ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 22
6 27.27
8 36.36
1 4.55
7 31.82
0 0.00
0 0.00
22 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 6
3 50.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
1 16.67
0 0.00
6 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 31
11 35.48
6 19.35
6 19.35
2 6.45
6 19.35
0 0.00
31 100.00%
4  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 39
35 89.74
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
5  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 53
13 24.53
2 3.77
38 71.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม 36
6 16.67
5 13.89
8 22.22
2 5.56
6 16.67
9 25.00
27 75.00%
7  โรงเรียนบ้านหว้า 191
43 22.51
22 11.52
15 7.85
41 21.47
15 7.85
55 28.80
136 71.20%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 30
7 23.33
1 3.33
9 30.00
0 0.00
2 6.67
11 36.67
19 63.33%
9  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 158
17 10.76
17 10.76
31 19.62
17 10.76
13 8.23
63 39.87
95 60.13%
10  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 87
13 14.94
12 13.79
12 13.79
2 2.30
10 11.49
38 43.68
49 56.32%
11  โรงเรียนบ้านธาตุ 121
7 5.79
9 7.44
14 11.57
6 4.96
23 19.01
62 51.24
59 48.76%
12  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 27
1 3.70
1 3.70
10 37.04
1 3.70
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
13  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 166
18 10.84
18 10.84
29 17.47
10 6.02
4 2.41
87 52.41
79 47.59%
14  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 237
42 17.72
32 13.50
9 3.80
23 9.70
2 0.84
129 54.43
108 45.57%
15  โรงเรียนบ้านซำจำปา 172
15 8.72
19 11.05
12 6.98
21 12.21
11 6.40
94 54.65
78 45.35%
16  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 463
21 4.54
18 3.89
97 20.95
9 1.94
62 13.39
256 55.29
207 44.71%
17  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 188
24 12.77
9 4.79
44 23.40
4 2.13
0 0.00
107 56.91
81 43.09%
18  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 682
29 4.25
131 19.21
29 4.25
29 4.25
74 10.85
390 57.18
292 42.82%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 324
36 11.11
6 1.85
35 10.80
38 11.73
18 5.56
191 58.95
133 41.05%
20  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 49
7 14.29
4 8.16
4 8.16
3 6.12
2 4.08
29 59.18
20 40.82%
21  โรงเรียนบ้านขนวน 233
60 25.75
11 4.72
14 6.01
7 3.00
3 1.29
138 59.23
95 40.77%
22  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
4 12.12
3 9.09
20 60.61
13 39.39%
23  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 52
5 9.62
5 9.62
8 15.38
1 1.92
1 1.92
32 61.54
20 38.46%
24  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 102
12 11.76
9 8.82
10 9.80
7 6.86
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
25  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 142
7 4.93
3 2.11
28 19.72
1 0.70
13 9.15
90 63.38
52 36.62%
26  โรงเรียนบ้านร่องแซง 52
8 15.38
0 0.00
5 9.62
0 0.00
6 11.54
33 63.46
19 36.54%
27  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 211
10 4.74
11 5.21
12 5.69
21 9.95
23 10.90
134 63.51
77 36.49%
28  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ 44
7 15.91
5 11.36
3 6.82
1 2.27
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
29  โรงเรียนบ้านโนนโก 155
7 4.52
15 9.68
20 12.90
2 1.29
12 7.74
99 63.87
56 36.13%
30  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1027
97 9.44
70 6.82
101 9.83
70 6.82
32 3.12
657 63.97
370 36.03%
31  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 94
3 3.19
6 6.38
15 15.96
6 6.38
3 3.19
61 64.89
33 35.11%
32  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 77
4 5.19
4 5.19
17 22.08
2 2.60
0 0.00
50 64.94
27 35.06%
33  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 46
11 23.91
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
34  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 72
13 18.06
4 5.56
6 8.33
1 1.39
1 1.39
47 65.28
25 34.72%
35  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 113
16 14.16
8 7.08
6 5.31
7 6.19
2 1.77
74 65.49
39 34.51%
36  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 32
2 6.25
0 0.00
9 28.13
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
37  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 38
3 7.89
3 7.89
4 10.53
2 5.26
1 2.63
25 65.79
13 34.21%
38  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 136
21 15.44
9 6.62
12 8.82
3 2.21
0 0.00
91 66.91
45 33.09%
39  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 91
3 3.30
2 2.20
9 9.89
5 5.49
11 12.09
61 67.03
30 32.97%
40  โรงเรียนบ้านหนองโก 67
6 8.96
4 5.97
10 14.93
2 2.99
0 0.00
45 67.16
22 32.84%
41  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 68
9 13.24
3 4.41
4 5.88
5 7.35
1 1.47
46 67.65
22 32.35%
42  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 68
4 5.88
1 1.47
12 17.65
3 4.41
2 2.94
46 67.65
22 32.35%
43  โรงเรียนบ้านสะอาด 115
5 4.35
8 6.96
18 15.65
6 5.22
0 0.00
78 67.83
37 32.17%
44  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 204
13 6.37
17 8.33
11 5.39
19 9.31
5 2.45
139 68.14
65 31.86%
45  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 76
12 15.79
3 3.95
3 3.95
3 3.95
3 3.95
52 68.42
24 31.58%
46  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 223
11 4.93
17 7.62
16 7.17
10 4.48
15 6.73
154 69.06
69 30.94%
47  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 111
13 11.71
2 1.80
18 16.22
1 0.90
0 0.00
77 69.37
34 30.63%
48  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 71
6 8.45
6 8.45
5 7.04
2 2.82
2 2.82
50 70.42
21 29.58%
49  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 78
9 11.54
3 3.85
9 11.54
2 2.56
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
50  โรงเรียนบ้านแดง 41
5 12.20
0 0.00
4 9.76
3 7.32
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
51  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 72
10 13.89
2 2.78
8 11.11
1 1.39
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
52  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 168
19 11.31
7 4.17
13 7.74
8 4.76
2 1.19
119 70.83
49 29.17%
53  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 55
7 12.73
0 0.00
6 10.91
3 5.45
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
54  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57%
55  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 147
11 7.48
5 3.40
24 16.33
1 0.68
1 0.68
105 71.43
42 28.57%
56  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 123
11 8.94
8 6.50
16 13.01
0 0.00
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
57  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 102
11 10.78
7 6.86
5 4.90
1 0.98
5 4.90
73 71.57
29 28.43%
58  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 53
2 3.77
2 3.77
3 5.66
5 9.43
3 5.66
38 71.70
15 28.30%
59  โรงเรียนบ้านหัวภู 29
0 0.00
0 0.00
8 27.59
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
60  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 99
12 12.12
2 2.02
11 11.11
2 2.02
0 0.00
72 72.73
27 27.27%
61  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 78
1 1.28
2 2.56
11 14.10
7 8.97
0 0.00
57 73.08
21 26.92%
62  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 135
6 4.44
5 3.70
20 14.81
5 3.70
0 0.00
99 73.33
36 26.67%
63  โรงเรียนบ้านหนองแดง 114
19 16.67
1 0.88
10 8.77
0 0.00
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
64  โรงเรียนบ้านโนนทอง 171
12 7.02
11 6.43
12 7.02
8 4.68
2 1.17
126 73.68
45 26.32%
65  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 69
0 0.00
5 7.25
0 0.00
8 11.59
5 7.25
51 73.91
18 26.09%
66  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 93
1 1.08
1 1.08
20 21.51
0 0.00
2 2.15
69 74.19
24 25.81%
67  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 67
5 7.46
2 2.99
6 8.96
1 1.49
3 4.48
50 74.63
17 25.37%
68  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 4
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
69  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 57
4 7.02
1 1.75
0 0.00
0 0.00
9 15.79
43 75.44
14 24.56%
70  โรงเรียนบ้านป่าน 53
6 11.32
3 5.66
1 1.89
2 3.77
1 1.89
40 75.47
13 24.53%
71  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 145
8 5.52
8 5.52
19 13.10
0 0.00
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
72  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 163
9 5.52
2 1.23
27 16.56
1 0.61
0 0.00
124 76.07
39 23.93%
73  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 42
2 4.76
1 2.38
6 14.29
1 2.38
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
74  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
16 76.19
5 23.81%
75  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 72
11 15.28
0 0.00
6 8.33
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
76  โรงเรียนบ้านศรีสุข 157
10 6.37
9 5.73
12 7.64
3 1.91
3 1.91
120 76.43
37 23.57%
77  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 139
7 5.04
7 5.04
14 10.07
2 1.44
2 1.44
107 76.98
32 23.02%
78  โรงเรียนบ้านโคกสูง 109
4 3.67
5 4.59
15 13.76
0 0.00
1 0.92
84 77.06
25 22.94%
79  โรงเรียนโนนงามศึกษา 94
6 6.38
4 4.26
5 5.32
4 4.26
2 2.13
73 77.66
21 22.34%
80  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 36
4 11.11
2 5.56
2 5.56
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
81  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
82  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 73
12 16.44
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
57 78.08
16 21.92%
83  โรงเรียนบ้านขามป้อม 133
11 8.27
0 0.00
18 13.53
0 0.00
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
84  โรงเรียนบ้านหนองบัว 69
10 14.49
1 1.45
4 5.80
0 0.00
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
85  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 37
1 2.70
3 8.11
4 10.81
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
86  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 28
0 0.00
0 0.00
6 21.43
0 0.00
0 0.00
22 78.57
6 21.43%
87  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 131
10 7.63
4 3.05
8 6.11
6 4.58
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
88  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 80
1 1.25
0 0.00
13 16.25
0 0.00
3 3.75
63 78.75
17 21.25%
89  โรงเรียนบ้านสองคอน 33
3 9.09
1 3.03
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
90  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 38
7 18.42
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
91  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 129
7 5.43
1 0.78
19 14.73
0 0.00
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
92  โรงเรียนบ้านหอย 83
4 4.82
0 0.00
2 2.41
9 10.84
2 2.41
66 79.52
17 20.48%
93  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 173
11 6.36
3 1.73
9 5.20
3 1.73
9 5.20
138 79.77
35 20.23%
94  โรงเรียนบ้านนาเพียง 109
6 5.50
3 2.75
11 10.09
2 1.83
0 0.00
87 79.82
22 20.18%
95  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 80
6 7.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
96  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 117
6 5.13
2 1.71
9 7.69
5 4.27
1 0.85
94 80.34
23 19.66%
97  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 164
10 6.10
7 4.27
8 4.88
7 4.27
0 0.00
132 80.49
32 19.51%
98  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 98
9 9.18
5 5.10
4 4.08
1 1.02
0 0.00
79 80.61
19 19.39%
99  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 124
5 4.03
5 4.03
6 4.84
4 3.23
4 3.23
100 80.65
24 19.35%
100  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 104
8 7.69
0 0.00
12 11.54
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
101  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
102  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 183
21 11.48
5 2.73
9 4.92
0 0.00
0 0.00
148 80.87
35 19.13%
103  โรงเรียนบ้านหัน 53
3 5.66
1 1.89
2 3.77
2 3.77
2 3.77
43 81.13
10 18.87%
104  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 123
5 4.07
5 4.07
5 4.07
3 2.44
5 4.07
100 81.30
23 18.70%
105  โรงเรียนบ้านหนองขาม 59
4 6.78
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
106  โรงเรียนบ้านโนนลาน 49
2 4.08
1 2.04
3 6.12
1 2.04
2 4.08
40 81.63
9 18.37%
107  โรงเรียนบ้านชุมแพ 154
7 4.55
5 3.25
6 3.90
7 4.55
3 1.95
126 81.82
28 18.18%
108  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 55
0 0.00
0 0.00
8 14.55
1 1.82
1 1.82
45 81.82
10 18.18%
109  โรงเรียนบ้านกุดเลา 105
6 5.71
12 11.43
1 0.95
0 0.00
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
110  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 72
7 9.72
2 2.78
2 2.78
0 0.00
2 2.78
59 81.94
13 18.06%
111  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 189
0 0.00
3 1.59
25 13.23
0 0.00
6 3.17
155 82.01
34 17.99%
112  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 57
4 7.02
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
113  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 63
2 3.17
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
114  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 151
7 4.64
4 2.65
12 7.95
3 1.99
0 0.00
125 82.78
26 17.22%
115  โรงเรียนบ้านค้อ 41
3 7.32
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
116  โรงเรียนบ้านเขาวง 41
2 4.88
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
117  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 89
1 1.12
2 2.25
12 13.48
0 0.00
0 0.00
74 83.15
15 16.85%
118  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 143
2 1.40
5 3.50
7 4.90
6 4.20
4 2.80
119 83.22
24 16.78%
119  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 66
3 4.55
0 0.00
8 12.12
0 0.00
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
120  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
2 4.76
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 55
2 3.64
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
46 83.64
9 16.36%
122  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 124
3 2.42
6 4.84
8 6.45
3 2.42
0 0.00
104 83.87
20 16.13%
123  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
6 3.87
7 4.52
12 7.74
0 0.00
0 0.00
130 83.87
25 16.13%
124  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 119
5 4.20
0 0.00
14 11.76
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 95
7 7.37
1 1.05
6 6.32
1 1.05
0 0.00
80 84.21
15 15.79%
126  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 184
9 4.89
3 1.63
16 8.70
0 0.00
1 0.54
155 84.24
29 15.76%
127  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 89
4 4.49
2 2.25
5 5.62
2 2.25
1 1.12
75 84.27
14 15.73%
128  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 51
3 5.88
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
129  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 160
8 5.00
6 3.75
11 6.88
0 0.00
0 0.00
135 84.38
25 15.63%
130  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 45
0 0.00
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
131  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 123
0 0.00
1 0.81
18 14.63
0 0.00
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
132  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 26
1 3.85
0 0.00
3 11.54
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38%
133  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 137
5 3.65
4 2.92
6 4.38
3 2.19
3 2.19
116 84.67
21 15.33%
134  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 309
28 9.06
6 1.94
13 4.21
0 0.00
0 0.00
262 84.79
47 15.21%
135  โรงเรียนบ้านซำยาง 127
4 3.15
3 2.36
5 3.94
2 1.57
5 3.94
108 85.04
19 14.96%
136  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 94
3 3.19
3 3.19
6 6.38
2 2.13
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
137  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 54
3 5.56
1 1.85
2 3.70
2 3.70
0 0.00
46 85.19
8 14.81%
138  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 61
0 0.00
0 0.00
9 14.75
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
139  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 41
2 4.88
2 4.88
1 2.44
1 2.44
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
140  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1141
50 4.38
42 3.68
44 3.86
13 1.14
15 1.31
977 85.63
164 14.37%
141  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 28
3 10.71
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
142  โรงเรียนบ้านนาดี 184
4 2.17
11 5.98
8 4.35
3 1.63
0 0.00
158 85.87
26 14.13%
143  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 43
2 4.65
0 0.00
1 2.33
2 4.65
1 2.33
37 86.05
6 13.95%
144  โรงเรียนบ้านห้วยบง 58
0 0.00
2 3.45
3 5.17
1 1.72
2 3.45
50 86.21
8 13.79%
145  โรงเรียนบ้านเรือ 29
2 6.90
0 0.00
1 3.45
0 0.00
1 3.45
25 86.21
4 13.79%
146  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 87
2 2.30
2 2.30
8 9.20
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
147  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 73
3 4.11
2 2.74
4 5.48
0 0.00
1 1.37
63 86.30
10 13.70%
148  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 95
5 5.26
2 2.11
6 6.32
0 0.00
0 0.00
82 86.32
13 13.68%
149  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 66
4 6.06
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
150  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 155
8 5.16
11 7.10
2 1.29
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
151  โรงเรียนบ้านสงเปือย 52
1 1.92
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
152  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 60
3 5.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
153  โรงเรียนบ้านหนองสระ 30
0 0.00
0 0.00
4 13.33
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
154  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33%
155  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 211
4 1.90
2 0.95
20 9.48
2 0.95
0 0.00
183 86.73
28 13.27%
156  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 137
5 3.65
6 4.38
5 3.65
2 1.46
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
157  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 61
2 3.28
1 1.64
4 6.56
0 0.00
1 1.64
53 86.89
8 13.11%
158  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 108
0 0.00
3 2.78
8 7.41
3 2.78
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
159  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 54
3 5.56
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
160  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 62
0 0.00
2 3.23
4 6.45
2 3.23
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
161  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 39
1 2.56
1 2.56
0 0.00
1 2.56
2 5.13
34 87.18
5 12.82%
162  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 125
8 6.40
0 0.00
8 6.40
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
163  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 493
14 2.84
9 1.83
39 7.91
1 0.20
0 0.00
430 87.22
63 12.78%
164  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 96
5 5.21
2 2.08
4 4.17
1 1.04
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
165  โรงเรียนนาฝายวิทยา 114
3 2.63
4 3.51
7 6.14
0 0.00
0 0.00
100 87.72
14 12.28%
166  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 98
4 4.08
0 0.00
5 5.10
2 2.04
1 1.02
86 87.76
12 12.24%
167  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 90
7 7.78
0 0.00
2 2.22
0 0.00
2 2.22
79 87.78
11 12.22%
168  โรงเรียนท่ากุญชร 58
2 3.45
0 0.00
3 5.17
1 1.72
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
169  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
170  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 67
5 7.46
1 1.49
2 2.99
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
171  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 101
4 3.96
0 0.00
8 7.92
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
172  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 76
4 5.26
3 3.95
1 1.32
1 1.32
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
173  โรงเรียนบ้านโนนคอม 149
5 3.36
5 3.36
7 4.70
0 0.00
0 0.00
132 88.59
17 11.41%
174  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 150
4 2.67
2 1.33
9 6.00
2 1.33
0 0.00
133 88.67
17 11.33%
175  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 62
0 0.00
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
176  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80
3 3.75
1 1.25
5 6.25
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
177  โรงเรียนบ้านผาขาม 359
14 3.90
10 2.79
12 3.34
3 0.84
0 0.00
320 89.14
39 10.86%
178  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 213
4 1.88
0 0.00
18 8.45
1 0.47
0 0.00
190 89.20
23 10.80%
179  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 47
1 2.13
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
180  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 85
1 1.18
0 0.00
8 9.41
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
181  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 48
0 0.00
3 6.25
2 4.17
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
182  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 139
3 2.16
3 2.16
3 2.16
3 2.16
2 1.44
125 89.93
14 10.07%
183  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 160
2 1.25
1 0.63
13 8.13
0 0.00
0 0.00
144 90.00
16 10.00%
184  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 81
3 3.70
1 1.23
2 2.47
2 2.47
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
185  โรงเรียนบ้านไชยสอ 81
0 0.00
0 0.00
7 8.64
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
186  โรงเรียนบ้านโนนงาม 51
2 3.92
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
187  โรงเรียนบ้านนาหว้า 72
0 0.00
1 1.39
1 1.39
2 2.78
3 4.17
65 90.28
7 9.72%
188  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 74
0 0.00
0 0.00
7 9.46
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
189  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 64
0 0.00
1 1.56
4 6.25
0 0.00
1 1.56
58 90.63
6 9.38%
190  โรงเรียนบ้านนาอุดม 139
0 0.00
8 5.76
5 3.60
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
191  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 65
2 3.08
1 1.54
2 3.08
1 1.54
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
192  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
193  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 133
3 2.26
2 1.50
2 1.50
3 2.26
2 1.50
121 90.98
12 9.02%
194  โรงเรียนบ้านนาเปือย 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
195  โรงเรียนบ้านพระบาท 36
1 2.78
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
33 91.67
3 8.33%
196  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
197  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 75
0 0.00
1 1.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
198  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 89
2 2.25
1 1.12
2 2.25
0 0.00
2 2.25
82 92.13
7 7.87%
199  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 167
3 1.80
0 0.00
10 5.99
0 0.00
0 0.00
154 92.22
13 7.78%
200  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 143
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.20
5 3.50
132 92.31
11 7.69%
201  โรงเรียนบ้านดอนแขม 118
4 3.39
1 0.85
1 0.85
3 2.54
0 0.00
109 92.37
9 7.63%
202  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 66
2 3.03
0 0.00
3 4.55
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
203  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 121
6 4.96
0 0.00
3 2.48
0 0.00
0 0.00
112 92.56
9 7.44%
204  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
205  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 81
2 2.47
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
206  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 68
0 0.00
1 1.47
2 2.94
1 1.47
1 1.47
63 92.65
5 7.35%
207  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
208  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
209  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 358
6 1.68
4 1.12
15 4.19
0 0.00
0 0.00
333 93.02
25 6.98%
210  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 72
0 0.00
0 0.00
5 6.94
0 0.00
0 0.00
67 93.06
5 6.94%
211  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 101
0 0.00
2 1.98
5 4.95
0 0.00
0 0.00
94 93.07
7 6.93%
212  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
213  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
1 1.09
1 1.09
86 93.48
6 6.52%
214  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
215  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 142
2 1.41
3 2.11
4 2.82
0 0.00
0 0.00
133 93.66
9 6.34%
216  โรงเรียนบ้านยางคำ 255
3 1.18
5 1.96
4 1.57
4 1.57
0 0.00
239 93.73
16 6.27%
217  โรงเรียนบ้านเม็ง 128
1 0.78
0 0.00
7 5.47
0 0.00
0 0.00
120 93.75
8 6.25%
218  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 129
3 2.33
0 0.00
1 0.78
0 0.00
4 3.10
121 93.80
8 6.20%
219  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 113
0 0.00
3 2.65
3 2.65
0 0.00
1 0.88
106 93.81
7 6.19%
220  โรงเรียนภูห่านศึกษา 130
1 0.77
1 0.77
4 3.08
2 1.54
0 0.00
122 93.85
8 6.15%
221  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
2 4.08
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
222  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 49
0 0.00
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
46 93.88
3 6.12%
223  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1153
12 1.04
9 0.78
17 1.47
14 1.21
15 1.30
1086 94.19
67 5.81%
224  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
225  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 104
2 1.92
0 0.00
2 1.92
2 1.92
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
226  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 106
2 1.89
2 1.89
2 1.89
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
227  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
2 3.45
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
228  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 39
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
229  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 120
2 1.67
0 0.00
4 3.33
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
230  โรงเรียนบ้านวังยาว 221
2 0.90
0 0.00
8 3.62
0 0.00
1 0.45
210 95.02
11 4.98%
231  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
232  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 62
2 3.23
1 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
233  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 62
0 0.00
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
234  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
235  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
236  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 91
0 0.00
0 0.00
4 4.40
0 0.00
0 0.00
87 95.60
4 4.40%
237  โรงเรียนบ้านสันติสุข 71
1 1.41
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
68 95.77
3 4.23%
238  โรงเรียนบ้านกุดแคน 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17%
239  โรงเรียนบ้านหนองหอย 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
240  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 80
0 0.00
0 0.00
3 3.75
0 0.00
0 0.00
77 96.25
3 3.75%
241  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 135
0 0.00
0 0.00
5 3.70
0 0.00
0 0.00
130 96.30
5 3.70%
242  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
243  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 143
0 0.00
0 0.00
4 2.80
0 0.00
0 0.00
139 97.20
4 2.80%
244  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 85
1 1.18
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
83 97.65
2 2.35%
245  โรงเรียนบ้านหาด 75
0 0.00
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
74 98.67
1 1.33%
246  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
247  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 936
0 0.00
0 0.00
11 1.18
0 0.00
0 0.00
925 98.82
11 1.18%
248  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 143
0 0.00
1 0.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 99.30
1 0.70%
249  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,215 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,514 5.18
เตี้ย  981 3.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,050 7.02
ผอมและเตี้ย  649 2.22
อ้วนและเตี้ย  552 1.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,469 80.33
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,746 คน


19.67%


Powered By www.thaieducation.net