ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านข่า 8
5 62.50
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 20
2 10.00
0 0.00
7 35.00
3 15.00
8 40.00
0 0.00
20 100.00%
3  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 4
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 49
1 2.04
3 6.12
45 91.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 77
6 7.79
5 6.49
66 85.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 43
5 11.63
6 13.95
11 25.58
8 18.60
11 25.58
2 4.65
41 95.35%
7  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 169
13 7.69
33 19.53
95 56.21
11 6.51
0 0.00
17 10.06
152 89.94%
8  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 99
9 9.09
5 5.05
18 18.18
14 14.14
13 13.13
40 40.40
59 59.60%
9  โรงเรียนบ้านยางเครือ 25
4 16.00
4 16.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
11 44.00
14 56.00%
10  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 55.56
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
11  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 125
20 16.00
8 6.40
0 0.00
34 27.20
7 5.60
56 44.80
69 55.20%
12  โรงเรียนบ้านคางฮุง 82
18 21.95
5 6.10
15 18.29
7 8.54
0 0.00
37 45.12
45 54.88%
13  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 84
17 20.24
7 8.33
12 14.29
6 7.14
0 0.00
42 50.00
42 50.00%
14  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
15  โรงเรียนบ้านมะยาง 123
13 10.57
9 7.32
9 7.32
14 11.38
14 11.38
64 52.03
59 47.97%
16  โรงเรียนบ้านเขือง 200
21 10.50
21 10.50
11 5.50
12 6.00
30 15.00
105 52.50
95 47.50%
17  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 107
14 13.08
11 10.28
18 16.82
5 4.67
0 0.00
59 55.14
48 44.86%
18  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 76
8 10.53
0 0.00
8 10.53
7 9.21
11 14.47
42 55.26
34 44.74%
19  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 155
17 10.97
13 8.39
29 18.71
9 5.81
0 0.00
87 56.13
68 43.87%
20  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 48
6 12.50
3 6.25
7 14.58
4 8.33
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
21  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 23
3 13.04
3 13.04
2 8.70
2 8.70
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
22  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 258
20 7.75
26 10.08
25 9.69
27 10.47
12 4.65
148 57.36
110 42.64%
23  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 19
3 15.79
1 5.26
1 5.26
2 10.53
1 5.26
11 57.89
8 42.11%
24  โรงเรียนบ้านอีง่อง 100
8 8.00
10 10.00
8 8.00
8 8.00
8 8.00
58 58.00
42 42.00%
25  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 50
5 10.00
4 8.00
7 14.00
2 4.00
3 6.00
29 58.00
21 42.00%
26  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 53
5 9.43
6 11.32
11 20.75
0 0.00
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
27  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 46
6 13.04
6 13.04
6 13.04
1 2.17
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
28  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 34
3 8.82
1 2.94
8 23.53
2 5.88
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
29  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 17
3 17.65
0 0.00
3 17.65
0 0.00
1 5.88
10 58.82
7 41.18%
30  โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 51
5 9.80
4 7.84
6 11.76
3 5.88
2 3.92
31 60.78
20 39.22%
31  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 67
8 11.94
8 11.94
2 2.99
5 7.46
3 4.48
41 61.19
26 38.81%
32  โรงเรียนบ้านพลับพลา 112
7 6.25
4 3.57
9 8.04
11 9.82
12 10.71
69 61.61
43 38.39%
33  โรงเรียนบ้านหัวโนน 71
6 8.45
8 11.27
9 12.68
4 5.63
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
34  โรงเรียนบ้านป่าดวน 32
4 12.50
4 12.50
0 0.00
2 6.25
2 6.25
20 62.50
12 37.50%
35  โรงเรียนไตรคามวิทยา 40
3 7.50
3 7.50
3 7.50
3 7.50
3 7.50
25 62.50
15 37.50%
36  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 221
25 11.31
0 0.00
16 7.24
25 11.31
16 7.24
139 62.90
82 37.10%
37  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 54
1 1.85
2 3.70
7 12.96
3 5.56
7 12.96
34 62.96
20 37.04%
38  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 138
17 12.32
8 5.80
9 6.52
8 5.80
9 6.52
87 63.04
51 36.96%
39  โรงเรียนบ้านหมูม้น 259
11 4.25
6 2.32
37 14.29
17 6.56
23 8.88
165 63.71
94 36.29%
40  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 147
9 6.12
4 2.72
17 11.56
11 7.48
12 8.16
94 63.95
53 36.05%
41  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 272
31 11.40
4 1.47
23 8.46
12 4.41
28 10.29
174 63.97
98 36.03%
42  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 51
8 15.69
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
43  โรงเรียนทรายทองวิทยา 46
1 2.17
0 0.00
15 32.61
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
44  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 52
8 15.38
3 5.77
3 5.77
3 5.77
1 1.92
34 65.38
18 34.62%
45  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 27
4 14.81
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
46  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 128
7 5.47
5 3.91
20 15.63
6 4.69
4 3.13
86 67.19
42 32.81%
47  โรงเรียนบ้านหนองแอก 98
7 7.14
1 1.02
11 11.22
11 11.22
2 2.04
66 67.35
32 32.65%
48  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4132
304 7.36
143 3.46
264 6.39
339 8.20
276 6.68
2806 67.91
1326 32.09%
49  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 168
17 10.12
1 0.60
7 4.17
0 0.00
28 16.67
115 68.45
53 31.55%
50  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 26
7 26.92
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
51  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 92
9 9.78
7 7.61
5 5.43
3 3.26
4 4.35
64 69.57
28 30.43%
52  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 71
17 23.94
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
53  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 88
8 9.09
3 3.41
15 17.05
0 0.00
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
54  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 41
5 12.20
5 12.20
0 0.00
2 4.88
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
55  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 113
11 9.73
4 3.54
8 7.08
4 3.54
6 5.31
80 70.80
33 29.20%
56  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 172
16 9.30
19 11.05
3 1.74
10 5.81
0 0.00
124 72.09
48 27.91%
57  โรงเรียนบ้านค้อ 147
18 12.24
14 9.52
7 4.76
2 1.36
0 0.00
106 72.11
41 27.89%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 126
17 13.49
0 0.00
18 14.29
0 0.00
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
59  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
1 3.45
1 3.45
21 72.41
8 27.59%
60  โรงเรียนบ้านป่ายาง 99
5 5.05
9 9.09
5 5.05
8 8.08
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
61  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 30
3 10.00
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
62  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 61
4 6.56
4 6.56
7 11.48
0 0.00
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
63  โรงเรียนบ้านยางใต้ 39
5 12.82
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
64  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 82
5 6.10
5 6.10
5 6.10
3 3.66
3 3.66
61 74.39
21 25.61%
65  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 159
8 5.03
4 2.52
16 10.06
6 3.77
6 3.77
119 74.84
40 25.16%
66  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 53
3 5.66
2 3.77
0 0.00
3 5.66
5 9.43
40 75.47
13 24.53%
67  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
6 7.32
7 8.54
6 7.32
1 1.22
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
68  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 33
2 6.06
1 3.03
4 12.12
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
69  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2063
87 4.22
122 5.91
71 3.44
96 4.65
122 5.91
1565 75.86
498 24.14%
70  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 50
7 14.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
71  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 75
4 5.33
2 2.67
10 13.33
1 1.33
1 1.33
57 76.00
18 24.00%
72  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 131
4 3.05
4 3.05
23 17.56
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
73  โรงเรียนบ้านราชธานี 127
6 4.72
11 8.66
12 9.45
1 0.79
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
74  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 120
11 9.17
16 13.33
1 0.83
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
75  โรงเรียนเมืองจังหาร 43
4 9.30
2 4.65
3 6.98
0 0.00
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
76  โรงเรียนบ้านมีชัย 39
7 17.95
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
77  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 75
8 10.67
3 4.00
4 5.33
2 2.67
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
78  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 128
6 4.69
6 4.69
8 6.25
7 5.47
2 1.56
99 77.34
29 22.66%
79  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 85
5 5.88
4 4.71
5 5.88
3 3.53
2 2.35
66 77.65
19 22.35%
80  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 121
4 3.31
3 2.48
14 11.57
6 4.96
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
81  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 86
6 6.98
4 4.65
5 5.81
3 3.49
1 1.16
67 77.91
19 22.09%
82  โรงเรียนบ้านมะอึ 125
1 0.80
2 1.60
11 8.80
1 0.80
12 9.60
98 78.40
27 21.60%
83  โรงเรียนบ้านดอนแดง 84
6 7.14
5 5.95
2 2.38
4 4.76
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
84  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 70
2 2.86
5 7.14
8 11.43
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
85  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 197
15 7.61
10 5.08
7 3.55
6 3.05
4 2.03
155 78.68
42 21.32%
86  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 127
10 7.87
6 4.72
8 6.30
3 2.36
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
87  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 142
3 2.11
7 4.93
20 14.08
0 0.00
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
88  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 86
0 0.00
4 4.65
1 1.16
0 0.00
13 15.12
68 79.07
18 20.93%
89  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 34
1 2.94
2 5.88
3 8.82
0 0.00
1 2.94
27 79.41
7 20.59%
90  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 117
7 5.98
11 9.40
5 4.27
1 0.85
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
91  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 78
15 19.23
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
92  โรงเรียนบ้านหนองผือ 119
1 0.84
0 0.00
23 19.33
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
93  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 129
10 7.75
2 1.55
6 4.65
3 2.33
5 3.88
103 79.84
26 20.16%
94  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 70
4 5.71
1 1.43
7 10.00
2 2.86
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
95  โรงเรียนบ้านโนนข่า 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
96  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 56
3 5.36
3 5.36
3 5.36
1 1.79
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
97  โรงเรียนบ้านโนนรัง 51
4 7.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 11.76
41 80.39
10 19.61%
98  โรงเรียนหนองตอวิทยา 123
8 6.50
6 4.88
10 8.13
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
99  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
8 11.11
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
100  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 31
3 9.68
3 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
101  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 119
13 10.92
1 0.84
9 7.56
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
102  โรงเรียนบ้านตรีคาม 57
5 8.77
2 3.51
4 7.02
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
103  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
4 15.38
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
104  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
1 1.59
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
105  โรงเรียนบ้านอีหมุน 79
4 5.06
5 6.33
6 7.59
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
106  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 144
0 0.00
0 0.00
26 18.06
0 0.00
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 122
4 3.28
5 4.10
12 9.84
1 0.82
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
108  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 67
2 2.99
0 0.00
8 11.94
1 1.49
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
109  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 141
7 4.96
4 2.84
5 3.55
5 3.55
4 2.84
116 82.27
25 17.73%
110  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 79
9 11.39
3 3.80
0 0.00
0 0.00
2 2.53
65 82.28
14 17.72%
111  โรงเรียนบ้านนางาม 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
112  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
3 7.50
33 82.50
7 17.50%
113  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
114  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 134
0 0.00
7 5.22
5 3.73
11 8.21
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
115  โรงเรียนบ้านดงกลาง 135
7 5.19
6 4.44
7 5.19
3 2.22
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
116  โรงเรียนบ้านดอนชัย 53
3 5.66
4 7.55
2 3.77
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
117  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
2 4.76
35 83.33
7 16.67%
118  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 136
3 2.21
2 1.47
17 12.50
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
119  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
120  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 150
5 3.33
3 2.00
16 10.67
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
122  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 70
2 2.86
0 0.00
3 4.29
2 2.86
4 5.71
59 84.29
11 15.71%
123  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
124  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 546
18 3.30
8 1.47
18 3.30
21 3.85
19 3.48
462 84.62
84 15.38%
125  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 72
2 2.78
2 2.78
3 4.17
2 2.78
2 2.78
61 84.72
11 15.28%
126  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 118
6 5.08
4 3.39
5 4.24
1 0.85
2 1.69
100 84.75
18 15.25%
127  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 92
2 2.17
4 4.35
5 5.43
2 2.17
1 1.09
78 84.78
14 15.22%
128  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
129  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 70
3 4.29
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
130  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 64
4 6.25
3 4.69
1 1.56
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
131  โรงเรียนบ้านจาน 129
8 6.20
0 0.00
10 7.75
0 0.00
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
132  โรงเรียนบ้านดอนแคน 58
0 0.00
4 6.90
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
133  โรงเรียนบ้านดงยาง 139
7 5.04
2 1.44
10 7.19
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
134  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 66
1 1.52
3 4.55
2 3.03
1 1.52
2 3.03
57 86.36
9 13.64%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 67
2 2.99
1 1.49
4 5.97
1 1.49
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
136  โรงเรียนบ้านแคน 101
3 2.97
2 1.98
4 3.96
3 2.97
1 0.99
88 87.13
13 12.87%
137  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 47
1 2.13
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
138  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
139  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
140  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 115
2 1.74
3 2.61
8 6.96
1 0.87
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
141  โรงเรียนบ้านตาอุด 84
2 2.38
3 3.57
4 4.76
1 1.19
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
142  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 76
3 3.95
2 2.63
4 5.26
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
143  โรงเรียนบ้านหนองยูง 119
7 5.88
2 1.68
3 2.52
2 1.68
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
144  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 125
8 6.40
1 0.80
5 4.00
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
145  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
146  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 109
1 0.92
3 2.75
5 4.59
3 2.75
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
147  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
148  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
149  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 113
1 0.88
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
150  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
0 0.00
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
151  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 40
1 2.50
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
152  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 30
0 0.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
153  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 112
5 4.46
6 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
154  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
155  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
156  โรงเรียนบ้านซองแมว 74
4 5.41
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
157  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 87
0 0.00
4 4.60
0 0.00
4 4.60
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
158  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 176
5 2.84
3 1.70
6 3.41
2 1.14
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
159  โรงเรียนบ้านโนนราษี 66
2 3.03
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
160  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
161  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
162  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
163  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 135
1 0.74
2 1.48
4 2.96
2 1.48
2 1.48
124 91.85
11 8.15%
164  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
165  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 88
0 0.00
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
166  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 51
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
167  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 40
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
168  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 107
2 1.87
2 1.87
3 2.80
1 0.93
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
169  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
170  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
171  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 96
2 2.08
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
172  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
173  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 118
2 1.69
1 0.85
5 4.24
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
174  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
175  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 123
0 0.00
1 0.81
6 4.88
1 0.81
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
176  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 491
11 2.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 4.07
460 93.69
31 6.31%
177  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 101
3 2.97
0 0.00
3 2.97
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
178  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
179  โรงเรียนบ้านหนองชาด 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
180  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
181  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
182  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
183  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
184  โรงเรียนบ้านดู่ 107
0 0.00
0 0.00
2 1.87
3 2.80
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
185  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 113
0 0.00
0 0.00
5 4.42
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
186  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
187  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 180
2 1.11
0 0.00
5 2.78
0 0.00
0 0.00
173 96.11
7 3.89%
188  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 26
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
189  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
190  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 58
1 1.72
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
191  โรงเรียนบ้านหนองแวง 147
0 0.00
4 2.72
0 0.00
1 0.68
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
192  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
193  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
194  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 133
2 1.50
0 0.00
2 1.50
0 0.00
0 0.00
129 96.99
4 3.01%
195  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
196  โรงเรียนบ้านสวนจิก 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
197  โรงเรียนบ้านหนองหิน 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
198  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 84
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
199  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
200  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
201  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
202  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
203  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 157
0 0.00
0 0.00
3 1.91
0 0.00
0 0.00
154 98.09
3 1.91%
204  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 176
2 1.14
0 0.00
1 0.57
0 0.00
0 0.00
173 98.30
3 1.70%
205  โรงเรียนบ้านขาม 85
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
206  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 90
1 1.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 98.89
1 1.11%
207  โรงเรียนดงยางสะแบง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านดงสวอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านพยอม 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสังข์ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองโสน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนาด 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านไผ่ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านโพนทอง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0
13 0.00
1 0.00
22 0.00
2 0.00
1 0.00
-39 0.00
39 0.00%
228  โรงเรียนรัฐทวิคาม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,330 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,378 5.66
เตี้ย  873 3.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,696 6.97
ผอมและเตี้ย  931 3.83
อ้วนและเตี้ย  815 3.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,637 76.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,693 คน


23.40%


Powered By www.thaieducation.net