ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 221 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 220 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.55
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา 4
0 0.00
2 50.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปลาขาว 78
15 19.23
16 20.51
7 8.97
31 39.74
7 8.97
2 2.56
76 97.44%
3  โรงเรียนบ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา) 102
24 23.53
14 13.73
13 12.75
38 37.25
0 0.00
13 12.75
89 87.25%
4  โรงเรียนชุมชนนาสีนวล 160
29 18.13
13 8.13
19 11.88
42 26.25
32 20.00
25 15.63
135 84.38%
5  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย 30
5 16.67
5 16.67
4 13.33
5 16.67
3 10.00
8 26.67
22 73.33%
6  โรงเรียนบ้านหนองสนมดอนติ้ว 156
20 12.82
30 19.23
23 14.74
16 10.26
19 12.18
48 30.77
108 69.23%
7  โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ 119
9 7.56
8 6.72
25 21.01
17 14.29
23 19.33
37 31.09
82 68.91%
8  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 34
9 26.47
5 14.71
4 11.76
3 8.82
2 5.88
11 32.35
23 67.65%
9  โรงเรียนบ้านดงหัวช้าง 50
6 12.00
7 14.00
3 6.00
13 26.00
3 6.00
18 36.00
32 64.00%
10  โรงเรียนบ้านดู่ 82
4 4.88
7 8.54
11 13.41
11 13.41
18 21.95
31 37.80
51 62.20%
11  โรงเรียนบ้านหนองแสน 111
15 13.51
6 5.41
9 8.11
21 18.92
15 13.51
45 40.54
66 59.46%
12  โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 113
28 24.78
12 10.62
14 12.39
12 10.62
1 0.88
46 40.71
67 59.29%
13  โรงเรียนอนุบาลพยัคฆภูมิพิสัย 798
112 14.04
58 7.27
86 10.78
70 8.77
144 18.05
328 41.10
470 58.90%
14  โรงเรียนบ้านดงแคน 85
12 14.12
4 4.71
17 20.00
4 4.71
12 14.12
36 42.35
49 57.65%
15  โรงเรียนบ้านหวาย 54
4 7.41
8 14.81
9 16.67
5 9.26
5 9.26
23 42.59
31 57.41%
16  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 136
12 8.82
19 13.97
7 5.15
17 12.50
23 16.91
58 42.65
78 57.35%
17  โรงเรียนบ้านดอนหมี 75
10 13.33
8 10.67
7 9.33
8 10.67
10 13.33
32 42.67
43 57.33%
18  โรงเรียนบ้านมะโบ่ 164
26 15.85
26 15.85
22 13.41
10 6.10
9 5.49
71 43.29
93 56.71%
19  โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย 141
16 11.35
13 9.22
21 14.89
16 11.35
13 9.22
62 43.97
79 56.03%
20  โรงเรียนบ้านเมืองเสือ 101
16 15.84
2 1.98
9 8.91
18 17.82
11 10.89
45 44.55
56 55.45%
21  โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี 176
12 6.82
4 2.27
30 17.05
16 9.09
34 19.32
80 45.45
96 54.55%
22  โรงเรียนบ้านหลุบควันเมืองหงส์ 24
6 25.00
3 12.50
2 8.33
2 8.33
0 0.00
11 45.83
13 54.17%
23  โรงเรียนบ้านนาฝาย 79
11 13.92
8 10.13
7 8.86
14 17.72
1 1.27
38 48.10
41 51.90%
24  โรงเรียนบ้านกระยอมหนองเดิ่น 43
8 18.60
9 20.93
0 0.00
0 0.00
5 11.63
21 48.84
22 51.16%
25  โรงเรียนบ้านเม็กน้อยหนองไผ่ 47
5 10.64
9 19.15
1 2.13
5 10.64
1 2.13
26 55.32
21 44.68%
26  โรงเรียนบ้านหนองแต้น้อย 112
14 12.50
16 14.29
9 8.04
11 9.82
0 0.00
62 55.36
50 44.64%
27  โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ 239
28 11.72
16 6.69
36 15.06
17 7.11
9 3.77
133 55.65
106 44.35%
28  โรงเรียนบ้านนาเลา 183
21 11.48
23 12.57
18 9.84
19 10.38
0 0.00
102 55.74
81 44.26%
29  โรงเรียนบ้านหนองคูม่วง 72
7 9.72
7 9.72
12 16.67
5 6.94
0 0.00
41 56.94
31 43.06%
30  โรงเรียนบ้านมะชมโนนสง่า 67
2 2.99
9 13.43
4 5.97
9 13.43
4 5.97
39 58.21
28 41.79%
31  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 75
10 13.33
15 20.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
44 58.67
31 41.33%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านดงบัง 175
24 13.71
16 9.14
17 9.71
13 7.43
1 0.57
104 59.43
71 40.57%
33  โรงเรียนบ้านหนองฮี 114
12 10.53
11 9.65
15 13.16
8 7.02
0 0.00
68 59.65
46 40.35%
34  โรงเรียนบ้านสระบาก 115
20 17.39
17 14.78
4 3.48
5 4.35
0 0.00
69 60.00
46 40.00%
35  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 110
16 14.55
0 0.00
18 16.36
5 4.55
4 3.64
67 60.91
43 39.09%
36  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 81
5 6.17
5 6.17
3 3.70
10 12.35
8 9.88
50 61.73
31 38.27%
37  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ด้ามขวาน 157
2 1.27
5 3.18
24 15.29
0 0.00
29 18.47
97 61.78
60 38.22%
38  โรงเรียนหนองกุงวิทยา 97
8 8.25
3 3.09
6 6.19
11 11.34
9 9.28
60 61.86
37 38.14%
39  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 121
3 2.48
2 1.65
17 14.05
5 4.13
19 15.70
75 61.98
46 38.02%
40  โรงเรียนบ้านหนองกุง 95
9 9.47
8 8.42
8 8.42
8 8.42
3 3.16
59 62.11
36 37.89%
41  โรงเรียนบ้านเม็กดำ 178
22 12.36
11 6.18
19 10.67
8 4.49
7 3.93
111 62.36
67 37.64%
42  โรงเรียนบ้านเขวาค้อโคกกลาง 56
2 3.57
4 7.14
6 10.71
3 5.36
6 10.71
35 62.50
21 37.50%
43  โรงเรียนบ้านหนองบึง 121
11 9.09
10 8.26
24 19.83
0 0.00
0 0.00
76 62.81
45 37.19%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์สองห้องวิทยา 108
14 12.96
11 10.19
7 6.48
7 6.48
1 0.93
68 62.96
40 37.04%
45  โรงเรียนบ้านโพนทอง 65
10 15.38
3 4.62
5 7.69
3 4.62
3 4.62
41 63.08
24 36.92%
46  โรงเรียนบ้านดอนหัน 41
6 14.63
4 9.76
2 4.88
3 7.32
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
47  โรงเรียนบ้านหนองแฮหนองเหล็ก 52
12 23.08
1 1.92
6 11.54
0 0.00
0 0.00
33 63.46
19 36.54%
48  โรงเรียนบ้านเปล่งโนนกระยอม 33
4 12.12
0 0.00
3 9.09
3 9.09
2 6.06
21 63.64
12 36.36%
49  โรงเรียนบ้านโนน 124
15 12.10
9 7.26
17 13.71
3 2.42
0 0.00
80 64.52
44 35.48%
50  โรงเรียนบ้านขามเรียน 147
17 11.56
10 6.80
18 12.24
7 4.76
0 0.00
95 64.63
52 35.37%
51  โรงเรียนบ้านจอมพะลาน 68
12 17.65
2 2.94
9 13.24
1 1.47
0 0.00
44 64.71
24 35.29%
52  โรงเรียนบ้านหนองแวงบกไผ่ล้อมวิทยา 77
2 2.60
5 6.49
9 11.69
4 5.19
7 9.09
50 64.94
27 35.06%
53  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชานุเคราะห์) 46
2 4.35
0 0.00
4 8.70
4 8.70
6 13.04
30 65.22
16 34.78%
54  โรงเรียนบ้านหนองสระ 81
14 17.28
14 17.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 65.43
28 34.57%
55  โรงเรียนบ้านสระแคน 71
13 18.31
3 4.23
6 8.45
2 2.82
0 0.00
47 66.20
24 33.80%
56  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 102
5 4.90
6 5.88
10 9.80
13 12.75
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
57  โรงเรียนบ้านโพนทราย 55
3 5.45
7 12.73
6 10.91
2 3.64
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
58  โรงเรียนบ้านหนองบัวสันตุ 98
9 9.18
6 6.12
16 16.33
0 0.00
1 1.02
66 67.35
32 32.65%
59  โรงเรียนบ้านหนองแปน 37
10 27.03
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
60  โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1803
116 6.43
27 1.50
135 7.49
143 7.93
162 8.99
1220 67.67
583 32.33%
61  โรงเรียนบ้านแวงเหล่าเก่าน้อย 47
14 29.79
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
62  โรงเรียนบ้านหนองระเวียง 159
6 3.77
0 0.00
22 13.84
6 3.77
16 10.06
109 68.55
50 31.45%
63  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 102
10 9.80
7 6.86
5 4.90
7 6.86
3 2.94
70 68.63
32 31.37%
64  โรงเรียนโนนจานวิทยา 131
8 6.11
13 9.92
6 4.58
8 6.11
6 4.58
90 68.70
41 31.30%
65  โรงเรียนบ้านโกทา 234
11 4.70
6 2.56
37 15.81
1 0.43
18 7.69
161 68.80
73 31.20%
66  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 94
9 9.57
5 5.32
15 15.96
0 0.00
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
67  โรงเรียนบ้านนาฝายเหล่าหุ่ง 26
1 3.85
2 7.69
1 3.85
1 3.85
3 11.54
18 69.23
8 30.77%
68  โรงเรียนบ้านจอกขวาง 88
13 14.77
0 0.00
10 11.36
4 4.55
0 0.00
61 69.32
27 30.68%
69  โรงเรียนบ้านดง 90
5 5.56
6 6.67
11 12.22
5 5.56
0 0.00
63 70.00
27 30.00%
70  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 64
4 6.25
9 14.06
6 9.38
0 0.00
0 0.00
45 70.31
19 29.69%
71  โรงเรียนอนุบาลนครจัมปาศรี 474
17 3.59
11 2.32
47 9.92
28 5.91
34 7.17
337 71.10
137 28.90%
72  โรงเรียนบ้านดงน้อย 42
4 9.52
3 7.14
1 2.38
3 7.14
1 2.38
30 71.43
12 28.57%
73  โรงเรียนบ้านศาลา 35
4 11.43
0 0.00
5 14.29
1 2.86
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
74  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 77
8 10.39
8 10.39
2 2.60
2 2.60
2 2.60
55 71.43
22 28.57%
75  โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา 159
27 16.98
5 3.14
11 6.92
1 0.63
0 0.00
115 72.33
44 27.67%
76  โรงเรียนบ้านหนองแสง 123
7 5.69
9 7.32
14 11.38
4 3.25
0 0.00
89 72.36
34 27.64%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านงัวบา 183
6 3.28
10 5.46
16 8.74
4 2.19
14 7.65
133 72.68
50 27.32%
78  โรงเรียนบ้านหนองผง 55
5 9.09
2 3.64
8 14.55
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
79  โรงเรียนบ้านแวงดงหนองยาง 59
9 15.25
2 3.39
4 6.78
1 1.69
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
80  โรงเรียนบ้านวังหินโนนสว่าง 48
7 14.58
1 2.08
4 8.33
1 2.08
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
81  โรงเรียนบ้านหนองผือ(พยัคฆภูมิพิสัย) 71
5 7.04
0 0.00
10 14.08
4 5.63
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
82  โรงเรียนบ้านแวงยางกุดตะเข้ 68
8 11.76
0 0.00
9 13.24
1 1.47
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
83  โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้ 68
7 10.29
5 7.35
5 7.35
1 1.47
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
84  โรงเรียนบ้านนาข่า 193
25 12.95
13 6.74
10 5.18
3 1.55
0 0.00
142 73.58
51 26.42%
85  โรงเรียนบ้านหนองแคน 72
11 15.28
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
86  โรงเรียนบ้านนาค่าย 46
1 2.17
3 6.52
8 17.39
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
87  โรงเรียนบ้านก่อ 104
9 8.65
6 5.77
6 5.77
5 4.81
1 0.96
77 74.04
27 25.96%
88  โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง 70
4 5.71
1 1.43
13 18.57
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
89  โรงเรียนบ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก 90
3 3.33
3 3.33
13 14.44
3 3.33
1 1.11
67 74.44
23 25.56%
90  โรงเรียนบ้านเตาบ่า 71
8 11.27
1 1.41
0 0.00
9 12.68
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
91  โรงเรียนบ้านเครือซูด 91
16 17.58
1 1.10
6 6.59
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
92  โรงเรียนบ้านทัพป่าจิก 64
2 3.13
0 0.00
14 21.88
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
93  โรงเรียนบ้านหนองกกหนองยาว 28
0 0.00
0 0.00
4 14.29
3 10.71
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
94  โรงเรียนบ้านโนนแคน 76
12 15.79
0 0.00
7 9.21
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
95  โรงเรียนบ้านหนองจานบุลาน 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
2 9.52
16 76.19
5 23.81%
96  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 21
1 4.76
3 14.29
1 4.76
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
97  โรงเรียนบ้านโนนบ่อ 93
7 7.53
8 8.60
6 6.45
1 1.08
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
98  โรงเรียนบ้านหนองจิก(ยางสีสุราช) 55
6 10.91
6 10.91
1 1.82
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
99  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 55
2 3.64
0 0.00
11 20.00
0 0.00
0 0.00
42 76.36
13 23.64%
100  โรงเรียนชุมชนหนองเลาเหล่าอีหมัน 107
13 12.15
0 0.00
6 5.61
3 2.80
3 2.80
82 76.64
25 23.36%
101  โรงเรียนบ้านสนาม 116
3 2.59
2 1.72
16 13.79
6 5.17
0 0.00
89 76.72
27 23.28%
102  โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู 74
8 10.81
2 2.70
7 9.46
0 0.00
0 0.00
57 77.03
17 22.97%
103  โรงเรียนบ้านหนองบัวคูสองห้อง 110
8 7.27
8 7.27
8 7.27
1 0.91
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัวกุดอ้อ 164
8 4.88
6 3.66
9 5.49
6 3.66
8 4.88
127 77.44
37 22.56%
105  โรงเรียนบ้านโนนรัง 173
16 9.25
3 1.73
15 8.67
5 2.89
0 0.00
134 77.46
39 22.54%
106  โรงเรียนบ้านนางเลิ้งโคกล่าม 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
107  โรงเรียนบ้านหนองแก 50
4 8.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
39 78.00
11 22.00%
108  โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง 128
11 8.59
8 6.25
6 4.69
2 1.56
1 0.78
100 78.13
28 21.88%
109  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น 64
7 10.94
0 0.00
3 4.69
0 0.00
4 6.25
50 78.13
14 21.88%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านยางสีสุราช 161
16 9.94
10 6.21
6 3.73
2 1.24
0 0.00
127 78.88
34 21.12%
111  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 43
5 11.63
1 2.33
3 6.98
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
112  โรงเรียนบ้านตลาดโนนโพธิ์ 67
7 10.45
7 10.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
113  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 96
9 9.38
5 5.21
5 5.21
1 1.04
0 0.00
76 79.17
20 20.83%
114  โรงเรียนบ้านดงยาง 121
3 2.48
2 1.65
17 14.05
3 2.48
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
115  โรงเรียนบ้านดอนดู่วังบอน 63
2 3.17
0 0.00
2 3.17
3 4.76
6 9.52
50 79.37
13 20.63%
116  โรงเรียนบ้านโดน 102
9 8.82
5 4.90
4 3.92
3 2.94
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
117  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย 98
4 4.08
4 4.08
0 0.00
7 7.14
5 5.10
78 79.59
20 20.41%
118  โรงเรียนบ้านดงเย็น 54
3 5.56
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
119  โรงเรียนบ้านหนองหว้าเฒ่า 54
0 0.00
0 0.00
6 11.11
5 9.26
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
120  โรงเรียนบ้านตลาดม่วง 59
2 3.39
4 6.78
4 6.78
1 1.69
1 1.69
47 79.66
12 20.34%
121  โรงเรียนบ้านดู่หนองโกโนนสมบูรณ์ 65
10 15.38
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองแวง 107
2 1.87
13 12.15
4 3.74
2 1.87
0 0.00
86 80.37
21 19.63%
123  โรงเรียนบ้านเหล่า(คุรุประชานุเคราะห์) 199
10 5.03
6 3.02
20 10.05
3 1.51
0 0.00
160 80.40
39 19.60%
124  โรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ 46
3 6.52
1 2.17
5 10.87
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
125  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 17 72
4 5.56
1 1.39
9 12.50
0 0.00
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
126  โรงเรียนบ้านไก่นา 129
2 1.55
3 2.33
9 6.98
5 3.88
6 4.65
104 80.62
25 19.38%
127  โรงเรียนบ้านบุ่งง้าว 88
1 1.14
0 0.00
14 15.91
1 1.14
1 1.14
71 80.68
17 19.32%
128  โรงเรียนบ้านหนองบัวกาเหรียญ 42
2 4.76
2 4.76
3 7.14
1 2.38
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
129  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย 63
4 6.35
3 4.76
5 7.94
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
130  โรงเรียนบ้านโสกยาง 42
5 11.90
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
131  โรงเรียนบ้านหมากหม้อโนนเกษตร 32
1 3.13
3 9.38
2 6.25
0 0.00
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
132  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก 136
7 5.15
2 1.47
16 11.76
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
133  โรงเรียนบ้านตาลอก 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
134  โรงเรียนบ้านสว่าง 60
5 8.33
0 0.00
6 10.00
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
135  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่วิทยา 33
2 6.06
0 0.00
4 12.12
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
136  โรงเรียนพยัคฆภูมิพิสัย 50
3 6.00
2 4.00
1 2.00
2 4.00
1 2.00
41 82.00
9 18.00%
137  โรงเรียนบ้านห้วยหิน (ศิลาคามส่ำผดุง) 162
2 1.23
1 0.62
16 9.88
6 3.70
4 2.47
133 82.10
29 17.90%
138  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากคำ 179
8 4.47
9 5.03
13 7.26
2 1.12
0 0.00
147 82.12
32 17.88%
139  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 126
3 2.38
4 3.17
12 9.52
3 2.38
0 0.00
104 82.54
22 17.46%
140  โรงเรียนบ้านแวงนคร (สังฆวิทยา) 63
1 1.59
1 1.59
8 12.70
1 1.59
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
141  โรงเรียนบ้านโคกยาว 86
4 4.65
7 8.14
2 2.33
2 2.33
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
142  โรงเรียนบ้านหัวสระ 41
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
3 7.32
34 82.93
7 17.07%
143  โรงเรียนบ้านน้ำสร้างหนองบะ 141
9 6.38
3 2.13
11 7.80
1 0.71
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
144  โรงเรียนบ้านโนนแร่ 59
8 13.56
1 1.69
1 1.69
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
145  โรงเรียนบ้านหนองกลางโคก 24
1 4.17
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
146  โรงเรียนบ้านหัวหมู 158
8 5.06
7 4.43
5 3.16
4 2.53
2 1.27
132 83.54
26 16.46%
147  โรงเรียนบ้านโคกเต่า 63
1 1.59
2 3.17
7 11.11
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
148  โรงเรียนบ้านป่าตองหนองงู 70
1 1.43
1 1.43
8 11.43
1 1.43
0 0.00
59 84.29
11 15.71%
149  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
2 4.44
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
150  โรงเรียนบ้านแวงชัยโคกหนองโจด 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
151  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 26
2 7.69
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
152  โรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง 54
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
5 9.26
46 85.19
8 14.81%
153  โรงเรียนบ้านหนองแสงทุ่มยาว 75
0 0.00
0 0.00
11 14.67
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
154  โรงเรียนบ้านหนองบัวคู 55
3 5.45
3 5.45
2 3.64
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
155  โรงเรียนบ้านประแหย่ง 84
0 0.00
2 2.38
10 11.90
0 0.00
0 0.00
72 85.71
12 14.29%
156  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา 43
2 4.65
1 2.33
2 4.65
0 0.00
1 2.33
37 86.05
6 13.95%
157  โรงเรียนบ้านเมืองเตา 115
4 3.48
2 1.74
10 8.70
0 0.00
0 0.00
99 86.09
16 13.91%
158  โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน 177
9 5.08
3 1.69
12 6.78
0 0.00
0 0.00
153 86.44
24 13.56%
159  โรงเรียนบ้านตำแย 82
1 1.22
3 3.66
7 8.54
0 0.00
0 0.00
71 86.59
11 13.41%
160  โรงเรียนบ้านโคกมนโนนทอง 38
4 10.53
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
161  โรงเรียนบ้านหนองข่า 84
5 5.95
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
162  โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม 819
17 2.08
1 0.12
80 9.77
1 0.12
8 0.98
712 86.94
107 13.06%
163  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม 86
4 4.65
2 2.33
5 5.81
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
164  โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม 79
3 3.80
0 0.00
6 7.59
1 1.27
0 0.00
69 87.34
10 12.66%
165  โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
166  โรงเรียนบ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง 121
5 4.13
0 0.00
7 5.79
3 2.48
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
167  โรงเรียนบ้านสระบัว 49
2 4.08
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
168  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 115
0 0.00
0 0.00
14 12.17
0 0.00
0 0.00
101 87.83
14 12.17%
169  โรงเรียนบ้านดงบากหนองตาเต็น 66
6 9.09
1 1.52
1 1.52
0 0.00
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
170  โรงเรียนบ้านแดงโพงคำแก้ว 91
1 1.10
2 2.20
8 8.79
0 0.00
0 0.00
80 87.91
11 12.09%
171  โรงเรียนบ้านแก่นท้าว 135
0 0.00
1 0.74
11 8.15
4 2.96
0 0.00
119 88.15
16 11.85%
172  โรงเรียนบ้านหัวช้างโคกม่วง 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
1 1.96
2 3.92
45 88.24
6 11.76%
173  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 53
0 0.00
0 0.00
4 7.55
2 3.77
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
174  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 65
3 4.62
0 0.00
4 6.15
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
175  โรงเรียนบ้านหนองโนทับม้า 65
5 7.69
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
58 89.23
7 10.77%
176  โรงเรียนบ้านหนองปอ 84
3 3.57
2 2.38
4 4.76
0 0.00
0 0.00
75 89.29
9 10.71%
177  โรงเรียนบ้านห้วยหลาว 114
2 1.75
3 2.63
2 1.75
1 0.88
4 3.51
102 89.47
12 10.53%
178  โรงเรียนบ้านนาภู 86
0 0.00
0 0.00
6 6.98
2 2.33
1 1.16
77 89.53
9 10.47%
179  โรงเรียนบ้านวังจานโนนสำราญ 77
2 2.60
6 7.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
180  โรงเรียนบ้านค่ายนุ่นโนนแคน 29
0 0.00
0 0.00
3 10.34
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
181  โรงเรียนบ้านหัวงัว 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
182  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 89
8 8.99
0 0.00
1 1.12
0 0.00
0 0.00
80 89.89
9 10.11%
183  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 60
3 5.00
0 0.00
3 5.00
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
184  โรงเรียนบ้านหนองป้าน 101
5 4.95
1 0.99
4 3.96
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
185  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 193
7 3.63
2 1.04
5 2.59
3 1.55
2 1.04
174 90.16
19 9.84%
186  โรงเรียนบ้านป่าแดง 104
3 2.88
1 0.96
4 3.85
0 0.00
2 1.92
94 90.38
10 9.62%
187  โรงเรียนบ้านหนองหิน 81
3 3.70
1 1.23
2 2.47
1 1.23
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
188  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
189  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 146
0 0.00
0 0.00
11 7.53
0 0.00
1 0.68
134 91.78
12 8.22%
190  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 2 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
191  โรงเรียนบ้านหนองแดงสหมิตร 75
4 5.33
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
192  โรงเรียนบ้านโนนจาน 38
1 2.63
0 0.00
1 2.63
0 0.00
1 2.63
35 92.11
3 7.89%
193  โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์ 78
2 2.56
1 1.28
1 1.28
2 2.56
0 0.00
72 92.31
6 7.69%
194  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 40
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
195  โรงเรียนบ้านคึมบง 94
0 0.00
0 0.00
7 7.45
0 0.00
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
196  โรงเรียนบ้านแคน 44
1 2.27
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
197  โรงเรียนบ้านกุดนาดีโนนลาน 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
198  โรงเรียนบ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
199  โรงเรียนบ้านหนองแดง 71
0 0.00
0 0.00
4 5.63
0 0.00
0 0.00
67 94.37
4 5.63%
200  โรงเรียนบ้านตำแยโนนยาง 56
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
201  โรงเรียนบ้านหัวดง 84
2 2.38
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
202  โรงเรียนบ้านเก่าใหญโนนสะอาด 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
203  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยป่าชาดโนนเพ็ก 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
204  โรงเรียนบ้านอีโต้ 67
2 2.99
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
205  โรงเรียนบ้านหนองผือ(วาปีปทุม) 68
1 1.47
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
206  โรงเรียนบ้านขามป้อม 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
207  โรงเรียนบ้านหนองคูไชยหนองขาม 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
0 0.00
0 0.00
87 96.67
3 3.33%
208  โรงเรียนบ้านหนองบัวแก้ว 61
1 1.64
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
209  โรงเรียนบ้านยางอิไลดอนก่อ 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
210  โรงเรียนบ้านหนองจิก(นาดูน) 65
0 0.00
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
211  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 101
0 0.00
0 0.00
3 2.97
0 0.00
0 0.00
98 97.03
3 2.97%
212  โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไค 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
213  โรงเรียนบ้านหนองหน่อง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.69
58 98.31
1 1.69%
214  โรงเรียนจตุคามประชาสรรค์ 138
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
138 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(สุบินประชาพัฒนา) 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหารฮี 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านโนนเขวาหนองแสง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 18 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  21,858 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,579 7.22
เตี้ย  926 4.24
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,856 8.49
ผอมและเตี้ย  941 4.31
อ้วนและเตี้ย  846 3.87
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,710 71.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,148 คน


28.13%


Powered By www.thaieducation.net