ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34
5 14.71
3 8.82
15 44.12
1 2.94
5 14.71
5 14.71
29 85.29%
2  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 101
12 11.88
13 12.87
1 0.99
25 24.75
14 13.86
36 35.64
65 64.36%
3  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122
13 10.66
19 15.57
11 9.02
13 10.66
21 17.21
45 36.89
77 63.11%
4  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 144
24 16.67
15 10.42
19 13.19
13 9.03
14 9.72
59 40.97
85 59.03%
5  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 100
11 11.00
7 7.00
9 9.00
18 18.00
12 12.00
43 43.00
57 57.00%
6  โรงเรียนบ้านค้อ 32
4 12.50
3 9.38
8 25.00
2 6.25
1 3.13
14 43.75
18 56.25%
7  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 144
20 13.89
13 9.03
24 16.67
9 6.25
15 10.42
63 43.75
81 56.25%
8  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29
0 0.00
6 20.69
10 34.48
0 0.00
0 0.00
13 44.83
16 55.17%
9  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 49
5 10.20
3 6.12
16 32.65
0 0.00
3 6.12
22 44.90
27 55.10%
10  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17
3 17.65
1 5.88
4 23.53
1 5.88
0 0.00
8 47.06
9 52.94%
11  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63
12 19.05
5 7.94
7 11.11
6 9.52
3 4.76
30 47.62
33 52.38%
12  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 192
10 5.21
20 10.42
24 12.50
26 13.54
15 7.81
97 50.52
95 49.48%
13  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 85
20 23.53
10 11.76
5 5.88
4 4.71
3 3.53
43 50.59
42 49.41%
14  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 71
13 18.31
8 11.27
10 14.08
2 2.82
0 0.00
38 53.52
33 46.48%
15  โรงเรียนบ้านหนองโดน 107
10 9.35
3 2.80
10 9.35
13 12.15
13 12.15
58 54.21
49 45.79%
16  โรงเรียนบ้านวังจาน 101
3 2.97
4 3.96
19 18.81
7 6.93
12 11.88
56 55.45
45 44.55%
17  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 119
26 21.85
16 13.45
10 8.40
0 0.00
0 0.00
67 56.30
52 43.70%
18  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95
1 1.05
6 6.32
13 13.68
7 7.37
14 14.74
54 56.84
41 43.16%
19  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 126
14 11.11
5 3.97
15 11.90
19 15.08
1 0.79
72 57.14
54 42.86%
20  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 125
32 25.60
0 0.00
20 16.00
1 0.80
0 0.00
72 57.60
53 42.40%
21  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 52
6 11.54
5 9.62
5 9.62
4 7.69
2 3.85
30 57.69
22 42.31%
22  โรงเรียนบ้านป่าปอ 24
4 16.67
1 4.17
5 20.83
0 0.00
0 0.00
14 58.33
10 41.67%
23  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 151
10 6.62
6 3.97
18 11.92
6 3.97
22 14.57
89 58.94
62 41.06%
24  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72
5 6.94
0 0.00
24 33.33
0 0.00
0 0.00
43 59.72
29 40.28%
25  โรงเรียนบ้านวังกุง 115
11 9.57
5 4.35
6 5.22
16 13.91
8 6.96
69 60.00
46 40.00%
26  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 80
8 10.00
4 5.00
16 20.00
4 5.00
0 0.00
48 60.00
32 40.00%
27  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51
8 15.69
5 9.80
5 9.80
2 3.92
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
28  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 88
6 6.82
4 4.55
5 5.68
10 11.36
9 10.23
54 61.36
34 38.64%
29  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146
15 10.27
14 9.59
13 8.90
9 6.16
2 1.37
93 63.70
53 36.30%
30  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 78
6 7.69
2 2.56
8 10.26
1 1.28
11 14.10
50 64.10
28 35.90%
31  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45
5 11.11
3 6.67
7 15.56
1 2.22
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
32  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51
4 7.84
4 7.84
4 7.84
2 3.92
4 7.84
33 64.71
18 35.29%
33  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72
5 6.94
0 0.00
11 15.28
5 6.94
4 5.56
47 65.28
25 34.72%
34  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105
9 8.57
12 11.43
13 12.38
2 1.90
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
35  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 941
55 5.84
21 2.23
106 11.26
55 5.84
80 8.50
624 66.31
317 33.69%
36  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 85
3 3.53
5 5.88
12 14.12
4 4.71
4 4.71
57 67.06
28 32.94%
37  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 64
5 7.81
2 3.13
11 17.19
2 3.13
1 1.56
43 67.19
21 32.81%
38  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 114
10 8.77
1 0.88
13 11.40
11 9.65
2 1.75
77 67.54
37 32.46%
39  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 136
6 4.41
6 4.41
31 22.79
1 0.74
0 0.00
92 67.65
44 32.35%
40  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 84
5 5.95
1 1.19
9 10.71
6 7.14
6 7.14
57 67.86
27 32.14%
41  โรงเรียนบ้านหนองชาด 22
0 0.00
2 9.09
3 13.64
2 9.09
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
42  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64
10 15.63
1 1.56
6 9.38
1 1.56
2 3.13
44 68.75
20 31.25%
43  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32
4 12.50
1 3.13
4 12.50
1 3.13
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
44  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62
7 11.29
6 9.68
6 9.68
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
45  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
46  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 55
4 7.27
0 0.00
12 21.82
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
47  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77
2 2.60
7 9.09
13 16.88
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
48  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 96
15 15.63
4 4.17
8 8.33
0 0.00
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
49  โรงเรียนบ้านโพน 120
8 6.67
5 4.17
2 1.67
13 10.83
5 4.17
87 72.50
33 27.50%
50  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 73
3 4.11
4 5.48
12 16.44
1 1.37
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
51  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 95
6 6.32
11 11.58
7 7.37
2 2.11
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
52  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112
3 2.68
3 2.68
12 10.71
6 5.36
6 5.36
82 73.21
30 26.79%
53  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 117
9 7.69
7 5.98
8 6.84
6 5.13
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
54  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 79
10 12.66
2 2.53
8 10.13
0 0.00
0 0.00
59 74.68
20 25.32%
55  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 100
1 1.00
6 6.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
56  โรงเรียนบ้านโพนทอง 20
0 0.00
0 0.00
5 25.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00%
57  โรงเรียนบ้านหนองบอน 82
6 7.32
4 4.88
6 7.32
2 2.44
2 2.44
62 75.61
20 24.39%
58  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 78
5 6.41
2 2.56
12 15.38
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
59  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 91
5 5.49
4 4.40
9 9.89
4 4.40
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
60  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 121
4 3.31
0 0.00
11 9.09
4 3.31
10 8.26
92 76.03
29 23.97%
61  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 117
2 1.71
8 6.84
4 3.42
14 11.97
0 0.00
89 76.07
28 23.93%
62  โรงเรียนบ้านนาทอง 47
4 8.51
1 2.13
6 12.77
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
63  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 26
2 7.69
0 0.00
1 3.85
2 7.69
1 3.85
20 76.92
6 23.08%
64  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65
4 6.15
1 1.54
10 15.38
0 0.00
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
65  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 61
7 11.48
2 3.28
4 6.56
1 1.64
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
66  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214
14 6.54
10 4.67
13 6.07
6 2.80
6 2.80
165 77.10
49 22.90%
67  โรงเรียนบ้านทิพโสต 105
5 4.76
4 3.81
15 14.29
0 0.00
0 0.00
81 77.14
24 22.86%
68  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 101
3 2.97
1 0.99
10 9.90
4 3.96
5 4.95
78 77.23
23 22.77%
69  โรงเรียนบ้านโนนสัง 66
3 4.55
3 4.55
9 13.64
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
70  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 41
0 0.00
0 0.00
9 21.95
0 0.00
0 0.00
32 78.05
9 21.95%
71  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 162
28 17.28
2 1.23
4 2.47
1 0.62
0 0.00
127 78.40
35 21.60%
72  โรงเรียนบ้านโคกข่า 62
2 3.23
1 1.61
4 6.45
3 4.84
3 4.84
49 79.03
13 20.97%
73  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 110
3 2.73
2 1.82
17 15.45
1 0.91
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
74  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 91
7 7.69
4 4.40
6 6.59
2 2.20
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
75  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 187
16 8.56
2 1.07
18 9.63
2 1.07
1 0.53
148 79.14
39 20.86%
76  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 102
5 4.90
4 3.92
11 10.78
0 0.00
1 0.98
81 79.41
21 20.59%
77  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39
5 12.82
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
78  โรงเรียนบ้านวังโพน 201
20 9.95
3 1.49
16 7.96
2 1.00
0 0.00
160 79.60
41 20.40%
79  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45
4 8.89
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
80  โรงเรียนบ้านกุดจอก 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
81  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 55
1 1.82
1 1.82
3 5.45
2 3.64
4 7.27
44 80.00
11 20.00%
82  โรงเรียนบ้านโคกสูง 132
7 5.30
5 3.79
6 4.55
5 3.79
3 2.27
106 80.30
26 19.70%
83  โรงเรียนบ้านศรีสุข 56
6 10.71
0 0.00
4 7.14
1 1.79
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
84  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 102
4 3.92
3 2.94
12 11.76
1 0.98
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
85  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36
4 11.11
2 5.56
1 2.78
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
86  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 134
8 5.97
2 1.49
16 11.94
0 0.00
0 0.00
108 80.60
26 19.40%
87  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 182
8 4.40
5 2.75
21 11.54
1 0.55
0 0.00
147 80.77
35 19.23%
88  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 89
5 5.62
1 1.12
8 8.99
2 2.25
1 1.12
72 80.90
17 19.10%
89  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 166
9 5.42
6 3.61
7 4.22
4 2.41
4 2.41
136 81.93
30 18.07%
90  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72
3 4.17
1 1.39
5 6.94
3 4.17
1 1.39
59 81.94
13 18.06%
91  โรงเรียนบ้านยางน้อย 50
5 10.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
92  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 268
15 5.60
9 3.36
23 8.58
1 0.37
0 0.00
220 82.09
48 17.91%
93  โรงเรียนบ้านกุดรัง 110
9 8.18
0 0.00
10 9.09
0 0.00
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
94  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 135
3 2.22
5 3.70
15 11.11
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
95  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 185
12 6.49
7 3.78
6 3.24
6 3.24
0 0.00
154 83.24
31 16.76%
96  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24
0 0.00
2 8.33
0 0.00
2 8.33
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
97  โรงเรียนบ้านผักแว่น 42
2 4.76
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
98  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 48
2 4.17
3 6.25
3 6.25
0 0.00
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
99  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 96
5 5.21
0 0.00
7 7.29
4 4.17
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
100  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 73
3 4.11
4 5.48
5 6.85
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
101  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149
5 3.36
5 3.36
14 9.40
0 0.00
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
102  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 168
5 2.98
9 5.36
0 0.00
9 5.36
4 2.38
141 83.93
27 16.07%
103  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 44
0 0.00
1 2.27
6 13.64
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
104  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
1 5.26
16 84.21
3 15.79%
105  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 121
5 4.13
5 4.13
8 6.61
1 0.83
0 0.00
102 84.30
19 15.70%
106  โรงเรียนบ้านหนองซอน 148
6 4.05
4 2.70
13 8.78
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
107  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149
3 2.01
5 3.36
14 9.40
0 0.00
1 0.67
126 84.56
23 15.44%
108  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 78
3 3.85
3 3.85
6 7.69
0 0.00
0 0.00
66 84.62
12 15.38%
109  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 85
4 4.71
3 3.53
6 7.06
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
110  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 66
3 4.55
1 1.52
5 7.58
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
111  โรงเรียนบ้านหนองไห 33
2 6.06
0 0.00
2 6.06
0 0.00
1 3.03
28 84.85
5 15.15%
112  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 139
6 4.32
4 2.88
10 7.19
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
113  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 118
8 6.78
5 4.24
0 0.00
3 2.54
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
114  โรงเรียนบ้านหนองแหน 155
2 1.29
4 2.58
10 6.45
5 3.23
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
115  โรงเรียนบ้านผือ 75
1 1.33
2 2.67
4 5.33
3 4.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
116  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144
8 5.56
5 3.47
6 4.17
0 0.00
0 0.00
125 86.81
19 13.19%
117  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
1 2.63
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
118  โรงเรียนบ้านโนนทัน 61
3 4.92
2 3.28
1 1.64
0 0.00
2 3.28
53 86.89
8 13.11%
119  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 230
8 3.48
4 1.74
7 3.04
9 3.91
2 0.87
200 86.96
30 13.04%
120  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 156
4 2.56
5 3.21
4 2.56
4 2.56
3 1.92
136 87.18
20 12.82%
121  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 39
1 2.56
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
122  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
123  โรงเรียนบ้านหนองกุง 105
7 6.67
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
124  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73
3 4.11
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
125  โรงเรียนบ้านหนองแสง 203
0 0.00
4 1.97
15 7.39
6 2.96
0 0.00
178 87.68
25 12.32%
126  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 114
11 9.65
0 0.00
3 2.63
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
127  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156
3 1.92
9 5.77
5 3.21
2 1.28
0 0.00
137 87.82
19 12.18%
128  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
129  โรงเรียนบ้านผำ 139
4 2.88
2 1.44
10 7.19
0 0.00
0 0.00
123 88.49
16 11.51%
130  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97
2 2.06
2 2.06
7 7.22
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
131  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 164
4 2.44
0 0.00
14 8.54
0 0.00
0 0.00
146 89.02
18 10.98%
132  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219
4 1.83
5 2.28
14 6.39
1 0.46
0 0.00
195 89.04
24 10.96%
133  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 151
7 4.64
5 3.31
4 2.65
0 0.00
0 0.00
135 89.40
16 10.60%
134  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 50
1 2.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
135  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 82
2 2.44
1 1.22
5 6.10
0 0.00
0 0.00
74 90.24
8 9.76%
136  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72
1 1.39
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
137  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 99
4 4.04
1 1.01
2 2.02
2 2.02
0 0.00
90 90.91
9 9.09%
138  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1529
76 4.97
27 1.77
33 2.16
0 0.00
0 0.00
1393 91.11
136 8.89%
139  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105
0 0.00
3 2.86
6 5.71
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
140  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 82
2 2.44
0 0.00
4 4.88
1 1.22
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
141  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 87
2 2.30
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
142  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 25
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
143  โรงเรียนบ้านส้มกบ 89
0 0.00
0 0.00
7 7.87
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
144  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67
0 0.00
1 1.49
1 1.49
2 2.99
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
145  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,799 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  988 6.25
เตี้ย  569 3.60
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,342 8.49
ผอมและเตี้ย  472 2.99
อ้วนและเตี้ย  370 2.34
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,058 76.32
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,741 คน


23.68%


Powered By www.thaieducation.net