ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 221 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 221 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านดู่ 82
31 37.80
12 14.63
20 24.39
10 12.20
9 10.98
0 0.00
82 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 17
7 41.18
1 5.88
6 35.29
1 5.88
2 11.76
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 62
13 20.97
11 17.74
17 27.42
12 19.35
9 14.52
0 0.00
62 100.00%
4  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 54
26 48.15
10 18.52
17 31.48
0 0.00
0 0.00
1 1.85
53 98.15%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 30
7 23.33
6 20.00
5 16.67
7 23.33
2 6.67
3 10.00
27 90.00%
6  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 160
23 14.38
12 7.50
22 13.75
38 23.75
41 25.63
24 15.00
136 85.00%
7  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 30
6 20.00
4 13.33
8 26.67
2 6.67
5 16.67
5 16.67
25 83.33%
8  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 61
14 22.95
11 18.03
7 11.48
10 16.39
0 0.00
19 31.15
42 68.85%
9  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 156
22 14.10
28 17.95
20 12.82
17 10.90
17 10.90
52 33.33
104 66.67%
10  โรงเรียนบ้านดงเย็น 55
14 25.45
10 18.18
8 14.55
0 0.00
4 7.27
19 34.55
36 65.45%
11  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 50
6 12.00
7 14.00
3 6.00
13 26.00
3 6.00
18 36.00
32 64.00%
12  โรงเรียนบ้านสระแคน 65
19 29.23
4 6.15
7 10.77
3 4.62
8 12.31
24 36.92
41 63.08%
13  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 61
11 18.03
0 0.00
10 16.39
2 3.28
15 24.59
23 37.70
38 62.30%
14  โรงเรียนบ้านดงแคน 84
12 14.29
4 4.76
16 19.05
4 4.76
12 14.29
36 42.86
48 57.14%
15  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 113
25 22.12
12 10.62
13 11.50
11 9.73
1 0.88
51 45.13
62 54.87%
16  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 136
15 11.03
12 8.82
20 14.71
15 11.03
12 8.82
62 45.59
74 54.41%
17  โรงเรียนบ้านสนาม 116
11 9.48
7 6.03
5 4.31
23 19.83
17 14.66
53 45.69
63 54.31%
18  โรงเรียนบ้านมะโบ่ 164
22 13.41
22 13.41
22 13.41
10 6.10
10 6.10
78 47.56
86 52.44%
19  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 173
9 5.20
4 2.31
29 16.76
15 8.67
33 19.08
83 47.98
90 52.02%
20  โรงเรียนบ้านสระบัว 50
8 16.00
6 12.00
4 8.00
8 16.00
0 0.00
24 48.00
26 52.00%
21  โรงเรียนบ้านหนองกุง 100
25 25.00
5 5.00
8 8.00
13 13.00
0 0.00
49 49.00
51 51.00%
22  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 116
20 17.24
7 6.03
18 15.52
12 10.34
0 0.00
59 50.86
57 49.14%
23  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 65
8 12.31
5 7.69
9 13.85
5 7.69
4 6.15
34 52.31
31 47.69%
24  โรงเรียนบ้านหวาย 54
9 16.67
5 9.26
8 14.81
3 5.56
0 0.00
29 53.70
25 46.30%
25  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 75
0 0.00
10 13.33
2 2.67
17 22.67
5 6.67
41 54.67
34 45.33%
26  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 20
5 25.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
27  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 93
10 10.75
8 8.60
7 7.53
9 9.68
7 7.53
52 55.91
41 44.09%
28  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 34
2 5.88
0 0.00
9 26.47
3 8.82
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
29  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 49
8 16.33
8 16.33
1 2.04
3 6.12
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
30  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 72
8 11.11
8 11.11
5 6.94
8 11.11
0 0.00
43 59.72
29 40.28%
31  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 111
9 8.11
13 11.71
9 8.11
13 11.71
0 0.00
67 60.36
44 39.64%
32  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 241
22 9.13
15 6.22
33 13.69
15 6.22
9 3.73
147 61.00
94 39.00%
33  โรงเรียนบ้านสระบาก 116
10 8.62
3 2.59
29 25.00
2 1.72
0 0.00
72 62.07
44 37.93%
34  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 56
2 3.57
4 7.14
6 10.71
3 5.36
6 10.71
35 62.50
21 37.50%
35  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 51
11 21.57
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 108
12 11.11
9 8.33
10 9.26
6 5.56
3 2.78
68 62.96
40 37.04%
37  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 68
14 20.59
2 2.94
9 13.24
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
38  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 79
6 7.59
3 3.80
6 7.59
8 10.13
6 7.59
50 63.29
29 36.71%
39  โรงเรียนบ้านอีโต้ 69
6 8.70
5 7.25
7 10.14
3 4.35
4 5.80
44 63.77
25 36.23%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 186
14 7.53
10 5.38
11 5.91
4 2.15
28 15.05
119 63.98
67 36.02%
41  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 484
18 3.72
6 1.24
59 12.19
24 4.96
65 13.43
312 64.46
172 35.54%
42  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 95
7 7.37
2 2.11
6 6.32
11 11.58
7 7.37
62 65.26
33 34.74%
43  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 72
13 18.06
4 5.56
2 2.78
4 5.56
2 2.78
47 65.28
25 34.72%
44  โรงเรียนบ้านหนองสระ 81
14 17.28
14 17.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
45  โรงเรียนบ้านโพนทราย 56
4 7.14
7 12.50
6 10.71
2 3.57
0 0.00
37 66.07
19 33.93%
46  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 65
5 7.69
2 3.08
13 20.00
1 1.54
1 1.54
43 66.15
22 33.85%
47  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 871
51 5.86
23 2.64
81 9.30
74 8.50
63 7.23
579 66.48
292 33.52%
48  โรงเรียนบ้านนาฝาย 78
9 11.54
8 10.26
5 6.41
1 1.28
3 3.85
52 66.67
26 33.33%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 99
9 9.09
6 6.06
16 16.16
0 0.00
1 1.01
67 67.68
32 32.32%
50  โรงเรียนบ้านนาเลา 183
4 2.19
1 0.55
31 16.94
5 2.73
18 9.84
124 67.76
59 32.24%
51  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1821
91 5.00
19 1.04
238 13.07
110 6.04
127 6.97
1236 67.87
585 32.13%
52  โรงเรียนบ้านดง 89
6 6.74
6 6.74
11 12.36
5 5.62
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
53  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 45
4 8.89
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
54  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 136
4 2.94
15 11.03
2 1.47
6 4.41
15 11.03
94 69.12
42 30.88%
55  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 53
3 5.66
4 7.55
4 7.55
2 3.77
3 5.66
37 69.81
16 30.19%
56  โรงเรียนบ้านก่อ 103
6 5.83
7 6.80
8 7.77
5 4.85
4 3.88
73 70.87
30 29.13%
57  โรงเรียนบ้านดงน้อย 42
5 11.90
3 7.14
1 2.38
2 4.76
1 2.38
30 71.43
12 28.57%
58  โรงเรียนบ้านปลาขาว 77
4 5.19
5 6.49
2 2.60
9 11.69
2 2.60
55 71.43
22 28.57%
59  โรงเรียนบ้านศาลา 35
0 0.00
1 2.86
8 22.86
0 0.00
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
60  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 77
8 10.39
8 10.39
2 2.60
2 2.60
2 2.60
55 71.43
22 28.57%
61  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 102
6 5.88
9 8.82
9 8.82
5 4.90
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
62  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 100
10 10.00
3 3.00
6 6.00
0 0.00
9 9.00
72 72.00
28 28.00%
63  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 47
12 25.53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
34 72.34
13 27.66%
64  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 76
7 9.21
2 2.63
6 7.89
5 6.58
1 1.32
55 72.37
21 27.63%
65  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 102
7 6.86
6 5.88
7 6.86
4 3.92
4 3.92
74 72.55
28 27.45%
66  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 26
5 19.23
0 0.00
1 3.85
1 3.85
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
67  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 64
4 6.25
3 4.69
8 12.50
1 1.56
1 1.56
47 73.44
17 26.56%
68  โรงเรียนบ้านหนองบึง 123
6 4.88
4 3.25
15 12.20
6 4.88
1 0.81
91 73.98
32 26.02%
69  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 101
6 5.94
5 4.95
5 4.95
5 4.95
5 4.95
75 74.26
26 25.74%
70  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 70
4 5.71
4 5.71
7 10.00
3 4.29
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 174
12 6.90
10 5.75
16 9.20
6 3.45
0 0.00
130 74.71
44 25.29%
72  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 174
20 11.49
5 2.87
17 9.77
1 0.57
0 0.00
131 75.29
43 24.71%
73  โรงเรียนบ้านโนนแคน 77
11 14.29
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
74  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 54
4 7.41
4 7.41
5 9.26
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
75  โรงเรียนบ้านนาค่าย 50
3 6.00
3 6.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
76  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 46
0 0.00
2 4.35
9 19.57
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
77  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 102
11 10.78
4 3.92
7 6.86
2 1.96
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
78  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 34
6 17.65
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
79  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
3 10.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
80  โรงเรียนบ้านเครือซูด 91
14 15.38
1 1.10
6 6.59
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
81  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
2 7.69
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
82  โรงเรียนบ้านโพนทอง 65
6 9.23
3 4.62
5 7.69
1 1.54
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
83  โรงเรียนบ้านดอนหมี 74
11 14.86
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
84  โรงเรียนบ้านหนองแคน 70
8 11.43
2 2.86
6 8.57
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
85  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 57
2 3.51
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
86  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 163
8 4.91
6 3.68
9 5.52
6 3.68
8 4.91
126 77.30
37 22.70%
87  โรงเรียนบ้านโนนรัง 174
16 9.20
3 1.72
15 8.62
5 2.87
0 0.00
135 77.59
39 22.41%
88  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 90
2 2.22
1 1.11
11 12.22
1 1.11
5 5.56
70 77.78
20 22.22%
89  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 45
4 8.89
3 6.67
3 6.67
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
90  โรงเรียนบ้านนาข่า 194
12 6.19
11 5.67
19 9.79
1 0.52
0 0.00
151 77.84
43 22.16%
91  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 60
11 18.33
1 1.67
1 1.67
0 0.00
0 0.00
47 78.33
13 21.67%
92  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 42
5 11.90
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
93  โรงเรียนโนนจานวิทยา 134
3 2.24
5 3.73
12 8.96
3 2.24
5 3.73
106 79.10
28 20.90%
94  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 63
2 3.17
6 9.52
5 7.94
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
95  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 68
7 10.29
7 10.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
96  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 107
10 9.35
3 2.80
7 6.54
2 1.87
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
97  โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 161
3 1.86
1 0.62
18 11.18
3 1.86
8 4.97
128 79.50
33 20.50%
98  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 88
11 12.50
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
70 79.55
18 20.45%
99  โรงเรียนบ้านโดน 104
9 8.65
5 4.81
4 3.85
3 2.88
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
100  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 65
10 15.38
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
101  โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 85
1 1.18
0 0.00
14 16.47
1 1.18
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
102  โรงเรียนบ้านดงยาง 121
2 1.65
2 1.65
17 14.05
3 2.48
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
103  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 158
13 8.23
3 1.90
15 9.49
0 0.00
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
104  โรงเรียนบ้านดอนหัน 41
2 4.88
4 9.76
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
105  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 41
7 17.07
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
106  โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 203
10 4.93
6 2.96
20 9.85
3 1.48
0 0.00
164 80.79
39 19.21%
107  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 120
0 0.00
0 0.00
23 19.17
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
108  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 42
4 9.52
1 2.38
2 4.76
0 0.00
1 2.38
34 80.95
8 19.05%
109  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 111
6 5.41
4 3.60
9 8.11
2 1.80
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
110  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 101
8 7.92
0 0.00
11 10.89
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
111  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 32
1 3.13
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
112  โรงเรียนบ้านโกทา 236
8 3.39
0 0.00
19 8.05
7 2.97
10 4.24
192 81.36
44 18.64%
113  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 135
6 4.44
5 3.70
10 7.41
3 2.22
1 0.74
110 81.48
25 18.52%
114  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 38
3 7.89
1 2.63
2 5.26
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
115  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 136
7 5.15
2 1.47
16 11.76
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
116  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 98
7 7.14
4 4.08
7 7.14
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
117  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 153
5 3.27
3 1.96
17 11.11
3 1.96
0 0.00
125 81.70
28 18.30%
118  โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
119  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 110
7 6.36
5 4.55
8 7.27
0 0.00
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
120  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 34
2 5.88
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
121  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 63
1 1.59
3 4.76
7 11.11
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
122  โรงเรียนบ้านตาลอก 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
2 3.45
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
123  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 70
4 5.71
2 2.86
4 5.71
0 0.00
2 2.86
58 82.86
12 17.14%
124  โรงเรียนบ้านโคกยาว 88
4 4.55
7 7.95
2 2.27
2 2.27
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
125  โรงเรียนบ้านขามเรียน 147
8 5.44
5 3.40
11 7.48
1 0.68
0 0.00
122 82.99
25 17.01%
126  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 177
7 3.95
3 1.69
20 11.30
0 0.00
0 0.00
147 83.05
30 16.95%
127  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 193
5 2.59
4 2.07
5 2.59
9 4.66
9 4.66
161 83.42
32 16.58%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 86
8 9.30
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
129  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 69
3 4.35
1 1.45
5 7.25
1 1.45
1 1.45
58 84.06
11 15.94%
130  โรงเรียนบ้านตำแย 82
7 8.54
3 3.66
2 2.44
0 0.00
1 1.22
69 84.15
13 15.85%
131  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 70
0 0.00
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
132  โรงเรียนบ้านโนน 122
5 4.10
5 4.10
7 5.74
2 1.64
0 0.00
103 84.43
19 15.57%
133  โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 65
2 3.08
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
134  โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 74
6 8.11
4 5.41
1 1.35
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
135  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 178
6 3.37
12 6.74
7 3.93
1 0.56
0 0.00
152 85.39
26 14.61%
136  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 110
13 11.82
1 0.91
2 1.82
0 0.00
0 0.00
94 85.45
16 14.55%
137  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
138  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 57
1 1.75
3 5.26
4 7.02
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
139  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 57
6 10.53
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
140  โรงเรียนบ้านสว่าง 58
2 3.45
2 3.45
2 3.45
2 3.45
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
141  โรงเรียนบ้านหนองแก 51
2 3.92
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
142  โรงเรียนบ้านคึมบง 95
3 3.16
3 3.16
7 7.37
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
143  โรงเรียนบ้านหนองแสน 111
5 4.50
1 0.90
9 8.11
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
144  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
3 5.66
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
145  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 69
5 7.25
1 1.45
2 2.90
1 1.45
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
146  โรงเรียนบ้านหนองแวง 108
1 0.93
5 4.63
7 6.48
1 0.93
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
147  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 47
1 2.13
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
148  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 128
6 4.69
4 3.13
5 3.91
1 0.78
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
149  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 73
0 0.00
0 0.00
9 12.33
0 0.00
0 0.00
64 87.67
9 12.33%
150  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 65
2 3.08
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
151  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 163
7 4.29
6 3.68
3 1.84
4 2.45
0 0.00
143 87.73
20 12.27%
152  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 41
4 9.76
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
153  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 115
0 0.00
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
154  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 68
2 2.94
0 0.00
6 8.82
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
155  โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
2 2.90
4 5.80
61 88.41
8 11.59%
156  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
157  โรงเรียนบ้านหนองฮี 117
6 5.13
0 0.00
3 2.56
4 3.42
0 0.00
104 88.89
13 11.11%
158  โรงเรียนบ้านหนองแสง 120
2 1.67
1 0.83
10 8.33
0 0.00
0 0.00
107 89.17
13 10.83%
159  โรงเรียนบ้านหนองแปน 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
160  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 125
2 1.60
4 3.20
7 5.60
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
161  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
162  โรงเรียนบ้านโสกยาง 39
4 10.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
163  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 60
3 5.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
164  โรงเรียนบ้านหนองปอ 84
3 3.57
3 3.57
2 2.38
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
165  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
166  โรงเรียนบ้านไก่นา 129
0 0.00
4 3.10
5 3.88
0 0.00
3 2.33
117 90.70
12 9.30%
167  โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 162
3 1.85
3 1.85
6 3.70
2 1.23
1 0.62
147 90.74
15 9.26%
168  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 87
4 4.60
4 4.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
169  โรงเรียนบ้านหนองผง 55
2 3.64
2 3.64
0 0.00
1 1.82
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
170  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 122
5 4.10
1 0.82
3 2.46
2 1.64
0 0.00
111 90.98
11 9.02%
171  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 78
4 5.13
1 1.28
0 0.00
2 2.56
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
172  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
2 2.99
61 91.04
6 8.96%
173  โรงเรียนบ้านโนนจาน 34
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
174  โรงเรียนบ้านหนองหิน 80
3 3.75
1 1.25
2 2.50
1 1.25
0 0.00
73 91.25
7 8.75%
175  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
1 2.17
42 91.30
4 8.70%
176  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
177  โรงเรียนบ้านหนองข่า 88
2 2.27
2 2.27
3 3.41
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
178  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 816
20 2.45
0 0.00
27 3.31
0 0.00
17 2.08
752 92.16
64 7.84%
179  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 65
1 1.54
2 3.08
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
180  โรงเรียนบ้านหัวหมู 158
0 0.00
0 0.00
6 3.80
5 3.16
1 0.63
146 92.41
12 7.59%
181  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 148
0 0.00
0 0.00
10 6.76
0 0.00
1 0.68
137 92.57
11 7.43%
182  โรงเรียนบ้านหัวงัว 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
183  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 85
0 0.00
2 2.35
4 4.71
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
184  โรงเรียนบ้านนาภู 88
1 1.14
1 1.14
3 3.41
0 0.00
1 1.14
82 93.18
6 6.82%
185  โรงเรียนบ้านหัวดง 88
3 3.41
1 1.14
2 2.27
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
186  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
187  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 139
5 3.60
0 0.00
4 2.88
0 0.00
0 0.00
130 93.53
9 6.47%
188  โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 79
0 0.00
2 2.53
1 1.27
0 0.00
2 2.53
74 93.67
5 6.33%
189  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
190  โรงเรียนบ้านหัวสระ 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
191  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 38
2 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
192  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 155
1 0.65
2 1.29
3 1.94
0 0.00
2 1.29
147 94.84
8 5.16%
193  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
194  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
195  โรงเรียนบ้านแคน 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
196  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
197  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 115
1 0.87
1 0.87
1 0.87
0 0.00
2 1.74
110 95.65
5 4.35%
198  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 70
0 0.00
1 1.43
2 2.86
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
199  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 47
1 2.13
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
200  โรงเรียนบ้านป่าแดง 101
1 0.99
1 0.99
2 1.98
0 0.00
0 0.00
97 96.04
4 3.96%
201  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
202  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 54
1 1.85
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
203  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
204  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
205  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 65
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.54
63 96.92
2 3.08%
206  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 138
0 0.00
0 0.00
3 2.17
1 0.72
0 0.00
134 97.10
4 2.90%
207  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 87
1 1.15
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
208  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
209  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
210  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.69
58 98.31
1 1.69%
211  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 62
0 0.00
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
61 98.39
1 1.61%
212  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
213  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 76
0 0.00
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
75 98.68
1 1.32%
214  โรงเรียนบ้านขามป้อม 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองแดง 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหารฮี 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,162 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,379 6.22
เตี้ย  738 3.33
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,801 8.13
ผอมและเตี้ย  737 3.33
อ้วนและเตี้ย  700 3.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,807 75.84
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,355 คน


24.16%


Powered By www.thaieducation.net