ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 40
7 17.50
5 12.50
18 45.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหัวขัว 19
7 36.84
0 0.00
7 36.84
0 0.00
5 26.32
0 0.00
19 100.00%
3  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 129
38 29.46
30 23.26
13 10.08
19 14.73
13 10.08
16 12.40
113 87.60%
4  โรงเรียนบ้านวังกุง 160
30 18.75
12 7.50
13 8.13
42 26.25
25 15.63
38 23.75
122 76.25%
5  โรงเรียนบ้านส้มกบ 87
12 13.79
2 2.30
20 22.99
13 14.94
16 18.39
24 27.59
63 72.41%
6  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 108
31 28.70
13 12.04
13 12.04
10 9.26
3 2.78
38 35.19
70 64.81%
7  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 32
2 6.25
4 12.50
3 9.38
6 18.75
4 12.50
13 40.63
19 59.38%
8  โรงเรียนบ้านโชคชัย 78
12 15.38
10 12.82
12 15.38
7 8.97
5 6.41
32 41.03
46 58.97%
9  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 105
6 5.71
14 13.33
3 2.86
20 19.05
17 16.19
45 42.86
60 57.14%
10  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 123
5 4.07
12 9.76
11 8.94
18 14.63
23 18.70
54 43.90
69 56.10%
11  โรงเรียนบ้านจอมทอง 54
6 11.11
4 7.41
13 24.07
2 3.70
5 9.26
24 44.44
30 55.56%
12  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 140
21 15.00
14 10.00
23 16.43
9 6.43
7 5.00
66 47.14
74 52.86%
13  โรงเรียนบ้านค้อ 40
9 22.50
2 5.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
19 47.50
21 52.50%
14  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 215
75 34.88
17 7.91
18 8.37
0 0.00
0 0.00
105 48.84
110 51.16%
15  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 162
12 7.41
37 22.84
20 12.35
12 7.41
0 0.00
81 50.00
81 50.00%
16  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 986
67 6.80
65 6.59
220 22.31
31 3.14
94 9.53
509 51.62
477 48.38%
17  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 116
2 1.72
7 6.03
27 23.28
8 6.90
12 10.34
60 51.72
56 48.28%
18  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 27
3 11.11
4 14.81
3 11.11
2 7.41
1 3.70
14 51.85
13 48.15%
19  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 184
25 13.59
20 10.87
21 11.41
13 7.07
9 4.89
96 52.17
88 47.83%
20  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 86
3 3.49
10 11.63
14 16.28
5 5.81
9 10.47
45 52.33
41 47.67%
21  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 72
13 18.06
3 4.17
10 13.89
3 4.17
5 6.94
38 52.78
34 47.22%
22  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 71
6 8.45
7 9.86
11 15.49
4 5.63
4 5.63
39 54.93
32 45.07%
23  โรงเรียนบ้านศรีสุข 64
2 3.13
0 0.00
18 28.13
0 0.00
8 12.50
36 56.25
28 43.75%
24  โรงเรียนบ้านป่าปอ 23
4 17.39
0 0.00
4 17.39
2 8.70
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
25  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 106
10 9.43
10 9.43
19 17.92
3 2.83
4 3.77
60 56.60
46 43.40%
26  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 120
26 21.67
16 13.33
10 8.33
0 0.00
0 0.00
68 56.67
52 43.33%
27  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 49
4 8.16
8 16.33
7 14.29
2 4.08
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
28  โรงเรียนบ้านหนองแวง 38
3 7.89
3 7.89
6 15.79
2 5.26
2 5.26
22 57.89
16 42.11%
29  โรงเรียนบ้านหนองแหน 164
18 10.98
4 2.44
9 5.49
27 16.46
10 6.10
96 58.54
68 41.46%
30  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 29
7 24.14
3 10.34
0 0.00
2 6.90
0 0.00
17 58.62
12 41.38%
31  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 148
19 12.84
12 8.11
18 12.16
6 4.05
6 4.05
87 58.78
61 41.22%
32  โรงเรียนบ้านหนองบอน 87
9 10.34
10 11.49
9 10.34
5 5.75
2 2.30
52 59.77
35 40.23%
33  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 96
6 6.25
6 6.25
6 6.25
12 12.50
8 8.33
58 60.42
38 39.58%
34  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 108
3 2.78
8 7.41
6 5.56
11 10.19
14 12.96
66 61.11
42 38.89%
35  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 91
14 15.38
8 8.79
8 8.79
5 5.49
0 0.00
56 61.54
35 38.46%
36  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 91
6 6.59
5 5.49
10 10.99
7 7.69
7 7.69
56 61.54
35 38.46%
37  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 106
10 9.43
18 16.98
10 9.43
0 0.00
2 1.89
66 62.26
40 37.74%
38  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 56
5 8.93
5 8.93
5 8.93
4 7.14
2 3.57
35 62.50
21 37.50%
39  โรงเรียนบ้านหนองชาด 24
4 16.67
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
40  โรงเรียนบ้านหนองซอน 156
12 7.69
13 8.33
30 19.23
0 0.00
2 1.28
99 63.46
57 36.54%
41  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 85
11 12.94
9 10.59
5 5.88
3 3.53
3 3.53
54 63.53
31 36.47%
42  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 146
19 13.01
8 5.48
13 8.90
11 7.53
2 1.37
93 63.70
53 36.30%
43  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 83
5 6.02
12 14.46
13 15.66
0 0.00
0 0.00
53 63.86
30 36.14%
44  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 89
7 7.87
11 12.36
4 4.49
6 6.74
4 4.49
57 64.04
32 35.96%
45  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 85
8 9.41
11 12.94
9 10.59
2 2.35
0 0.00
55 64.71
30 35.29%
46  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 167
16 9.58
9 5.39
13 7.78
6 3.59
13 7.78
110 65.87
57 34.13%
47  โรงเรียนบ้านวังจาน 99
3 3.03
6 6.06
8 8.08
8 8.08
8 8.08
66 66.67
33 33.33%
48  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 130
13 10.00
9 6.92
7 5.38
12 9.23
2 1.54
87 66.92
43 33.08%
49  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 67
7 10.45
7 10.45
6 8.96
1 1.49
1 1.49
45 67.16
22 32.84%
50  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 55
4 7.27
7 12.73
3 5.45
4 7.27
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
51  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 98
4 4.08
6 6.12
6 6.12
10 10.20
6 6.12
66 67.35
32 32.65%
52  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 104
7 6.73
15 14.42
5 4.81
6 5.77
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
53  โรงเรียนบ้านโนนสัง 62
5 8.06
3 4.84
9 14.52
2 3.23
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
54  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 137
14 10.22
13 9.49
6 4.38
5 3.65
3 2.19
96 70.07
41 29.93%
55  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 137
18 13.14
14 10.22
9 6.57
0 0.00
0 0.00
96 70.07
41 29.93%
56  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 144
7 4.86
11 7.64
16 11.11
9 6.25
0 0.00
101 70.14
43 29.86%
57  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 101
7 6.93
4 3.96
7 6.93
5 4.95
7 6.93
71 70.30
30 29.70%
58  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 88
8 9.09
3 3.41
13 14.77
1 1.14
1 1.14
62 70.45
26 29.55%
59  โรงเรียนบ้านโพน 136
7 5.15
4 2.94
7 5.15
11 8.09
11 8.09
96 70.59
40 29.41%
60  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 130
12 9.23
2 1.54
18 13.85
5 3.85
0 0.00
93 71.54
37 28.46%
61  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 154
18 11.69
0 0.00
23 14.94
2 1.30
0 0.00
111 72.08
43 27.92%
62  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 43
2 4.65
5 11.63
5 11.63
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
63  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 106
11 10.38
7 6.60
7 6.60
4 3.77
0 0.00
77 72.64
29 27.36%
64  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 143
13 9.09
6 4.20
12 8.39
5 3.50
3 2.10
104 72.73
39 27.27%
65  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 44
8 18.18
1 2.27
1 2.27
2 4.55
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
66  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 104
13 12.50
8 7.69
2 1.92
4 3.85
1 0.96
76 73.08
28 26.92%
67  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 71
4 5.63
6 8.45
4 5.63
5 7.04
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
68  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 250
25 10.00
5 2.00
9 3.60
17 6.80
10 4.00
184 73.60
66 26.40%
69  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 146
21 14.38
2 1.37
4 2.74
9 6.16
2 1.37
108 73.97
38 26.03%
70  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 27
2 7.41
1 3.70
3 11.11
1 3.70
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
71  โรงเรียนบ้านผักแว่น 43
3 6.98
2 4.65
6 13.95
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
72  โรงเรียนบ้านยางน้อย 59
3 5.08
5 8.47
4 6.78
2 3.39
1 1.69
44 74.58
15 25.42%
73  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 91
5 5.49
3 3.30
14 15.38
1 1.10
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
74  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 45
3 6.67
5 11.11
2 4.44
1 2.22
0 0.00
34 75.56
11 24.44%
75  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 156
14 8.97
6 3.85
7 4.49
6 3.85
5 3.21
118 75.64
38 24.36%
76  โรงเรียนบ้านกุดรัง 102
8 7.84
6 5.88
2 1.96
6 5.88
2 1.96
78 76.47
24 23.53%
77  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51
5 9.80
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
78  โรงเรียนบ้านหนองกุง 108
3 2.78
4 3.70
3 2.78
4 3.70
11 10.19
83 76.85
25 23.15%
79  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 152
9 5.92
9 5.92
5 3.29
7 4.61
5 3.29
117 76.97
35 23.03%
80  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 92
6 6.52
1 1.09
11 11.96
3 3.26
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
81  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 57
6 10.53
1 1.75
5 8.77
1 1.75
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
82  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 106
7 6.60
5 4.72
10 9.43
2 1.89
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
83  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 71
4 5.63
4 5.63
7 9.86
1 1.41
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
84  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 135
7 5.19
5 3.70
17 12.59
1 0.74
0 0.00
105 77.78
30 22.22%
85  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 32
2 6.25
2 6.25
1 3.13
0 0.00
2 6.25
25 78.13
7 21.88%
86  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 103
10 9.71
2 1.94
10 9.71
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
87  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 34
0 0.00
2 5.88
3 8.82
0 0.00
2 5.88
27 79.41
7 20.59%
88  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 110
6 5.45
3 2.73
8 7.27
2 1.82
3 2.73
88 80.00
22 20.00%
89  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 100
6 6.00
3 3.00
6 6.00
5 5.00
0 0.00
80 80.00
20 20.00%
90  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 97
10 10.31
5 5.15
2 2.06
2 2.06
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
91  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 46
1 2.17
0 0.00
7 15.22
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
92  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 63
3 4.76
2 3.17
4 6.35
2 3.17
1 1.59
51 80.95
12 19.05%
93  โรงเรียนบ้านโพนทอง 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
94  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 90
6 6.67
4 4.44
3 3.33
4 4.44
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
95  โรงเรียนบ้านหนองโดน 112
12 10.71
1 0.89
7 6.25
1 0.89
0 0.00
91 81.25
21 18.75%
96  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 88
0 0.00
1 1.14
9 10.23
1 1.14
5 5.68
72 81.82
16 18.18%
97  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72
4 5.56
3 4.17
4 5.56
1 1.39
1 1.39
59 81.94
13 18.06%
98  โรงเรียนบ้านโคกสูง 134
5 3.73
4 2.99
10 7.46
3 2.24
2 1.49
110 82.09
24 17.91%
99  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219
6 2.74
6 2.74
25 11.42
0 0.00
0 0.00
182 83.11
37 16.89%
100  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 30
3 10.00
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
101  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 66
7 10.61
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
102  โรงเรียนบ้านผือ 81
3 3.70
5 6.17
5 6.17
0 0.00
0 0.00
68 83.95
13 16.05%
103  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 25
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
104  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214
11 5.14
8 3.74
8 3.74
3 1.40
4 1.87
180 84.11
34 15.89%
105  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 189
17 8.99
2 1.06
8 4.23
2 1.06
1 0.53
159 84.13
30 15.87%
106  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 65
1 1.54
3 4.62
6 9.23
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
107  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 157
7 4.46
6 3.82
10 6.37
1 0.64
0 0.00
133 84.71
24 15.29%
108  โรงเรียนบ้านคุยแพง 40
5 12.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
109  โรงเรียนบ้านหนองไห 34
3 8.82
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
110  โรงเรียนบ้านผำ 143
2 1.40
2 1.40
17 11.89
0 0.00
0 0.00
122 85.31
21 14.69%
111  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 266
17 6.39
5 1.88
17 6.39
0 0.00
0 0.00
227 85.34
39 14.66%
112  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 82
4 4.88
8 9.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
113  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 185
5 2.70
9 4.86
0 0.00
9 4.86
4 2.16
158 85.41
27 14.59%
114  โรงเรียนบ้านทิพโสต 91
1 1.10
0 0.00
11 12.09
1 1.10
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
115  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 211
9 4.27
4 1.90
15 7.11
1 0.47
1 0.47
181 85.78
30 14.22%
116  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 78
6 7.69
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
117  โรงเรียนบ้านโนนทัน 58
3 5.17
0 0.00
3 5.17
0 0.00
2 3.45
50 86.21
8 13.79%
118  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 73
3 4.11
2 2.74
3 4.11
2 2.74
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
119  โรงเรียนบ้านโคกข่า 60
2 3.33
3 5.00
1 1.67
2 3.33
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
120  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 98
6 6.12
5 5.10
2 2.04
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
121  โรงเรียนบ้านผักหนอก 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
122  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
123  โรงเรียนบ้านหนองแสง 207
12 5.80
7 3.38
8 3.86
0 0.00
0 0.00
180 86.96
27 13.04%
124  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 62
3 4.84
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
125  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
126  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 86
0 0.00
2 2.33
8 9.30
0 0.00
0 0.00
76 88.37
10 11.63%
127  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 26
3 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
128  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
129  โรงเรียนบ้านกุดจอก 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
130  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 100
3 3.00
1 1.00
6 6.00
1 1.00
0 0.00
89 89.00
11 11.00%
131  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1583
22 1.39
34 2.15
56 3.54
33 2.08
17 1.07
1421 89.77
162 10.23%
132  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
133  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 72
3 4.17
0 0.00
4 5.56
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
134  โรงเรียนบ้านวังโพน 228
9 3.95
7 3.07
6 2.63
0 0.00
0 0.00
206 90.35
22 9.65%
135  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 112
2 1.79
0 0.00
5 4.46
3 2.68
0 0.00
102 91.07
10 8.93%
136  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 65
1 1.54
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
137  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
138  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 167
2 1.20
2 1.20
5 2.99
0 0.00
0 0.00
158 94.61
9 5.39%
139  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 81
1 1.23
0 0.00
3 3.70
0 0.00
0 0.00
77 95.06
4 4.94%
140  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 67
2 2.99
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
141  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 98
3 3.06
0 0.00
1 1.02
0 0.00
0 0.00
94 95.92
4 4.08%
142  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 118
0 0.00
0 0.00
3 2.54
0 0.00
0 0.00
115 97.46
3 2.54%
143  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 149
0 0.00
0 0.00
1 0.67
1 0.67
0 0.00
147 98.66
2 1.34%
144  โรงเรียนบ้านนาทอง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,362 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,200 7.33
เตี้ย  843 5.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,382 8.45
ผอมและเตี้ย  598 3.65
อ้วนและเตี้ย  470 2.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,869 72.54
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,493 คน


27.46%


Powered By www.thaieducation.net