
34  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 77
14 18.18
3 3.90
8 10.39
3 3.90
0 0.00
49 63.64
28 36.36%
35  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 25
0 0.00
3 12.00
6 24.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
36  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 39
5 12.82
0 0.00
6 15.38
2 5.13
1 2.56
25 64.10
14 35.90%
37  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 148
22 14.86
8 5.41
6 4.05
5 3.38
12 8.11
95 64.19
53 35.81%
38  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 62
13 20.97
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
40 64.52
22 35.48%
39  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 17
2 11.76
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
40  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 17
3 17.65
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
41  โรงเรียนบ้านหัวโนน 71
8 11.27
5 7.04
11 15.49
1 1.41
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
42  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 66
7 10.61
2 3.03
6 9.09
8 12.12
0 0.00
43 65.15
23 34.85%
43  โรงเรียนบ้านหมูม้น 266
13 4.89
10 3.76
29 10.90
15 5.64
25 9.40
174 65.41
92 34.59%
44  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 50
6 12.00
5 10.00
0 0.00
4 8.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
45  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 45
2 4.44
3 6.67
7 15.56
3 6.67
0 0.00
30 66.67
15 33.33%
46  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 12
2 16.67
2 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
47  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 33
2 6.06
2 6.06
1 3.03
3 9.09
3 9.09
22 66.67
11 33.33%
48  โรงเรียนทรายทองวิทยา 46
1 2.17
3 6.52
9 19.57
2 4.35
0 0.00
31 67.39
15 32.61%
49  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 90
7 7.78
1 1.11
13 14.44
6 6.67
2 2.22
61 67.78
29 32.22%
50  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 50
4 8.00
3 6.00
3 6.00
3 6.00
3 6.00
34 68.00
16 32.00%
51  โรงเรียนบ้านโนนราษี 57
4 7.02
5 8.77
4 7.02
3 5.26
2 3.51
39 68.42
18 31.58%
52  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 252
27 10.71
12 4.76
13 5.16
15 5.95
10 3.97
175 69.44
77 30.56%
53  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 140
3 2.14
2 1.43
19 13.57
5 3.57
13 9.29
98 70.00
42 30.00%
54  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 71
6 8.45
6 8.45
9 12.68
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
55  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
18 25.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
56  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 103
9 8.74
9 8.74
7 6.80
5 4.85
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
57  โรงเรียนบ้านดอนชัย 45
1 2.22
2 4.44
5 11.11
0 0.00
5 11.11
32 71.11
13 28.89%
58  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 77
8 10.39
0 0.00
7 9.09
7 9.09
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
59  โรงเรียนบ้านป่ายาง 91
17 18.68
7 7.69
2 2.20
0 0.00
0 0.00
65 71.43
26 28.57%
60  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 84
20 23.81
2 2.38
1 1.19
1 1.19
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
61  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 71
5 7.04
1 1.41
14 19.72
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
62  โรงเรียนบ้านยางใต้ 32
1 3.13
3 9.38
4 12.50
1 3.13
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
63  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2130
173 8.12
26 1.22
362 17.00
18 0.85
13 0.61
1538 72.21
592 27.79%
64  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 70
3 4.29
3 4.29
11 15.71
2 2.86
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
65  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 82
8 9.76
4 4.88
4 4.88
2 2.44
4 4.88
60 73.17
22 26.83%
66  โรงเรียนบ้านอีง่อง 94
10 10.64
6 6.38
9 9.57
0 0.00
0 0.00
69 73.40
25 26.60%
67  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 39
2 5.13
0 0.00
6 15.38
2 5.13
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
68  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 134
10 7.46
5 3.73
19 14.18
0 0.00
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
69  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 48
4 8.33
2 4.17
6 12.50
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
70  โรงเรียนบ้านหนองโสน 40
2 5.00
2 5.00
4 10.00
1 2.50
1 2.50
30 75.00
10 25.00%
71  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 94
3 3.19
2 2.13
15 15.96
3 3.19
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
72  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 45
3 6.67
0 0.00
7 15.56
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
73  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 116
10 8.62
5 4.31
13 11.21
0 0.00
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
74  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 129
11 8.53
7 5.43
2 1.55
4 3.10
7 5.43
98 75.97
31 24.03%
75  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 25
4 16.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
76  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4132
215 5.20
142 3.44
451 10.91
106 2.57
71 1.72
3147 76.16
985 23.84%
77  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 126
14 11.11
1 0.79
15 11.90
0 0.00
0 0.00
96 76.19
30 23.81%
78  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 80
11 13.75
0 0.00
8 10.00
0 0.00
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
79  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 89
6 6.74
4 4.49
6 6.74
3 3.37
2 2.25
68 76.40
21 23.60%
80  โรงเรียนบ้านขาม 81
11 13.58
2 2.47
6 7.41
0 0.00
0 0.00
62 76.54
19 23.46%
81  โรงเรียนบ้านโนนรัง 47
5 10.64
2 4.26
3 6.38
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
82  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 77
12 15.58
1 1.30
4 5.19
1 1.30
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
83  โรงเรียนบ้านจาน 120
16 13.33
0 0.00
12 10.00
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
84  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 205
18 8.78
3 1.46
15 7.32
6 2.93
5 2.44
158 77.07
47 22.93%
85  โรงเรียนบ้านเขือง 179
22 12.29
4 2.23
13 7.26
1 0.56
1 0.56
138 77.09
41 22.91%
86  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 120
8 6.67
15 12.50
0 0.00
4 3.33
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
87  โรงเรียนเมืองจังหาร 40
1 2.50
1 2.50
6 15.00
0 0.00
1 2.50
31 77.50
9 22.50%
88  โรงเรียนบ้านหนองแอก 103
5 4.85
1 0.97
7 6.80
8 7.77
2 1.94
80 77.67
23 22.33%
89  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 59
7 11.86
1 1.69
4 6.78
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
90  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 41
3 7.32
0 0.00
3 7.32
1 2.44
2 4.88
32 78.05
9 21.95%
91  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 157
9 5.73
5 3.18
18 11.46
2 1.27
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
92  โรงเรียนบ้านดงกลาง 132
10 7.58
0 0.00
18 13.64
0 0.00
0 0.00
104 78.79
28 21.21%
93  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 52
2 3.85
3 5.77
2 3.85
2 3.85
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
94  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 24
3 12.50
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
95  โรงเรียนบ้านราชธานี 106
7 6.60
7 6.60
6 5.66
2 1.89
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
96  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 49
4 8.16
0 0.00
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
97  โรงเรียนบ้านยางเครือ 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
98  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
99  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 35
0 0.00
1 2.86
6 17.14
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
100  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 60
4 6.67
1 1.67
6 10.00
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
101  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
102  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 167
15 8.98
1 0.60
8 4.79
0 0.00
8 4.79
135 80.84
32 19.16%
103  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 543
19 3.50
14 2.58
19 3.50
32 5.89
19 3.50
440 81.03
103 18.97%
104  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 111
2 1.80
1 0.90
15 13.51
1 0.90
2 1.80
90 81.08
21 18.92%
105  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 117
14 11.97
0 0.00
8 6.84
0 0.00
0 0.00
95 81.20
22 18.80%
106  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 112
4 3.57
4 3.57
8 7.14
4 3.57
1 0.89
91 81.25
21 18.75%
107  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 91
7 7.69
3 3.30
7 7.69
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
108  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 59
5 8.47
0 0.00
4 6.78
2 3.39
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
109  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
4 12.12
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
110  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 50
5 10.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
111  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 84
5 5.95
1 1.19
7 8.33
1 1.19
1 1.19
69 82.14
15 17.86%
112  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
113  โรงเรียนบ้านแคน 110
4 3.64
3 2.73
6 5.45
3 2.73
2 1.82
92 83.64
18 16.36%
114  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 43
2 4.65
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
115  โรงเรียนบ้านดอนแดง 80
2 2.50
3 3.75
8 10.00
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
116  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 124
6 4.84
1 0.81
13 10.48
0 0.00
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
117  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 118
3 2.54
1 0.85
15 12.71
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
118  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 87
3 3.45
0 0.00
9 10.34
2 2.30
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
119  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 145
3 2.07
7 4.83
13 8.97
0 0.00
0 0.00
122 84.14
23 15.86%
120  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 90
3 3.33
3 3.33
6 6.67
2 2.22
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
121  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 45
4 8.89
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
122  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 26
2 7.69
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
123  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 73
6 8.22
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
124  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 113
6 5.31
4 3.54
4 3.54
3 2.65
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
125  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองยูง 121
7 5.79
4 3.31
5 4.13
2 1.65
0 0.00
103 85.12
18 14.88%
127  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 74
4 5.41
2 2.70
3 4.05
1 1.35
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
128  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 14.71
29 85.29
5 14.71%
129  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
1 2.44
2 4.88
35 85.37
6 14.63%
130  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 76
6 7.89
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
65 85.53
11 14.47%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 70
1 1.43
1 1.43
7 10.00
1 1.43
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
132  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 49
5 10.20
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
133  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 179
4 2.23
5 2.79
10 5.59
4 2.23
2 1.12
154 86.03
25 13.97%
134  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
135  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 138
3 2.17
2 1.45
11 7.97
3 2.17
0 0.00
119 86.23
19 13.77%
136  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
137  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 154
7 4.55
1 0.65
9 5.84
3 1.95
1 0.65
133 86.36
21 13.64%
138  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
139  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 37
2 5.41
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
140  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 52
0 0.00
1 1.92
4 7.69
2 3.85
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
141  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 151
5 3.31
1 0.66
13 8.61
1 0.66
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
142  โรงเรียนบ้านตรีคาม 53
3 5.66
3 5.66
0 0.00
0 0.00
1 1.89
46 86.79
7 13.21%
143  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 38
0 0.00
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
144  โรงเรียนบ้านหนองผือ 107
5 4.67
2 1.87
7 6.54
0 0.00
0 0.00
93 86.92
14 13.08%
145  โรงเรียนบ้านดอนแคน 69
3 4.35
2 2.90
4 5.80
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
146  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 227
10 4.41
5 2.20
6 2.64
4 1.76
4 1.76
198 87.22
29 12.78%
147  โรงเรียนบ้านหนาด 55
2 3.64
0 0.00
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
148  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
149  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 49
3 6.12
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
150  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 41
3 7.32
0 0.00
1 2.44
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
151  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 41
5 12.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
152  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 100
5 5.00
0 0.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
153  โรงเรียนดงยางสะแบง 51
2 3.92
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
154  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
155  โรงเรียนบ้านมีชัย 35
1 2.86
1 2.86
1 2.86
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
156  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 98
5 5.10
1 1.02
2 2.04
3 3.06
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
157  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 28
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
158  โรงเรียนบ้านซองแมว 76
1 1.32
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
68 89.47
8 10.53%
159  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
160  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
161  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 140
0 0.00
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
162  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
163  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 20
0 0.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
164  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 121
4 3.31
1 0.83
4 3.31
1 0.83
2 1.65
109 90.08
12 9.92%
165  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
2 4.88
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
166  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 62
2 3.23
1 1.61
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
167  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
168  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 95
3 3.16
1 1.05
4 4.21
0 0.00
1 1.05
86 90.53
9 9.47%
169  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 64
0 0.00
2 3.13
4 6.25
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
170  โรงเรียนไตรคามวิทยา 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
171  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 129
2 1.55
1 0.78
5 3.88
1 0.78
3 2.33
117 90.70
12 9.30%
172  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 33
1 3.03
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
173  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 159
3 1.89
2 1.26
3 1.89
3 1.89
3 1.89
145 91.19
14 8.81%
174  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
175  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 24
0 0.00
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
176  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 85
3 3.53
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
177  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 110
1 0.91
2 1.82
6 5.45
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
178  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 110
2 1.82
4 3.64
0 0.00
0 0.00
3 2.73
101 91.82
9 8.18%
179  โรงเรียนบ้านดู่ 106
2 1.89
2 1.89
1 0.94
2 1.89
1 0.94
98 92.45
8 7.55%
180  โรงเรียนบ้านข่า 67
1 1.49
2 2.99
2 2.99
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
181  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 123
0 0.00
0 0.00
9 7.32
0 0.00
0 0.00
114 92.68
9 7.32%
182  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 110
2 1.82
1 0.91
3 2.73
0 0.00
2 1.82
102 92.73
8 7.27%
183  โรงเรียนบ้านพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.14
39 92.86
3 7.14%
184  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
185  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
186  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 71
2 2.82
0 0.00
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
187  โรงเรียนบ้านหนองแวง 157
5 3.18
4 2.55
2 1.27
0 0.00
0 0.00
146 92.99
11 7.01%
188  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 44
1 2.27
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
189  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 121
0 0.00
1 0.83
6 4.96
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
190  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 73
2 2.74
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
191  โรงเรียนบ้านหนองหิน 37
0 0.00
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
192  โรงเรียนบ้านหนองชาด 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
193  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
194  โรงเรียนบ้านมะอึ 120
2 1.67
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
195  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 533
5 0.94
0 0.00
0 0.00
20 3.75
0 0.00
508 95.31
25 4.69%
196  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
197  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
198  โรงเรียนบ้านไผ่ 43
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
1 2.33
41 95.35
2 4.65%
199  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.17
46 95.83
2 4.17%
200  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 229
2 0.87
4 1.75
3 1.31
0 0.00
0 0.00
220 96.07
9 3.93%
201  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
202  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
203  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
204  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 166
0 0.00
0 0.00
4 2.41
0 0.00
0 0.00
162 97.59
4 2.41%
205  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
206  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 99
0 0.00
1 1.01
0 0.00
0 0.00
1 1.01
97 97.98
2 2.02%
207  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
208  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 164
0 0.00
0 0.00
2 1.22
0 0.00
0 0.00
162 98.78
2 1.22%
209  โรงเรียนบ้านค้อ 135
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
135 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านดงสวอง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านนางาม 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านสวนจิก 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
44 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสังข์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านโพนทอง 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนบ้านโนนข่า 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนรัฐทวิคาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,102 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,466 6.08
เตี้ย  690 2.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,029 8.42
ผอมและเตี้ย  605 2.51
อ้วนและเตี้ย  487 2.02
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,825 78.11
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,277 คน


21.89%


Powered By www.thaieducation.net