ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 221 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 221 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 17
7 41.18
1 5.88
5 29.41
2 11.76
2 11.76
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 62
15 24.19
11 17.74
14 22.58
13 20.97
9 14.52
0 0.00
62 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 30
8 26.67
2 6.67
8 26.67
8 26.67
4 13.33
0 0.00
30 100.00%
4  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 54
25 46.30
7 12.96
16 29.63
2 3.70
3 5.56
1 1.85
53 98.15%
5  โรงเรียนบ้านดู่ 82
38 46.34
14 17.07
12 14.63
8 9.76
8 9.76
2 2.44
80 97.56%
6  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 160
23 14.38
12 7.50
22 13.75
38 23.75
41 25.63
24 15.00
136 85.00%
7  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 30
6 20.00
4 13.33
8 26.67
2 6.67
5 16.67
5 16.67
25 83.33%
8  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 61
11 18.03
0 0.00
12 19.67
4 6.56
18 29.51
16 26.23
45 73.77%
9  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 61
14 22.95
12 19.67
7 11.48
10 16.39
0 0.00
18 29.51
43 70.49%
10  โรงเรียนบ้านดงเย็น 55
14 25.45
8 14.55
1 1.82
8 14.55
7 12.73
17 30.91
38 69.09%
11  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 156
22 14.10
29 18.59
23 14.74
16 10.26
17 10.90
49 31.41
107 68.59%
12  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 65
7 10.77
4 6.15
15 23.08
4 6.15
14 21.54
21 32.31
44 67.69%
13  โรงเรียนบ้านสระแคน 65
19 29.23
4 6.15
7 10.77
3 4.62
9 13.85
23 35.38
42 64.62%
14  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 50
6 12.00
7 14.00
3 6.00
13 26.00
3 6.00
18 36.00
32 64.00%
15  โรงเรียนบ้านสนาม 116
7 6.03
1 0.86
29 25.00
1 0.86
32 27.59
46 39.66
70 60.34%
16  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 113
28 24.78
12 10.62
14 12.39
12 10.62
1 0.88
46 40.71
67 59.29%
17  โรงเรียนบ้านดงแคน 84
12 14.29
4 4.76
16 19.05
4 4.76
12 14.29
36 42.86
48 57.14%
18  โรงเรียนบ้านมะโบ่ 164
25 15.24
26 15.85
21 12.80
11 6.71
9 5.49
72 43.90
92 56.10%
19  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 75
0 0.00
16 21.33
4 5.33
16 21.33
5 6.67
34 45.33
41 54.67%
20  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 136
15 11.03
12 8.82
20 14.71
15 11.03
12 8.82
62 45.59
74 54.41%
21  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 173
11 6.36
4 2.31
29 16.76
16 9.25
34 19.65
79 45.66
94 54.34%
22  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 70
16 22.86
9 12.86
8 11.43
4 5.71
0 0.00
33 47.14
37 52.86%
23  โรงเรียนบ้านหนองกุง 95
25 26.32
5 5.26
7 7.37
13 13.68
0 0.00
45 47.37
50 52.63%
24  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 49
8 16.33
8 16.33
2 4.08
7 14.29
0 0.00
24 48.98
25 51.02%
25  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 119
20 16.81
7 5.88
18 15.13
12 10.08
0 0.00
62 52.10
57 47.90%
26  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 20
5 25.00
3 15.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
11 55.00
9 45.00%
27  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 136
8 5.88
17 12.50
4 2.94
13 9.56
18 13.24
76 55.88
60 44.12%
28  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 93
10 10.75
8 8.60
7 7.53
9 9.68
7 7.53
52 55.91
41 44.09%
29  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 111
13 11.71
13 11.71
9 8.11
13 11.71
0 0.00
63 56.76
48 43.24%
30  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 7
1 14.29
0 0.00
2 28.57
0 0.00
0 0.00
4 57.14
3 42.86%
31  โรงเรียนบ้านสระบาก 115
19 16.52
9 7.83
15 13.04
6 5.22
0 0.00
66 57.39
49 42.61%
32  โรงเรียนบ้านสระบัว 50
8 16.00
8 16.00
4 8.00
0 0.00
1 2.00
29 58.00
21 42.00%
33  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 34
1 2.94
0 0.00
9 26.47
4 11.76
0 0.00
20 58.82
14 41.18%
34  โรงเรียนบ้านก่อ 103
10 9.71
8 7.77
11 10.68
8 7.77
5 4.85
61 59.22
42 40.78%
35  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 72
8 11.11
8 11.11
5 6.94
8 11.11
0 0.00
43 59.72
29 40.28%
36  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1821
115 6.32
102 5.60
232 12.74
120 6.59
146 8.02
1106 60.74
715 39.26%
37  โรงเรียนบ้านหวาย 54
5 9.26
5 9.26
8 14.81
3 5.56
0 0.00
33 61.11
21 38.89%
38  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 240
22 9.17
15 6.25
31 12.92
16 6.67
9 3.75
147 61.25
93 38.75%
39  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 56
2 3.57
4 7.14
6 10.71
3 5.36
6 10.71
35 62.50
21 37.50%
40  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 59
9 15.25
2 3.39
7 11.86
4 6.78
0 0.00
37 62.71
22 37.29%
41  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 51
12 23.53
1 1.96
6 11.76
0 0.00
0 0.00
32 62.75
19 37.25%
42  โรงเรียนบ้านศาลา 35
1 2.86
1 2.86
8 22.86
2 5.71
1 2.86
22 62.86
13 37.14%
43  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 68
14 20.59
2 2.94
9 13.24
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 183
14 7.65
10 5.46
11 6.01
4 2.19
28 15.30
116 63.39
67 36.61%
45  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 97
9 9.28
3 3.09
6 6.19
10 10.31
7 7.22
62 63.92
35 36.08%
46  โรงเรียนบ้านนาฝาย 78
11 14.10
8 10.26
5 6.41
1 1.28
3 3.85
50 64.10
28 35.90%
47  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 53
4 7.55
6 11.32
4 7.55
2 3.77
3 5.66
34 64.15
19 35.85%
48  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 484
18 3.72
6 1.24
59 12.19
24 4.96
65 13.43
312 64.46
172 35.54%
49  โรงเรียนบ้านนาเลา 183
4 2.19
1 0.55
31 16.94
5 2.73
24 13.11
118 64.48
65 35.52%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 107
13 12.15
9 8.41
8 7.48
7 6.54
1 0.93
69 64.49
38 35.51%
51  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 868
52 5.99
27 3.11
84 9.68
79 9.10
65 7.49
561 64.63
307 35.37%
52  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 71
13 18.31
4 5.63
2 2.82
4 5.63
2 2.82
46 64.79
25 35.21%
53  โรงเรียนบ้านหนองสระ 81
14 17.28
14 17.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
54  โรงเรียนบ้านอีโต้ 69
5 7.25
4 5.80
7 10.14
3 4.35
4 5.80
46 66.67
23 33.33%
55  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 79
6 7.59
2 2.53
6 7.59
7 8.86
5 6.33
53 67.09
26 32.91%
56  โรงเรียนบ้านโพนทราย 55
3 5.45
7 12.73
6 10.91
2 3.64
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
57  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 99
9 9.09
6 6.06
16 16.16
0 0.00
1 1.01
67 67.68
32 32.32%
58  โรงเรียนบ้านหนองบึง 121
6 4.96
9 7.44
14 11.57
10 8.26
0 0.00
82 67.77
39 32.23%
59  โรงเรียนบ้านดง 89
6 6.74
6 6.74
11 12.36
5 5.62
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
60  โรงเรียนบ้านปลาขาว 77
4 5.19
6 7.79
2 2.60
10 12.99
2 2.60
53 68.83
24 31.17%
61  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 45
4 8.89
0 0.00
10 22.22
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11%
62  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 64
5 7.81
4 6.25
9 14.06
1 1.56
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
63  โรงเรียนบ้านโพนทอง 65
8 12.31
3 4.62
6 9.23
2 3.08
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
64  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 45
4 8.89
3 6.67
3 6.67
3 6.67
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
65  โรงเรียนบ้านดงน้อย 42
5 11.90
3 7.14
1 2.38
2 4.76
1 2.38
30 71.43
12 28.57%
66  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 77
8 10.39
8 10.39
2 2.60
2 2.60
2 2.60
55 71.43
22 28.57%
67  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 76
7 9.21
2 2.63
6 7.89
5 6.58
1 1.32
55 72.37
21 27.63%
68  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 102
8 7.84
10 9.80
8 7.84
2 1.96
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
69  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 45
6 13.33
4 8.89
2 4.44
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
70  โรงเรียนบ้านโนนแคน 76
12 15.79
0 0.00
8 10.53
0 0.00
0 0.00
56 73.68
20 26.32%
71  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 174
28 16.09
3 1.72
14 8.05
0 0.00
0 0.00
129 74.14
45 25.86%
72  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 178
16 8.99
8 4.49
17 9.55
5 2.81
0 0.00
132 74.16
46 25.84%
73  โรงเรียนบ้านดอนหมี 74
13 17.57
2 2.70
4 5.41
0 0.00
0 0.00
55 74.32
19 25.68%
74  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 47
11 23.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.13
35 74.47
12 25.53%
75  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 102
7 6.86
6 5.88
5 4.90
5 4.90
3 2.94
76 74.51
26 25.49%
76  โรงเรียนบ้านเครือซูด 91
16 17.58
1 1.10
6 6.59
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
77  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 61
13 21.31
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
78  โรงเรียนบ้านดอนหัน 41
3 7.32
4 9.76
2 4.88
1 2.44
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
79  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 41
8 19.51
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
80  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 107
13 12.15
1 0.93
6 5.61
3 2.80
3 2.80
81 75.70
26 24.30%
81  โรงเรียนบ้านหนองแคน 70
9 12.86
2 2.86
6 8.57
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
82  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 54
4 7.41
4 7.41
5 9.26
0 0.00
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
83  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 46
0 0.00
2 4.35
9 19.57
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
84  โรงเรียนบ้านขามเรียน 147
10 6.80
6 4.08
12 8.16
6 4.08
1 0.68
112 76.19
35 23.81%
85  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 102
11 10.78
4 3.92
7 6.86
2 1.96
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
86  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 111
7 6.31
4 3.60
11 9.91
4 3.60
0 0.00
85 76.58
26 23.42%
87  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
3 10.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
88  โรงเรียนบ้านตำแย 82
13 15.85
4 4.88
2 2.44
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
89  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
2 7.69
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
90  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 57
2 3.51
0 0.00
11 19.30
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
91  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 163
8 4.91
6 3.68
9 5.52
6 3.68
8 4.91
126 77.30
37 22.70%
92  โรงเรียนบ้านนาข่า 196
12 6.12
11 5.61
17 8.67
3 1.53
1 0.51
152 77.55
44 22.45%
93  โรงเรียนบ้านโนนรัง 174
16 9.20
3 1.72
15 8.62
5 2.87
0 0.00
135 77.59
39 22.41%
94  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 103
5 4.85
3 2.91
6 5.83
0 0.00
9 8.74
80 77.67
23 22.33%
95  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 90
2 2.22
1 1.11
11 12.22
1 1.11
5 5.56
70 77.78
20 22.22%
96  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 63
1 1.59
0 0.00
13 20.63
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
97  โรงเรียนโนนจานวิทยา 132
3 2.27
5 3.79
13 9.85
3 2.27
5 3.79
103 78.03
29 21.97%
98  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 101
5 4.95
4 3.96
7 6.93
3 2.97
3 2.97
79 78.22
22 21.78%
99  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 69
8 11.59
4 5.80
3 4.35
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
100  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 42
5 11.90
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
101  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 68
7 10.29
7 10.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
102  โรงเรียนบ้านนาค่าย 49
2 4.08
2 4.08
6 12.24
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
103  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 64
2 3.13
6 9.38
5 7.81
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
104  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 158
13 8.23
3 1.90
16 10.13
0 0.00
0 0.00
126 79.75
32 20.25%
105  โรงเรียนบ้านโดน 104
9 8.65
5 4.81
4 3.85
3 2.88
0 0.00
83 79.81
21 20.19%
106  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 65
10 15.38
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
107  โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 85
1 1.18
0 0.00
14 16.47
1 1.18
1 1.18
68 80.00
17 20.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 70
5 7.14
2 2.86
5 7.14
0 0.00
2 2.86
56 80.00
14 20.00%
109  โรงเรียนบ้านดงยาง 121
2 1.65
2 1.65
17 14.05
3 2.48
0 0.00
97 80.17
24 19.83%
110  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 177
7 3.95
3 1.69
24 13.56
1 0.56
0 0.00
142 80.23
35 19.77%
111  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 98
7 7.14
4 4.08
8 8.16
0 0.00
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
112  โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 202
10 4.95
6 2.97
20 9.90
3 1.49
0 0.00
163 80.69
39 19.31%
113  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 120
1 0.83
0 0.00
22 18.33
0 0.00
0 0.00
97 80.83
23 19.17%
114  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 94
11 11.70
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
115  โรงเรียนบ้านโนน 122
5 4.10
6 4.92
8 6.56
3 2.46
1 0.82
99 81.15
23 18.85%
116  โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 69
2 2.90
1 1.45
1 1.45
5 7.25
4 5.80
56 81.16
13 18.84%
117  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 101
8 7.92
0 0.00
11 10.89
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
118  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 32
1 3.13
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
119  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 195
7 3.59
4 2.05
5 2.56
11 5.64
9 4.62
159 81.54
36 18.46%
120  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 38
3 7.89
1 2.63
2 5.26
1 2.63
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 163
9 5.52
7 4.29
6 3.68
5 3.07
3 1.84
133 81.60
30 18.40%
122  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 136
7 5.15
2 1.47
16 11.76
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
123  โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 22
0 0.00
0 0.00
4 18.18
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
124  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 154
5 3.25
3 1.95
17 11.04
3 1.95
0 0.00
126 81.82
28 18.18%
125  โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 161
2 1.24
1 0.62
16 9.94
5 3.11
5 3.11
132 81.99
29 18.01%
126  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 34
2 5.88
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
127  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 57
8 14.04
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
128  โรงเรียนบ้านตาลอก 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
2 3.45
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
129  โรงเรียนบ้านสว่าง 58
3 5.17
1 1.72
2 3.45
4 6.90
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
130  โรงเรียนบ้านโคกยาว 88
4 4.55
7 7.95
2 2.27
2 2.27
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
131  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 417
24 5.76
0 0.00
30 7.19
0 0.00
17 4.08
346 82.97
71 17.03%
132  โรงเรียนบ้านโกทา 236
7 2.97
0 0.00
15 6.36
6 2.54
12 5.08
196 83.05
40 16.95%
133  โรงเรียนบ้านคึมบง 95
4 4.21
5 5.26
7 7.37
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
134  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 110
7 6.36
4 3.64
7 6.36
0 0.00
0 0.00
92 83.64
18 16.36%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 86
8 9.30
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
136  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 174
12 6.90
0 0.00
16 9.20
0 0.00
0 0.00
146 83.91
28 16.09%
137  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 69
3 4.35
1 1.45
5 7.25
1 1.45
1 1.45
58 84.06
11 15.94%
138  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 57
1 1.75
2 3.51
6 10.53
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
139  โรงเรียนบ้านหนองแวง 108
1 0.93
8 7.41
7 6.48
1 0.93
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
140  โรงเรียนบ้านหนองแก 51
2 3.92
1 1.96
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
141  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 110
14 12.73
1 0.91
2 1.82
0 0.00
0 0.00
93 84.55
17 15.45%
142  โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 65
2 3.08
0 0.00
8 12.31
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
143  โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 74
8 10.81
2 2.70
1 1.35
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
144  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 68
3 4.41
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
145  โรงเรียนบ้านหนองผง 55
4 7.27
1 1.82
0 0.00
1 1.82
2 3.64
47 85.45
8 14.55%
146  โรงเรียนบ้านหนองแสน 111
6 5.41
0 0.00
10 9.01
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
147  โรงเรียนบ้านหนองปอ 84
5 5.95
3 3.57
4 4.76
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
148  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 42
2 4.76
1 2.38
2 4.76
0 0.00
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
149  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
150  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 128
5 3.91
5 3.91
6 4.69
1 0.78
1 0.78
110 85.94
18 14.06%
151  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 65
2 3.08
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
152  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 73
0 0.00
0 0.00
10 13.70
0 0.00
0 0.00
63 86.30
10 13.70%
153  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
3 5.66
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
154  โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 162
6 3.70
4 2.47
7 4.32
3 1.85
1 0.62
141 87.04
21 12.96%
155  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 70
0 0.00
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
156  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 135
4 2.96
1 0.74
9 6.67
2 1.48
1 0.74
118 87.41
17 12.59%
157  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 24
1 4.17
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
158  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 65
2 3.08
4 6.15
2 3.08
0 0.00
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
159  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 115
0 0.00
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
160  โรงเรียนบ้านหัวดง 84
3 3.57
1 1.19
3 3.57
1 1.19
2 2.38
74 88.10
10 11.90%
161  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 60
3 5.00
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
53 88.33
7 11.67%
162  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 26
2 7.69
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
163  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 125
2 1.60
4 3.20
8 6.40
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
164  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 45
0 0.00
0 0.00
3 6.67
2 4.44
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
165  โรงเรียนบ้านหนองฮี 117
6 5.13
0 0.00
3 2.56
3 2.56
1 0.85
104 88.89
13 11.11%
166  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 155
5 3.23
3 1.94
6 3.87
0 0.00
3 1.94
138 89.03
17 10.97%
167  โรงเรียนบ้านหนองแปน 37
1 2.70
1 2.70
2 5.41
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81%
168  โรงเรียนบ้านหนองแสง 122
2 1.64
0 0.00
11 9.02
0 0.00
0 0.00
109 89.34
13 10.66%
169  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 47
1 2.13
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
170  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 77
3 3.90
1 1.30
1 1.30
3 3.90
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
171  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
1 3.45
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
172  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 87
5 5.75
4 4.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
173  โรงเรียนบ้านโสกยาง 39
4 10.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
174  โรงเรียนบ้านไก่นา 129
0 0.00
4 3.10
6 4.65
0 0.00
3 2.33
116 89.92
13 10.08%
175  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 122
5 4.10
1 0.82
3 2.46
1 0.82
2 1.64
110 90.16
12 9.84%
176  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 41
3 7.32
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
37 90.24
4 9.76%
177  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
178  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
179  โรงเรียนบ้านนาภู 88
2 2.27
0 0.00
5 5.68
0 0.00
1 1.14
80 90.91
8 9.09%
180  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 66
2 3.03
0 0.00
2 3.03
0 0.00
2 3.03
60 90.91
6 9.09%
181  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 45
1 2.22
1 2.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
182  โรงเรียนบ้านหนองหิน 81
3 3.70
1 1.23
2 2.47
1 1.23
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
183  โรงเรียนบ้านหนองข่า 88
2 2.27
2 2.27
3 3.41
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
184  โรงเรียนบ้านโนนจาน 38
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
1 2.63
35 92.11
3 7.89%
185  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 38
3 7.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89%
186  โรงเรียนบ้านหัวหมู 158
0 0.00
0 0.00
6 3.80
5 3.16
1 0.63
146 92.41
12 7.59%
187  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 148
0 0.00
0 0.00
10 6.76
0 0.00
1 0.68
137 92.57
11 7.43%
188  โรงเรียนบ้านหัวงัว 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
189  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 139
6 4.32
0 0.00
4 2.88
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
190  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 84
0 0.00
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
191  โรงเรียนบ้านป่าแดง 104
1 0.96
3 2.88
2 1.92
1 0.96
0 0.00
97 93.27
7 6.73%
192  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 138
0 0.00
0 0.00
5 3.62
3 2.17
1 0.72
129 93.48
9 6.52%
193  โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 79
0 0.00
2 2.53
1 1.27
0 0.00
2 2.53
74 93.67
5 6.33%
194  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 114
1 0.88
1 0.88
2 1.75
1 0.88
2 1.75
107 93.86
7 6.14%
195  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 87
4 4.60
0 0.00
1 1.15
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
196  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 70
0 0.00
2 2.86
2 2.86
0 0.00
0 0.00
66 94.29
4 5.71%
197  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
198  โรงเรียนบ้านหัวสระ 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
199  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
200  โรงเรียนบ้านแคน 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
201  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
202  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 48
1 2.08
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
203  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
204  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 54
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
205  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 91
0 0.00
0 0.00
3 3.30
0 0.00
0 0.00
88 96.70
3 3.30%
206  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 61
0 0.00
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
207  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
208  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 65
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.54
63 96.92
2 3.08%
209  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 95
0 0.00
0 0.00
2 2.11
0 0.00
0 0.00
93 97.89
2 2.11%
210  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 98
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
211  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.69
58 98.31
1 1.69%
212  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
62 98.41
1 1.59%
213  โรงเรียนบ้านหนองแดง 71
1 1.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 98.59
1 1.41%
214  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 78
0 0.00
0 0.00
1 1.28
0 0.00
0 0.00
77 98.72
1 1.28%
215  โรงเรียนบ้านขามป้อม 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหารฮี 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,732 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,518 6.99
เตี้ย  842 3.87
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,842 8.48
ผอมและเตี้ย  788 3.63
อ้วนและเตี้ย  776 3.57
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,966 73.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,766 คน


26.53%


Powered By www.thaieducation.net