ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 40
6 15.00
5 12.50
15 37.50
8 20.00
0 0.00
6 15.00
34 85.00%
2  โรงเรียนบ้านวังกุง 125
21 16.80
11 8.80
11 8.80
32 25.60
22 17.60
28 22.40
97 77.60%
3  โรงเรียนบ้านโคกข่า 56
7 12.50
6 10.71
3 5.36
13 23.21
8 14.29
19 33.93
37 66.07%
4  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 79
10 12.66
6 7.59
13 16.46
3 3.80
17 21.52
30 37.97
49 62.03%
5  โรงเรียนบ้านค้อ 42
5 11.90
4 9.52
8 19.05
6 14.29
1 2.38
18 42.86
24 57.14%
6  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 123
5 4.07
12 9.76
11 8.94
18 14.63
23 18.70
54 43.90
69 56.10%
7  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 24
5 20.83
3 12.50
3 12.50
1 4.17
1 4.17
11 45.83
13 54.17%
8  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 140
21 15.00
14 10.00
23 16.43
9 6.43
7 5.00
66 47.14
74 52.86%
9  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 25
7 28.00
3 12.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
13 52.00
12 48.00%
10  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 72
13 18.06
3 4.17
10 13.89
3 4.17
5 6.94
38 52.78
34 47.22%
11  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 98
7 7.14
6 6.12
7 7.14
13 13.27
13 13.27
52 53.06
46 46.94%
12  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 110
17 15.45
17 15.45
11 10.00
6 5.45
0 0.00
59 53.64
51 46.36%
13  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 145
13 8.97
18 12.41
20 13.79
11 7.59
4 2.76
79 54.48
66 45.52%
14  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 120
26 21.67
16 13.33
10 8.33
0 0.00
0 0.00
68 56.67
52 43.33%
15  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 185
24 12.97
19 10.27
13 7.03
12 6.49
9 4.86
108 58.38
77 41.62%
16  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 73
8 10.96
8 10.96
8 10.96
5 6.85
1 1.37
43 58.90
30 41.10%
17  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 210
17 8.10
8 3.81
27 12.86
4 1.90
30 14.29
124 59.05
86 40.95%
18  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 96
8 8.33
20 20.83
5 5.21
6 6.25
0 0.00
57 59.38
39 40.63%
19  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 97
5 5.15
5 5.15
10 10.31
10 10.31
9 9.28
58 59.79
39 40.21%
20  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 106
3 2.83
8 7.55
6 5.66
11 10.38
14 13.21
64 60.38
42 39.62%
21  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 91
1 1.10
9 9.89
6 6.59
9 9.89
11 12.09
55 60.44
36 39.56%
22  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 76
2 2.63
3 3.95
12 15.79
5 6.58
8 10.53
46 60.53
30 39.47%
23  โรงเรียนบ้านผักแว่น 46
2 4.35
3 6.52
6 13.04
2 4.35
5 10.87
28 60.87
18 39.13%
24  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 987
37 3.75
52 5.27
172 17.43
10 1.01
115 11.65
601 60.89
386 39.11%
25  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 106
10 9.43
11 10.38
9 8.49
11 10.38
0 0.00
65 61.32
41 38.68%
26  โรงเรียนบ้านหนองชาด 24
4 16.67
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
27  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 110
10 9.09
7 6.36
12 10.91
12 10.91
0 0.00
69 62.73
41 37.27%
28  โรงเรียนบ้านจอมทอง 54
4 7.41
5 9.26
3 5.56
5 9.26
3 5.56
34 62.96
20 37.04%
29  โรงเรียนบ้านหนองซอน 156
12 7.69
13 8.33
30 19.23
0 0.00
2 1.28
99 63.46
57 36.54%
30  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 58
5 8.62
5 8.62
5 8.62
4 6.90
2 3.45
37 63.79
21 36.21%
31  โรงเรียนบ้านส้มกบ 87
11 12.64
5 5.75
9 10.34
6 6.90
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
32  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 90
12 13.33
8 8.89
7 7.78
5 5.56
0 0.00
58 64.44
32 35.56%
33  โรงเรียนบ้านกุดจอก 17
1 5.88
1 5.88
0 0.00
3 17.65
1 5.88
11 64.71
6 35.29%
34  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 97
18 18.56
6 6.19
7 7.22
3 3.09
0 0.00
63 64.95
34 35.05%
35  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 100
18 18.00
11 11.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
65 65.00
35 35.00%
36  โรงเรียนบ้านหนองกุง 112
6 5.36
12 10.71
12 10.71
6 5.36
3 2.68
73 65.18
39 34.82%
37  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 110
10 9.09
22 20.00
3 2.73
2 1.82
1 0.91
72 65.45
38 34.55%
38  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 55
6 10.91
6 10.91
4 7.27
2 3.64
1 1.82
36 65.45
19 34.55%
39  โรงเรียนบ้านหนองแหน 163
17 10.43
20 12.27
19 11.66
0 0.00
0 0.00
107 65.64
56 34.36%
40  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
3 10.00
1 3.33
20 66.67
10 33.33%
41  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 133
5 3.76
5 3.76
33 24.81
1 0.75
0 0.00
89 66.92
44 33.08%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 146
9 6.16
8 5.48
22 15.07
1 0.68
8 5.48
98 67.12
48 32.88%
43  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 132
15 11.36
9 6.82
19 14.39
0 0.00
0 0.00
89 67.42
43 32.58%
44  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 40
0 0.00
0 0.00
12 30.00
0 0.00
1 2.50
27 67.50
13 32.50%
45  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 167
13 7.78
8 4.79
21 12.57
5 2.99
7 4.19
113 67.66
54 32.34%
46  โรงเรียนบ้านหนองบอน 87
11 12.64
4 4.60
5 5.75
5 5.75
3 3.45
59 67.82
28 32.18%
47  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 136
17 12.50
9 6.62
9 6.62
4 2.94
4 2.94
93 68.38
43 31.62%
48  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 89
7 7.87
5 5.62
8 8.99
6 6.74
2 2.25
61 68.54
28 31.46%
49  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 86
3 3.49
10 11.63
14 16.28
0 0.00
0 0.00
59 68.60
27 31.40%
50  โรงเรียนบ้านวังจาน 99
2 2.02
5 5.05
7 7.07
8 8.08
9 9.09
68 68.69
31 31.31%
51  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 64
9 14.06
4 6.25
5 7.81
1 1.56
1 1.56
44 68.75
20 31.25%
52  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 167
14 8.38
8 4.79
12 7.19
6 3.59
12 7.19
115 68.86
52 31.14%
53  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 105
7 6.67
18 17.14
0 0.00
6 5.71
0 0.00
74 70.48
31 29.52%
54  โรงเรียนบ้านนาทอง 62
6 9.68
4 6.45
7 11.29
0 0.00
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
55  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 43
2 4.65
5 11.63
5 11.63
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
56  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 79
4 5.06
1 1.27
7 8.86
5 6.33
5 6.33
57 72.15
22 27.85%
57  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 90
4 4.44
8 8.89
12 13.33
1 1.11
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
58  โรงเรียนบ้านโชคชัย 83
7 8.43
10 12.05
5 6.02
1 1.20
0 0.00
60 72.29
23 27.71%
59  โรงเรียนบ้านโนนสัง 63
3 4.76
1 1.59
12 19.05
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
60  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 68
4 5.88
4 5.88
5 7.35
1 1.47
4 5.88
50 73.53
18 26.47%
61  โรงเรียนบ้านหัวขัว 19
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
3 15.79
14 73.68
5 26.32%
62  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 81
2 2.47
3 3.70
7 8.64
4 4.94
5 6.17
60 74.07
21 25.93%
63  โรงเรียนบ้านผำ 143
17 11.89
0 0.00
20 13.99
0 0.00
0 0.00
106 74.13
37 25.87%
64  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 130
8 6.15
12 9.23
12 9.23
1 0.77
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
65  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 104
10 9.62
4 3.85
3 2.88
3 2.88
6 5.77
78 75.00
26 25.00%
66  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 112
13 11.61
7 6.25
7 6.25
0 0.00
0 0.00
85 75.89
27 24.11%
67  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 133
10 7.52
12 9.02
9 6.77
1 0.75
0 0.00
101 75.94
32 24.06%
68  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 154
25 16.23
0 0.00
12 7.79
0 0.00
0 0.00
117 75.97
37 24.03%
69  โรงเรียนบ้านกุดรัง 102
8 7.84
6 5.88
2 1.96
6 5.88
2 1.96
78 76.47
24 23.53%
70  โรงเรียนบ้านหนองโดน 111
7 6.31
6 5.41
11 9.91
2 1.80
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
71  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 26
2 7.69
0 0.00
3 11.54
0 0.00
1 3.85
20 76.92
6 23.08%
72  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 116
3 2.59
2 1.72
21 18.10
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
73  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 161
12 7.45
0 0.00
10 6.21
14 8.70
0 0.00
125 77.64
36 22.36%
74  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 27
2 7.41
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
75  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 45
3 6.67
4 8.89
2 4.44
1 2.22
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
76  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 100
1 1.00
6 6.00
14 14.00
1 1.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
77  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 105
11 10.48
3 2.86
8 7.62
1 0.95
0 0.00
82 78.10
23 21.90%
78  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 83
4 4.82
10 12.05
3 3.61
1 1.20
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
79  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 28
1 3.57
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
80  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 70
4 5.71
4 5.71
6 8.57
1 1.43
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
81  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 33
4 12.12
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
82  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 184
9 4.89
3 1.63
12 6.52
12 6.52
3 1.63
145 78.80
39 21.20%
83  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 147
7 4.76
5 3.40
9 6.12
10 6.80
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
84  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 73
4 5.48
0 0.00
7 9.59
1 1.37
3 4.11
58 79.45
15 20.55%
85  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 190
19 10.00
5 2.63
14 7.37
1 0.53
0 0.00
151 79.47
39 20.53%
86  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 49
2 4.08
3 6.12
4 8.16
1 2.04
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
87  โรงเรียนบ้านคุยแพง 40
4 10.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
88  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 100
5 5.00
4 4.00
6 6.00
2 2.00
3 3.00
80 80.00
20 20.00%
89  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 50
5 10.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
90  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 101
6 5.94
3 2.97
6 5.94
5 4.95
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
91  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 57
1 1.75
1 1.75
3 5.26
2 3.51
4 7.02
46 80.70
11 19.30%
92  โรงเรียนบ้านหนองแวง 42
3 7.14
0 0.00
2 4.76
1 2.38
2 4.76
34 80.95
8 19.05%
93  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 91
6 6.59
4 4.40
3 3.30
4 4.40
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
94  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 60
7 11.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
95  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 143
5 3.50
0 0.00
10 6.99
2 1.40
9 6.29
117 81.82
26 18.18%
96  โรงเรียนบ้านโคกสูง 134
5 3.73
4 2.99
10 7.46
3 2.24
2 1.49
110 82.09
24 17.91%
97  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 152
7 4.61
6 3.95
6 3.95
4 2.63
4 2.63
125 82.24
27 17.76%
98  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 74
2 2.70
5 6.76
5 6.76
1 1.35
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
99  โรงเรียนบ้านศรีสุข 64
4 6.25
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
100  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 163
11 6.75
2 1.23
15 9.20
0 0.00
0 0.00
135 82.82
28 17.18%
101  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 60
3 5.00
1 1.67
5 8.33
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
102  โรงเรียนบ้านโพน 123
4 3.25
2 1.63
9 7.32
3 2.44
2 1.63
103 83.74
20 16.26%
103  โรงเรียนบ้านผือ 81
4 4.94
5 6.17
4 4.94
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
104  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
105  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214
11 5.14
8 3.74
8 3.74
3 1.40
4 1.87
180 84.11
34 15.89%
106  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 82
3 3.66
4 4.88
6 7.32
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
107  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 103
3 2.91
4 3.88
9 8.74
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
108  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 97
4 4.12
6 6.19
4 4.12
0 0.00
1 1.03
82 84.54
15 15.46%
109  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 85
2 2.35
0 0.00
10 11.76
1 1.18
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
110  โรงเรียนบ้านยางน้อย 61
7 11.48
0 0.00
1 1.64
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
111  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
112  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 157
4 2.55
2 1.27
17 10.83
0 0.00
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
113  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 84
0 0.00
1 1.19
11 13.10
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
114  โรงเรียนบ้านโพนทอง 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
115  โรงเรียนบ้านโนนทัน 43
1 2.33
1 2.33
2 4.65
0 0.00
2 4.65
37 86.05
6 13.95%
116  โรงเรียนบ้านผักหนอก 36
2 5.56
2 5.56
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
117  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219
6 2.74
3 1.37
19 8.68
2 0.91
0 0.00
189 86.30
30 13.70%
118  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 88
6 6.82
0 0.00
6 6.82
0 0.00
0 0.00
76 86.36
12 13.64%
119  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 249
8 3.21
5 2.01
9 3.61
8 3.21
3 1.20
216 86.75
33 13.25%
120  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 184
8 4.35
6 3.26
5 2.72
5 2.72
0 0.00
160 86.96
24 13.04%
121  โรงเรียนบ้านป่าปอ 23
2 8.70
0 0.00
0 0.00
1 4.35
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
122  โรงเรียนบ้านหนองแสง 208
12 5.77
7 3.37
8 3.85
0 0.00
0 0.00
181 87.02
27 12.98%
123  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 131
0 0.00
1 0.76
16 12.21
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
124  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 93
4 4.30
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
125  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 146
5 3.42
5 3.42
5 3.42
3 2.05
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
126  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 65
7 10.77
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
127  โรงเรียนบ้านวังโพน 225
12 5.33
6 2.67
8 3.56
0 0.00
0 0.00
199 88.44
26 11.56%
128  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 265
6 2.26
1 0.38
22 8.30
0 0.00
0 0.00
236 89.06
29 10.94%
129  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 46
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
130  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1537
110 7.16
27 1.76
25 1.63
0 0.00
0 0.00
1375 89.46
162 10.54%
131  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
132  โรงเรียนบ้านทิพโสต 92
1 1.09
1 1.09
6 6.52
1 1.09
0 0.00
83 90.22
9 9.78%
133  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 72
3 4.17
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
134  โรงเรียนบ้านหนองไห 33
0 0.00
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
135  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 37
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
136  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 64
3 4.69
0 0.00
1 1.56
1 1.56
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
137  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
138  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 91
3 3.30
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
139  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
140  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 105
0 0.00
0 0.00
8 7.62
0 0.00
0 0.00
97 92.38
8 7.62%
141  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
142  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 68
1 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.47
66 97.06
2 2.94%
143  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 149
1 0.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.67
147 98.66
2 1.34%
144  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 124
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
126 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,225 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,079 6.65
เตี้ย  751 4.63
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,311 8.08
ผอมและเตี้ย  431 2.66
อ้วนและเตี้ย  435 2.68
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,218 75.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,007 คน


24.70%


Powered By www.thaieducation.net