ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 221 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 221 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 160
26 16.25
12 7.50
19 11.88
38 23.75
31 19.38
34 21.25
126 78.75%
2  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 30
5 16.67
5 16.67
4 13.33
5 16.67
3 10.00
8 26.67
22 73.33%
3  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 117
9 7.69
8 6.84
25 21.37
17 14.53
25 21.37
33 28.21
84 71.79%
4  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 156
20 12.82
30 19.23
23 14.74
16 10.26
19 12.18
48 30.77
108 69.23%
5  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 112
34 30.36
14 12.50
14 12.50
12 10.71
3 2.68
35 31.25
77 68.75%
6  โรงเรียนบ้านปลาขาว 78
8 10.26
10 12.82
7 8.97
18 23.08
8 10.26
27 34.62
51 65.38%
7  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 50
6 12.00
7 14.00
3 6.00
13 26.00
3 6.00
18 36.00
32 64.00%
8  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 65
5 7.69
4 6.15
14 21.54
4 6.15
14 21.54
24 36.92
41 63.08%
9  โรงเรียนบ้านหวาย 54
6 11.11
7 12.96
9 16.67
7 12.96
5 9.26
20 37.04
34 62.96%
10  โรงเรียนบ้านดอนหมี 75
9 12.00
8 10.67
7 9.33
10 13.33
10 13.33
31 41.33
44 58.67%
11  โรงเรียนบ้านดงแคน 85
12 14.12
4 4.71
17 20.00
4 4.71
12 14.12
36 42.35
49 57.65%
12  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 139
16 11.51
13 9.35
21 15.11
16 11.51
13 9.35
60 43.17
79 56.83%
13  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 798
100 12.53
55 6.89
85 10.65
65 8.15
134 16.79
359 44.99
439 55.01%
14  โรงเรียนบ้านหนองฮี 114
14 12.28
20 17.54
23 20.18
4 3.51
1 0.88
52 45.61
62 54.39%
15  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 175
11 6.29
4 2.29
30 17.14
15 8.57
34 19.43
81 46.29
94 53.71%
16  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 101
15 14.85
2 1.98
9 8.91
17 16.83
11 10.89
47 46.53
54 53.47%
17  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 136
10 7.35
19 13.97
6 4.41
15 11.03
21 15.44
65 47.79
71 52.21%
18  โรงเรียนบ้านหนองแสน 111
7 6.31
2 1.80
14 12.61
17 15.32
16 14.41
55 49.55
56 50.45%
19  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 68
7 10.29
9 13.24
4 5.88
9 13.24
4 5.88
35 51.47
33 48.53%
20  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 78
4 5.13
5 6.41
11 14.10
3 3.85
13 16.67
42 53.85
36 46.15%
21  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 24
6 25.00
3 12.50
1 4.17
1 4.17
0 0.00
13 54.17
11 45.83%
22  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 47
5 10.64
9 19.15
1 2.13
5 10.64
1 2.13
26 55.32
21 44.68%
23  โรงเรียนบ้านนาเลา 183
21 11.48
23 12.57
18 9.84
19 10.38
0 0.00
102 55.74
81 44.26%
24  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 43
7 16.28
8 18.60
0 0.00
0 0.00
4 9.30
24 55.81
19 44.19%
25  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 111
13 11.71
13 11.71
9 8.11
13 11.71
0 0.00
63 56.76
48 43.24%
26  โรงเรียนบ้านหนองกุง 94
10 10.64
8 8.51
9 9.57
7 7.45
4 4.26
56 59.57
38 40.43%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 110
15 13.64
6 5.45
13 11.82
3 2.73
7 6.36
66 60.00
44 40.00%
28  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 239
23 9.62
15 6.28
32 13.39
16 6.69
9 3.77
144 60.25
95 39.75%
29  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 33
1 3.03
1 3.03
6 18.18
3 9.09
2 6.06
20 60.61
13 39.39%
30  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 75
6 8.00
14 18.67
5 6.67
0 0.00
4 5.33
46 61.33
29 38.67%
31  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 110
15 13.64
0 0.00
18 16.36
5 4.55
4 3.64
68 61.82
42 38.18%
32  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 56
2 3.57
4 7.14
6 10.71
3 5.36
6 10.71
35 62.50
21 37.50%
33  โรงเรียนบ้านหนองบึง 121
6 4.96
9 7.44
17 14.05
12 9.92
1 0.83
76 62.81
45 37.19%
34  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 174
22 12.64
15 8.62
15 8.62
11 6.32
1 0.57
110 63.22
64 36.78%
35  โรงเรียนบ้านนาฝาย 79
11 13.92
9 11.39
5 6.33
1 1.27
3 3.80
50 63.29
29 36.71%
36  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 52
12 23.08
1 1.92
6 11.54
0 0.00
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
37  โรงเรียนบ้านสระแคน 67
13 19.40
3 4.48
6 8.96
2 2.99
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
38  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 68
12 17.65
2 2.94
9 13.24
1 1.47
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
39  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
4 8.70
6 13.04
30 65.22
16 34.78%
40  โรงเรียนบ้านหนองสระ 81
14 17.28
14 17.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
41  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 81
4 4.94
2 2.47
4 4.94
9 11.11
9 11.11
53 65.43
28 34.57%
42  โรงเรียนบ้านโนน 124
13 10.48
9 7.26
17 13.71
3 2.42
0 0.00
82 66.13
42 33.87%
43  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 98
5 5.10
4 4.08
9 9.18
6 6.12
9 9.18
65 66.33
33 33.67%
44  โรงเรียนบ้านโพนทราย 55
3 5.45
7 12.73
6 10.91
2 3.64
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
45  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1807
86 4.76
21 1.16
236 13.06
107 5.92
137 7.58
1220 67.52
587 32.48%
46  โรงเรียนบ้านหนองแปน 37
10 27.03
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
47  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 99
9 9.09
6 6.06
16 16.16
0 0.00
1 1.01
67 67.68
32 32.32%
48  โรงเรียนบ้านดงน้อย 44
6 13.64
3 6.82
1 2.27
3 6.82
1 2.27
30 68.18
14 31.82%
49  โรงเรียนบ้านศาลา 35
3 8.57
0 0.00
7 20.00
1 2.86
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
50  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 68
11 16.18
5 7.35
5 7.35
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
51  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 94
9 9.57
5 5.32
15 15.96
0 0.00
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
52  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 26
1 3.85
2 7.69
1 3.85
1 3.85
3 11.54
18 69.23
8 30.77%
53  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 46
3 6.52
2 4.35
9 19.57
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
54  โรงเรียนบ้านดง 90
5 5.56
6 6.67
11 12.22
5 5.56
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
55  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 47
13 27.66
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
56  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 34
4 11.76
2 5.88
3 8.82
1 2.94
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
57  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 77
8 10.39
8 10.39
2 2.60
2 2.60
2 2.60
55 71.43
22 28.57%
58  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 102
9 8.82
6 5.88
5 4.90
6 5.88
3 2.94
73 71.57
29 28.43%
59  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 122
1 0.82
0 0.00
16 13.11
1 0.82
16 13.11
88 72.13
34 27.87%
60  โรงเรียนบ้านหนองผง 55
5 9.09
2 3.64
8 14.55
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
61  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 48
7 14.58
1 2.08
4 8.33
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
62  โรงเรียนบ้านดอนหัน 41
3 7.32
4 9.76
2 4.88
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
63  โรงเรียนบ้านนาข่า 196
25 12.76
13 6.63
11 5.61
3 1.53
0 0.00
144 73.47
52 26.53%
64  โรงเรียนโนนจานวิทยา 132
6 4.55
13 9.85
5 3.79
6 4.55
5 3.79
97 73.48
35 26.52%
65  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 72
8 11.11
1 1.39
1 1.39
9 12.50
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
66  โรงเรียนบ้านโนนแคน 77
12 15.58
0 0.00
8 10.39
0 0.00
0 0.00
57 74.03
20 25.97%
67  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 178
16 8.99
8 4.49
16 8.99
5 2.81
0 0.00
133 74.72
45 25.28%
68  โรงเรียนบ้านเครือซูด 91
16 17.58
1 1.10
6 6.59
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
69  โรงเรียนบ้านขามเรียน 147
11 7.48
6 4.08
13 8.84
6 4.08
1 0.68
110 74.83
37 25.17%
70  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 88
11 12.50
0 0.00
8 9.09
3 3.41
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
71  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
3 10.71
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
72  โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 68
8 11.76
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
73  โรงเรียนบ้านโพนทอง 65
6 9.23
3 4.62
5 7.69
2 3.08
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
74  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 55
2 3.64
0 0.00
11 20.00
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
75  โรงเรียนบ้านหนองแคน 72
9 12.50
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
76  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 102
11 10.78
4 3.92
7 6.86
2 1.96
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
77  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 107
13 12.15
0 0.00
6 5.61
3 2.80
3 2.80
82 76.64
25 23.36%
78  โรงเรียนบ้านตำแย 82
1 1.22
5 6.10
13 15.85
0 0.00
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
79  โรงเรียนบ้านก่อ 104
9 8.65
6 5.77
6 5.77
2 1.92
1 0.96
80 76.92
24 23.08%
80  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 74
8 10.81
2 2.70
7 9.46
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
81  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 164
8 4.88
6 3.66
9 5.49
6 3.66
8 4.88
127 77.44
37 22.56%
82  โรงเรียนบ้านโนนรัง 174
16 9.20
3 1.72
15 8.62
5 2.87
0 0.00
135 77.59
39 22.41%
83  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
84  โรงเรียนบ้านหนองแก 50
4 8.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
85  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 50
3 6.00
3 6.00
1 2.00
2 4.00
2 4.00
39 78.00
11 22.00%
86  โรงเรียนบ้านดู่ 82
0 0.00
4 4.88
10 12.20
4 4.88
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
87  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 55
4 7.27
6 10.91
2 3.64
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
88  โรงเรียนบ้านนาค่าย 46
2 4.35
2 4.35
6 13.04
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
89  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 158
7 4.43
3 1.90
20 12.66
4 2.53
0 0.00
124 78.48
34 21.52%
90  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 42
5 11.90
1 2.38
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
91  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 474
11 2.32
6 1.27
35 7.38
22 4.64
27 5.70
373 78.69
101 21.31%
92  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 160
16 10.00
3 1.88
15 9.38
0 0.00
0 0.00
126 78.75
34 21.25%
93  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 67
7 10.45
7 10.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
94  โรงเรียนบ้านดงยาง 121
3 2.48
2 1.65
17 14.05
3 2.48
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
95  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
3 4.76
6 9.52
50 79.37
13 20.63%
96  โรงเรียนบ้านโดน 102
9 8.82
5 4.90
4 3.92
3 2.94
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
97  โรงเรียนบ้านดงเย็น 54
3 5.56
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
98  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 64
2 3.13
6 9.38
5 7.81
0 0.00
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
99  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 179
21 11.73
3 1.68
11 6.15
1 0.56
0 0.00
143 79.89
36 20.11%
100  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 65
10 15.38
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
101  โรงเรียนบ้านหนองแวง 107
1 0.93
10 9.35
9 8.41
1 0.93
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
102  โรงเรียนบ้านหัวหมู 158
10 6.33
9 5.70
8 5.06
2 1.27
2 1.27
127 80.38
31 19.62%
103  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 97
1 1.03
1 1.03
7 7.22
2 2.06
8 8.25
78 80.41
19 19.59%
104  โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 88
1 1.14
0 0.00
14 15.91
1 1.14
1 1.14
71 80.68
17 19.32%
105  โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 202
10 4.95
6 2.97
20 9.90
3 1.49
0 0.00
163 80.69
39 19.31%
106  โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
107  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 42
2 4.76
2 4.76
3 7.14
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
108  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 63
4 6.35
3 4.76
5 7.94
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
109  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 101
8 7.92
0 0.00
11 10.89
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
110  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 32
1 3.13
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
111  โรงเรียนบ้านโกทา 235
8 3.40
0 0.00
18 7.66
8 3.40
10 4.26
191 81.28
44 18.72%
112  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 59
1 1.69
4 6.78
4 6.78
1 1.69
1 1.69
48 81.36
11 18.64%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 161
13 8.07
9 5.59
6 3.73
2 1.24
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
114  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
4 7.41
0 0.00
44 81.48
10 18.52%
115  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 136
7 5.15
2 1.47
16 11.76
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
116  โรงเรียนบ้านตาลอก 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
117  โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 162
2 1.23
1 0.62
16 9.88
6 3.70
4 2.47
133 82.10
29 17.90%
118  โรงเรียนบ้านหนองแสง 123
4 3.25
7 5.69
9 7.32
2 1.63
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
119  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 34
2 5.88
0 0.00
4 11.76
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
120  โรงเรียนบ้านโสกยาง 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 183
2 1.09
6 3.28
5 2.73
7 3.83
12 6.56
151 82.51
32 17.49%
122  โรงเรียนบ้านโคกยาว 86
4 4.65
7 8.14
2 2.33
2 2.33
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
123  โรงเรียนบ้านสระบาก 115
6 5.22
1 0.87
11 9.57
2 1.74
0 0.00
95 82.61
20 17.39%
124  โรงเรียนบ้านหนองหิน 81
2 2.47
3 3.70
8 9.88
1 1.23
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
125  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 110
5 4.55
6 5.45
7 6.36
1 0.91
0 0.00
91 82.73
19 17.27%
126  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 93
6 6.45
2 2.15
7 7.53
0 0.00
1 1.08
77 82.80
16 17.20%
127  โรงเรียนบ้านหัวสระ 41
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
3 7.32
34 82.93
7 17.07%
128  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 135
2 1.48
3 2.22
15 11.11
3 2.22
0 0.00
112 82.96
23 17.04%
129  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 60
2 3.33
4 6.67
4 6.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
130  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 92
2 2.17
1 1.09
11 11.96
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
131  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 86
8 9.30
0 0.00
6 6.98
0 0.00
0 0.00
72 83.72
14 16.28%
132  โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 63
1 1.59
1 1.59
7 11.11
1 1.59
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
133  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 63
1 1.59
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
134  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 95
5 5.26
3 3.16
6 6.32
1 1.05
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
135  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 70
1 1.43
1 1.43
8 11.43
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
136  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 128
6 4.69
5 3.91
7 5.47
1 0.78
1 0.78
108 84.38
20 15.63%
137  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
138  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 65
3 4.62
0 0.00
7 10.77
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
139  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 26
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
140  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 54
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
5 9.26
46 85.19
8 14.81%
141  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 55
3 5.45
3 5.45
2 3.64
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
142  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 84
0 0.00
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
143  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 77
2 2.60
6 7.79
3 3.90
0 0.00
0 0.00
66 85.71
11 14.29%
144  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 64
3 4.69
0 0.00
4 6.25
0 0.00
2 3.13
55 85.94
9 14.06%
145  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 57
6 10.53
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
146  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 43
2 4.65
1 2.33
2 4.65
0 0.00
1 2.33
37 86.05
6 13.95%
147  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 72
0 0.00
1 1.39
9 12.50
0 0.00
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
148  โรงเรียนบ้านหัวงัว 29
2 6.90
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
149  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 51
2 3.92
1 1.96
1 1.96
1 1.96
2 3.92
44 86.27
7 13.73%
150  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 126
2 1.59
4 3.17
9 7.14
2 1.59
0 0.00
109 86.51
17 13.49%
151  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 141
4 2.84
2 1.42
11 7.80
1 0.71
1 0.71
122 86.52
19 13.48%
152  โรงเรียนบ้านมะโบ่ 164
8 4.88
0 0.00
14 8.54
0 0.00
0 0.00
142 86.59
22 13.41%
153  โรงเรียนบ้านสว่าง 60
4 6.67
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
154  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 75
0 0.00
0 0.00
10 13.33
0 0.00
0 0.00
65 86.67
10 13.33%
155  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 45
1 2.22
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
156  โรงเรียนบ้านสนาม 116
3 2.59
0 0.00
9 7.76
3 2.59
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
157  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 159
6 3.77
3 1.89
6 3.77
5 3.14
0 0.00
139 87.42
20 12.58%
158  โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 80
3 3.75
0 0.00
6 7.50
1 1.25
0 0.00
70 87.50
10 12.50%
159  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 115
2 1.74
0 0.00
12 10.43
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
160  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 115
0 0.00
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
161  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 176
8 4.55
3 1.70
10 5.68
0 0.00
0 0.00
155 88.07
21 11.93%
162  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
2 3.77
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
163  โรงเรียนกู่สันตรัตน์ 162
2 1.23
2 1.23
14 8.64
0 0.00
0 0.00
144 88.89
18 11.11%
164  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 45
0 0.00
2 4.44
2 4.44
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
165  โรงเรียนบ้านหนองปอ 84
3 3.57
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
166  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 38
3 7.89
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
167  โรงเรียนบ้านโนนจาน 38
1 2.63
1 2.63
1 2.63
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
168  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
169  โรงเรียนบ้านนาภู 88
2 2.27
0 0.00
6 6.82
0 0.00
1 1.14
79 89.77
9 10.23%
170  โรงเรียนบ้านไก่นา 129
1 0.78
1 0.78
6 4.65
2 1.55
3 2.33
116 89.92
13 10.08%
171  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 70
1 1.43
0 0.00
6 8.57
0 0.00
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
172  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 121
4 3.31
1 0.83
5 4.13
2 1.65
0 0.00
109 90.08
12 9.92%
173  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 102
5 4.90
1 0.98
4 3.92
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
174  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
175  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 65
3 4.62
1 1.54
2 3.08
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
176  โรงเรียนบ้านแคน 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
177  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 67
4 5.97
1 1.49
1 1.49
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
178  โรงเรียนบ้านป่าแดง 103
3 2.91
1 0.97
3 2.91
0 0.00
2 1.94
94 91.26
9 8.74%
179  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 71
0 0.00
1 1.41
5 7.04
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
180  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
181  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
182  โรงเรียนบ้านหนองข่า 85
2 2.35
2 2.35
3 3.53
0 0.00
0 0.00
78 91.76
7 8.24%
183  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 146
0 0.00
0 0.00
11 7.53
0 0.00
1 0.68
134 91.78
12 8.22%
184  โรงเรียนบ้านสระบัว 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
185  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
23 92.00
2 8.00%
186  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 76
4 5.26
0 0.00
2 2.63
0 0.00
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
187  โรงเรียนบ้านคึมบง 93
0 0.00
0 0.00
7 7.53
0 0.00
0 0.00
86 92.47
7 7.53%
188  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
189  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 89
4 4.49
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
190  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 193
5 2.59
2 1.04
4 2.07
1 0.52
1 0.52
180 93.26
13 6.74%
191  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
192  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
56 93.33
4 6.67%
193  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
194  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 114
1 0.88
1 0.88
2 1.75
1 0.88
2 1.75
107 93.86
7 6.14%
195  โรงเรียนบ้านหนองแดง 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
196  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
197  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 78
1 1.28
1 1.28
1 1.28
1 1.28
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
198  โรงเรียนบ้านหัวดง 84
2 2.38
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
199  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
200  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
201  โรงเรียนบ้านอีโต้ 67
1 1.49
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
202  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
203  โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 71
3 4.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
204  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
205  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 819
23 2.81
0 0.00
10 1.22
1 0.12
0 0.00
785 95.85
34 4.15%
206  โรงเรียนบ้านขามป้อม 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
207  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
208  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
209  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
210  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
211  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
212  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 42
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 97.62
1 2.38%
213  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
99 98.02
2 1.98%
214  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.69
58 98.31
1 1.69%
215  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหารฮี 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,068 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,348 6.11
เตี้ย  777 3.52
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,823 8.26
ผอมและเตี้ย  742 3.36
อ้วนและเตี้ย  732 3.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,646 75.43
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,422 คน


24.57%


Powered By www.thaieducation.net