ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 53
11 20.75
0 0.00
8 15.09
12 22.64
22 41.51
0 0.00
53 100.00%
2  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 7
1 14.29
2 28.57
0 0.00
2 28.57
2 28.57
0 0.00
7 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 21
6 28.57
13 61.90
2 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 31
9 29.03
7 22.58
11 35.48
3 9.68
1 3.23
0 0.00
31 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 84
20 23.81
14 16.67
14 16.67
15 17.86
12 14.29
9 10.71
75 89.29%
6  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 118
13 11.02
20 16.95
16 13.56
32 27.12
16 13.56
21 17.80
97 82.20%
7  โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม 36
6 16.67
5 13.89
8 22.22
2 5.56
6 16.67
9 25.00
27 75.00%
8  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 929
67 7.21
85 9.15
122 13.13
203 21.85
205 22.07
247 26.59
682 73.41%
9  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 9
1 11.11
1 11.11
1 11.11
2 22.22
1 11.11
3 33.33
6 66.67%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 30
7 23.33
1 3.33
9 30.00
0 0.00
2 6.67
11 36.67
19 63.33%
11  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 469
69 14.71
39 8.32
85 18.12
23 4.90
40 8.53
213 45.42
256 54.58%
12  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 70
8 11.43
5 7.14
10 14.29
6 8.57
8 11.43
33 47.14
37 52.86%
13  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 237
45 18.99
37 15.61
11 4.64
26 10.97
2 0.84
116 48.95
121 51.05%
14  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 26
1 3.85
1 3.85
9 34.62
2 7.69
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
15  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 50
7 14.00
6 12.00
8 16.00
2 4.00
2 4.00
25 50.00
25 50.00%
16  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 49
9 18.37
5 10.20
4 8.16
3 6.12
3 6.12
25 51.02
24 48.98%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 95
11 11.58
8 8.42
14 14.74
6 6.32
7 7.37
49 51.58
46 48.42%
18  โรงเรียนบ้านธาตุ 122
7 5.74
9 7.38
14 11.48
6 4.92
23 18.85
63 51.64
59 48.36%
19  โรงเรียนบ้านขนวน 231
70 30.30
12 5.19
17 7.36
7 3.03
3 1.30
122 52.81
109 47.19%
20  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 103
15 14.56
12 11.65
11 10.68
10 9.71
0 0.00
55 53.40
48 46.60%
21  โรงเรียนบ้านซำจำปา 172
14 8.14
19 11.05
11 6.40
19 11.05
11 6.40
98 56.98
74 43.02%
22  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 188
24 12.77
9 4.79
43 22.87
4 2.13
0 0.00
108 57.45
80 42.55%
23  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 83
6 7.23
4 4.82
16 19.28
2 2.41
6 7.23
49 59.04
34 40.96%
24  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 54
3 5.56
3 5.56
5 9.26
6 11.11
5 9.26
32 59.26
22 40.74%
25  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 102
14 13.73
13 12.75
7 6.86
3 2.94
4 3.92
61 59.80
41 40.20%
26  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 142
16 11.27
10 7.04
18 12.68
7 4.93
6 4.23
85 59.86
57 40.14%
27  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 201
18 8.96
21 10.45
13 6.47
21 10.45
7 3.48
121 60.20
80 39.80%
28  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 171
10 5.85
9 5.26
22 12.87
3 1.75
22 12.87
105 61.40
66 38.60%
29  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 39
4 10.26
3 7.69
5 12.82
2 5.13
1 2.56
24 61.54
15 38.46%
30  โรงเรียนบ้านร่องแซง 50
8 16.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
6 12.00
31 62.00
19 38.00%
31  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 150
4 2.67
3 2.00
20 13.33
7 4.67
23 15.33
93 62.00
57 38.00%
32  โรงเรียนบ้านป่าน 53
10 18.87
5 9.43
2 3.77
3 5.66
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
33  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 27
6 22.22
3 11.11
1 3.70
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
34  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 95
12 12.63
8 8.42
12 12.63
3 3.16
0 0.00
60 63.16
35 36.84%
35  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1027
98 9.54
72 7.01
102 9.93
72 7.01
34 3.31
649 63.19
378 36.81%
36  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 115
17 14.78
10 8.70
6 5.22
7 6.09
2 1.74
73 63.48
42 36.52%
37  โรงเรียนบ้านโนนโก 155
7 4.52
15 9.68
20 12.90
2 1.29
12 7.74
99 63.87
56 36.13%
38  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 72
3 4.17
5 6.94
9 12.50
1 1.39
8 11.11
46 63.89
26 36.11%
39  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 50
13 26.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
32 64.00
18 36.00%
40  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 73
7 9.59
2 2.74
3 4.11
9 12.33
5 6.85
47 64.38
26 35.62%
41  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 118
10 8.47
6 5.08
13 11.02
5 4.24
8 6.78
76 64.41
42 35.59%
42  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 71
9 12.68
6 8.45
4 5.63
5 7.04
1 1.41
46 64.79
25 35.21%
43  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 69
10 14.49
3 4.35
4 5.80
6 8.70
1 1.45
45 65.22
24 34.78%
44  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 78
12 15.38
4 5.13
4 5.13
3 3.85
4 5.13
51 65.38
27 34.62%
45  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 110
8 7.27
0 0.00
10 9.09
0 0.00
20 18.18
72 65.45
38 34.55%
46  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 61
13 21.31
2 3.28
4 6.56
1 1.64
1 1.64
40 65.57
21 34.43%
47  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 93
3 3.23
8 8.60
15 16.13
3 3.23
3 3.23
61 65.59
32 34.41%
48  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 32
2 6.25
0 0.00
9 28.13
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
49  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 136
22 16.18
9 6.62
12 8.82
3 2.21
0 0.00
90 66.18
46 33.82%
50  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 110
15 13.64
2 1.82
18 16.36
1 0.91
1 0.91
73 66.36
37 33.64%
51  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 161
16 9.94
10 6.21
21 13.04
5 3.11
0 0.00
109 67.70
52 32.30%
52  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 168
21 12.50
10 5.95
13 7.74
8 4.76
2 1.19
114 67.86
54 32.14%
53  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 78
5 6.41
7 8.97
7 8.97
3 3.85
3 3.85
53 67.95
25 32.05%
54  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 82
4 4.88
4 4.88
16 19.51
2 2.44
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
55  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 306
35 11.44
29 9.48
32 10.46
0 0.00
0 0.00
210 68.63
96 31.37%
56  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 128
6 4.69
10 7.81
22 17.19
1 0.78
1 0.78
88 68.75
40 31.25%
57  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 125
14 11.20
8 6.40
15 12.00
1 0.80
1 0.80
86 68.80
39 31.20%
58  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 42
2 4.76
1 2.38
7 16.67
3 7.14
0 0.00
29 69.05
13 30.95%
59  โรงเรียนบ้านโนนลาน 49
4 8.16
4 8.16
3 6.12
2 4.08
2 4.08
34 69.39
15 30.61%
60  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 46
10 21.74
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
32 69.57
14 30.43%
61  โรงเรียนบ้านโนนทอง 175
14 8.00
12 6.86
14 8.00
9 5.14
4 2.29
122 69.71
53 30.29%
62  โรงเรียนบ้านเขาวง 40
4 10.00
3 7.50
3 7.50
0 0.00
2 5.00
28 70.00
12 30.00%
63  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 97
7 7.22
5 5.15
12 12.37
5 5.15
0 0.00
68 70.10
29 29.90%
64  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 78
9 11.54
3 3.85
9 11.54
2 2.56
0 0.00
55 70.51
23 29.49%
65  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 187
4 2.14
9 4.81
24 12.83
5 2.67
13 6.95
132 70.59
55 29.41%
66  โรงเรียนโนนงามศึกษา 93
6 6.45
6 6.45
6 6.45
6 6.45
3 3.23
66 70.97
27 29.03%
67  โรงเรียนบ้านซำยาง 126
6 4.76
4 3.17
3 2.38
12 9.52
11 8.73
90 71.43
36 28.57%
68  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 123
11 8.94
8 6.50
16 13.01
0 0.00
0 0.00
88 71.54
35 28.46%
69  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 43
2 4.65
3 6.98
2 4.65
4 9.30
1 2.33
31 72.09
12 27.91%
70  โรงเรียนบ้านหว้า 191
13 6.81
12 6.28
14 7.33
9 4.71
5 2.62
138 72.25
53 27.75%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 320
34 10.63
22 6.88
16 5.00
8 2.50
8 2.50
232 72.50
88 27.50%
72  โรงเรียนบ้านชุมแพ 157
10 6.37
13 8.28
13 8.28
5 3.18
2 1.27
114 72.61
43 27.39%
73  โรงเรียนบ้านสองคอน 33
4 12.12
2 6.06
3 9.09
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
74  โรงเรียนบ้านศรีสุข 155
10 6.45
10 6.45
14 9.03
5 3.23
3 1.94
113 72.90
42 27.10%
75  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 69
0 0.00
5 7.25
0 0.00
8 11.59
5 7.25
51 73.91
18 26.09%
76  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 93
3 3.23
1 1.08
20 21.51
0 0.00
0 0.00
69 74.19
24 25.81%
77  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 97
16 16.49
3 3.09
4 4.12
2 2.06
0 0.00
72 74.23
25 25.77%
78  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 99
5 5.05
3 3.03
14 14.14
3 3.03
0 0.00
74 74.75
25 25.25%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 76
6 7.89
5 6.58
2 2.63
5 6.58
1 1.32
57 75.00
19 25.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 36
4 11.11
3 8.33
2 5.56
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
81  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 65
3 4.62
4 6.15
7 10.77
1 1.54
1 1.54
49 75.38
16 24.62%
82  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 57
4 7.02
1 1.75
0 0.00
0 0.00
9 15.79
43 75.44
14 24.56%
83  โรงเรียนบ้านหอย 83
5 6.02
0 0.00
3 3.61
10 12.05
2 2.41
63 75.90
20 24.10%
84  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 46
4 8.70
0 0.00
7 15.22
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
85  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 68
7 10.29
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
86  โรงเรียนบ้านโคกสูง 111
4 3.60
5 4.50
16 14.41
0 0.00
1 0.90
85 76.58
26 23.42%
87  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 143
4 2.80
7 4.90
7 4.90
8 5.59
7 4.90
110 76.92
33 23.08%
88  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 219
13 5.94
3 1.37
8 3.65
15 6.85
11 5.02
169 77.17
50 22.83%
89  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 36
1 2.78
3 8.33
4 11.11
0 0.00
0 0.00
28 77.78
8 22.22%
90  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 63
5 7.94
1 1.59
8 12.70
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
91  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 149
16 10.74
3 2.01
13 8.72
1 0.67
0 0.00
116 77.85
33 22.15%
92  โรงเรียนบ้านหนองขาม 59
3 5.08
1 1.69
7 11.86
2 3.39
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
93  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 132
10 7.58
4 3.03
9 6.82
6 4.55
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
94  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 146
9 6.16
13 8.90
10 6.85
0 0.00
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
95  โรงเรียนบ้านขามป้อม 133
11 8.27
0 0.00
18 13.53
0 0.00
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
96  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 70
5 7.14
0 0.00
10 14.29
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
97  โรงเรียนบ้านนาเพียง 108
5 4.63
5 4.63
10 9.26
3 2.78
0 0.00
85 78.70
23 21.30%
98  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 133
5 3.76
7 5.26
13 9.77
3 2.26
0 0.00
105 78.95
28 21.05%
99  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 138
8 5.80
8 5.80
10 7.25
2 1.45
1 0.72
109 78.99
29 21.01%
100  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 124
2 1.61
2 1.61
21 16.94
1 0.81
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
101  โรงเรียนบ้านโนนงาม 53
4 7.55
2 3.77
3 5.66
2 3.77
0 0.00
42 79.25
11 20.75%
102  โรงเรียนนาฝายวิทยา 112
14 12.50
1 0.89
7 6.25
1 0.89
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
103  โรงเรียนบ้านนาเปือย 69
2 2.90
1 1.45
11 15.94
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
104  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 145
6 4.14
6 4.14
17 11.72
0 0.00
0 0.00
116 80.00
29 20.00%
105  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 80
6 7.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
106  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 40
3 7.50
1 2.50
1 2.50
1 2.50
2 5.00
32 80.00
8 20.00%
107  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 101
5 4.95
2 1.98
13 12.87
0 0.00
0 0.00
81 80.20
20 19.80%
108  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 81
0 0.00
0 0.00
10 12.35
0 0.00
6 7.41
65 80.25
16 19.75%
109  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 183
20 10.93
6 3.28
10 5.46
0 0.00
0 0.00
147 80.33
36 19.67%
110  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 117
6 5.13
2 1.71
9 7.69
5 4.27
1 0.85
94 80.34
23 19.66%
111  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 158
6 3.80
8 5.06
17 10.76
0 0.00
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
112  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 184
10 5.43
10 5.43
13 7.07
3 1.63
0 0.00
148 80.43
36 19.57%
113  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 138
10 7.25
9 6.52
8 5.80
0 0.00
0 0.00
111 80.43
27 19.57%
114  โรงเรียนบ้านแดง 41
3 7.32
0 0.00
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
115  โรงเรียนบ้านพระบาท 36
3 8.33
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
116  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 139
6 4.32
7 5.04
13 9.35
1 0.72
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
117  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
118  โรงเรียนบ้านกุดเลา 105
6 5.71
9 8.57
1 0.95
4 3.81
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
119  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 105
10 9.52
5 4.76
2 1.90
3 2.86
0 0.00
85 80.95
20 19.05%
120  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
1 4.76
17 80.95
4 19.05%
121  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 91
0 0.00
5 5.49
5 5.49
3 3.30
4 4.40
74 81.32
17 18.68%
122  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 54
0 0.00
0 0.00
8 14.81
1 1.85
1 1.85
44 81.48
10 18.52%
123  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 120
6 5.00
5 4.17
4 3.33
3 2.50
4 3.33
98 81.67
22 18.33%
124  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 55
3 5.45
2 3.64
3 5.45
2 3.64
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
125  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 55
5 9.09
0 0.00
2 3.64
3 5.45
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
126  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 33
3 9.09
0 0.00
1 3.03
1 3.03
1 3.03
27 81.82
6 18.18%
127  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 66
2 3.03
2 3.03
5 7.58
2 3.03
1 1.52
54 81.82
12 18.18%
128  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 89
2 2.25
2 2.25
12 13.48
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
129  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 212
9 4.25
8 3.77
12 5.66
9 4.25
0 0.00
174 82.08
38 17.92%
130  โรงเรียนบ้านหนองโก 67
5 7.46
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
131  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 95
0 0.00
4 4.21
2 2.11
11 11.58
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
132  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 129
4 3.10
9 6.98
7 5.43
3 2.33
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
133  โรงเรียนบ้านเม็ง 129
9 6.98
3 2.33
11 8.53
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
134  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 40
1 2.50
1 2.50
5 12.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
135  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 64
0 0.00
2 3.13
9 14.06
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
136  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 125
7 5.60
7 5.60
7 5.60
0 0.00
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
137  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
8 5.16
8 5.16
10 6.45
0 0.00
0 0.00
129 83.23
26 16.77%
138  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 42
0 0.00
1 2.38
4 9.52
2 4.76
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
139  โรงเรียนบ้านหนองสระ 30
0 0.00
0 0.00
5 16.67
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
140  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 60
3 5.00
0 0.00
7 11.67
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
141  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 104
5 4.81
6 5.77
0 0.00
2 1.92
4 3.85
87 83.65
17 16.35%
142  โรงเรียนบ้านห้วยบง 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
3 6.98
2 4.65
36 83.72
7 16.28%
143  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 43
4 9.30
0 0.00
1 2.33
1 2.33
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
144  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 62
3 4.84
2 3.23
2 3.23
1 1.61
2 3.23
52 83.87
10 16.13%
145  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 87
3 3.45
2 2.30
9 10.34
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
146  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 94
4 4.26
4 4.26
5 5.32
1 1.06
1 1.06
79 84.04
15 15.96%
147  โรงเรียนบ้านหนองบัว 69
5 7.25
0 0.00
6 8.70
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
148  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 57
3 5.26
0 0.00
5 8.77
1 1.75
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
149  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 38
6 15.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
150  โรงเรียนบ้านหนองแดง 114
6 5.26
4 3.51
6 5.26
2 1.75
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
151  โรงเรียนบ้านนาดี 184
4 2.17
13 7.07
9 4.89
3 1.63
0 0.00
155 84.24
29 15.76%
152  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 85
5 5.88
2 2.35
1 1.18
5 5.88
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
153  โรงเรียนบ้านนาหว้า 72
2 2.78
2 2.78
3 4.17
2 2.78
2 2.78
61 84.72
11 15.28%
154  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 60
0 0.00
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
155  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 87
5 5.75
1 1.15
4 4.60
2 2.30
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
156  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 74
0 0.00
3 4.05
7 9.46
1 1.35
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
157  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 62
5 8.06
1 1.61
1 1.61
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
158  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 62
0 0.00
3 4.84
4 6.45
2 3.23
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
159  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 62
1 1.61
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
160  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1156
50 4.33
41 3.55
47 4.07
13 1.12
15 1.30
990 85.64
166 14.36%
161  โรงเรียนบ้านโนนคอม 150
3 2.00
0 0.00
17 11.33
1 0.67
0 0.00
129 86.00
21 14.00%
162  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 72
3 4.17
2 2.78
4 5.56
0 0.00
1 1.39
62 86.11
10 13.89%
163  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 144
10 6.94
0 0.00
9 6.25
0 0.00
1 0.69
124 86.11
20 13.89%
164  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 65
3 4.62
0 0.00
6 9.23
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
165  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 167
5 2.99
5 2.99
13 7.78
0 0.00
0 0.00
144 86.23
23 13.77%
166  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 22
0 0.00
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
167  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
168  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 493
18 3.65
14 2.84
34 6.90
1 0.20
0 0.00
426 86.41
67 13.59%
169  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 155
9 5.81
12 7.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
170  โรงเรียนบ้านดอนแขม 119
6 5.04
4 3.36
4 3.36
2 1.68
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
171  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 97
5 5.15
2 2.06
5 5.15
1 1.03
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
172  โรงเรียนบ้านหนองหอย 76
0 0.00
2 2.63
4 5.26
4 5.26
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
173  โรงเรียนบ้านยางคำ 251
10 3.98
9 3.59
8 3.19
4 1.59
2 0.80
218 86.85
33 13.15%
174  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 46
1 2.17
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
175  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 78
2 2.56
0 0.00
6 7.69
2 2.56
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
176  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
2 5.13
34 87.18
5 12.82%
177  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 24
0 0.00
0 0.00
3 12.50
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
178  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 161
1 0.62
4 2.48
14 8.70
0 0.00
1 0.62
141 87.58
20 12.42%
179  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 65
3 4.62
3 4.62
1 1.54
1 1.54
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
180  โรงเรียนบ้านผาขาม 361
16 4.43
11 3.05
14 3.88
3 0.83
0 0.00
317 87.81
44 12.19%
181  โรงเรียนบ้านเรือ 33
1 3.03
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
182  โรงเรียนบ้านค้อ 42
2 4.76
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
183  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 121
9 7.44
0 0.00
5 4.13
0 0.00
0 0.00
107 88.43
14 11.57%
184  โรงเรียนบ้านสงเปือย 52
1 1.92
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
185  โรงเรียนบ้านสะอาด 113
4 3.54
4 3.54
3 2.65
2 1.77
0 0.00
100 88.50
13 11.50%
186  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 61
0 0.00
3 4.92
4 6.56
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
187  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 80
3 3.75
1 1.25
5 6.25
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
188  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 89
5 5.62
2 2.25
2 2.25
1 1.12
0 0.00
79 88.76
10 11.24%
189  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 27
2 7.41
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
190  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 92
4 4.35
0 0.00
3 3.26
1 1.09
2 2.17
82 89.13
10 10.87%
191  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 143
0 0.00
2 1.40
6 4.20
6 4.20
1 0.70
128 89.51
15 10.49%
192  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 48
1 2.08
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
193  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 58
3 5.17
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
194  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 166
5 3.01
0 0.00
12 7.23
0 0.00
0 0.00
149 89.76
17 10.24%
195  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 49
1 2.04
0 0.00
1 2.04
3 6.12
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
196  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 69
0 0.00
2 2.90
4 5.80
1 1.45
0 0.00
62 89.86
7 10.14%
197  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 70
2 2.86
1 1.43
1 1.43
3 4.29
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
198  โรงเรียนบ้านไชยสอ 80
0 0.00
0 0.00
7 8.75
1 1.25
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
199  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 81
2 2.47
0 0.00
5 6.17
1 1.23
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
200  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 680
23 3.38
3 0.44
41 6.03
0 0.00
0 0.00
613 90.15
67 9.85%
201  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 62
0 0.00
2 3.23
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
202  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 84
0 0.00
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
203  โรงเรียนบ้านหัน 53
2 3.77
0 0.00
0 0.00
1 1.89
2 3.77
48 90.57
5 9.43%
204  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 138
7 5.07
1 0.72
5 3.62
0 0.00
0 0.00
125 90.58
13 9.42%
205  โรงเรียนบ้านนาอุดม 139
0 0.00
8 5.76
5 3.60
0 0.00
0 0.00
126 90.65
13 9.35%
206  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 347
8 2.31
6 1.73
18 5.19
0 0.00
0 0.00
315 90.78
32 9.22%
207  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 209
4 1.91
2 0.96
9 4.31
2 0.96
2 0.96
190 90.91
19 9.09%
208  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
209  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 133
3 2.26
2 1.50
2 1.50
3 2.26
2 1.50
121 90.98
12 9.02%
210  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 90
4 4.44
1 1.11
2 2.22
1 1.11
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
211  โรงเรียนท่ากุญชร 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
2 3.45
53 91.38
5 8.62%
212  โรงเรียนบ้านสันติสุข 71
2 2.82
3 4.23
1 1.41
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
213  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 71
1 1.41
0 0.00
4 5.63
1 1.41
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
214  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 107
0 0.00
2 1.87
4 3.74
3 2.80
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
215  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
216  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 129
3 2.33
4 3.10
3 2.33
0 0.00
0 0.00
119 92.25
10 7.75%
217  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 168
3 1.79
0 0.00
10 5.95
0 0.00
0 0.00
155 92.26
13 7.74%
218  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
219  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 27
0 0.00
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
220  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 68
0 0.00
1 1.47
2 2.94
1 1.47
1 1.47
63 92.65
5 7.35%
221  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
222  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 55
0 0.00
1 1.82
2 3.64
1 1.82
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
223  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1162
14 1.20
16 1.38
18 1.55
17 1.46
18 1.55
1079 92.86
83 7.14%
224  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
225  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 30
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
226  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
227  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 79
0 0.00
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
228  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
229  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 101
0 0.00
2 1.98
4 3.96
0 0.00
0 0.00
95 94.06
6 5.94%
230  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 121
5 4.13
2 1.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 94.21
7 5.79%
231  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 106
1 0.94
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
232  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
233  โรงเรียนบ้านวังยาว 221
2 0.90
0 0.00
8 3.62
0 0.00
1 0.45
210 95.02
11 4.98%
234  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
235  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 140
3 2.14
2 1.43
0 0.00
1 0.71
0 0.00
134 95.71
6 4.29%
236  โรงเรียนบ้านหาด 71
0 0.00
0 0.00
2 2.82
0 0.00
1 1.41
68 95.77
3 4.23%
237  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 50
0 0.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
48 96.00
2 4.00%
238  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 85
0 0.00
0 0.00
2 2.35
1 1.18
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
239  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 85
1 1.18
0 0.00
2 2.35
0 0.00
0 0.00
82 96.47
3 3.53%
240  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
241  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 135
0 0.00
0 0.00
3 2.22
0 0.00
0 0.00
132 97.78
3 2.22%
242  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
243  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 142
1 0.70
0 0.00
2 1.41
0 0.00
0 0.00
139 97.89
3 2.11%
244  โรงเรียนบ้านกุดแคน 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
245  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.04
48 97.96
1 2.04%
246  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
0 0.00
0 0.00
65 98.48
1 1.52%
247  โรงเรียนภูห่านศึกษา 138
1 0.72
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
136 98.55
2 1.45%
248  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 226
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
226 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านหัวภู 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,231 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,726 5.90
เตี้ย  1,184 4.05
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,156 7.38
ผอมและเตี้ย  899 3.08
อ้วนและเตี้ย  736 2.52
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,530 77.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,701 คน


22.92%


Powered By www.thaieducation.net