ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 34 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 23.45
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17
3 17.65
0 0.00
4 23.53
1 5.88
0 0.00
9 52.94
8 47.06%
2  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 103
16 15.53
14 13.59
10 9.71
5 4.85
0 0.00
58 56.31
45 43.69%
3  โรงเรียนบ้านวังกุง 115
10 8.70
5 4.35
10 8.70
15 13.04
8 6.96
67 58.26
48 41.74%
4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72
5 6.94
0 0.00
24 33.33
0 0.00
0 0.00
43 59.72
29 40.28%
5  โรงเรียนบ้านหนองชาด 22
1 4.55
2 9.09
3 13.64
2 9.09
0 0.00
14 63.64
8 36.36%
6  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 84
11 13.10
6 7.14
8 9.52
1 1.19
1 1.19
57 67.86
27 32.14%
7  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 97
14 14.43
1 1.03
16 16.49
0 0.00
0 0.00
66 68.04
31 31.96%
8  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63
8 12.70
5 7.94
5 7.94
1 1.59
1 1.59
43 68.25
20 31.75%
9  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95
0 0.00
3 3.16
13 13.68
3 3.16
10 10.53
66 69.47
29 30.53%
10  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49
4 8.16
2 4.08
8 16.33
0 0.00
0 0.00
35 71.43
14 28.57%
11  โรงเรียนบ้านโคกข่า 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
5 7.94
4 6.35
45 71.43
18 28.57%
12  โรงเรียนบ้านค้อ 33
3 9.09
0 0.00
6 18.18
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
13  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91
5 5.49
4 4.40
11 12.09
4 4.40
0 0.00
67 73.63
24 26.37%
14  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 90
8 8.89
1 1.11
11 12.22
3 3.33
0 0.00
67 74.44
23 25.56%
15  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 79
10 12.66
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
16  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 72
8 11.11
0 0.00
9 12.50
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
17  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 126
11 8.73
1 0.79
15 11.90
2 1.59
0 0.00
97 76.98
29 23.02%
18  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100
1 1.00
2 2.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
19  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39
5 12.82
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
20  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 68
5 7.35
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
21  โรงเรียนบ้านโนนทัน 63
5 7.94
1 1.59
4 6.35
1 1.59
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
22  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61
3 4.92
1 1.64
5 8.20
1 1.64
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
23  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168
12 7.14
7 4.17
10 5.95
0 0.00
0 0.00
139 82.74
29 17.26%
24  โรงเรียนบ้านนาทอง 47
4 8.51
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
25  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65
0 0.00
2 3.08
7 10.77
2 3.08
0 0.00
54 83.08
11 16.92%
26  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 43
0 0.00
0 0.00
7 16.28
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
27  โรงเรียนบ้านหนองไห 33
2 6.06
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
28  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88
1 1.14
5 5.68
7 7.95
0 0.00
0 0.00
75 85.23
13 14.77%
29  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 21
0 0.00
0 0.00
2 9.52
0 0.00
1 4.76
18 85.71
3 14.29%
30  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
31  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 230
7 3.04
5 2.17
6 2.61
9 3.91
2 0.87
201 87.39
29 12.61%
32  โรงเรียนบ้านยางน้อย 50
2 4.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
33  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 98
2 2.04
1 1.02
6 6.12
0 0.00
0 0.00
89 90.82
9 9.18%
34  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1529
66 4.32
29 1.90
31 2.03
0 0.00
0 0.00
1403 91.76
126 8.24%

 

จำนวนนักเรียน  4,021 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  237 5.89
เตี้ย  105 2.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  290 7.21
ผอมและเตี้ย  55 1.37
อ้วนและเตี้ย  29 0.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,305 82.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 716 คน


17.81%


Powered By www.thaieducation.net