ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านข่า 8
5 62.50
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 20
2 10.00
0 0.00
7 35.00
3 15.00
8 40.00
0 0.00
20 100.00%
3  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 4
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 49
1 2.04
3 6.12
45 91.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 77
6 7.79
5 6.49
66 85.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00%
6  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 43
5 11.63
6 13.95
11 25.58
8 18.60
11 25.58
2 4.65
41 95.35%
7  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 169
13 7.69
33 19.53
95 56.21
11 6.51
0 0.00
17 10.06
152 89.94%
8  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 99
9 9.09
5 5.05
18 18.18
14 14.14
13 13.13
40 40.40
59 59.60%
9  โรงเรียนบ้านยางเครือ 25
4 16.00
4 16.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
11 44.00
14 56.00%
10  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 55.56
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
11  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 125
20 16.00
8 6.40
0 0.00
34 27.20
7 5.60
56 44.80
69 55.20%
12  โรงเรียนบ้านคางฮุง 82
18 21.95
5 6.10
15 18.29
7 8.54
0 0.00
37 45.12
45 54.88%
13  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 84
17 20.24
7 8.33
12 14.29
6 7.14
0 0.00
42 50.00
42 50.00%
14  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
15  โรงเรียนบ้านมะยาง 123
13 10.57
9 7.32
9 7.32
14 11.38
14 11.38
64 52.03
59 47.97%
16  โรงเรียนบ้านเขือง 200
21 10.50
21 10.50
11 5.50
12 6.00
30 15.00
105 52.50
95 47.50%
17  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 107
14 13.08
11 10.28
18 16.82
5 4.67
0 0.00
59 55.14
48 44.86%
18  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 76
8 10.53
0 0.00
8 10.53
7 9.21
11 14.47
42 55.26
34 44.74%
19  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 155
17 10.97
13 8.39
29 18.71
9 5.81
0 0.00
87 56.13
68 43.87%
20  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 48
6 12.50
3 6.25
7 14.58
4 8.33
1 2.08
27 56.25
21 43.75%
21  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 23
3 13.04
3 13.04
2 8.70
2 8.70
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
22  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 258
20 7.75
26 10.08
25 9.69
27 10.47
12 4.65
148 57.36
110 42.64%
23  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 19
3 15.79
1 5.26
1 5.26
2 10.53
1 5.26
11 57.89
8 42.11%
24  โรงเรียนบ้านอีง่อง 100
8 8.00
10 10.00
8 8.00
8 8.00
8 8.00
58 58.00
42 42.00%
25  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 50
5 10.00
4 8.00
7 14.00
2 4.00
3 6.00
29 58.00
21 42.00%
26  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 53
5 9.43
6 11.32
11 20.75
0 0.00
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
27  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 46
6 13.04
6 13.04
6 13.04
1 2.17
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
28  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 34
3 8.82
1 2.94
8 23.53
2 5.88
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
29  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 17
3 17.65
0 0.00
3 17.65
0 0.00
1 5.88
10 58.82
7 41.18%
30  โรงเรียนบ้านเลิงคา 51
5 9.80
4 7.84
6 11.76
3 5.88
2 3.92
31 60.78
20 39.22%
31  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 67
8 11.94
8 11.94
2 2.99
5 7.46
3 4.48
41 61.19
26 38.81%
32  โรงเรียนบ้านพลับพลา 112
7 6.25
4 3.57
9 8.04
11 9.82
12 10.71
69 61.61
43 38.39%
33  โรงเรียนบ้านหัวโนน 71
6 8.45
8 11.27
9 12.68
4 5.63
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
34  โรงเรียนบ้านป่าดวน 32
4 12.50
4 12.50
0 0.00
2 6.25
2 6.25
20 62.50
12 37.50%
35  โรงเรียนไตรคามวิทยา 40
3 7.50
3 7.50
3 7.50
3 7.50
3 7.50
25 62.50
15 37.50%
36  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 221
25 11.31
0 0.00
16 7.24
25 11.31
16 7.24
139 62.90
82 37.10%
37  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 54
1 1.85
2 3.70
7 12.96
3 5.56
7 12.96
34 62.96
20 37.04%
38  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 138
17 12.32
8 5.80
9 6.52
8 5.80
9 6.52
87 63.04
51 36.96%
39  โรงเรียนบ้านหมูม้น 259
11 4.25
6 2.32
37 14.29
17 6.56
23 8.88
165 63.71
94 36.29%
40  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 147
9 6.12
4 2.72
17 11.56
11 7.48
12 8.16
94 63.95
53 36.05%
41  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 272
31 11.40
4 1.47
23 8.46
12 4.41
28 10.29
174 63.97
98 36.03%
42  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 51
8 15.69
0 0.00
10 19.61
0 0.00
0 0.00
33 64.71
18 35.29%
43  โรงเรียนทรายทองวิทยา 46
1 2.17
0 0.00
15 32.61
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
44  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 52
8 15.38
3 5.77
3 5.77
3 5.77
1 1.92
34 65.38
18 34.62%
45  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 27
4 14.81
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
46  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 128
7 5.47
5 3.91
20 15.63
6 4.69
4 3.13
86 67.19
42 32.81%
47  โรงเรียนบ้านหนองแอก 98
7 7.14
1 1.02
11 11.22
11 11.22
2 2.04
66 67.35
32 32.65%
48  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4132
304 7.36
143 3.46
264 6.39
339 8.20
276 6.68
2806 67.91
1326 32.09%
49  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 168
17 10.12
1 0.60
7 4.17
0 0.00
28 16.67
115 68.45
53 31.55%
50  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 26
7 26.92
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
51  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 92
9 9.78
7 7.61
5 5.43
3 3.26
4 4.35
64 69.57
28 30.43%
52  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 71
17 23.94
2 2.82
2 2.82
0 0.00
0 0.00
50 70.42
21 29.58%
53  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 88
8 9.09
3 3.41
15 17.05
0 0.00
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
54  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 41
5 12.20
5 12.20
0 0.00
2 4.88
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
55  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 113
11 9.73
4 3.54
8 7.08
4 3.54
6 5.31
80 70.80
33 29.20%
56  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 172
16 9.30
19 11.05
3 1.74
10 5.81
0 0.00
124 72.09
48 27.91%
57  โรงเรียนบ้านค้อ 147
18 12.24
14 9.52
7 4.76
2 1.36
0 0.00
106 72.11
41 27.89%
58  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 126
17 13.49
0 0.00
18 14.29
0 0.00
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
59  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 29
2 6.90
1 3.45
3 10.34
1 3.45
1 3.45
21 72.41
8 27.59%
60  โรงเรียนบ้านป่ายาง 99
5 5.05
9 9.09
5 5.05
8 8.08
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
61  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 30
3 10.00
1 3.33
3 10.00
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
62  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 61
4 6.56
4 6.56
7 11.48
0 0.00
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
63  โรงเรียนบ้านยางใต้ 39
5 12.82
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
64  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 82
5 6.10
5 6.10
5 6.10
3 3.66
3 3.66
61 74.39
21 25.61%
65  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 159
8 5.03
4 2.52
16 10.06
6 3.77
6 3.77
119 74.84
40 25.16%
66  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 53
3 5.66
2 3.77
0 0.00
3 5.66
5 9.43
40 75.47
13 24.53%
67  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
6 7.32
7 8.54
6 7.32
1 1.22
0 0.00
62 75.61
20 24.39%
68  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 33
2 6.06
1 3.03
4 12.12
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
69  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2063
87 4.22
122 5.91
71 3.44
96 4.65
122 5.91
1565 75.86
498 24.14%
70  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 50
7 14.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
71  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 75
4 5.33
2 2.67
10 13.33
1 1.33
1 1.33
57 76.00
18 24.00%
72  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 131
4 3.05
4 3.05
23 17.56
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
73  โรงเรียนบ้านราชธานี 127
6 4.72
11 8.66
12 9.45
1 0.79
0 0.00
97 76.38
30 23.62%
74  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 120
11 9.17
16 13.33
1 0.83
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
75  โรงเรียนเมืองจังหาร 43
4 9.30
2 4.65
3 6.98
0 0.00
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
76  โรงเรียนบ้านมีชัย 39
7 17.95
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
30 76.92
9 23.08%
77  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 75
8 10.67
3 4.00
4 5.33
2 2.67
0 0.00
58 77.33
17 22.67%
78  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 128
6 4.69
6 4.69
8 6.25
7 5.47
2 1.56
99 77.34
29 22.66%
79  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 85
5 5.88
4 4.71
5 5.88
3 3.53
2 2.35
66 77.65
19 22.35%
80  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 121
4 3.31
3 2.48
14 11.57
6 4.96
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
81  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 86
6 6.98
4 4.65
5 5.81
3 3.49
1 1.16
67 77.91
19 22.09%
82  โรงเรียนบ้านมะอึ 125
1 0.80
2 1.60
11 8.80
1 0.80
12 9.60
98 78.40
27 21.60%
83  โรงเรียนบ้านดอนแดง 84
6 7.14
5 5.95
2 2.38
4 4.76
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
84  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 70
2 2.86
5 7.14
8 11.43
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
85  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 197
15 7.61
10 5.08
7 3.55
6 3.05
4 2.03
155 78.68
42 21.32%
86  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 127
10 7.87
6 4.72
8 6.30
3 2.36
0 0.00
100 78.74
27 21.26%
87  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 142
3 2.11
7 4.93
20 14.08
0 0.00
0 0.00
112 78.87
30 21.13%
88  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 86
0 0.00
4 4.65
1 1.16
0 0.00
13 15.12
68 79.07
18 20.93%
89  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 34
1 2.94
2 5.88
3 8.82
0 0.00
1 2.94
27 79.41
7 20.59%
90  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 117
7 5.98
11 9.40
5 4.27
1 0.85
0 0.00
93 79.49
24 20.51%
91  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 78
15 19.23
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
92  โรงเรียนบ้านหนองผือ 119
1 0.84
0 0.00
23 19.33
0 0.00
0 0.00
95 79.83
24 20.17%
93  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 129
10 7.75
2 1.55
6 4.65
3 2.33
5 3.88
103 79.84
26 20.16%
94  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 70
4 5.71
1 1.43
7 10.00
2 2.86
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
95  โรงเรียนบ้านโนนข่า 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
96  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 56
3 5.36
3 5.36
3 5.36
1 1.79
1 1.79
45 80.36
11 19.64%
97  โรงเรียนบ้านโนนรัง 51
4 7.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 11.76
41 80.39
10 19.61%
98  โรงเรียนหนองตอวิทยา 123
8 6.50
6 4.88
10 8.13
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
99  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
8 11.11
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
100  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 31
3 9.68
3 9.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
101  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 119
13 10.92
1 0.84
9 7.56
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
102  โรงเรียนบ้านตรีคาม 57
5 8.77
2 3.51
4 7.02
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
103  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
4 15.38
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
104  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 63
2 3.17
2 3.17
6 9.52
1 1.59
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
105  โรงเรียนบ้านอีหมุน 79
4 5.06
5 6.33
6 7.59
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
106  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 144
0 0.00
0 0.00
26 18.06
0 0.00
0 0.00
118 81.94
26 18.06%
107  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 122
4 3.28
5 4.10
12 9.84
1 0.82
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
108  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 67
2 2.99
0 0.00
8 11.94
1 1.49
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
109  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 141
7 4.96
4 2.84
5 3.55
5 3.55
4 2.84
116 82.27
25 17.73%
110  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 79
9 11.39
3 3.80
0 0.00
0 0.00
2 2.53
65 82.28
14 17.72%
111  โรงเรียนบ้านนางาม 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
112  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 40
1 2.50
0 0.00
3 7.50
0 0.00
3 7.50
33 82.50
7 17.50%
113  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
114  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 134
0 0.00
7 5.22
5 3.73
11 8.21
0 0.00
111 82.84
23 17.16%
115  โรงเรียนบ้านดงกลาง 135
7 5.19
6 4.44
7 5.19
3 2.22
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
116  โรงเรียนบ้านดอนชัย 53
3 5.66
4 7.55
2 3.77
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
117  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
2 4.76
35 83.33
7 16.67%
118  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 136
3 2.21
2 1.47
17 12.50
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
119  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
120  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 150
5 3.33
3 2.00
16 10.67
0 0.00
0 0.00
126 84.00
24 16.00%
122  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 70
2 2.86
0 0.00
3 4.29
2 2.86
4 5.71
59 84.29
11 15.71%
123  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 45
2 4.44
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
124  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 546
18 3.30
8 1.47
18 3.30
21 3.85
19 3.48
462 84.62
84 15.38%
125  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 72
2 2.78
2 2.78
3 4.17
2 2.78
2 2.78
61 84.72
11 15.28%
126  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 118
6 5.08
4 3.39
5 4.24
1 0.85
2 1.69
100 84.75
18 15.25%
127  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 92
2 2.17
4 4.35
5 5.43
2 2.17
1 1.09
78 84.78
14 15.22%
128  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
129  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 70
3 4.29
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
130  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 64
4 6.25
3 4.69
1 1.56
1 1.56
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
131  โรงเรียนบ้านจาน 129
8 6.20
0 0.00
10 7.75
0 0.00
0 0.00
111 86.05
18 13.95%
132  โรงเรียนบ้านดอนแคน 58
0 0.00
4 6.90
4 6.90
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
133  โรงเรียนบ้านดงยาง 139
7 5.04
2 1.44
10 7.19
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
134  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 66
1 1.52
3 4.55
2 3.03
1 1.52
2 3.03
57 86.36
9 13.64%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 67
2 2.99
1 1.49
4 5.97
1 1.49
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
136  โรงเรียนบ้านแคน 101
3 2.97
2 1.98
4 3.96
3 2.97
1 0.99
88 87.13
13 12.87%
137  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 47
1 2.13
2 4.26
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
138  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 32
0 0.00
0 0.00
4 12.50
0 0.00
0 0.00
28 87.50
4 12.50%
139  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
140  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 115
2 1.74
3 2.61
8 6.96
1 0.87
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
141  โรงเรียนบ้านตาอุด 84
2 2.38
3 3.57
4 4.76
1 1.19
0 0.00
74 88.10
10 11.90%
142  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 76
3 3.95
2 2.63
4 5.26
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
143  โรงเรียนบ้านหนองยูง 119
7 5.88
2 1.68
3 2.52
2 1.68
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
144  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 125
8 6.40
1 0.80
5 4.00
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
145  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 45
2 4.44
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
146  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 109
1 0.92
3 2.75
5 4.59
3 2.75
0 0.00
97 88.99
12 11.01%
147  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
148  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 47
2 4.26
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
149  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 113
1 0.88
0 0.00
11 9.73
0 0.00
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
150  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
0 0.00
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
151  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 40
1 2.50
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
152  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 30
0 0.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
153  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 112
5 4.46
6 5.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 90.18
11 9.82%
154  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
155  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
156  โรงเรียนบ้านซองแมว 74
4 5.41
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
157  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 87
0 0.00
4 4.60
0 0.00
4 4.60
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
158  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 176
5 2.84
3 1.70
6 3.41
2 1.14
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
159  โรงเรียนบ้านโนนราษี 66
2 3.03
1 1.52
3 4.55
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
160  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
161  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
162  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
163  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 135
1 0.74
2 1.48
4 2.96
2 1.48
2 1.48
124 91.85
11 8.15%
164  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
165  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 88
0 0.00
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
166  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 51
1 1.96
3 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
167  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 40
3 7.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
168  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 107
2 1.87
2 1.87
3 2.80
1 0.93
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
169  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 67
0 0.00
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
62 92.54
5 7.46%
170  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
171  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 96
2 2.08
1 1.04
4 4.17
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
172  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
173  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 118
2 1.69
1 0.85
5 4.24
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78%
174  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
175  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 123
0 0.00
1 0.81
6 4.88
1 0.81
0 0.00
115 93.50
8 6.50%
176  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 491
11 2.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 4.07
460 93.69
31 6.31%
177  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 101
3 2.97
0 0.00
3 2.97
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
178  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
179  โรงเรียนบ้านหนองชาด 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
180  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
181  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 39
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
182  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
183  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
184  โรงเรียนบ้านดู่ 107
0 0.00
0 0.00
2 1.87
3 2.80
0 0.00
102 95.33
5 4.67%
185  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 113
0 0.00
0 0.00
5 4.42
0 0.00
0 0.00
108 95.58
5 4.42%
186  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
187  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 180
2 1.11
0 0.00
5 2.78
0 0.00
0 0.00
173 96.11
7 3.89%
188  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 26
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
189  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
190  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 58
1 1.72
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
191  โรงเรียนบ้านหนองแวง 147
0 0.00
4 2.72
0 0.00
1 0.68
0 0.00
142 96.60
5 3.40%
192  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
193  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
194  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 133
2 1.50
0 0.00
2 1.50
0 0.00
0 0.00
129 96.99
4 3.01%
195  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 70
0 0.00
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
68 97.14
2 2.86%
196  โรงเรียนบ้านสวนจิก 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
197  โรงเรียนบ้านหนองหิน 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
198  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 84
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
199  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
200  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 46
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
201  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
202  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
203  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 157
0 0.00
0 0.00
3 1.91
0 0.00
0 0.00
154 98.09
3 1.91%
204  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 176
2 1.14
0 0.00
1 0.57
0 0.00
0 0.00
173 98.30
3 1.70%
205  โรงเรียนบ้านขาม 85
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
206  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 90
1 1.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 98.89
1 1.11%
207  โรงเรียนดงยางสะแบง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านดงสวอง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านพยอม 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสังข์ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองโสน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนาด 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านไผ่ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบ้านโพนทอง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 0
13 0.00
1 0.00
22 0.00
2 0.00
1 0.00
-39 0.00
39 0.00%
228  โรงเรียนรัฐทวิคาม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,330 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,378 5.66
เตี้ย  873 3.59
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,696 6.97
ผอมและเตี้ย  931 3.83
อ้วนและเตี้ย  815 3.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,637 76.60
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,693 คน


23.40%


Powered By www.thaieducation.net