ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 34
6 17.65
5 14.71
11 32.35
8 23.53
0 0.00
4 11.76
30 88.24%
2  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 122
13 10.66
19 15.57
11 9.02
32 26.23
20 16.39
27 22.13
95 77.87%
3  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 99
12 12.12
13 13.13
1 1.01
25 25.25
14 14.14
34 34.34
65 65.66%
4  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 71
17 23.94
7 9.86
12 16.90
5 7.04
5 7.04
25 35.21
46 64.79%
5  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 144
23 15.97
14 9.72
25 17.36
10 6.94
16 11.11
56 38.89
88 61.11%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 138
24 17.39
15 10.87
18 13.04
13 9.42
14 10.14
54 39.13
84 60.87%
7  โรงเรียนบ้านหัวขัว 17
1 5.88
2 11.76
4 23.53
2 11.76
1 5.88
7 41.18
10 58.82%
8  โรงเรียนบ้านหนองชาด 21
4 19.05
5 23.81
3 14.29
0 0.00
0 0.00
9 42.86
12 57.14%
9  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 949
123 12.96
82 8.64
185 19.49
42 4.43
82 8.64
435 45.84
514 54.16%
10  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 51
5 9.80
3 5.88
16 31.37
0 0.00
3 5.88
24 47.06
27 52.94%
11  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 87
21 24.14
11 12.64
5 5.75
6 6.90
3 3.45
41 47.13
46 52.87%
12  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 194
21 10.82
46 23.71
9 4.64
17 8.76
9 4.64
92 47.42
102 52.58%
13  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65
3 4.62
5 7.69
10 15.38
5 7.69
11 16.92
31 47.69
34 52.31%
14  โรงเรียนบ้านค้อ 33
9 27.27
0 0.00
8 24.24
0 0.00
0 0.00
16 48.48
17 51.52%
15  โรงเรียนบ้านโคกข่า 61
2 3.28
7 11.48
4 6.56
9 14.75
8 13.11
31 50.82
30 49.18%
16  โรงเรียนบ้านหนองบอน 84
13 15.48
4 4.76
7 8.33
11 13.10
4 4.76
45 53.57
39 46.43%
17  โรงเรียนบ้านผักแว่น 41
3 7.32
2 4.88
4 9.76
4 9.76
6 14.63
22 53.66
19 46.34%
18  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146
13 8.90
19 13.01
21 14.38
11 7.53
3 2.05
79 54.11
67 45.89%
19  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 95
1 1.05
7 7.37
13 13.68
8 8.42
14 14.74
52 54.74
43 45.26%
20  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 93
5 5.38
6 6.45
7 7.53
11 11.83
13 13.98
51 54.84
42 45.16%
21  โรงเรียนบ้านจอมทอง 45
7 15.56
3 6.67
9 20.00
1 2.22
0 0.00
25 55.56
20 44.44%
22  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 63
7 11.11
9 14.29
9 14.29
2 3.17
1 1.59
35 55.56
28 44.44%
23  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 87
12 13.79
9 10.34
8 9.20
8 9.20
1 1.15
49 56.32
38 43.68%
24  โรงเรียนบ้านหนองแวง 51
10 19.61
3 5.88
5 9.80
3 5.88
1 1.96
29 56.86
22 43.14%
25  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 170
13 7.65
8 4.71
15 8.82
21 12.35
16 9.41
97 57.06
73 42.94%
26  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 63
9 14.29
6 9.52
6 9.52
0 0.00
6 9.52
36 57.14
27 42.86%
27  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 98
10 10.20
3 3.06
10 10.20
13 13.27
6 6.12
56 57.14
42 42.86%
28  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 85
10 11.76
12 14.12
3 3.53
10 11.76
1 1.18
49 57.65
36 42.35%
29  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 152
10 6.58
6 3.95
20 13.16
6 3.95
22 14.47
88 57.89
64 42.11%
30  โรงเรียนบ้านวังกุง 117
10 8.55
5 4.27
9 7.69
15 12.82
10 8.55
68 58.12
49 41.88%
31  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 86
3 3.49
6 6.98
6 6.98
9 10.47
12 13.95
50 58.14
36 41.86%
32  โรงเรียนบ้านวังจาน 101
9 8.91
7 6.93
6 5.94
11 10.89
9 8.91
59 58.42
42 41.58%
33  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 190
28 14.74
17 8.95
23 12.11
9 4.74
2 1.05
111 58.42
79 41.58%
34  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 130
20 15.38
11 8.46
22 16.92
0 0.00
0 0.00
77 59.23
53 40.77%
35  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 84
20 23.81
1 1.19
13 15.48
0 0.00
0 0.00
50 59.52
34 40.48%
36  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 53
5 9.43
5 9.43
5 9.43
4 7.55
2 3.77
32 60.38
21 39.62%
37  โรงเรียนบ้านป่าปอ 23
4 17.39
2 8.70
3 13.04
0 0.00
0 0.00
14 60.87
9 39.13%
38  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 69
22 31.88
3 4.35
2 2.90
0 0.00
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
39  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 149
14 9.40
7 4.70
23 15.44
4 2.68
7 4.70
94 63.09
55 36.91%
40  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 125
25 20.00
5 4.00
13 10.40
3 2.40
0 0.00
79 63.20
46 36.80%
41  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 45
8 17.78
3 6.67
4 8.89
1 2.22
0 0.00
29 64.44
16 35.56%
42  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 79
7 8.86
1 1.27
7 8.86
8 10.13
5 6.33
51 64.56
28 35.44%
43  โรงเรียนบ้านผำ 138
21 15.22
0 0.00
27 19.57
0 0.00
0 0.00
90 65.22
48 34.78%
44  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 102
3 2.94
7 6.86
4 3.92
10 9.80
11 10.78
67 65.69
35 34.31%
45  โรงเรียนบ้านโคกสูง 133
6 4.51
2 1.50
18 13.53
8 6.02
11 8.27
88 66.17
45 33.83%
46  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 24
4 16.67
3 12.50
1 4.17
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
47  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 105
6 5.71
7 6.67
14 13.33
4 3.81
4 3.81
70 66.67
35 33.33%
48  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 66
6 9.09
2 3.03
11 16.67
3 4.55
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
49  โรงเรียนบ้านโชคชัย 72
12 16.67
6 8.33
5 6.94
1 1.39
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
50  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 85
3 3.53
3 3.53
10 11.76
6 7.06
6 7.06
57 67.06
28 32.94%
51  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 134
6 4.48
6 4.48
30 22.39
2 1.49
0 0.00
90 67.16
44 32.84%
52  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 177
32 18.08
10 5.65
15 8.47
1 0.56
0 0.00
119 67.23
58 32.77%
53  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 40
0 0.00
0 0.00
12 30.00
0 0.00
1 2.50
27 67.50
13 32.50%
54  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 90
7 7.78
5 5.56
5 5.56
4 4.44
8 8.89
61 67.78
29 32.22%
55  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 122
14 11.48
9 7.38
16 13.11
0 0.00
0 0.00
83 68.03
39 31.97%
56  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 114
11 9.65
6 5.26
8 7.02
9 7.89
2 1.75
78 68.42
36 31.58%
57  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 38
4 10.53
2 5.26
6 15.79
0 0.00
0 0.00
26 68.42
12 31.58%
58  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 54
4 7.41
0 0.00
13 24.07
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
59  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 144
26 18.06
10 6.94
7 4.86
2 1.39
0 0.00
99 68.75
45 31.25%
60  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 26
4 15.38
0 0.00
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
61  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 116
20 17.24
11 9.48
4 3.45
0 0.00
0 0.00
81 69.83
35 30.17%
62  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 73
4 5.48
1 1.37
17 23.29
0 0.00
0 0.00
51 69.86
22 30.14%
63  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 27
2 7.41
1 3.70
2 7.41
3 11.11
0 0.00
19 70.37
8 29.63%
64  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 156
12 7.69
15 9.62
13 8.33
3 1.92
3 1.92
110 70.51
46 29.49%
65  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 118
7 5.93
17 14.41
4 3.39
5 4.24
1 0.85
84 71.19
34 28.81%
66  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 77
2 2.60
7 9.09
13 16.88
0 0.00
0 0.00
55 71.43
22 28.57%
67  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 96
15 15.63
4 4.17
8 8.33
0 0.00
0 0.00
69 71.88
27 28.13%
68  โรงเรียนบ้านทิพโสต 104
5 4.81
4 3.85
13 12.50
7 6.73
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
69  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 97
3 3.09
3 3.09
8 8.25
6 6.19
7 7.22
70 72.16
27 27.84%
70  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 72
6 8.33
0 0.00
7 9.72
6 8.33
1 1.39
52 72.22
20 27.78%
71  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 149
9 6.04
16 10.74
13 8.72
3 2.01
0 0.00
108 72.48
41 27.52%
72  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214
20 9.35
13 6.07
13 6.07
7 3.27
4 1.87
157 73.36
57 26.64%
73  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 79
1 1.27
2 2.53
18 22.78
0 0.00
0 0.00
58 73.42
21 26.58%
74  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 112
2 1.79
3 2.68
16 14.29
3 2.68
5 4.46
83 74.11
29 25.89%
75  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 78
10 12.82
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
76  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 86
8 9.30
0 0.00
12 13.95
2 2.33
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
77  โรงเรียนบ้านหนองแหน 153
29 18.95
3 1.96
7 4.58
0 0.00
0 0.00
114 74.51
39 25.49%
78  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 122
16 13.11
5 4.10
10 8.20
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
79  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 115
9 7.83
2 1.74
7 6.09
7 6.09
4 3.48
86 74.78
29 25.22%
80  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 139
10 7.19
5 3.60
6 4.32
14 10.07
0 0.00
104 74.82
35 25.18%
81  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 100
7 7.00
4 4.00
13 13.00
1 1.00
0 0.00
75 75.00
25 25.00%
82  โรงเรียนบ้านผักหนอก 32
5 15.63
1 3.13
1 3.13
1 3.13
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
83  โรงเรียนบ้านโนนสัง 65
2 3.08
2 3.08
11 16.92
1 1.54
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
84  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 126
12 9.52
4 3.17
14 11.11
1 0.79
0 0.00
95 75.40
31 24.60%
85  โรงเรียนบ้านยางน้อย 46
8 17.39
0 0.00
1 2.17
2 4.35
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
86  โรงเรียนบ้านโพนทอง 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
87  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 72
6 8.33
5 6.94
3 4.17
0 0.00
3 4.17
55 76.39
17 23.61%
88  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 26
2 7.69
0 0.00
3 11.54
0 0.00
1 3.85
20 76.92
6 23.08%
89  โรงเรียนบ้านโพน 123
7 5.69
2 1.63
15 12.20
2 1.63
2 1.63
95 77.24
28 22.76%
90  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 36
2 5.56
4 11.11
2 5.56
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
91  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 158
28 17.72
2 1.27
4 2.53
1 0.63
0 0.00
123 77.85
35 22.15%
92  โรงเรียนบ้านหนองซอน 145
13 8.97
6 4.14
13 8.97
0 0.00
0 0.00
113 77.93
32 22.07%
93  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 65
6 9.23
1 1.54
7 10.77
0 0.00
0 0.00
51 78.46
14 21.54%
94  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 113
12 10.62
1 0.88
4 3.54
7 6.19
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
95  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 113
4 3.54
2 1.77
17 15.04
1 0.88
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
96  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 57
5 8.77
2 3.51
3 5.26
2 3.51
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
97  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 81
7 8.64
3 3.70
5 6.17
2 2.47
0 0.00
64 79.01
17 20.99%
98  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 29
1 3.45
0 0.00
5 17.24
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
99  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 92
3 3.26
5 5.43
8 8.70
3 3.26
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
100  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39
5 12.82
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
101  โรงเรียนบ้านกุดรัง 109
4 3.67
5 4.59
12 11.01
1 0.92
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
102  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 100
1 1.00
3 3.00
15 15.00
1 1.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
103  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 261
14 5.36
8 3.07
28 10.73
1 0.38
1 0.38
209 80.08
52 19.92%
104  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 56
1 1.79
1 1.79
3 5.36
2 3.57
4 7.14
45 80.36
11 19.64%
105  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 155
10 6.45
4 2.58
11 7.10
3 1.94
2 1.29
125 80.65
30 19.35%
106  โรงเรียนบ้านหนองโดน 109
7 6.42
2 1.83
12 11.01
0 0.00
0 0.00
88 80.73
21 19.27%
107  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73
3 4.11
3 4.11
7 9.59
1 1.37
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
108  โรงเรียนบ้านกุดจอก 16
3 18.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
109  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 158
9 5.70
5 3.16
6 3.80
5 3.16
4 2.53
129 81.65
29 18.35%
110  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 83
4 4.82
4 4.82
7 8.43
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
111  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 72
1 1.39
3 4.17
9 12.50
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
112  โรงเรียนบ้านศรีสุข 56
5 8.93
0 0.00
5 8.93
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
113  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 182
20 10.99
5 2.75
5 2.75
2 1.10
0 0.00
150 82.42
32 17.58%
114  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 52
4 7.69
3 5.77
2 3.85
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
115  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 135
3 2.22
5 3.70
15 11.11
0 0.00
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
116  โรงเรียนบ้านนาทอง 47
1 2.13
3 6.38
4 8.51
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
117  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 77
3 3.90
4 5.19
6 7.79
0 0.00
0 0.00
64 83.12
13 16.88%
118  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 83
7 8.43
0 0.00
7 8.43
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
119  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
6 9.68
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
120  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 149
5 3.36
5 3.36
14 9.40
0 0.00
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
121  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
1 5.26
16 84.21
3 15.79%
122  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 89
5 5.62
3 3.37
6 6.74
0 0.00
0 0.00
75 84.27
14 15.73%
123  โรงเรียนบ้านคุยแพง 45
5 11.11
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
124  โรงเรียนบ้านผือ 73
4 5.48
5 6.85
2 2.74
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
125  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 47
1 2.13
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
126  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 47
3 6.38
2 4.26
2 4.26
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
127  โรงเรียนบ้านวังโพน 202
13 6.44
10 4.95
7 3.47
0 0.00
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
128  โรงเรียนบ้านหนองแสง 201
0 0.00
8 3.98
21 10.45
0 0.00
0 0.00
172 85.57
29 14.43%
129  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
130  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 70
6 8.57
2 2.86
2 2.86
0 0.00
0 0.00
60 85.71
10 14.29%
131  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 105
2 1.90
2 1.90
7 6.67
3 2.86
1 0.95
90 85.71
15 14.29%
132  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 49
3 6.12
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
133  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 218
5 2.29
5 2.29
18 8.26
1 0.46
0 0.00
189 86.70
29 13.30%
134  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 38
1 2.63
1 2.63
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
135  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 162
6 3.70
0 0.00
15 9.26
0 0.00
0 0.00
141 87.04
21 12.96%
136  โรงเรียนบ้านหนองกุง 101
7 6.93
0 0.00
6 5.94
0 0.00
0 0.00
88 87.13
13 12.87%
137  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 105
2 1.90
1 0.95
10 9.52
0 0.00
0 0.00
92 87.62
13 12.38%
138  โรงเรียนบ้านหนองไห 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
1 3.03
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
139  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 116
6 5.17
5 4.31
1 0.86
2 1.72
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
140  โรงเรียนบ้านส้มกบ 86
2 2.33
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
141  โรงเรียนบ้านโนนทัน 63
2 3.17
1 1.59
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
142  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1538
110 7.15
27 1.76
25 1.63
0 0.00
0 0.00
1376 89.47
162 10.53%
143  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 97
5 5.15
1 1.03
4 4.12
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
144  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 67
2 2.99
1 1.49
1 1.49
2 2.99
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
145  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 231
3 1.30
1 0.43
9 3.90
0 0.00
0 0.00
218 94.37
13 5.63%

 

จำนวนนักเรียน  15,861 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,378 8.69
เตี้ย  780 4.92
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,475 9.30
ผอมและเตี้ย  518 3.27
อ้วนและเตี้ย  414 2.61
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,296 71.22
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,565 คน


28.78%


Powered By www.thaieducation.net