ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 6
4 66.67
1 16.67
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
2  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 51
21 41.18
8 15.69
17 33.33
0 0.00
0 0.00
5 9.80
46 90.20%
3  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 6
3 50.00
0 0.00
1 16.67
1 16.67
0 0.00
1 16.67
5 83.33%
4  โรงเรียนบ้านป่าดวน 11
1 9.09
3 27.27
1 9.09
3 27.27
1 9.09
2 18.18
9 81.82%
5  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 117
24 20.51
18 15.38
15 12.82
18 15.38
15 12.82
27 23.08
90 76.92%
6  โรงเรียนหนองตอวิทยา 123
9 7.32
7 5.69
25 20.33
16 13.01
22 17.89
44 35.77
79 64.23%
7  โรงเรียนบ้านมะยาง 127
25 19.69
13 10.24
18 14.17
12 9.45
10 7.87
49 38.58
78 61.42%
8  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 65
11 16.92
8 12.31
8 12.31
11 16.92
1 1.54
26 40.00
39 60.00%
9  โรงเรียนบ้านคางฮุง 88
22 25.00
7 7.95
15 17.05
6 6.82
0 0.00
38 43.18
50 56.82%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 53
12 22.64
7 13.21
3 5.66
5 9.43
0 0.00
26 49.06
27 50.94%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 145
17 11.72
8 5.52
23 15.86
3 2.07
22 15.17
72 49.66
73 50.34%
12  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 24
7 29.17
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
12 50.00
12 50.00%
13  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 151
27 17.88
12 7.95
11 7.28
8 5.30
17 11.26
76 50.33
75 49.67%
14  โรงเรียนบ้านเลิงคา 41
3 7.32
5 12.20
5 12.20
4 9.76
3 7.32
21 51.22
20 48.78%
15  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 66
12 18.18
4 6.06
7 10.61
4 6.06
4 6.06
35 53.03
31 46.97%
16  โรงเรียนบ้านพลับพลา 124
5 4.03
5 4.03
20 16.13
10 8.06
16 12.90
68 54.84
56 45.16%
17  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 18
4 22.22
1 5.56
2 11.11
1 5.56
0 0.00
10 55.56
8 44.44%
18  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 112
7 6.25
19 16.96
18 16.07
0 0.00
5 4.46
63 56.25
49 43.75%
19  โรงเรียนบ้านตาอุด 84
10 11.90
7 8.33
8 9.52
6 7.14
5 5.95
48 57.14
36 42.86%
20  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 35
5 14.29
4 11.43
5 14.29
1 2.86
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
21  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 35
6 17.14
5 14.29
4 11.43
0 0.00
0 0.00
20 57.14
15 42.86%
22  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 88
12 13.64
6 6.82
0 0.00
7 7.95
12 13.64
51 57.95
37 42.05%
23  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 41
10 24.39
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
24 58.54
17 41.46%
24  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 49
6 12.24
3 6.12
7 14.29
4 8.16
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
25  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 64
12 18.75
1 1.56
1 1.56
6 9.38
6 9.38
38 59.38
26 40.63%
26  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
12 14.63
11 13.41
8 9.76
1 1.22
1 1.22
49 59.76
33 40.24%
27  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 5
1 20.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
28  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 194
22 11.34
17 8.76
17 8.76
10 5.15
10 5.15
118 60.82
76 39.18%
29  โรงเรียนบ้านราชธานี 115
15 13.04
10 8.70
11 9.57
9 7.83
0 0.00
70 60.87
45 39.13%
30  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 62
10 16.13
4 6.45
6 9.68
4 6.45
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
31  โรงเรียนบ้านอีง่อง 94
14 14.89
9 9.57
12 12.77
0 0.00
1 1.06
58 61.70
36 38.30%
32  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 90
10 11.11
4 4.44
19 21.11
1 1.11
0 0.00
56 62.22
34 37.78%
33  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 61
5 8.20
7 11.48
5 8.20
6 9.84
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
34  โรงเรียนบ้านหัวโนน 70
8 11.43
5 7.14
11 15.71
2 2.86
0 0.00
44 62.86
26 37.14%
35  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 127
8 6.30
4 3.15
10 7.87
4 3.15
21 16.54
80 62.99
47 37.01%
36  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 19
2 10.53
1 5.26
2 10.53
1 5.26
1 5.26
12 63.16
7 36.84%
37  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 120
20 16.67
3 2.50
16 13.33
4 3.33
1 0.83
76 63.33
44 36.67%
38  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 66
7 10.61
7 10.61
3 4.55
4 6.06
3 4.55
42 63.64
24 36.36%
39  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 39
5 12.82
0 0.00
6 15.38
2 5.13
1 2.56
25 64.10
14 35.90%
40  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2120
187 8.82
119 5.61
335 15.80
95 4.48
24 1.13
1360 64.15
760 35.85%
41  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 45
2 4.44
3 6.67
8 17.78
3 6.67
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
42  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 17
3 17.65
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
43  โรงเรียนบ้านหมูม้น 267
13 4.87
10 3.75
29 10.86
15 5.62
25 9.36
175 65.54
92 34.46%
44  โรงเรียนบ้านยางใต้ 32
1 3.13
4 12.50
5 15.63
1 3.13
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
45  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 50
6 12.00
5 10.00
0 0.00
4 8.00
2 4.00
33 66.00
17 34.00%
46  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 77
9 11.69
7 9.09
10 12.99
0 0.00
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
47  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 154
17 11.04
10 6.49
19 12.34
3 1.95
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
48  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4133
325 7.86
115 2.78
435 10.53
68 1.65
325 7.86
2865 69.32
1268 30.68%
49  โรงเรียนทรายทองวิทยา 46
1 2.17
3 6.52
8 17.39
2 4.35
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
50  โรงเรียนบ้านหนองแอก 103
7 6.80
1 0.97
10 9.71
10 9.71
3 2.91
72 69.90
31 30.10%
51  โรงเรียนเมืองจังหาร 40
2 5.00
1 2.50
7 17.50
0 0.00
2 5.00
28 70.00
12 30.00%
52  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 71
7 9.86
5 7.04
9 12.68
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
53  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
18 25.00
1 1.39
2 2.78
0 0.00
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
54  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
55  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 103
9 8.74
9 8.74
7 6.80
5 4.85
0 0.00
73 70.87
30 29.13%
56  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 59
10 16.95
1 1.69
5 8.47
1 1.69
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
57  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 84
20 23.81
2 2.38
1 1.19
1 1.19
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
58  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 71
5 7.04
1 1.41
14 19.72
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
59  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 25
4 16.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
18 72.00
7 28.00%
60  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 251
29 11.55
7 2.79
17 6.77
5 1.99
10 3.98
183 72.91
68 27.09%
61  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 34
3 8.82
0 0.00
5 14.71
1 2.94
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
62  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 80
14 17.50
0 0.00
7 8.75
0 0.00
0 0.00
59 73.75
21 26.25%
63  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 70
6 8.57
0 0.00
12 17.14
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
64  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 43
3 6.98
3 6.98
4 9.30
1 2.33
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
65  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 204
11 5.39
0 0.00
29 14.22
7 3.43
5 2.45
152 74.51
52 25.49%
66  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 76
10 13.16
1 1.32
6 7.89
1 1.32
1 1.32
57 75.00
19 25.00%
67  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 20
2 10.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
68  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00%
69  โรงเรียนบ้านโนนข่า 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
70  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 134
12 8.96
2 1.49
19 14.18
0 0.00
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
71  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 179
13 7.26
9 5.03
18 10.06
4 2.23
0 0.00
135 75.42
44 24.58%
72  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 124
9 7.26
3 2.42
17 13.71
0 0.00
1 0.81
94 75.81
30 24.19%
73  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 29
5 17.24
2 6.90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
74  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 50
4 8.00
2 4.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
75  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 50
3 6.00
2 4.00
3 6.00
2 4.00
2 4.00
38 76.00
12 24.00%
76  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 196
13 6.63
8 4.08
14 7.14
8 4.08
4 2.04
149 76.02
47 23.98%
77  โรงเรียนบ้านโนนรัง 46
5 10.87
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
78  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 89
7 7.87
7 7.87
0 0.00
7 7.87
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
79  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 47
3 6.38
0 0.00
7 14.89
1 2.13
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
80  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 129
11 8.53
7 5.43
1 0.78
4 3.10
7 5.43
99 76.74
30 23.26%
81  โรงเรียนบ้านเขือง 179
22 12.29
4 2.23
13 7.26
1 0.56
1 0.56
138 77.09
41 22.91%
82  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 120
8 6.67
15 12.50
0 0.00
4 3.33
0 0.00
93 77.50
27 22.50%
83  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 77
8 10.39
2 2.60
7 9.09
0 0.00
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
84  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 41
5 12.20
0 0.00
2 4.88
0 0.00
2 4.88
32 78.05
9 21.95%
85  โรงเรียนบ้านป่ายาง 92
6 6.52
3 3.26
6 6.52
3 3.26
2 2.17
72 78.26
20 21.74%
86  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 60
5 8.33
1 1.67
6 10.00
1 1.67
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
87  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 125
11 8.80
1 0.80
15 12.00
0 0.00
0 0.00
98 78.40
27 21.60%
88  โรงเรียนบ้านขาม 80
8 10.00
3 3.75
3 3.75
3 3.75
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
89  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 52
2 3.85
3 5.77
2 3.85
2 3.85
2 3.85
41 78.85
11 21.15%
90  โรงเรียนบ้านโนนราษี 57
5 8.77
0 0.00
7 12.28
0 0.00
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
91  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 24
3 12.50
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
92  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 82
4 4.88
5 6.10
4 4.88
2 2.44
2 2.44
65 79.27
17 20.73%
93  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 73
9 12.33
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
94  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 59
6 10.17
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
95  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 149
11 7.38
2 1.34
16 10.74
1 0.67
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
96  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
97  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
98  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 113
8 7.08
6 5.31
7 6.19
1 0.88
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
99  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 130
0 0.00
11 8.46
6 4.62
8 6.15
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
100  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 136
14 10.29
0 0.00
12 8.82
0 0.00
0 0.00
110 80.88
26 19.12%
101  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 89
10 11.24
5 5.62
0 0.00
0 0.00
2 2.25
72 80.90
17 19.10%
102  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 116
9 7.76
3 2.59
9 7.76
1 0.86
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
103  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 37
2 5.41
2 5.41
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
104  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 144
4 2.78
1 0.69
8 5.56
0 0.00
14 9.72
117 81.25
27 18.75%
105  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 112
4 3.57
4 3.57
8 7.14
4 3.57
1 0.89
91 81.25
21 18.75%
106  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 87
5 5.75
0 0.00
8 9.20
3 3.45
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
107  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 82
5 6.10
1 1.22
8 9.76
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
108  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 543
24 4.42
19 3.50
33 6.08
11 2.03
12 2.21
444 81.77
99 18.23%
109  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 33
4 12.12
0 0.00
1 3.03
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
110  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
4 12.12
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
111  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 166
14 8.43
0 0.00
8 4.82
0 0.00
8 4.82
136 81.93
30 18.07%
112  โรงเรียนบ้านดอนชัย 45
1 2.22
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
113  โรงเรียนบ้านหนองโสน 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
1 2.50
2 5.00
33 82.50
7 17.50%
114  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 52
1 1.92
1 1.92
5 9.62
1 1.92
1 1.92
43 82.69
9 17.31%
115  โรงเรียนบ้านดงกลาง 133
11 8.27
2 1.50
10 7.52
0 0.00
0 0.00
110 82.71
23 17.29%
116  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 41
3 7.32
3 7.32
0 0.00
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
117  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
118  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
4 9.76
2 4.88
34 82.93
7 17.07%
119  โรงเรียนบ้านตรีคาม 53
3 5.66
5 9.43
0 0.00
0 0.00
1 1.89
44 83.02
9 16.98%
120  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
121  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 30
1 3.33
2 6.67
2 6.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
122  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 42
4 9.52
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
123  โรงเรียนบ้านจาน 121
0 0.00
0 0.00
20 16.53
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
124  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 61
3 4.92
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
125  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 49
6 12.24
2 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
126  โรงเรียนบ้านสวนจิก 43
4 9.30
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
127  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 111
6 5.41
4 3.60
4 3.60
4 3.60
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 118
3 2.54
1 0.85
15 12.71
0 0.00
0 0.00
99 83.90
19 16.10%
129  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
130  โรงเรียนบ้านหนองผือ 107
5 4.67
1 0.93
10 9.35
1 0.93
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
131  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 146
3 2.05
7 4.79
13 8.90
0 0.00
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
132  โรงเรียนไตรคามวิทยา 32
2 6.25
1 3.13
2 6.25
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
133  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
134  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 121
4 3.31
2 1.65
6 4.96
4 3.31
2 1.65
103 85.12
18 14.88%
135  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 74
4 5.41
2 2.70
3 4.05
1 1.35
1 1.35
63 85.14
11 14.86%
136  โรงเรียนบ้านดงยาง 137
0 0.00
7 5.11
12 8.76
1 0.73
0 0.00
117 85.40
20 14.60%
137  โรงเรียนบ้านแคน 110
4 3.64
3 2.73
5 4.55
3 2.73
1 0.91
94 85.45
16 14.55%
138  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 179
3 1.68
6 3.35
11 6.15
4 2.23
2 1.12
153 85.47
26 14.53%
139  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 138
3 2.17
3 2.17
11 7.97
3 2.17
0 0.00
118 85.51
20 14.49%
140  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 70
2 2.86
1 1.43
7 10.00
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
141  โรงเรียนบ้านยางเครือ 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
1 4.76
1 4.76
18 85.71
3 14.29%
142  โรงเรียนบ้านอีหมุน 70
3 4.29
3 4.29
2 2.86
0 0.00
2 2.86
60 85.71
10 14.29%
143  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 77
6 7.79
0 0.00
5 6.49
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
144  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
145  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 50
4 8.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
146  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 29
0 0.00
0 0.00
4 13.79
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
147  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
148  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 154
7 4.55
1 0.65
9 5.84
3 1.95
1 0.65
133 86.36
21 13.64%
149  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 44
0 0.00
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
150  โรงเรียนบ้านหนองยูง 119
7 5.88
3 2.52
4 3.36
2 1.68
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
151  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 38
0 0.00
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
152  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50%
153  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 73
3 4.11
1 1.37
4 5.48
0 0.00
1 1.37
64 87.67
9 12.33%
154  โรงเรียนบ้านดอนแดง 83
1 1.20
0 0.00
2 2.41
2 2.41
5 6.02
73 87.95
10 12.05%
155  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 100
5 5.00
0 0.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
156  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
157  โรงเรียนบ้านมีชัย 35
0 0.00
1 2.86
2 5.71
1 2.86
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
158  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 11.11
24 88.89
3 11.11%
159  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 128
2 1.56
1 0.78
6 4.69
1 0.78
4 3.13
114 89.06
14 10.94%
160  โรงเรียนบ้านหนาด 55
0 0.00
0 0.00
4 7.27
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
161  โรงเรียนบ้านหนองหิน 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
1 2.70
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
162  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 28
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
163  โรงเรียนบ้านดอนแคน 67
1 1.49
0 0.00
4 5.97
2 2.99
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
164  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
165  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
166  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 140
0 0.00
0 0.00
14 10.00
0 0.00
0 0.00
126 90.00
14 10.00%
167  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
168  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 20
2 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
2 4.88
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
170  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 159
3 1.89
2 1.26
3 1.89
3 1.89
3 1.89
145 91.19
14 8.81%
171  โรงเรียนบ้านดู่ 106
2 1.89
2 1.89
1 0.94
2 1.89
2 1.89
97 91.51
9 8.49%
172  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 36
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
173  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 110
1 0.91
2 1.82
6 5.45
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
174  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 114
7 6.14
2 1.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
175  โรงเรียนดงยางสะแบง 51
1 1.96
0 0.00
1 1.96
2 3.92
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
176  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 64
1 1.56
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
177  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
178  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 95
3 3.16
1 1.05
3 3.16
0 0.00
0 0.00
88 92.63
7 7.37%
179  โรงเรียนบ้านหนองแวง 154
5 3.25
4 2.60
2 1.30
0 0.00
0 0.00
143 92.86
11 7.14%
180  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
181  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 71
3 4.23
0 0.00
2 2.82
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
182  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 45
0 0.00
2 4.44
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
183  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 77
2 2.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.90
72 93.51
5 6.49%
184  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 110
2 1.82
1 0.91
2 1.82
0 0.00
2 1.82
103 93.64
7 6.36%
185  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 85
1 1.18
0 0.00
4 4.71
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
186  โรงเรียนบ้านมะอึ 120
3 2.50
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
113 94.17
7 5.83%
187  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 533
9 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 4.13
502 94.18
31 5.82%
188  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 121
0 0.00
1 0.83
6 4.96
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
189  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 123
0 0.00
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
190  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 235
7 2.98
5 2.13
1 0.43
0 0.00
0 0.00
222 94.47
13 5.53%
191  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
192  โรงเรียนบ้านหนองชาด 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
193  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 99
2 2.02
0 0.00
2 2.02
1 1.01
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
194  โรงเรียนบ้านค้อ 144
3 2.08
1 0.69
1 0.69
0 0.00
2 1.39
137 95.14
7 4.86%
195  โรงเรียนบ้านพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.76
40 95.24
2 4.76%
196  โรงเรียนบ้านไผ่ 42
0 0.00
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
197  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
198  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 43
0 0.00
0 0.00
2 4.65
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
199  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 86
1 1.16
0 0.00
3 3.49
0 0.00
0 0.00
82 95.35
4 4.65%
200  โรงเรียนบ้านข่า 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
201  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.17
46 95.83
2 4.17%
202  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
203  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 166
0 0.00
0 0.00
6 3.61
0 0.00
0 0.00
160 96.39
6 3.61%
204  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
33 97.06
1 2.94%
205  โรงเรียนบ้านซองแมว 76
0 0.00
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
206  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
207  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 82
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
80 97.56
2 2.44%
208  โรงเรียนบ้านโคกมอน 42
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
209  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 56
0 0.00
0 0.00
1 1.79
0 0.00
0 0.00
55 98.21
1 1.79%
210  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 164
1 0.61
0 0.00
1 0.61
0 0.00
0 0.00
162 98.78
2 1.22%
211  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 99
1 1.01
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 98.99
1 1.01%
212  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านดงสวอง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านนางาม 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านสังข์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านโพนทอง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนรัฐทวิคาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  23,963 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,637 6.83
เตี้ย  785 3.28
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,999 8.34
ผอมและเตี้ย  541 2.26
อ้วนและเตี้ย  704 2.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,297 76.36
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,666 คน


23.64%


Powered By www.thaieducation.net