ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 5
4 80.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 54
31 57.41
8 14.81
7 12.96
8 14.81
0 0.00
0 0.00
54 100.00%
3  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 4
1 25.00
0 0.00
2 50.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 169
13 7.69
33 19.53
95 56.21
11 6.51
0 0.00
17 10.06
152 89.94%
5  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 53
5 9.43
14 26.42
10 18.87
9 16.98
9 16.98
6 11.32
47 88.68%
6  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 34
5 14.71
5 14.71
11 32.35
5 14.71
2 5.88
6 17.65
28 82.35%
7  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 120
18 15.00
10 8.33
12 10.00
28 23.33
22 18.33
30 25.00
90 75.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 40
9 22.50
8 20.00
8 20.00
1 2.50
0 0.00
14 35.00
26 65.00%
9  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 26
9 34.62
5 19.23
2 7.69
0 0.00
0 0.00
10 38.46
16 61.54%
10  โรงเรียนบ้านอีง่อง 99
17 17.17
20 20.20
8 8.08
11 11.11
4 4.04
39 39.39
60 60.61%
11  โรงเรียนบ้านคางฮุง 82
18 21.95
5 6.10
15 18.29
7 8.54
0 0.00
37 45.12
45 54.88%
12  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 218
34 15.60
0 0.00
25 11.47
34 15.60
25 11.47
100 45.87
118 54.13%
13  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 153
30 19.61
10 6.54
11 7.19
9 5.88
22 14.38
71 46.41
82 53.59%
14  โรงเรียนบ้านป่าดวน 28
5 17.86
2 7.14
2 7.14
5 17.86
1 3.57
13 46.43
15 53.57%
15  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 129
0 0.00
27 20.93
7 5.43
28 21.71
2 1.55
65 50.39
64 49.61%
16  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 25
4 16.00
2 8.00
3 12.00
0 0.00
3 12.00
13 52.00
12 48.00%
17  โรงเรียนบ้านมะยาง 123
13 10.57
9 7.32
9 7.32
14 11.38
14 11.38
64 52.03
59 47.97%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 51
8 15.69
5 9.80
8 15.69
3 5.88
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
19  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 106
14 13.21
11 10.38
18 16.98
5 4.72
0 0.00
58 54.72
48 45.28%
20  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 73
7 9.59
8 10.96
8 10.96
6 8.22
4 5.48
40 54.79
33 45.21%
21  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 154
17 11.04
13 8.44
29 18.83
9 5.84
0 0.00
86 55.84
68 44.16%
22  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 48
6 12.50
3 6.25
7 14.58
4 8.33
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
23  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 63
12 19.05
1 1.59
1 1.59
7 11.11
6 9.52
36 57.14
27 42.86%
24  โรงเรียนทรายทองวิทยา 47
6 12.77
1 2.13
12 25.53
1 2.13
0 0.00
27 57.45
20 42.55%
25  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 19
3 15.79
1 5.26
1 5.26
2 10.53
1 5.26
11 57.89
8 42.11%
26  โรงเรียนบ้านตาอุด 86
8 9.30
10 11.63
9 10.47
2 2.33
7 8.14
50 58.14
36 41.86%
27  โรงเรียนบ้านพลับพลา 113
5 4.42
5 4.42
17 15.04
10 8.85
10 8.85
66 58.41
47 41.59%
28  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 34
1 2.94
0 0.00
8 23.53
5 14.71
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
29  โรงเรียนหนองตอวิทยา 123
5 4.07
6 4.88
13 10.57
11 8.94
15 12.20
73 59.35
50 40.65%
30  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 43
7 16.28
0 0.00
6 13.95
1 2.33
3 6.98
26 60.47
17 39.53%
31  โรงเรียนบ้านหัวโนน 71
6 8.45
5 7.04
13 18.31
4 5.63
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
32  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 62
10 16.13
4 6.45
6 9.68
4 6.45
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 136
15 11.03
6 4.41
21 15.44
3 2.21
7 5.15
84 61.76
52 38.24%
34  โรงเรียนบ้านหมูม้น 259
13 5.02
6 2.32
36 13.90
19 7.34
24 9.27
161 62.16
98 37.84%
35  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 27
4 14.81
5 18.52
1 3.70
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
36  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 68
7 10.29
8 11.76
2 2.94
5 7.35
3 4.41
43 63.24
25 36.76%
37  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 97
7 7.22
6 6.19
13 13.40
4 4.12
5 5.15
62 63.92
35 36.08%
38  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 202
22 10.89
17 8.42
16 7.92
9 4.46
7 3.47
131 64.85
71 35.15%
39  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 52
8 15.38
3 5.77
3 5.77
3 5.77
1 1.92
34 65.38
18 34.62%
40  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 44
4 9.09
2 4.55
5 11.36
4 9.09
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
41  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 135
20 14.81
0 0.00
25 18.52
0 0.00
1 0.74
89 65.93
46 34.07%
42  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 128
7 5.47
5 3.91
20 15.63
6 4.69
4 3.13
86 67.19
42 32.81%
43  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4270
353 8.27
137 3.21
417 9.77
74 1.73
417 9.77
2872 67.26
1398 32.74%
44  โรงเรียนบ้านดอนแดง 86
2 2.33
7 8.14
4 4.65
3 3.49
12 13.95
58 67.44
28 32.56%
45  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 77
10 12.99
9 11.69
3 3.90
2 2.60
1 1.30
52 67.53
25 32.47%
46  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 117
7 5.98
10 8.55
8 6.84
4 3.42
8 6.84
80 68.38
37 31.62%
47  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 250
25 10.00
3 1.20
23 9.20
3 1.20
25 10.00
171 68.40
79 31.60%
48  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 148
22 14.86
3 2.03
21 14.19
0 0.00
0 0.00
102 68.92
46 31.08%
49  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 71
2 2.82
0 0.00
7 9.86
10 14.08
2 2.82
50 70.42
21 29.58%
50  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 113
11 9.73
4 3.54
8 7.08
4 3.54
6 5.31
80 70.80
33 29.20%
51  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 55
3 5.45
3 5.45
5 9.09
3 5.45
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
52  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 75
3 4.00
4 5.33
7 9.33
2 2.67
5 6.67
54 72.00
21 28.00%
53  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
54  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 29
3 10.34
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
55  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 33
6 18.18
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
56  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 41
4 9.76
5 12.20
0 0.00
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
57  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 161
15 9.32
7 4.35
19 11.80
1 0.62
1 0.62
118 73.29
43 26.71%
58  โรงเรียนบ้านเขือง 203
10 4.93
17 8.37
26 12.81
1 0.49
0 0.00
149 73.40
54 26.60%
59  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 87
6 6.90
3 3.45
14 16.09
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
60  โรงเรียนบ้านราชธานี 127
7 5.51
9 7.09
7 5.51
6 4.72
4 3.15
94 74.02
33 25.98%
61  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 27
3 11.11
4 14.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
62  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 31
2 6.45
1 3.23
3 9.68
1 3.23
1 3.23
23 74.19
8 25.81%
63  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 70
6 8.57
5 7.14
3 4.29
4 5.71
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
64  โรงเรียนบ้านป่ายาง 98
3 3.06
6 6.12
9 9.18
6 6.12
1 1.02
73 74.49
25 25.51%
65  โรงเรียนบ้านหนองแอก 98
6 6.12
1 1.02
8 8.16
9 9.18
1 1.02
73 74.49
25 25.51%
66  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 63
10 15.87
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
67  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 63
4 6.35
4 6.35
7 11.11
0 0.00
1 1.59
47 74.60
16 25.40%
68  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 83
7 8.43
5 6.02
8 9.64
1 1.20
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
69  โรงเรียนบ้านดอนแคน 61
5 8.20
3 4.92
5 8.20
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
70  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 196
15 7.65
8 4.08
13 6.63
8 4.08
4 2.04
148 75.51
48 24.49%
71  โรงเรียนบ้านมีชัย 37
6 16.22
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
72  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 87
4 4.60
6 6.90
4 4.60
4 4.60
3 3.45
66 75.86
21 24.14%
73  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 129
17 13.18
3 2.33
11 8.53
0 0.00
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
74  โรงเรียนบ้านยางใต้ 38
4 10.53
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
75  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 76
8 10.53
3 3.95
5 6.58
2 2.63
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
76  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 131
4 3.05
4 3.05
23 17.56
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
77  โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 51
3 5.88
3 5.88
3 5.88
2 3.92
1 1.96
39 76.47
12 23.53%
78  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
5 6.10
7 8.54
6 7.32
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 123
6 4.88
5 4.07
14 11.38
2 1.63
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
80  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 69
3 4.35
2 2.90
8 11.59
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
81  โรงเรียนบ้านดอนชัย 51
2 3.92
2 3.92
4 7.84
3 5.88
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
82  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 75
5 6.67
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
83  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 108
7 6.48
4 3.70
6 5.56
4 3.70
2 1.85
85 78.70
23 21.30%
84  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 119
8 6.72
0 0.00
17 14.29
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
85  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 81
4 4.94
5 6.17
5 6.17
3 3.70
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
86  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 129
9 6.98
6 4.65
9 6.98
3 2.33
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
87  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 78
15 19.23
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
88  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 117
3 2.56
4 3.42
11 9.40
3 2.56
3 2.56
93 79.49
24 20.51%
89  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 168
14 8.33
0 0.00
8 4.76
0 0.00
12 7.14
134 79.76
34 20.24%
90  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 129
7 5.43
7 5.43
7 5.43
5 3.88
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
91  โรงเรียนบ้านโนนข่า 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
92  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 86
0 0.00
4 4.65
1 1.16
0 0.00
12 13.95
69 80.23
17 19.77%
93  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 76
6 7.89
5 6.58
4 5.26
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
94  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 51
2 3.92
0 0.00
6 11.76
1 1.96
1 1.96
41 80.39
10 19.61%
95  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 31
3 9.68
3 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
96  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 130
0 0.00
6 4.62
8 6.15
9 6.92
2 1.54
105 80.77
25 19.23%
97  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2063
101 4.90
69 3.34
78 3.78
70 3.39
77 3.73
1668 80.85
395 19.15%
98  โรงเรียนบ้านโนนราษี 63
5 7.94
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
99  โรงเรียนบ้านอีหมุน 79
4 5.06
5 6.33
6 7.59
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
100  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
7 14.58
39 81.25
9 18.75%
101  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 150
16 10.67
2 1.33
10 6.67
0 0.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
102  โรงเรียนบ้านหนองผือ 119
1 0.84
0 0.00
21 17.65
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
103  โรงเรียนบ้านค้อ 180
16 8.89
12 6.67
5 2.78
0 0.00
0 0.00
147 81.67
33 18.33%
104  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 93
4 4.30
3 3.23
6 6.45
3 3.23
1 1.08
76 81.72
17 18.28%
105  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 77
4 5.19
0 0.00
6 7.79
4 5.19
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
106  โรงเรียนบ้านดงกลาง 136
7 5.15
0 0.00
17 12.50
0 0.00
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
107  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 17
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
108  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
1 2.50
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
109  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 52
4 7.69
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
110  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
2 5.71
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
111  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 59
2 3.39
2 3.39
1 1.69
2 3.39
3 5.08
49 83.05
10 16.95%
112  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 84
3 3.57
4 4.76
2 2.38
2 2.38
3 3.57
70 83.33
14 16.67%
113  โรงเรียนบ้านดงยาง 138
3 2.17
7 5.07
12 8.70
1 0.72
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
114  โรงเรียนบ้านยางเครือ 24
0 0.00
1 4.17
1 4.17
2 8.33
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
115  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
4 13.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
116  โรงเรียนบ้านจาน 121
0 0.00
0 0.00
20 16.53
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
117  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 92
7 7.61
3 3.26
3 3.26
2 2.17
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
118  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 86
4 4.65
0 0.00
10 11.63
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
119  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 136
3 2.21
2 1.47
17 12.50
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 69
4 5.80
2 2.90
5 7.25
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
121  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
122  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
2 4.55
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
123  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 64
4 6.25
3 4.69
2 3.13
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
124  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
125  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 546
18 3.30
8 1.47
18 3.30
21 3.85
19 3.48
462 84.62
84 15.38%
126  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 145
3 2.07
4 2.76
12 8.28
3 2.07
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
127  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
128  โรงเรียนเมืองจังหาร 40
3 7.50
1 2.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
34 85.00
6 15.00%
129  โรงเรียนไตรคามวิทยา 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
130  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 55
6 10.91
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
131  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
1 2.38
2 4.76
36 85.71
6 14.29%
132  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 50
4 8.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
133  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 36
0 0.00
1 2.78
3 8.33
1 2.78
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
134  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
135  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 66
1 1.52
3 4.55
2 3.03
1 1.52
2 3.03
57 86.36
9 13.64%
136  โรงเรียนบ้านแคน 105
3 2.86
3 2.86
4 3.81
3 2.86
1 0.95
91 86.67
14 13.33%
137  โรงเรียนบ้านขาม 85
3 3.53
3 3.53
5 5.88
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
138  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
139  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 118
4 3.39
3 2.54
3 2.54
2 1.69
3 2.54
103 87.29
15 12.71%
140  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
141  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 114
7 6.14
1 0.88
6 5.26
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
142  โรงเรียนบ้านหนองโสน 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
1 2.04
1 2.04
43 87.76
6 12.24%
143  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 139
9 6.47
0 0.00
8 5.76
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
144  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
145  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 82
3 3.66
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
146  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 175
3 1.71
5 2.86
8 4.57
3 1.71
2 1.14
154 88.00
21 12.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองยูง 120
7 5.83
2 1.67
3 2.50
2 1.67
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
148  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 70
3 4.29
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
149  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 44
2 4.55
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
150  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 124
4 3.23
3 2.42
4 3.23
3 2.42
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
151  โรงเรียนบ้านมะอึ 125
1 0.80
2 1.60
9 7.20
0 0.00
2 1.60
111 88.80
14 11.20%
152  โรงเรียนบ้านตรีคาม 54
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
153  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 109
0 0.00
0 0.00
4 3.67
6 5.50
2 1.83
97 88.99
12 11.01%
154  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
155  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 142
0 0.00
0 0.00
14 9.86
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
156  โรงเรียนบ้านโนนรัง 51
3 5.88
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
157  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
158  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 31
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
159  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
160  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 118
3 2.54
1 0.85
7 5.93
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
161  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 133
6 4.51
0 0.00
4 3.01
2 1.50
0 0.00
121 90.98
12 9.02%
162  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 45
3 6.67
-1 -2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
163  โรงเรียนบ้านหนาด 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
164  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 172
3 1.74
3 1.74
9 5.23
0 0.00
0 0.00
157 91.28
15 8.72%
165  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
166  โรงเรียนบ้านซองแมว 73
1 1.37
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
167  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 73
1 1.37
1 1.37
4 5.48
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
168  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 124
0 0.00
1 0.81
9 7.26
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
169  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.00
46 92.00
4 8.00%
170  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
171  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
172  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 26
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
173  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 40
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
174  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 40
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
175  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 98
2 2.04
1 1.02
4 4.08
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
176  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
177  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
0 0.00
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
178  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 58
1 1.72
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
179  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 89
0 0.00
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
180  โรงเรียนบ้านดู่ 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
4 3.74
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
181  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 127
4 3.15
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
182  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 492
10 2.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 4.07
462 93.90
30 6.10%
183  โรงเรียนบ้านหนองชาด 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
184  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
185  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
186  โรงเรียนดงยางสะแบง 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
187  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 99
2 2.02
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
188  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
189  โรงเรียนบ้านหนองหิน 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
190  โรงเรียนบ้านข่า 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
191  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
1 0.92
2 1.83
104 95.41
5 4.59%
192  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 175
3 1.71
0 0.00
5 2.86
0 0.00
0 0.00
167 95.43
8 4.57%
193  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
194  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
195  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 158
0 0.00
0 0.00
6 3.80
0 0.00
0 0.00
152 96.20
6 3.80%
196  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
197  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
198  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 251
2 0.80
2 0.80
3 1.20
0 0.00
0 0.00
244 97.21
7 2.79%
199  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
1 0.92
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
200  โรงเรียนบ้านหนองแวง 147
0 0.00
4 2.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 97.28
4 2.72%
201  โรงเรียนบ้านพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
41 97.62
1 2.38%
202  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
203  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 133
2 1.50
0 0.00
1 0.75
0 0.00
0 0.00
130 97.74
3 2.26%
204  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 90
1 1.11
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
205  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
206  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
207  โรงเรียนบ้านดงสวอง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านนางาม 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านสังข์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านสวนจิก 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านโพนทอง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
226  โรงเรียนรัฐทวิคาม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,640 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,496 6.07
เตี้ย  820 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,859 7.54
ผอมและเตี้ย  647 2.63
อ้วนและเตี้ย  886 3.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,932 76.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,708 คน


23.17%


Powered By www.thaieducation.net