ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านข่า 11
7 63.64
0 0.00
4 36.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 26
3 11.54
0 0.00
7 26.92
5 19.23
11 42.31
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 4
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 49
3 6.12
3 6.12
43 87.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 77
9 11.69
5 6.49
63 81.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00%
6  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 175
18 10.29
23 13.14
58 33.14
10 5.71
10 5.71
56 32.00
119 68.00%
7  โรงเรียนบ้านคางฮุง 82
23 28.05
5 6.10
17 20.73
8 9.76
0 0.00
29 35.37
53 64.63%
8  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 144
18 12.50
15 10.42
28 19.44
8 5.56
17 11.81
58 40.28
86 59.72%
9  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 221
39 17.65
0 0.00
26 11.76
39 17.65
26 11.76
91 41.18
130 58.82%
10  โรงเรียนบ้านมะยาง 126
15 11.90
12 9.52
15 11.90
17 13.49
14 11.11
53 42.06
73 57.94%
11  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 69
10 14.49
10 14.49
5 7.25
5 7.25
9 13.04
30 43.48
39 56.52%
12  โรงเรียนบ้านยางเครือ 25
4 16.00
4 16.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
11 44.00
14 56.00%
13  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 55.56
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
14  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 125
20 16.00
8 6.40
0 0.00
34 27.20
7 5.60
56 44.80
69 55.20%
15  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 25
2 8.00
4 16.00
1 4.00
6 24.00
0 0.00
12 48.00
13 52.00%
16  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 84
17 20.24
7 8.33
12 14.29
6 7.14
0 0.00
42 50.00
42 50.00%
17  โรงเรียนบ้านป่าดวน 32
4 12.50
4 12.50
2 6.25
6 18.75
0 0.00
16 50.00
16 50.00%
18  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 42
6 14.29
2 4.76
7 16.67
3 7.14
3 7.14
21 50.00
21 50.00%
19  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
20  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
13 15.85
12 14.63
13 15.85
2 2.44
0 0.00
42 51.22
40 48.78%
21  โรงเรียนบ้านพลับพลา 111
7 6.31
4 3.60
19 17.12
10 9.01
13 11.71
58 52.25
53 47.75%
22  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 258
21 8.14
29 11.24
26 10.08
34 13.18
13 5.04
135 52.33
123 47.67%
23  โรงเรียนบ้านเขือง 200
21 10.50
21 10.50
11 5.50
12 6.00
30 15.00
105 52.50
95 47.50%
24  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 34
5 14.71
0 0.00
9 26.47
2 5.88
0 0.00
18 52.94
16 47.06%
25  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 82
9 10.98
8 9.76
8 9.76
7 8.54
6 7.32
44 53.66
38 46.34%
26  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 54
1 1.85
1 1.85
9 16.67
4 7.41
10 18.52
29 53.70
25 46.30%
27  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 76
8 10.53
0 0.00
9 11.84
6 7.89
12 15.79
41 53.95
35 46.05%
28  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 107
14 13.08
11 10.28
18 16.82
5 4.67
0 0.00
59 55.14
48 44.86%
29  โรงเรียนบ้านอีง่อง 99
10 10.10
10 10.10
8 8.08
8 8.08
8 8.08
55 55.56
44 44.44%
30  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 155
17 10.97
13 8.39
29 18.71
9 5.81
0 0.00
87 56.13
68 43.87%
31  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 23
3 13.04
3 13.04
2 8.70
2 8.70
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
32  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 67
2 2.99
0 0.00
22 32.84
2 2.99
3 4.48
38 56.72
29 43.28%
33  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 54
6 11.11
6 11.11
11 20.37
0 0.00
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
34  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 128
17 13.28
4 3.13
25 19.53
6 4.69
2 1.56
74 57.81
54 42.19%
35  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 19
3 15.79
1 5.26
1 5.26
2 10.53
1 5.26
11 57.89
8 42.11%
36  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 138
20 14.49
10 7.25
6 4.35
13 9.42
9 6.52
80 57.97
58 42.03%
37  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 50
5 10.00
4 8.00
7 14.00
2 4.00
3 6.00
29 58.00
21 42.00%
38  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 46
6 13.04
6 13.04
6 13.04
1 2.17
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
39  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 17
3 17.65
0 0.00
3 17.65
0 0.00
1 5.88
10 58.82
7 41.18%
40  โรงเรียนบ้านเลิงคา 52
5 9.62
4 7.69
6 11.54
3 5.77
3 5.77
31 59.62
21 40.38%
41  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 147
13 8.84
3 2.04
16 10.88
17 11.56
10 6.80
88 59.86
59 40.14%
42  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 30
4 13.33
3 10.00
3 10.00
1 3.33
1 3.33
18 60.00
12 40.00%
43  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 50
9 18.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
44  โรงเรียนไตรคามวิทยา 40
3 7.50
3 7.50
3 7.50
4 10.00
3 7.50
24 60.00
16 40.00%
45  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 92
10 10.87
8 8.70
7 7.61
5 5.43
5 5.43
57 61.96
35 38.04%
46  โรงเรียนบ้านหัวโนน 71
6 8.45
8 11.27
9 12.68
4 5.63
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
47  โรงเรียนบ้านหมูม้น 259
13 5.02
6 2.32
36 13.90
19 7.34
22 8.49
163 62.93
96 37.07%
48  โรงเรียนทรายทองวิทยา 46
2 4.35
0 0.00
15 32.61
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
49  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4140
275 6.64
214 5.17
507 12.25
245 5.92
235 5.68
2664 64.35
1476 35.65%
50  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 52
8 15.38
3 5.77
3 5.77
3 5.77
1 1.92
34 65.38
18 34.62%
51  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 29
3 10.34
1 3.45
4 13.79
1 3.45
1 3.45
19 65.52
10 34.48%
52  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 272
29 10.66
4 1.47
20 7.35
13 4.78
26 9.56
180 66.18
92 33.82%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 126
13 10.32
8 6.35
21 16.67
0 0.00
0 0.00
84 66.67
42 33.33%
54  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 27
4 14.81
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
55  โรงเรียนบ้านราชธานี 127
9 7.09
16 12.60
15 11.81
3 2.36
-1 -0.79
85 66.93
42 33.07%
56  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 128
7 5.47
5 3.91
20 15.63
6 4.69
4 3.13
86 67.19
42 32.81%
57  โรงเรียนบ้านนางาม 34
5 14.71
3 8.82
3 8.82
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
58  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 53
4 7.55
4 7.55
0 0.00
4 7.55
5 9.43
36 67.92
17 32.08%
59  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 92
9 9.78
4 4.35
16 17.39
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
60  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 99
4 4.04
5 5.05
3 3.03
8 8.08
11 11.11
68 68.69
31 31.31%
61  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 113
12 10.62
4 3.54
8 7.08
4 3.54
7 6.19
78 69.03
35 30.97%
62  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 26
7 26.92
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
63  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 75
11 14.67
3 4.00
7 9.33
2 2.67
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
64  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 69
17 24.64
2 2.90
2 2.90
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
65  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 172
18 10.47
20 11.63
3 1.74
11 6.40
0 0.00
120 69.77
52 30.23%
66  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 43
4 9.30
3 6.98
0 0.00
3 6.98
3 6.98
30 69.77
13 30.23%
67  โรงเรียนบ้านดอนแคน 57
0 0.00
13 22.81
4 7.02
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
68  โรงเรียนบ้านตรีคาม 57
6 10.53
3 5.26
1 1.75
5 8.77
2 3.51
40 70.18
17 29.82%
69  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 64
6 9.38
5 7.81
4 6.25
3 4.69
1 1.56
45 70.31
19 29.69%
70  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 128
4 3.13
7 5.47
13 10.16
6 4.69
8 6.25
90 70.31
38 29.69%
71  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 41
5 12.20
5 12.20
0 0.00
2 4.88
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
72  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 196
24 12.24
14 7.14
8 4.08
7 3.57
4 2.04
139 70.92
57 29.08%
73  โรงเรียนบ้านป่ายาง 97
5 5.15
9 9.28
6 6.19
8 8.25
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
74  โรงเรียนบ้านหนองแอก 97
6 6.19
1 1.03
10 10.31
10 10.31
1 1.03
69 71.13
28 28.87%
75  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 35
2 5.71
3 8.57
4 11.43
0 0.00
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
76  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 70
4 5.71
6 8.57
9 12.86
1 1.43
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
77  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2063
112 5.43
140 6.79
76 3.68
118 5.72
142 6.88
1475 71.50
588 28.50%
78  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 60
4 6.67
4 6.67
8 13.33
0 0.00
1 1.67
43 71.67
17 28.33%
79  โรงเรียนบ้านค้อ 147
18 12.24
14 9.52
7 4.76
2 1.36
0 0.00
106 72.11
41 27.89%
80  โรงเรียนบ้านอีหมุน 79
7 8.86
6 7.59
8 10.13
1 1.27
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
81  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 40
2 5.00
3 7.50
3 7.50
0 0.00
3 7.50
29 72.50
11 27.50%
82  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 168
14 8.33
0 0.00
5 2.98
1 0.60
26 15.48
122 72.62
46 27.38%
83  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 70
6 8.57
3 4.29
10 14.29
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
84  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 48
6 12.50
2 4.17
2 4.17
3 6.25
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
85  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 86
0 0.00
6 6.98
2 2.33
0 0.00
15 17.44
63 73.26
23 26.74%
86  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 75
7 9.33
2 2.67
9 12.00
2 2.67
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
87  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 31
4 12.90
3 9.68
0 0.00
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
88  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 35
0 0.00
3 8.57
6 17.14
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
89  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 117
7 5.98
11 9.40
11 9.40
1 0.85
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
90  โรงเรียนบ้านมีชัย 39
6 15.38
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
91  โรงเรียนบ้านยางใต้ 39
5 12.82
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
92  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูโนนไทย 127
12 9.45
8 6.30
9 7.09
3 2.36
0 0.00
95 74.80
32 25.20%
93  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 141
12 8.51
4 2.84
8 5.67
5 3.55
6 4.26
106 75.18
35 24.82%
94  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 85
6 7.06
5 5.88
5 5.88
3 3.53
2 2.35
64 75.29
21 24.71%
95  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 85
6 7.06
4 4.71
6 7.06
3 3.53
2 2.35
64 75.29
21 24.71%
96  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 70
7 10.00
1 1.43
7 10.00
2 2.86
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
97  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 33
2 6.06
2 6.06
3 9.09
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
98  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 158
7 4.43
4 2.53
15 9.49
6 3.80
6 3.80
120 75.95
38 24.05%
99  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 129
13 10.08
3 2.33
6 4.65
3 2.33
6 4.65
98 75.97
31 24.03%
100  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 50
7 14.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
101  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 63
3 4.76
3 4.76
6 9.52
2 3.17
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
102  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 131
4 3.05
4 3.05
23 17.56
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
103  โรงเรียนหนองตอวิทยา 123
10 8.13
7 5.69
12 9.76
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
104  โรงเรียนบ้านโนนรัง 51
6 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 11.76
39 76.47
12 23.53%
105  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 120
11 9.17
16 13.33
1 0.83
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
106  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 142
4 2.82
9 6.34
20 14.08
0 0.00
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
107  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 121
5 4.13
3 2.48
14 11.57
6 4.96
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
108  โรงเรียนบ้านตาอุด 84
5 5.95
6 7.14
6 7.14
2 2.38
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
109  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 40
6 15.00
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 121
6 4.96
5 4.13
14 11.57
2 1.65
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
111  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 46
3 6.52
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
112  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 120
15 12.50
2 1.67
9 7.50
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
113  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 134
0 0.00
10 7.46
5 3.73
14 10.45
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
114  โรงเรียนบ้านมะอึ 125
1 0.80
2 1.60
11 8.80
1 0.80
12 9.60
98 78.40
27 21.60%
115  โรงเรียนเมืองจังหาร 43
4 9.30
1 2.33
3 6.98
0 0.00
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
116  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
9 12.50
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
117  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 72
4 5.56
2 2.78
3 4.17
2 2.78
4 5.56
57 79.17
15 20.83%
118  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 92
4 4.35
8 8.70
5 5.43
2 2.17
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
119  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 78
15 19.23
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
120  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 75
6 8.00
2 2.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
121  โรงเรียนบ้านโนนข่า 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองผือ 117
0 0.00
0 0.00
23 19.66
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
123  โรงเรียนบ้านดงกลาง 135
8 5.93
8 5.93
7 5.19
3 2.22
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
124  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
4 15.38
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
125  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
0 0.00
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
126  โรงเรียนบ้านดอนแดง 86
5 5.81
5 5.81
3 3.49
2 2.33
1 1.16
70 81.40
16 18.60%
127  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 54
2 3.70
2 3.70
1 1.85
2 3.70
3 5.56
44 81.48
10 18.52%
128  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 119
8 6.72
4 3.36
6 5.04
1 0.84
2 1.68
98 82.35
21 17.65%
129  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
130  โรงเรียนบ้านดอนชัย 53
3 5.66
4 7.55
2 3.77
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
131  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 114
3 2.63
4 3.51
11 9.65
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
132  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 80
8 10.00
3 3.75
2 2.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
133  โรงเรียนบ้านซองแมว 74
6 8.11
0 0.00
0 0.00
6 8.11
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
134  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 136
3 2.21
2 1.47
17 12.50
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
135  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
136  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 44
2 4.55
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
137  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 530
20 3.77
6 1.13
22 4.15
20 3.77
16 3.02
446 84.15
84 15.85%
138  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
2 5.26
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
139  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
140  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
141  โรงเรียนบ้านจาน 129
8 6.20
0 0.00
12 9.30
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
142  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 151
7 4.64
1 0.66
15 9.93
0 0.00
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
143  โรงเรียนบ้านโนนราษี 66
4 6.06
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
144  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 113
3 2.65
0 0.00
13 11.50
1 0.88
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
145  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
146  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 106
0 0.00
3 2.83
3 2.83
9 8.49
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
147  โรงเรียนบ้านดงยาง 139
7 5.04
2 1.44
10 7.19
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
148  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 66
1 1.52
3 4.55
2 3.03
1 1.52
2 3.03
57 86.36
9 13.64%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 67
2 2.99
1 1.49
4 5.97
1 1.49
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
150  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
151  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 45
3 6.67
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
152  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 111
1 0.90
4 3.60
5 4.50
4 3.60
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
153  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 40
2 5.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
154  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 112
7 6.25
7 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
155  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
156  โรงเรียนบ้านแคน 101
2 1.98
3 2.97
5 4.95
2 1.98
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
157  โรงเรียนบ้านหนองยูง 119
7 5.88
2 1.68
3 2.52
2 1.68
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
158  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
159  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 70
2 2.86
1 1.43
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
160  โรงเรียนบ้านดู่ 107
1 0.93
1 0.93
4 3.74
6 5.61
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
161  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 135
2 1.48
2 1.48
5 3.70
4 2.96
2 1.48
120 88.89
15 11.11%
162  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 56
3 5.36
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
163  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 125
8 6.40
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
164  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
165  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 40
1 2.50
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
166  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 70
2 2.86
0 0.00
3 4.29
2 2.86
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
167  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
168  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 96
2 2.08
2 2.08
5 5.21
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
169  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 87
0 0.00
4 4.60
0 0.00
4 4.60
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
170  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 176
3 1.70
3 1.70
6 3.41
4 2.27
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
171  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 101
3 2.97
3 2.97
3 2.97
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
172  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
173  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 118
3 2.54
1 0.85
6 5.08
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
174  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 88
0 0.00
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
176  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 491
14 2.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 4.89
453 92.26
38 7.74%
177  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
178  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
179  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
180  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
181  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 180
5 2.78
3 1.67
4 2.22
0 0.00
0 0.00
168 93.33
12 6.67%
182  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
183  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 122
1 0.82
1 0.82
5 4.10
1 0.82
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
184  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 51
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
185  โรงเรียนบ้านหนองชาด 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
186  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
187  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
188  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 67
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
189  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 116
0 0.00
0 0.00
4 3.45
0 0.00
1 0.86
111 95.69
5 4.31%
190  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
191  โรงเรียนบ้านหนองแวง 147
0 0.00
4 2.72
1 0.68
1 0.68
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
192  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
193  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
194  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 176
3 1.70
1 0.57
2 1.14
0 0.00
0 0.00
170 96.59
6 3.41%
195  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
196  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 133
2 1.50
0 0.00
2 1.50
0 0.00
0 0.00
129 96.99
4 3.01%
197  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
198  โรงเรียนบ้านสวนจิก 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
199  โรงเรียนบ้านหนองหิน 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
200  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 84
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
201  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
202  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 47
1 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
203  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
204  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 157
0 0.00
0 0.00
3 1.91
0 0.00
0 0.00
154 98.09
3 1.91%
205  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 60
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
206  โรงเรียนบ้านขาม 85
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
207  โรงเรียนดงยางสะแบง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านดงสวอง 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านพยอม 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสังข์ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองโสน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหนาด 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านโพนทอง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านไผ่ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนรัฐทวิคาม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,474 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,559 6.37
เตี้ย  1,070 4.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,007 8.20
ผอมและเตี้ย  964 3.94
อ้วนและเตี้ย  848 3.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,026 73.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,448 คน


26.35%


Powered By www.thaieducation.net