ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 5
4 80.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 54
27 50.00
7 12.96
20 37.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00%
3  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 4
1 25.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 34
5 14.71
7 20.59
4 11.76
5 14.71
11 32.35
2 5.88
32 94.12%
5  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 53
5 9.43
14 26.42
10 18.87
9 16.98
9 16.98
6 11.32
47 88.68%
6  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 120
18 15.00
10 8.33
12 10.00
28 23.33
22 18.33
30 25.00
90 75.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 40
9 22.50
8 20.00
8 20.00
1 2.50
0 0.00
14 35.00
26 65.00%
8  โรงเรียนบ้านป่าดวน 11
3 27.27
2 18.18
0 0.00
2 18.18
0 0.00
4 36.36
7 63.64%
9  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 151
27 17.88
33 21.85
11 7.28
8 5.30
17 11.26
55 36.42
96 63.58%
10  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 26
10 38.46
4 15.38
2 7.69
0 0.00
0 0.00
10 38.46
16 61.54%
11  โรงเรียนบ้านมะยาง 124
13 10.48
10 8.06
15 12.10
16 12.90
14 11.29
56 45.16
68 54.84%
12  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 218
34 15.60
0 0.00
26 11.93
34 15.60
25 11.47
99 45.41
119 54.59%
13  โรงเรียนบ้านตาอุด 85
7 8.24
11 12.94
9 10.59
12 14.12
7 8.24
39 45.88
46 54.12%
14  โรงเรียนบ้านคางฮุง 82
17 20.73
5 6.10
15 18.29
3 3.66
0 0.00
42 51.22
40 48.78%
15  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 154
17 11.04
13 8.44
29 18.83
9 5.84
0 0.00
86 55.84
68 44.16%
16  โรงเรียนบ้านเลิงคา 41
3 7.32
4 9.76
5 12.20
3 7.32
3 7.32
23 56.10
18 43.90%
17  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 48
6 12.50
3 6.25
7 14.58
4 8.33
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 138
15 10.87
5 3.62
21 15.22
3 2.17
16 11.59
78 56.52
60 43.48%
19  โรงเรียนบ้านอีง่อง 99
13 13.13
17 17.17
5 5.05
7 7.07
1 1.01
56 56.57
43 43.43%
20  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 51
7 13.73
5 9.80
7 13.73
3 5.88
0 0.00
29 56.86
22 43.14%
21  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 71
4 5.63
10 14.08
9 12.68
3 4.23
4 5.63
41 57.75
30 42.25%
22  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 19
3 15.79
1 5.26
1 5.26
2 10.53
1 5.26
11 57.89
8 42.11%
23  โรงเรียนหนองตอวิทยา 123
3 2.44
8 6.50
14 11.38
11 8.94
15 12.20
72 58.54
51 41.46%
24  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 64
12 18.75
1 1.56
1 1.56
6 9.38
6 9.38
38 59.38
26 40.63%
25  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 25
3 12.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
3 12.00
15 60.00
10 40.00%
26  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 62
10 16.13
4 6.45
6 9.68
4 6.45
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
27  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 26
4 15.38
5 19.23
1 3.85
0 0.00
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
28  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 76
11 14.47
5 6.58
4 5.26
5 6.58
3 3.95
48 63.16
28 36.84%
29  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 117
12 10.26
15 12.82
5 4.27
6 5.13
5 4.27
74 63.25
43 36.75%
30  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 55
10 18.18
1 1.82
5 9.09
1 1.82
3 5.45
35 63.64
20 36.36%
31  โรงเรียนบ้านหมูม้น 259
11 4.25
6 2.32
37 14.29
17 6.56
23 8.88
165 63.71
94 36.29%
32  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 97
7 7.22
6 6.19
13 13.40
4 4.12
5 5.15
62 63.92
35 36.08%
33  โรงเรียนบ้านหัวโนน 71
6 8.45
3 4.23
13 18.31
3 4.23
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
34  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 202
19 9.41
16 7.92
16 7.92
9 4.46
7 3.47
135 66.83
67 33.17%
35  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 128
7 5.47
5 3.91
20 15.63
6 4.69
4 3.13
86 67.19
42 32.81%
36  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 128
4 3.13
15 11.72
18 14.06
5 3.91
0 0.00
86 67.19
42 32.81%
37  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 135
19 14.07
0 0.00
24 17.78
0 0.00
1 0.74
91 67.41
44 32.59%
38  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 77
10 12.99
9 11.69
3 3.90
2 2.60
1 1.30
52 67.53
25 32.47%
39  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4262
321 7.53
118 2.77
435 10.21
60 1.41
380 8.92
2948 69.17
1314 30.83%
40  โรงเรียนบ้านพลับพลา 113
8 7.08
4 3.54
13 11.50
3 2.65
6 5.31
79 69.91
34 30.09%
41  โรงเรียนทรายทองวิทยา 47
3 6.38
3 6.38
8 17.02
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
42  โรงเรียนไตรคามวิทยา 37
6 16.22
1 2.70
4 10.81
0 0.00
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
43  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
0 0.00
1 5.88
12 70.59
5 29.41%
44  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 55
3 5.45
3 5.45
5 9.09
3 5.45
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
45  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 83
14 16.87
3 3.61
6 7.23
1 1.20
0 0.00
59 71.08
24 28.92%
46  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 42
5 11.90
5 11.90
0 0.00
2 4.76
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
47  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 169
7 4.14
14 8.28
21 12.43
6 3.55
0 0.00
121 71.60
48 28.40%
48  โรงเรียนบ้านราชธานี 127
7 5.51
3 2.36
11 8.66
7 5.51
8 6.30
91 71.65
36 28.35%
49  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 113
10 8.85
4 3.54
8 7.08
4 3.54
6 5.31
81 71.68
32 28.32%
50  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 71
5 7.04
1 1.41
14 19.72
0 0.00
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
51  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
52  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 546
32 5.86
13 2.38
33 6.04
39 7.14
34 6.23
395 72.34
151 27.66%
53  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 29
3 10.34
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
54  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 33
6 18.18
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
55  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 136
17 12.50
0 0.00
20 14.71
0 0.00
0 0.00
99 72.79
37 27.21%
56  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 161
15 9.32
7 4.35
19 11.80
1 0.62
1 0.62
118 73.29
43 26.71%
57  โรงเรียนบ้านเขือง 203
10 4.93
17 8.37
26 12.81
1 0.49
0 0.00
149 73.40
54 26.60%
58  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 27
3 11.11
4 14.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
59  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 134
12 8.96
2 1.49
19 14.18
0 0.00
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
60  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 196
13 6.63
8 4.08
14 7.14
8 4.08
4 2.04
149 76.02
47 23.98%
61  โรงเรียนบ้านยางใต้ 38
3 7.89
0 0.00
6 15.79
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
62  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2063
82 3.97
113 5.48
71 3.44
96 4.65
122 5.91
1579 76.54
484 23.46%
63  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 129
0 0.00
9 6.98
6 4.65
13 10.08
2 1.55
99 76.74
30 23.26%
64  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 52
6 11.54
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
65  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 68
6 8.82
7 10.29
2 2.94
0 0.00
0 0.00
53 77.94
15 22.06%
66  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 168
17 10.12
0 0.00
9 5.36
0 0.00
11 6.55
131 77.98
37 22.02%
67  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 41
5 12.20
0 0.00
2 4.88
0 0.00
2 4.88
32 78.05
9 21.95%
68  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 82
0 0.00
3 3.66
6 7.32
6 7.32
3 3.66
64 78.05
18 21.95%
69  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 69
3 4.35
2 2.90
8 11.59
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
70  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 131
4 3.05
4 3.05
20 15.27
0 0.00
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
71  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 52
2 3.85
3 5.77
6 11.54
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
72  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 76
7 9.21
3 3.95
4 5.26
2 2.63
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
73  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 119
8 6.72
0 0.00
17 14.29
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
74  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 81
4 4.94
5 6.17
5 6.17
3 3.70
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
75  โรงเรียนบ้านดอนแดง 86
2 2.33
5 5.81
2 2.33
3 3.49
6 6.98
68 79.07
18 20.93%
76  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 43
3 6.98
1 2.33
4 9.30
1 2.33
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
77  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 53
2 3.77
1 1.89
6 11.32
1 1.89
1 1.89
42 79.25
11 20.75%
78  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 87
3 3.45
5 5.75
3 3.45
4 4.60
3 3.45
69 79.31
18 20.69%
79  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 87
5 5.75
1 1.15
12 13.79
0 0.00
0 0.00
69 79.31
18 20.69%
80  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 78
15 19.23
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
81  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 149
11 7.38
2 1.34
16 10.74
1 0.67
0 0.00
119 79.87
30 20.13%
82  โรงเรียนบ้านยางเครือ 20
2 10.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
83  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
84  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
1 5.00
16 80.00
4 20.00%
85  โรงเรียนบ้านโนนข่า 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
86  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 61
5 8.20
1 1.64
4 6.56
2 3.28
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
87  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
88  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 129
12 9.30
3 2.33
10 7.75
0 0.00
0 0.00
104 80.62
25 19.38%
89  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 31
3 9.68
3 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
90  โรงเรียนบ้านโนนราษี 63
5 7.94
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
91  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
7 14.58
39 81.25
9 18.75%
92  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 112
4 3.57
4 3.57
8 7.14
4 3.57
1 0.89
91 81.25
21 18.75%
93  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 129
8 6.20
5 3.88
9 6.98
2 1.55
0 0.00
105 81.40
24 18.60%
94  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 70
5 7.14
4 5.71
2 2.86
2 2.86
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
95  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 108
6 5.56
3 2.78
6 5.56
3 2.78
2 1.85
88 81.48
20 18.52%
96  โรงเรียนบ้านป่ายาง 98
3 3.06
4 4.08
6 6.12
4 4.08
1 1.02
80 81.63
18 18.37%
97  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
4 4.88
5 6.10
5 6.10
1 1.22
0 0.00
67 81.71
15 18.29%
98  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 77
4 5.19
0 0.00
6 7.79
4 5.19
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
99  โรงเรียนบ้านค้อ 195
17 8.72
17 8.72
1 0.51
0 0.00
0 0.00
160 82.05
35 17.95%
100  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 123
4 3.25
5 4.07
12 9.76
1 0.81
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
101  โรงเรียนบ้านดงกลาง 136
7 5.15
0 0.00
17 12.50
0 0.00
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
102  โรงเรียนบ้านหนองโสน 40
2 5.00
1 2.50
3 7.50
0 0.00
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
103  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 52
4 7.69
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
104  โรงเรียนบ้านอีหมุน 70
4 5.71
4 5.71
4 5.71
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
105  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
106  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 59
2 3.39
2 3.39
1 1.69
2 3.39
3 5.08
49 83.05
10 16.95%
107  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 136
7 5.15
0 0.00
16 11.76
0 0.00
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
108  โรงเรียนบ้านดงยาง 138
3 2.17
7 5.07
12 8.70
1 0.72
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
109  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
4 13.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
110  โรงเรียนบ้านจาน 121
0 0.00
0 0.00
20 16.53
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
111  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 92
5 5.43
3 3.26
4 4.35
1 1.09
2 2.17
77 83.70
15 16.30%
112  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 129
5 3.88
5 3.88
6 4.65
5 3.88
0 0.00
108 83.72
21 16.28%
113  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 50
4 8.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
114  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
115  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 180
4 2.22
6 3.33
11 6.11
4 2.22
3 1.67
152 84.44
28 15.56%
116  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
4 8.89
2 4.44
38 84.44
7 15.56%
117  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 71
0 0.00
0 0.00
5 7.04
4 5.63
2 2.82
60 84.51
11 15.49%
118  โรงเรียนบ้านแคน 105
4 3.81
3 2.86
5 4.76
3 2.86
1 0.95
89 84.76
16 15.24%
119  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 73
2 2.74
2 2.74
6 8.22
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
120  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 93
3 3.23
3 3.23
5 5.38
2 2.15
1 1.08
79 84.95
14 15.05%
121  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 87
3 3.45
0 0.00
10 11.49
0 0.00
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
122  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 123
11 8.94
0 0.00
7 5.69
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
123  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
2 4.76
36 85.71
6 14.29%
124  โรงเรียนบ้านหนองแอก 98
4 4.08
0 0.00
5 5.10
5 5.10
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
125  โรงเรียนบ้านหนองผือ 106
5 4.72
0 0.00
9 8.49
1 0.94
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
126  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 64
4 6.25
2 3.13
2 3.13
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
127  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 50
4 8.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
128  โรงเรียนบ้านดอนชัย 51
1 1.96
1 1.96
4 7.84
1 1.96
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
129  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
130  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
2 4.55
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
131  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 155
7 4.52
1 0.65
9 5.81
3 1.94
1 0.65
134 86.45
21 13.55%
132  โรงเรียนบ้านดอนแคน 60
2 3.33
1 1.67
4 6.67
1 1.67
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
133  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 145
2 1.38
3 2.07
11 7.59
3 2.07
0 0.00
126 86.90
19 13.10%
134  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
135  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 71
4 5.63
1 1.41
4 5.63
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
137  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
138  โรงเรียนเมืองจังหาร 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
2 5.00
35 87.50
5 12.50%
139  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
140  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 100
5 5.00
0 0.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
141  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 76
4 5.26
2 2.63
3 3.95
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
142  โรงเรียนบ้านหนองยูง 120
7 5.83
2 1.67
3 2.50
2 1.67
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
143  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 89
0 0.00
0 0.00
7 7.87
3 3.37
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
144  โรงเรียนบ้านตรีคาม 54
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
145  โรงเรียนบ้านหนาด 55
2 3.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
146  โรงเรียนบ้านมีชัย 37
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
147  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 30
0 0.00
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
148  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 8.00
45 90.00
5 10.00%
149  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
150  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 142
0 0.00
0 0.00
14 9.86
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
151  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
2 4.88
1 2.44
37 90.24
4 9.76%
152  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
153  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 31
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
154  โรงเรียนบ้านซองแมว 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
155  โรงเรียนบ้านโนนรัง 53
3 5.66
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
156  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 44
2 4.55
1 2.27
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
157  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 23
0 0.00
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
158  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 70
1 1.43
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
159  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
160  โรงเรียนบ้านมะอึ 123
0 0.00
2 1.63
7 5.69
0 0.00
1 0.81
113 91.87
10 8.13%
161  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 124
0 0.00
1 0.81
9 7.26
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
162  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
163  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 127
4 3.15
2 1.57
4 3.15
0 0.00
0 0.00
117 92.13
10 7.87%
164  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
165  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 26
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
166  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 109
3 2.75
0 0.00
1 0.92
2 1.83
2 1.83
101 92.66
8 7.34%
167  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
168  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 110
0 0.00
1 0.91
7 6.36
0 0.00
0 0.00
102 92.73
8 7.27%
169  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
170  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 99
2 2.02
1 1.01
4 4.04
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
171  โรงเรียนบ้านขาม 85
0 0.00
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
172  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
0 0.00
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
173  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
174  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 63
0 0.00
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
59 93.65
4 6.35%
175  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 127
2 1.57
1 0.79
2 1.57
3 2.36
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
176  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
177  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 118
0 0.00
2 1.69
2 1.69
1 0.85
2 1.69
111 94.07
7 5.93%
178  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 472
8 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 4.03
445 94.28
27 5.72%
179  โรงเรียนบ้านหนองชาด 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
180  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
181  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 171
0 0.00
1 0.58
8 4.68
0 0.00
0 0.00
162 94.74
9 5.26%
182  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
183  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 96
1 1.04
0 0.00
4 4.17
0 0.00
0 0.00
91 94.79
5 5.21%
184  โรงเรียนดงยางสะแบง 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
185  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
186  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
187  โรงเรียนบ้านข่า 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
188  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 110
2 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 2.73
105 95.45
5 4.55%
189  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
190  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
191  โรงเรียนบ้านดู่ 107
0 0.00
0 0.00
1 0.93
3 2.80
0 0.00
103 96.26
4 3.74%
192  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
1 0.92
1 0.92
105 96.33
4 3.67%
193  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 166
0 0.00
0 0.00
6 3.61
0 0.00
0 0.00
160 96.39
6 3.61%
194  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
195  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 58
1 1.72
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
196  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 87
0 0.00
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
84 96.55
3 3.45%
197  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 175
0 0.00
0 0.00
4 2.29
0 0.00
2 1.14
169 96.57
6 3.43%
198  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
199  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 99
0 0.00
0 0.00
2 2.02
1 1.01
0 0.00
96 96.97
3 3.03%
200  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 235
2 0.85
2 0.85
3 1.28
0 0.00
0 0.00
228 97.02
7 2.98%
201  โรงเรียนบ้านหนองแวง 147
0 0.00
4 2.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 97.28
4 2.72%
202  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 39
0 0.00
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
38 97.44
1 2.56%
203  โรงเรียนบ้านพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
41 97.62
1 2.38%
204  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 90
1 1.11
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
205  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านดงสวอง 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านนางาม 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านสังข์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านสวนจิก 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองหิน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านโพนทอง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนรัฐทวิคาม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,236 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,357 5.60
เตี้ย  787 3.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,772 7.31
ผอมและเตี้ย  599 2.47
อ้วนและเตี้ย  869 3.59
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,852 77.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,384 คน


22.21%


Powered By www.thaieducation.net