ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหัวขัว 19
7 36.84
3 15.79
7 36.84
2 10.53
0 0.00
0 0.00
19 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ 129
38 29.46
30 23.26
13 10.08
19 14.73
13 10.08
16 12.40
113 87.60%
3  โรงเรียนบ้านส้มกบ 86
11 12.79
2 2.33
20 23.26
16 18.60
25 29.07
12 13.95
74 86.05%
4  โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง 215
70 32.56
45 20.93
30 13.95
0 0.00
0 0.00
70 32.56
145 67.44%
5  โรงเรียนบ้านแท่นโนนหนองคู 108
31 28.70
13 12.04
13 12.04
10 9.26
3 2.78
38 35.19
70 64.81%
6  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 40
7 17.50
7 17.50
4 10.00
4 10.00
2 5.00
16 40.00
24 60.00%
7  โรงเรียนบ้านหมากมายโพธิ์ทอง 105
6 5.71
15 14.29
3 2.86
21 20.00
18 17.14
42 40.00
63 60.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองมะเม้า 32
2 6.25
4 12.50
3 9.38
6 18.75
4 12.50
13 40.63
19 59.38%
9  โรงเรียนบ้านโชคชัย 81
12 14.81
10 12.35
12 14.81
7 8.64
5 6.17
35 43.21
46 56.79%
10  โรงเรียนบ้านจอมทอง 54
6 11.11
4 7.41
13 24.07
2 3.70
5 9.26
24 44.44
30 55.56%
11  โรงเรียนบ้านหนองแวงสหคามวิทย์ 140
21 15.00
14 10.00
23 16.43
9 6.43
7 5.00
66 47.14
74 52.86%
12  โรงเรียนบ้านค้อ 40
9 22.50
2 5.00
10 25.00
0 0.00
0 0.00
19 47.50
21 52.50%
13  โรงเรียนบ้านโนนสูงวังขอนจิก 123
6 4.88
12 9.76
8 6.50
18 14.63
20 16.26
59 47.97
64 52.03%
14  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 986
73 7.40
80 8.11
222 22.52
34 3.45
97 9.84
480 48.68
506 51.32%
15  โรงเรียนหนองโกวิทยกิจ 167
22 13.17
13 7.78
23 13.77
9 5.39
15 8.98
85 50.90
82 49.10%
16  โรงเรียนบ้านโสกคลอง 116
2 1.72
7 6.03
27 23.28
8 6.90
12 10.34
60 51.72
56 48.28%
17  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 27
4 14.81
3 11.11
3 11.11
2 7.41
1 3.70
14 51.85
13 48.15%
18  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 184
25 13.59
20 10.87
21 11.41
13 7.07
9 4.89
96 52.17
88 47.83%
19  โรงเรียนบ้านบ่อแกบ่อทอง 72
13 18.06
3 4.17
10 13.89
3 4.17
5 6.94
38 52.78
34 47.22%
20  โรงเรียนดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา 49
5 10.20
8 16.33
8 16.33
2 4.08
0 0.00
26 53.06
23 46.94%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก 158
24 15.19
13 8.23
20 12.66
8 5.06
7 4.43
86 54.43
72 45.57%
22  โรงเรียนบ้านศรีสุข 64
2 3.13
0 0.00
18 28.13
0 0.00
8 12.50
36 56.25
28 43.75%
23  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์ 71
5 7.04
7 9.86
11 15.49
4 5.63
4 5.63
40 56.34
31 43.66%
24  โรงเรียนบ้านป่าปอ 23
4 17.39
0 0.00
4 17.39
2 8.70
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
25  โรงเรียนบ้านโสกกาวดาวเรือง 106
10 9.43
10 9.43
19 17.92
3 2.83
4 3.77
60 56.60
46 43.40%
26  โรงเรียนบ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์) 130
6 4.62
8 6.15
12 9.23
15 11.54
14 10.77
75 57.69
55 42.31%
27  โรงเรียนบ้านหนองแวง 38
3 7.89
3 7.89
6 15.79
2 5.26
2 5.26
22 57.89
16 42.11%
28  โรงเรียนบ้านแก่งโกสุมท่างาม 91
9 9.89
5 5.49
10 10.99
7 7.69
7 7.69
53 58.24
38 41.76%
29  โรงเรียนบ้านหนองแหน 164
18 10.98
3 1.83
10 6.10
27 16.46
10 6.10
96 58.54
68 41.46%
30  โรงเรียนบ้านหนองสระพังโนนสะอาด 108
3 2.78
8 7.41
7 6.48
11 10.19
15 13.89
64 59.26
44 40.74%
31  โรงเรียนบ้านหนองบอน 87
9 10.34
10 11.49
9 10.34
5 5.75
2 2.30
52 59.77
35 40.23%
32  โรงเรียนหนองหอยน้ำจ้อยคุรุราษฏร์รังสรรค์ 92
6 6.52
6 6.52
6 6.52
12 13.04
6 6.52
56 60.87
36 39.13%
33  โรงเรียนบ้านกุดรัง 102
15 14.71
12 11.76
12 11.76
0 0.00
0 0.00
63 61.76
39 38.24%
34  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วหินแห่ศรีเชียงเหนือ 89
8 8.99
11 12.36
4 4.49
7 7.87
4 4.49
55 61.80
34 38.20%
35  โรงเรียนบ้านนาล้อมโคกสว่าง 55
4 7.27
10 18.18
3 5.45
4 7.27
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
36  โรงเรียนบ้านทันดู่เหนือ 106
10 9.43
18 16.98
10 9.43
0 0.00
2 1.89
66 62.26
40 37.74%
37  โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 85
12 14.12
9 10.59
5 5.88
3 3.53
3 3.53
53 62.35
32 37.65%
38  โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว 56
5 8.93
5 8.93
5 8.93
4 7.14
2 3.57
35 62.50
21 37.50%
39  โรงเรียนบ้านหนองชาด 24
4 16.67
2 8.33
3 12.50
0 0.00
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
40  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วหนองโป่ง 135
19 14.07
3 2.22
16 11.85
11 8.15
0 0.00
86 63.70
49 36.30%
41  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 83
5 6.02
12 14.46
13 15.66
0 0.00
0 0.00
53 63.86
30 36.14%
42  โรงเรียนบ้านโพน 136
6 4.41
6 4.41
9 6.62
12 8.82
15 11.03
88 64.71
48 35.29%
43  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 90
5 5.56
9 10.00
17 18.89
0 0.00
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
44  โรงเรียนบ้านหญ้าขาว 67
8 11.94
7 10.45
6 8.96
1 1.49
1 1.49
44 65.67
23 34.33%
45  โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง 137
16 11.68
14 10.22
7 5.11
7 5.11
3 2.19
90 65.69
47 34.31%
46  โรงเรียนบ้านเข็งมิตรภาพที่ 139 83
8 9.64
9 10.84
9 10.84
2 2.41
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
47  โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ 144
9 6.25
10 6.94
20 13.89
9 6.25
0 0.00
96 66.67
48 33.33%
48  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 104
16 15.38
10 9.62
2 1.92
5 4.81
1 0.96
70 67.31
34 32.69%
49  โรงเรียนบ้านเลิงใต้ 98
4 4.08
6 6.12
6 6.12
10 10.20
6 6.12
66 67.35
32 32.65%
50  โรงเรียนบ้านห้วยแคนโนนสูง 146
17 11.64
8 5.48
12 8.22
8 5.48
2 1.37
99 67.81
47 32.19%
51  โรงเรียนบ้านจานโนนสูง 143
16 11.19
8 5.59
14 9.79
5 3.50
3 2.10
97 67.83
46 32.17%
52  โรงเรียนบ้านหนองนาไร่เดียว 137
21 15.33
14 10.22
9 6.57
0 0.00
0 0.00
93 67.88
44 32.12%
53  โรงเรียนบ้านหนองซอน 156
10 6.41
11 7.05
28 17.95
0 0.00
1 0.64
106 67.95
50 32.05%
54  โรงเรียนบ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร) 104
7 6.73
15 14.42
5 4.81
6 5.77
0 0.00
71 68.27
33 31.73%
55  โรงเรียนบ้านวังจาน 98
3 3.06
5 5.10
8 8.16
5 5.10
10 10.20
67 68.37
31 31.63%
56  โรงเรียนกระบากวิทยาคาร 165
1 0.61
15 9.09
22 13.33
14 8.48
0 0.00
113 68.48
52 31.52%
57  โรงเรียนบ้านโนนสัง 62
5 8.06
3 4.84
9 14.52
2 3.23
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
58  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม) 72
7 9.72
4 5.56
7 9.72
3 4.17
1 1.39
50 69.44
22 30.56%
59  โรงเรียนบ้านหนองแวงสวนกล้วย 89
9 10.11
8 8.99
6 6.74
4 4.49
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
60  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองแคน 99
10 10.10
4 4.04
7 7.07
9 9.09
0 0.00
69 69.70
30 30.30%
61  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์ 101
7 6.93
4 3.96
7 6.93
5 4.95
7 6.93
71 70.30
30 29.70%
62  โรงเรียนบ้านหนองบอนหัวหนองเหล่ายาว 152
12 7.89
13 8.55
6 3.95
8 5.26
6 3.95
107 70.39
45 29.61%
63  โรงเรียนบ้านแห่เหนือ 89
8 8.99
3 3.37
13 14.61
1 1.12
1 1.12
63 70.79
26 29.21%
64  โรงเรียนบ้านดอนจำปาดอนสวรรค์ 120
10 8.33
11 9.17
14 11.67
0 0.00
0 0.00
85 70.83
35 29.17%
65  โรงเรียนบ้านหนองบัวเรียน 38
4 10.53
2 5.26
4 10.53
1 2.63
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
66  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 71
5 7.04
6 8.45
4 5.63
5 7.04
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
67  โรงเรียนบ้านดอนสันติ 153
18 11.76
0 0.00
23 15.03
2 1.31
0 0.00
110 71.90
43 28.10%
68  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน 43
2 4.65
5 11.63
5 11.63
0 0.00
0 0.00
31 72.09
12 27.91%
69  โรงเรียนบ้านโนนคัดเค้าคุยกอก 44
8 18.18
1 2.27
1 2.27
2 4.55
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
70  โรงเรียนบ้านโนนราษีโคกล่าม 92
7 7.61
2 2.17
11 11.96
5 5.43
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
71  โรงเรียนบ้านยางน้อย 59
4 6.78
5 8.47
4 6.78
2 3.39
1 1.69
43 72.88
16 27.12%
72  โรงเรียนชุมชนโพนงามโพนสวาง 250
21 8.40
4 1.60
14 5.60
18 7.20
10 4.00
183 73.20
67 26.80%
73  โรงเรียนบ้านโนนเมืองสองคอน 146
21 14.38
1 0.68
3 2.05
9 6.16
5 3.42
107 73.29
39 26.71%
74  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา 45
4 8.89
5 11.11
2 4.44
1 2.22
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
75  โรงเรียนบ้านผือ 81
4 4.94
11 13.58
4 4.94
0 0.00
2 2.47
60 74.07
21 25.93%
76  โรงเรียนบ้านผักแว่น 43
3 6.98
2 4.65
6 13.95
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
77  โรงเรียนดอนกลางนุกูลวิทย์ 106
8 7.55
6 5.66
11 10.38
2 1.89
0 0.00
79 74.53
27 25.47%
78  โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว 114
13 11.40
5 4.39
3 2.63
7 6.14
1 0.88
85 74.56
29 25.44%
79  โรงเรียนบ้านศรีอรุณ 32
3 9.38
2 6.25
1 3.13
0 0.00
2 6.25
24 75.00
8 25.00%
80  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ 28
2 7.14
1 3.57
3 10.71
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
81  โรงเรียนบ้านหนองโดน 112
12 10.71
7 6.25
6 5.36
1 0.89
0 0.00
86 76.79
26 23.21%
82  โรงเรียนบ้านหนองกุง 109
3 2.75
4 3.67
3 2.75
4 3.67
11 10.09
84 77.06
25 22.94%
83  โรงเรียนบ้านแพงหนองเหนือ 214
15 7.01
12 5.61
8 3.74
7 3.27
7 3.27
165 77.10
49 22.90%
84  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 57
6 10.53
1 1.75
5 8.77
1 1.75
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
85  โรงเรียนบ้านเขื่อน (เขื่อนศึกษาคาร) 132
7 5.30
5 3.79
17 12.88
1 0.76
0 0.00
102 77.27
30 22.73%
86  โรงเรียนบ้านหนองล่าม 71
4 5.63
4 5.63
7 9.86
1 1.41
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
87  โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน 265
27 10.19
7 2.64
24 9.06
1 0.38
0 0.00
206 77.74
59 22.26%
88  โรงเรียนบ้านคุยเชือก 63
4 6.35
3 4.76
5 7.94
1 1.59
1 1.59
49 77.78
14 22.22%
89  โรงเรียนบ้านหนองแสง 207
24 11.59
10 4.83
10 4.83
0 0.00
0 0.00
163 78.74
44 21.26%
90  โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง 106
13 12.26
3 2.83
4 3.77
1 0.94
1 0.94
84 79.25
22 20.75%
91  โรงเรียนบ้านกู่ทอง 29
3 10.34
2 6.90
0 0.00
1 3.45
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
92  โรงเรียนบ้านหนองบุญชู 34
0 0.00
2 5.88
3 8.82
0 0.00
2 5.88
27 79.41
7 20.59%
93  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 99
11 11.11
5 5.05
2 2.02
2 2.02
0 0.00
79 79.80
20 20.20%
94  โรงเรียนจินดาอารมณ์ 30
3 10.00
1 3.33
0 0.00
2 6.67
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
95  โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา 110
6 5.45
3 2.73
8 7.27
2 1.82
3 2.73
88 80.00
22 20.00%
96  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดหนองหญ้าม้าโคกสี 91
5 5.49
2 2.20
10 10.99
1 1.10
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
97  โรงเรียนบ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ) 51
4 7.84
0 0.00
6 11.76
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
98  โรงเรียนบ้านท่าเดื่อ 46
1 2.17
0 0.00
7 15.22
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
99  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 144
5 3.47
6 4.17
3 2.08
8 5.56
6 4.17
116 80.56
28 19.44%
100  โรงเรียนบ้านโพนทอง 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
101  โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ 90
6 6.67
4 4.44
3 3.33
4 4.44
0 0.00
73 81.11
17 18.89%
102  โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ 65
2 3.08
6 9.23
4 6.15
0 0.00
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
103  โรงเรียนบ้านโคกสูง 134
5 3.73
4 2.99
10 7.46
3 2.24
2 1.49
110 82.09
24 17.91%
104  โรงเรียนบ้านหนองไห 34
3 8.82
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
105  โรงเรียนศิริราษฎร์หมากหญ้า 86
2 2.33
4 4.65
3 3.49
4 4.65
2 2.33
71 82.56
15 17.44%
106  โรงเรียนบ้านเลิงแฝกบัวแก้ว 157
7 4.46
7 4.46
10 6.37
2 1.27
1 0.64
130 82.80
27 17.20%
107  โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ 219
6 2.74
6 2.74
25 11.42
0 0.00
0 0.00
182 83.11
37 16.89%
108  โรงเรียนหนองกุงศาลาน้ำเที่ยงวิทยากร 208
9 4.33
9 4.33
14 6.73
2 0.96
1 0.48
173 83.17
35 16.83%
109  โรงเรียนบ้านเลิงบัว 66
7 10.61
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
110  โรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหา 103
9 8.74
2 1.94
4 3.88
1 0.97
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
111  โรงเรียนบ้านทิพโสต 91
2 2.20
0 0.00
10 10.99
1 1.10
1 1.10
77 84.62
14 15.38%
112  โรงเรียนบ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี 86
1 1.16
3 3.49
9 10.47
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
113  โรงเรียนบ้านคุยแพง 40
4 10.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
114  โรงเรียนบ้านเขวาสะดืออิสาน 81
4 4.94
8 9.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
115  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 185
5 2.70
9 4.86
0 0.00
9 4.86
4 2.16
158 85.41
27 14.59%
116  โรงเรียนบ้านโนนเมืองประชาสรรค์ 78
6 7.69
1 1.28
4 5.13
0 0.00
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
117  โรงเรียนบ้านผำ 143
4 2.80
3 2.10
13 9.09
0 0.00
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
118  โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย 72
5 6.94
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
119  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ 72
3 4.17
2 2.78
3 4.17
2 2.78
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
120  โรงเรียนบ้านโคกข่า 60
2 3.33
3 5.00
1 1.67
2 3.33
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
121  โรงเรียนบ้านบะหลวงหนองแวง 98
8 8.16
4 4.08
1 1.02
0 0.00
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
122  โรงเรียนบ้านโนนเนาว์ 98
4 4.08
2 2.04
6 6.12
1 1.02
0 0.00
85 86.73
13 13.27%
123  โรงเรียนบ้านผักหนอก 38
3 7.89
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
124  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 62
3 4.84
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
125  โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็ง 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
126  โรงเรียนบ้านเมืองเพ็ง 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
127  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 64
1 1.56
0 0.00
7 10.94
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
128  โรงเรียนอนุบาลชื่นชม 192
11 5.73
3 1.56
7 3.65
1 0.52
1 0.52
169 88.02
23 11.98%
129  โรงเรียนบ้านม่วงน้อย 26
3 11.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
130  โรงเรียนบ้านขีหนองจิก 35
0 0.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
131  โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 1583
26 1.64
37 2.34
60 3.79
38 2.40
20 1.26
1402 88.57
181 11.43%
132  โรงเรียนบ้านวังกุง 160
12 7.50
6 3.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 88.75
18 11.25%
133  โรงเรียนบ้านกุดจอก 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
134  โรงเรียนบ้านโนนทัน 58
2 3.45
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
135  โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์ 59
1 1.69
0 0.00
5 8.47
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
136  โรงเรียนบ้านวังโพน 226
9 3.98
8 3.54
4 1.77
0 0.00
0 0.00
205 90.71
21 9.29%
137  โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ดอนน้อยวิทยา 98
4 4.08
0 0.00
4 4.08
0 0.00
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
138  โรงเรียนบ้านสะอาดดอนเงิน 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
139  โรงเรียนบ้านยางสินไชย หนองหาด 81
1 1.23
1 1.23
3 3.70
0 0.00
0 0.00
76 93.83
5 6.17%
140  โรงเรียนบ้านโจดบัวบาน 167
2 1.20
2 1.20
5 2.99
0 0.00
0 0.00
158 94.61
9 5.39%
141  โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย 67
2 2.99
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
142  โรงเรียนบ้านแก้งขิงแคง 118
0 0.00
0 0.00
3 2.54
0 0.00
0 0.00
115 97.46
3 2.54%
143  โรงเรียนบ้านสำโรงหัวนาโนนจันทร์หอม 149
1 0.67
0 0.00
2 1.34
0 0.00
0 0.00
146 97.99
3 2.01%
144  โรงเรียนบ้านนาทอง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
145  โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  16,356 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,236 7.56
เตี้ย  920 5.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,404 8.58
ผอมและเตี้ย  589 3.60
อ้วนและเตี้ย  472 2.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,735 71.75
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,621 คน


28.25%


Powered By www.thaieducation.net