ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 40
6 15.00
5 12.50
15 37.50
8 20.00
0 0.00
6 15.00
34 85.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกข่า 56
7 12.50
6 10.71
3 5.36
13 23.21
8 14.29
19 33.93
37 66.07%
3  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 79
12 15.19
11 13.92
13 16.46
7 8.86
4 5.06
32 40.51
47 59.49%
4  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 32
2 6.25
4 12.50
3 9.38
6 18.75
4 12.50
13 40.63
19 59.38%
5  โรงเรียนบ้านหนองบอน 87
11 12.64
13 14.94
10 11.49
7 8.05
9 10.34
37 42.53
50 57.47%
6  โรงเรียนบ้านค้อ 42
5 11.90
4 9.52
8 19.05
6 14.29
1 2.38
18 42.86
24 57.14%
7  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 123
5 4.07
12 9.76
11 8.94
18 14.63
23 18.70
54 43.90
69 56.10%
8  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 24
5 20.83
3 12.50
3 12.50
1 4.17
1 4.17
11 45.83
13 54.17%
9  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 140
21 15.00
14 10.00
23 16.43
9 6.43
7 5.00
66 47.14
74 52.86%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 147
22 14.97
12 8.16
19 12.93
8 5.44
11 7.48
75 51.02
72 48.98%
11  โรงเรียนบ้านจอมทอง 54
7 12.96
5 9.26
4 7.41
6 11.11
4 7.41
28 51.85
26 48.15%
12  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 27
3 11.11
4 14.81
3 11.11
2 7.41
1 3.70
14 51.85
13 48.15%
13  โรงเรียนบ้านป่าปอ 23
6 26.09
2 8.70
1 4.35
2 8.70
0 0.00
12 52.17
11 47.83%
14  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 72
13 18.06
3 4.17
10 13.89
3 4.17
5 6.94
38 52.78
34 47.22%
15  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 110
17 15.45
17 15.45
11 10.00
6 5.45
0 0.00
59 53.64
51 46.36%
16  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 146
15 10.27
17 11.64
20 13.70
10 6.85
3 2.05
81 55.48
65 44.52%
17  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 986
70 7.10
41 4.16
146 14.81
75 7.61
104 10.55
550 55.78
436 44.22%
18  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 97
5 5.15
6 6.19
10 10.31
11 11.34
10 10.31
55 56.70
42 43.30%
19  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 121
26 21.49
16 13.22
10 8.26
0 0.00
0 0.00
69 57.02
52 42.98%
20  โรงเรียนบ้านวังกุง 125
9 7.20
11 8.80
1 0.80
20 16.00
12 9.60
72 57.60
53 42.40%
21  โรงเรียนบ้านโชคชัย 81
7 8.64
10 12.35
5 6.17
7 8.64
5 6.17
47 58.02
34 41.98%
22  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 210
18 8.57
8 3.81
27 12.86
5 2.38
30 14.29
122 58.10
88 41.90%
23  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 185
24 12.97
19 10.27
13 7.03
12 6.49
9 4.86
108 58.38
77 41.62%
24  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 29
7 24.14
3 10.34
0 0.00
2 6.90
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
25  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 109
17 15.60
23 21.10
3 2.75
2 1.83
0 0.00
64 58.72
45 41.28%
26  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 105
11 10.48
21 20.00
0 0.00
11 10.48
0 0.00
62 59.05
43 40.95%
27  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 91
5 5.49
7 7.69
6 6.59
11 12.09
8 8.79
54 59.34
37 40.66%
28  โรงเรียนบ้านหนองแหน 163
31 19.02
15 9.20
20 12.27
0 0.00
0 0.00
97 59.51
66 40.49%
29  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 55
7 12.73
7 12.73
4 7.27
2 3.64
2 3.64
33 60.00
22 40.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 106
3 2.83
8 7.55
6 5.66
11 10.38
14 13.21
64 60.38
42 39.62%
31  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 76
2 2.63
3 3.95
12 15.79
5 6.58
8 10.53
46 60.53
30 39.47%
32  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 106
10 9.43
11 10.38
9 8.49
11 10.38
0 0.00
65 61.32
41 38.68%
33  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 91
14 15.38
8 8.79
8 8.79
5 5.49
0 0.00
56 61.54
35 38.46%
34  โรงเรียนบ้านส้มกบ 87
11 12.64
5 5.75
9 10.34
8 9.20
0 0.00
54 62.07
33 37.93%
35  โรงเรียนบ้านหนองชาด 24
4 16.67
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
36  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 110
10 9.09
7 6.36
12 10.91
12 10.91
0 0.00
69 62.73
41 37.27%
37  โรงเรียนบ้านผักแว่น 46
2 4.35
3 6.52
5 10.87
2 4.35
5 10.87
29 63.04
17 36.96%
38  โรงเรียนบ้านหนองซอน 156
12 7.69
13 8.33
30 19.23
0 0.00
2 1.28
99 63.46
57 36.54%
39  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 58
5 8.62
5 8.62
5 8.62
4 6.90
2 3.45
37 63.79
21 36.21%
40  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 31
2 6.45
0 0.00
5 16.13
2 6.45
2 6.45
20 64.52
11 35.48%
41  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 96
8 8.33
12 12.50
6 6.25
8 8.33
0 0.00
62 64.58
34 35.42%
42  โรงเรียนบ้านกุดจอก 17
1 5.88
1 5.88
0 0.00
3 17.65
1 5.88
11 64.71
6 35.29%
43  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 97
18 18.56
6 6.19
7 7.22
3 3.09
0 0.00
63 64.95
34 35.05%
44  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 100
17 17.00
12 12.00
3 3.00
3 3.00
0 0.00
65 65.00
35 35.00%
45  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 132
7 5.30
8 6.06
28 21.21
3 2.27
0 0.00
86 65.15
46 34.85%
46  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 89
8 8.99
9 10.11
4 4.49
6 6.74
4 4.49
58 65.17
31 34.83%
47  โรงเรียนบ้านหนองกุง 112
6 5.36
12 10.71
12 10.71
6 5.36
3 2.68
73 65.18
39 34.82%
48  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 81
3 3.70
3 3.70
10 12.35
6 7.41
6 7.41
53 65.43
28 34.57%
49  โรงเรียนบ้านวังจาน 99
3 3.03
6 6.06
8 8.08
8 8.08
8 8.08
66 66.67
33 33.33%
50  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 67
7 10.45
7 10.45
6 8.96
1 1.49
1 1.49
45 67.16
22 32.84%
51  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 98
4 4.08
6 6.12
6 6.12
10 10.20
6 6.12
66 67.35
32 32.65%
52  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 43
3 6.98
7 16.28
4 9.30
0 0.00
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
53  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 167
13 7.78
8 4.79
21 12.57
5 2.99
7 4.19
113 67.66
54 32.34%
54  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 154
31 20.13
1 0.65
17 11.04
0 0.00
0 0.00
105 68.18
49 31.82%
55  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 132
16 12.12
10 7.58
16 12.12
0 0.00
0 0.00
90 68.18
42 31.82%
56  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 140
17 12.14
9 6.43
9 6.43
4 2.86
4 2.86
97 69.29
43 30.71%
57  โรงเรียนบ้านนาทอง 62
6 9.68
4 6.45
8 12.90
0 0.00
1 1.61
43 69.35
19 30.65%
58  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 167
14 8.38
8 4.79
11 6.59
6 3.59
12 7.19
116 69.46
51 30.54%
59  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 101
10 9.90
4 3.96
7 6.93
9 8.91
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
60  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 44
0 0.00
0 0.00
13 29.55
0 0.00
0 0.00
31 70.45
13 29.55%
61  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 146
7 4.79
11 7.53
16 10.96
9 6.16
0 0.00
103 70.55
43 29.45%
62  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 161
12 7.45
0 0.00
13 8.07
22 13.66
0 0.00
114 70.81
47 29.19%
63  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 86
3 3.49
10 11.63
10 11.63
2 2.33
0 0.00
61 70.93
25 29.07%
64  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 90
4 4.44
1 1.11
9 10.00
5 5.56
7 7.78
64 71.11
26 28.89%
65  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 71
5 7.04
6 8.45
3 4.23
6 8.45
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
66  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 90
4 4.44
8 8.89
12 13.33
1 1.11
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
67  โรงเรียนบ้านคุยแพง 40
7 17.50
0 0.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
29 72.50
11 27.50%
68  โรงเรียนบ้านโนนสัง 63
3 4.76
1 1.59
12 19.05
1 1.59
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
69  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 104
12 11.54
4 3.85
3 2.88
3 2.88
6 5.77
76 73.08
28 26.92%
70  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 105
14 13.33
3 2.86
10 9.52
1 0.95
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
71  โรงเรียนบ้านหัวขัว 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
72  โรงเรียนบ้านหนองโดน 112
10 8.93
7 6.25
10 8.93
2 1.79
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
73  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 143
7 4.90
1 0.70
14 9.79
4 2.80
11 7.69
106 74.13
37 25.87%
74  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 130
8 6.15
12 9.23
12 9.23
1 0.77
0 0.00
97 74.62
33 25.38%
75  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 133
10 7.52
12 9.02
10 7.52
1 0.75
0 0.00
100 75.19
33 24.81%
76  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 45
3 6.67
5 11.11
2 4.44
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
77  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 33
4 12.12
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
78  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 62
4 6.45
3 4.84
6 9.68
1 1.61
1 1.61
47 75.81
15 24.19%
79  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 184
9 4.89
3 1.63
12 6.52
12 6.52
8 4.35
140 76.09
44 23.91%
80  โรงเรียนบ้านผำ 143
22 15.38
0 0.00
12 8.39
0 0.00
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
81  โรงเรียนบ้านกุดรัง 102
8 7.84
6 5.88
2 1.96
6 5.88
2 1.96
78 76.47
24 23.53%
82  โรงเรียนบ้านศรีสุข 64
5 7.81
0 0.00
10 15.63
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
83  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 190
22 11.58
6 3.16
15 7.89
1 0.53
0 0.00
146 76.84
44 23.16%
84  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 152
9 5.92
7 4.61
7 4.61
7 4.61
5 3.29
117 76.97
35 23.03%
85  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 71
4 5.63
4 5.63
5 7.04
3 4.23
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
86  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 49
2 4.08
3 6.12
4 8.16
2 4.08
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
87  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 116
3 2.59
2 1.72
21 18.10
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
88  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 27
2 7.41
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
89  โรงเรียนบ้านโพน 135
7 5.19
4 2.96
12 8.89
4 2.96
3 2.22
105 77.78
30 22.22%
90  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 83
4 4.82
10 12.05
3 3.61
1 1.20
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
91  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 70
4 5.71
4 5.71
6 8.57
1 1.43
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
92  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 147
6 4.08
6 4.08
9 6.12
10 6.80
0 0.00
116 78.91
31 21.09%
93  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 100
7 7.00
4 4.00
8 8.00
2 2.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
94  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 73
4 5.48
0 0.00
7 9.59
1 1.37
3 4.11
58 79.45
15 20.55%
95  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 103
9 8.74
2 1.94
10 9.71
0 0.00
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
96  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 50
5 10.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
97  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 100
2 2.00
8 8.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
81 81.00
19 19.00%
98  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 90
6 6.67
4 4.44
3 3.33
4 4.44
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
99  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 60
7 11.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
100  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 264
15 5.68
7 2.65
26 9.85
0 0.00
0 0.00
216 81.82
48 18.18%
101  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 105
10 9.52
0 0.00
9 8.57
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
102  โรงเรียนบ้านโคกสูง 134
5 3.73
4 2.99
10 7.46
3 2.24
2 1.49
110 82.09
24 17.91%
103  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 163
8 4.91
3 1.84
18 11.04
0 0.00
0 0.00
134 82.21
29 17.79%
104  โรงเรียนบ้านผือ 81
4 4.94
5 6.17
4 4.94
0 0.00
1 1.23
67 82.72
14 17.28%
105  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 249
13 5.22
5 2.01
9 3.61
11 4.42
4 1.61
207 83.13
42 16.87%
106  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 184
12 6.52
7 3.80
6 3.26
6 3.26
0 0.00
153 83.15
31 16.85%
107  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 60
3 5.00
1 1.67
5 8.33
1 1.67
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
108  โรงเรียนบ้านยางน้อย 61
8 13.11
0 0.00
1 1.64
1 1.64
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
109  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 74
5 6.76
3 4.05
3 4.05
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
110  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 93
4 4.30
2 2.15
9 9.68
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
111  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 25
2 8.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
112  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214
11 5.14
8 3.74
8 3.74
3 1.40
4 1.87
180 84.11
34 15.89%
113  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 57
1 1.75
1 1.75
2 3.51
2 3.51
3 5.26
48 84.21
9 15.79%
114  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 46
5 10.87
2 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
115  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 34
3 8.82
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
116  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 157
3 1.91
6 3.82
13 8.28
1 0.64
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
117  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 82
4 4.88
8 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
118  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 84
0 0.00
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
119  โรงเรียนบ้านโพนทอง 21
1 4.76
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
120  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 85
6 7.06
0 0.00
6 7.06
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
121  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 86
2 2.33
0 0.00
9 10.47
1 1.16
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
122  โรงเรียนบ้านผักหนอก 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
123  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219
7 3.20
4 1.83
16 7.31
2 0.91
0 0.00
190 86.76
29 13.24%
124  โรงเรียนบ้านหนองแสง 208
12 5.77
7 3.37
8 3.85
0 0.00
0 0.00
181 87.02
27 12.98%
125  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 131
0 0.00
1 0.76
16 12.21
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
126  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
127  โรงเรียนบ้านวังโพน 225
13 5.78
6 2.67
7 3.11
1 0.44
0 0.00
198 88.00
27 12.00%
128  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
129  โรงเรียนบ้านโนนทัน 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
0 0.00
2 3.77
47 88.68
6 11.32%
130  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 98
4 4.08
5 5.10
1 1.02
0 0.00
1 1.02
87 88.78
11 11.22%
131  โรงเรียนบ้านทิพโสต 91
1 1.10
1 1.10
7 7.69
1 1.10
0 0.00
81 89.01
10 10.99%
132  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 65
5 7.69
2 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
133  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
134  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 72
3 4.17
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
135  โรงเรียนบ้านหนองแวง 42
1 2.38
1 2.38
1 2.38
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
136  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 113
2 1.77
0 0.00
5 4.42
3 2.65
0 0.00
103 91.15
10 8.85%
137  โรงเรียนบ้านหนองไห 35
0 0.00
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
138  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 39
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
139  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
140  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
141  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1580
25 1.58
10 0.63
25 1.58
0 0.00
0 0.00
1520 96.20
60 3.80%
142  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 68
1 1.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.47
66 97.06
2 2.94%
143  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
0 0.00
0 0.00
121 97.58
3 2.42%
144  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 149
1 0.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.67
147 98.66
2 1.34%
145  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,290 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,139 6.99
เตี้ย  782 4.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,289 7.91
ผอมและเตี้ย  565 3.47
อ้วนและเตี้ย  412 2.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  12,103 74.30
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,187 คน


25.70%


Powered By www.thaieducation.net