ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 5
4 80.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00%
2  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 54
31 57.41
8 14.81
7 12.96
8 14.81
0 0.00
0 0.00
54 100.00%
3  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 4
1 25.00
0 0.00
2 50.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 169
13 7.69
33 19.53
95 56.21
11 6.51
0 0.00
17 10.06
152 89.94%
5  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 53
5 9.43
14 26.42
10 18.87
9 16.98
9 16.98
6 11.32
47 88.68%
6  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 34
5 14.71
5 14.71
11 32.35
5 14.71
2 5.88
6 17.65
28 82.35%
7  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 120
18 15.00
10 8.33
12 10.00
28 23.33
22 18.33
30 25.00
90 75.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 40
9 22.50
8 20.00
8 20.00
1 2.50
0 0.00
14 35.00
26 65.00%
9  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 26
9 34.62
5 19.23
2 7.69
0 0.00
0 0.00
10 38.46
16 61.54%
10  โรงเรียนบ้านอีง่อง 99
17 17.17
20 20.20
8 8.08
11 11.11
4 4.04
39 39.39
60 60.61%
11  โรงเรียนบ้านคางฮุง 82
18 21.95
5 6.10
15 18.29
7 8.54
0 0.00
37 45.12
45 54.88%
12  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 218
34 15.60
0 0.00
25 11.47
34 15.60
25 11.47
100 45.87
118 54.13%
13  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 153
30 19.61
10 6.54
11 7.19
9 5.88
22 14.38
71 46.41
82 53.59%
14  โรงเรียนบ้านป่าดวน 28
5 17.86
2 7.14
2 7.14
5 17.86
1 3.57
13 46.43
15 53.57%
15  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 129
0 0.00
27 20.93
7 5.43
28 21.71
2 1.55
65 50.39
64 49.61%
16  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 25
4 16.00
2 8.00
3 12.00
0 0.00
3 12.00
13 52.00
12 48.00%
17  โรงเรียนบ้านมะยาง 123
13 10.57
9 7.32
9 7.32
14 11.38
14 11.38
64 52.03
59 47.97%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 51
8 15.69
5 9.80
8 15.69
3 5.88
0 0.00
27 52.94
24 47.06%
19  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 106
14 13.21
11 10.38
18 16.98
5 4.72
0 0.00
58 54.72
48 45.28%
20  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 73
7 9.59
8 10.96
8 10.96
6 8.22
4 5.48
40 54.79
33 45.21%
21  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 154
17 11.04
13 8.44
29 18.83
9 5.84
0 0.00
86 55.84
68 44.16%
22  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 48
6 12.50
3 6.25
7 14.58
4 8.33
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
23  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 63
12 19.05
1 1.59
1 1.59
7 11.11
6 9.52
36 57.14
27 42.86%
24  โรงเรียนทรายทองวิทยา 47
6 12.77
1 2.13
12 25.53
1 2.13
0 0.00
27 57.45
20 42.55%
25  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 19
3 15.79
1 5.26
1 5.26
2 10.53
1 5.26
11 57.89
8 42.11%
26  โรงเรียนบ้านตาอุด 86
8 9.30
10 11.63
9 10.47
2 2.33
7 8.14
50 58.14
36 41.86%
27  โรงเรียนบ้านพลับพลา 113
5 4.42
5 4.42
17 15.04
10 8.85
10 8.85
66 58.41
47 41.59%
28  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 34
1 2.94
0 0.00
8 23.53
5 14.71
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
29  โรงเรียนหนองตอวิทยา 123
5 4.07
6 4.88
13 10.57
11 8.94
15 12.20
73 59.35
50 40.65%
30  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 43
7 16.28
0 0.00
6 13.95
1 2.33
3 6.98
26 60.47
17 39.53%
31  โรงเรียนบ้านหัวโนน 71
6 8.45
5 7.04
13 18.31
4 5.63
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
32  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 62
10 16.13
4 6.45
6 9.68
4 6.45
0 0.00
38 61.29
24 38.71%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 136
15 11.03
6 4.41
21 15.44
3 2.21
7 5.15
84 61.76
52 38.24%
34  โรงเรียนบ้านหมูม้น 259
13 5.02
6 2.32
36 13.90
19 7.34
24 9.27
161 62.16
98 37.84%
35  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 27
4 14.81
5 18.52
1 3.70
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
36  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 68
7 10.29
8 11.76
2 2.94
5 7.35
3 4.41
43 63.24
25 36.76%
37  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 97
7 7.22
6 6.19
13 13.40
4 4.12
5 5.15
62 63.92
35 36.08%
38  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 202
22 10.89
17 8.42
16 7.92
9 4.46
7 3.47
131 64.85
71 35.15%
39  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 52
8 15.38
3 5.77
3 5.77
3 5.77
1 1.92
34 65.38
18 34.62%
40  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 44
4 9.09
2 4.55
5 11.36
4 9.09
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
41  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 135
20 14.81
0 0.00
25 18.52
0 0.00
1 0.74
89 65.93
46 34.07%
42  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 128
7 5.47
5 3.91
20 15.63
6 4.69
4 3.13
86 67.19
42 32.81%
43  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4270
353 8.27
137 3.21
417 9.77
74 1.73
417 9.77
2872 67.26
1398 32.74%
44  โรงเรียนบ้านดอนแดง 86
2 2.33
7 8.14
4 4.65
3 3.49
12 13.95
58 67.44
28 32.56%
45  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 77
10 12.99
9 11.69
3 3.90
2 2.60
1 1.30
52 67.53
25 32.47%
46  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 117
7 5.98
10 8.55
8 6.84
4 3.42
8 6.84
80 68.38
37 31.62%
47  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 250
25 10.00
3 1.20
23 9.20
3 1.20
25 10.00
171 68.40
79 31.60%
48  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 148
22 14.86
3 2.03
21 14.19
0 0.00
0 0.00
102 68.92
46 31.08%
49  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 71
2 2.82
0 0.00
7 9.86
10 14.08
2 2.82
50 70.42
21 29.58%
50  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 113
11 9.73
4 3.54
8 7.08
4 3.54
6 5.31
80 70.80
33 29.20%
51  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 55
3 5.45
3 5.45
5 9.09
3 5.45
2 3.64
39 70.91
16 29.09%
52  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 75
3 4.00
4 5.33
7 9.33
2 2.67
5 6.67
54 72.00
21 28.00%
53  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 18
1 5.56
0 0.00
4 22.22
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
54  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 29
3 10.34
1 3.45
3 10.34
1 3.45
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
55  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 33
6 18.18
3 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
56  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 41
4 9.76
5 12.20
0 0.00
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
57  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 161
15 9.32
7 4.35
19 11.80
1 0.62
1 0.62
118 73.29
43 26.71%
58  โรงเรียนบ้านเขือง 203
10 4.93
17 8.37
26 12.81
1 0.49
0 0.00
149 73.40
54 26.60%
59  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 87
6 6.90
3 3.45
14 16.09
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
60  โรงเรียนบ้านราชธานี 127
7 5.51
9 7.09
7 5.51
6 4.72
4 3.15
94 74.02
33 25.98%
61  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 27
3 11.11
4 14.81
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
62  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 31
2 6.45
1 3.23
3 9.68
1 3.23
1 3.23
23 74.19
8 25.81%
63  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 70
6 8.57
5 7.14
3 4.29
4 5.71
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
64  โรงเรียนบ้านป่ายาง 98
3 3.06
6 6.12
9 9.18
6 6.12
1 1.02
73 74.49
25 25.51%
65  โรงเรียนบ้านหนองแอก 98
6 6.12
1 1.02
8 8.16
9 9.18
1 1.02
73 74.49
25 25.51%
66  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 63
4 6.35
4 6.35
7 11.11
0 0.00
1 1.59
47 74.60
16 25.40%
67  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 63
10 15.87
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
68  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 83
7 8.43
5 6.02
8 9.64
1 1.20
0 0.00
62 74.70
21 25.30%
69  โรงเรียนบ้านดอนแคน 61
5 8.20
3 4.92
5 8.20
2 3.28
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
70  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 196
15 7.65
8 4.08
13 6.63
8 4.08
4 2.04
148 75.51
48 24.49%
71  โรงเรียนบ้านมีชัย 37
6 16.22
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
72  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 87
4 4.60
6 6.90
4 4.60
4 4.60
3 3.45
66 75.86
21 24.14%
73  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 129
17 13.18
3 2.33
11 8.53
0 0.00
0 0.00
98 75.97
31 24.03%
74  โรงเรียนบ้านยางใต้ 38
4 10.53
0 0.00
5 13.16
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
75  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 76
8 10.53
3 3.95
5 6.58
2 2.63
0 0.00
58 76.32
18 23.68%
76  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 131
4 3.05
4 3.05
23 17.56
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
77  โรงเรียนบ้านเลิงคา 51
3 5.88
3 5.88
3 5.88
2 3.92
1 1.96
39 76.47
12 23.53%
78  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
5 6.10
7 8.54
6 7.32
1 1.22
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 123
6 4.88
5 4.07
14 11.38
2 1.63
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
80  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 69
3 4.35
2 2.90
8 11.59
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
81  โรงเรียนบ้านดอนชัย 51
2 3.92
2 3.92
4 7.84
3 5.88
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
82  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 75
5 6.67
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
83  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 108
7 6.48
4 3.70
6 5.56
4 3.70
2 1.85
85 78.70
23 21.30%
84  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 119
8 6.72
0 0.00
17 14.29
0 0.00
0 0.00
94 78.99
25 21.01%
85  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 81
4 4.94
5 6.17
5 6.17
3 3.70
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
86  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 129
9 6.98
6 4.65
9 6.98
3 2.33
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
87  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 78
15 19.23
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
88  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 117
3 2.56
4 3.42
11 9.40
3 2.56
3 2.56
93 79.49
24 20.51%
89  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 168
14 8.33
0 0.00
8 4.76
0 0.00
12 7.14
134 79.76
34 20.24%
90  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 129
7 5.43
7 5.43
7 5.43
5 3.88
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
91  โรงเรียนบ้านโนนข่า 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
92  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 86
0 0.00
4 4.65
1 1.16
0 0.00
12 13.95
69 80.23
17 19.77%
93  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 76
6 7.89
5 6.58
4 5.26
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
94  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 51
2 3.92
0 0.00
6 11.76
1 1.96
1 1.96
41 80.39
10 19.61%
95  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 31
3 9.68
3 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
96  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 130
0 0.00
6 4.62
8 6.15
9 6.92
2 1.54
105 80.77
25 19.23%
97  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2063
101 4.90
69 3.34
78 3.78
70 3.39
77 3.73
1668 80.85
395 19.15%
98  โรงเรียนบ้านโนนราษี 63
5 7.94
0 0.00
7 11.11
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
99  โรงเรียนบ้านอีหมุน 79
4 5.06
5 6.33
6 7.59
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
100  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
7 14.58
39 81.25
9 18.75%
101  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 150
16 10.67
2 1.33
10 6.67
0 0.00
0 0.00
122 81.33
28 18.67%
102  โรงเรียนบ้านหนองผือ 119
1 0.84
0 0.00
21 17.65
0 0.00
0 0.00
97 81.51
22 18.49%
103  โรงเรียนบ้านค้อ 180
16 8.89
12 6.67
5 2.78
0 0.00
0 0.00
147 81.67
33 18.33%
104  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 93
4 4.30
3 3.23
6 6.45
3 3.23
1 1.08
76 81.72
17 18.28%
105  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 77
4 5.19
0 0.00
6 7.79
4 5.19
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
106  โรงเรียนบ้านดงกลาง 136
7 5.15
0 0.00
17 12.50
0 0.00
0 0.00
112 82.35
24 17.65%
107  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 17
0 0.00
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
108  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 40
2 5.00
0 0.00
3 7.50
1 2.50
1 2.50
33 82.50
7 17.50%
109  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 52
4 7.69
1 1.92
4 7.69
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
110  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
2 5.71
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
111  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 59
2 3.39
2 3.39
1 1.69
2 3.39
3 5.08
49 83.05
10 16.95%
112  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 84
3 3.57
4 4.76
2 2.38
2 2.38
3 3.57
70 83.33
14 16.67%
113  โรงเรียนบ้านดงยาง 138
3 2.17
7 5.07
12 8.70
1 0.72
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
114  โรงเรียนบ้านยางเครือ 24
0 0.00
1 4.17
1 4.17
2 8.33
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
115  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
4 13.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
116  โรงเรียนบ้านจาน 121
0 0.00
0 0.00
20 16.53
0 0.00
0 0.00
101 83.47
20 16.53%
117  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 92
7 7.61
3 3.26
3 3.26
2 2.17
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
118  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 86
4 4.65
0 0.00
10 11.63
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
119  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 136
3 2.21
2 1.47
17 12.50
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 69
4 5.80
2 2.90
5 7.25
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
121  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
1 2.27
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
122  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 44
0 0.00
1 2.27
3 6.82
2 4.55
1 2.27
37 84.09
7 15.91%
123  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 64
4 6.25
3 4.69
2 3.13
1 1.56
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
124  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
125  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 546
18 3.30
8 1.47
18 3.30
21 3.85
19 3.48
462 84.62
84 15.38%
126  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 145
3 2.07
4 2.76
12 8.28
3 2.07
0 0.00
123 84.83
22 15.17%
127  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
128  โรงเรียนเมืองจังหาร 40
3 7.50
1 2.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
34 85.00
6 15.00%
129  โรงเรียนไตรคามวิทยา 41
1 2.44
1 2.44
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
130  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 55
6 10.91
2 3.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
131  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 42
1 2.38
0 0.00
2 4.76
1 2.38
2 4.76
36 85.71
6 14.29%
132  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 50
4 8.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
133  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 36
0 0.00
1 2.78
3 8.33
1 2.78
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
134  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
135  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 66
1 1.52
3 4.55
2 3.03
1 1.52
2 3.03
57 86.36
9 13.64%
136  โรงเรียนบ้านแคน 105
3 2.86
3 2.86
4 3.81
3 2.86
1 0.95
91 86.67
14 13.33%
137  โรงเรียนบ้านขาม 85
3 3.53
3 3.53
5 5.88
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
138  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
139  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 118
4 3.39
3 2.54
3 2.54
2 1.69
3 2.54
103 87.29
15 12.71%
140  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
141  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 114
7 6.14
1 0.88
6 5.26
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
142  โรงเรียนบ้านหนองโสน 49
1 2.04
1 2.04
2 4.08
1 2.04
1 2.04
43 87.76
6 12.24%
143  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 139
9 6.47
0 0.00
8 5.76
0 0.00
0 0.00
122 87.77
17 12.23%
144  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
145  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 82
3 3.66
0 0.00
7 8.54
0 0.00
0 0.00
72 87.80
10 12.20%
146  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 175
3 1.71
5 2.86
8 4.57
3 1.71
2 1.14
154 88.00
21 12.00%
147  โรงเรียนบ้านหนองยูง 120
7 5.83
2 1.67
3 2.50
2 1.67
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
148  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 70
3 4.29
0 0.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
149  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 44
2 4.55
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
150  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 124
4 3.23
3 2.42
4 3.23
3 2.42
0 0.00
110 88.71
14 11.29%
151  โรงเรียนบ้านมะอึ 125
1 0.80
2 1.60
9 7.20
0 0.00
2 1.60
111 88.80
14 11.20%
152  โรงเรียนบ้านตรีคาม 54
2 3.70
3 5.56
1 1.85
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
153  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 109
0 0.00
0 0.00
4 3.67
6 5.50
2 1.83
97 88.99
12 11.01%
154  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
155  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 142
0 0.00
0 0.00
14 9.86
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
156  โรงเรียนบ้านโนนรัง 51
3 5.88
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
157  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
158  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 31
1 3.23
2 6.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
159  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
160  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 118
3 2.54
1 0.85
7 5.93
0 0.00
0 0.00
107 90.68
11 9.32%
161  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 133
6 4.51
0 0.00
4 3.01
2 1.50
0 0.00
121 90.98
12 9.02%
162  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 45
3 6.67
-1 -2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
163  โรงเรียนบ้านหนาด 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
164  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 172
3 1.74
3 1.74
9 5.23
0 0.00
0 0.00
157 91.28
15 8.72%
165  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 23
0 0.00
0 0.00
2 8.70
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70%
166  โรงเรียนบ้านซองแมว 73
1 1.37
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
167  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 73
1 1.37
1 1.37
4 5.48
0 0.00
0 0.00
67 91.78
6 8.22%
168  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 124
0 0.00
1 0.81
9 7.26
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
169  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 50
1 2.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.00
46 92.00
4 8.00%
170  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
1 2.63
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
171  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
172  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 26
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
173  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 40
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
174  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 40
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
175  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 98
2 2.04
1 1.02
4 4.08
0 0.00
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
176  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
177  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
0 0.00
1 1.39
4 5.56
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
178  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 58
1 1.72
2 3.45
1 1.72
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
179  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 89
0 0.00
0 0.00
6 6.74
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
180  โรงเรียนบ้านดู่ 107
0 0.00
0 0.00
3 2.80
4 3.74
0 0.00
100 93.46
7 6.54%
181  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 127
4 3.15
0 0.00
4 3.15
0 0.00
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
182  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 492
10 2.03
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 4.07
462 93.90
30 6.10%
183  โรงเรียนบ้านหนองชาด 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
184  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
185  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
186  โรงเรียนดงยางสะแบง 59
1 1.69
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
187  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 99
2 2.02
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
94 94.95
5 5.05%
188  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
189  โรงเรียนบ้านหนองหิน 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
190  โรงเรียนบ้านข่า 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
191  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
1 0.92
2 1.83
104 95.41
5 4.59%
192  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 175
3 1.71
0 0.00
5 2.86
0 0.00
0 0.00
167 95.43
8 4.57%
193  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 66
0 0.00
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
194  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
195  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 158
0 0.00
0 0.00
6 3.80
0 0.00
0 0.00
152 96.20
6 3.80%
196  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 28
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
197  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
198  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 251
2 0.80
2 0.80
3 1.20
0 0.00
0 0.00
244 97.21
7 2.79%
199  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 109
0 0.00
0 0.00
2 1.83
1 0.92
0 0.00
106 97.25
3 2.75%
200  โรงเรียนบ้านหนองแวง 147
0 0.00
4 2.72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
143 97.28
4 2.72%
201  โรงเรียนบ้านพยอม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.38
41 97.62
1 2.38%
202  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
203  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 133
2 1.50
0 0.00
1 0.75
0 0.00
0 0.00
130 97.74
3 2.26%
204  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 90
1 1.11
0 0.00
1 1.11
0 0.00
0 0.00
88 97.78
2 2.22%
205  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
206  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
207  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านดงสวอง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านนางาม 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านสังข์ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสวนจิก 43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านโพนทอง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านไผ่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
228  โรงเรียนรัฐทวิคาม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,640 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,496 6.07
เตี้ย  820 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,859 7.54
ผอมและเตี้ย  647 2.63
อ้วนและเตี้ย  886 3.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,932 76.83
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,708 คน


23.17%


Powered By www.thaieducation.net