ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 54
0 0.00
2 3.70
52 96.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 20
7 35.00
13 65.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 34
4 11.76
7 20.59
12 35.29
8 23.53
3 8.82
0 0.00
34 100.00%
5  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 105
14 13.33
26 24.76
23 21.90
20 19.05
16 15.24
6 5.71
99 94.29%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 29
1 3.45
1 3.45
17 58.62
3 10.34
1 3.45
6 20.69
23 79.31%
7  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 226
31 13.72
18 7.96
24 10.62
44 19.47
56 24.78
53 23.45
173 76.55%
8  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 929
67 7.21
83 8.93
122 13.13
203 21.85
205 22.07
249 26.80
680 73.20%
9  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 80
12 15.00
12 15.00
12 15.00
11 13.75
11 13.75
22 27.50
58 72.50%
10  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 469
69 14.71
39 8.32
85 18.12
23 4.90
40 8.53
213 45.42
256 54.58%
11  โรงเรียนบ้านซำยาง 126
12 9.52
5 3.97
4 3.17
27 21.43
18 14.29
60 47.62
66 52.38%
12  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 46
6 13.04
6 13.04
8 17.39
2 4.35
2 4.35
22 47.83
24 52.17%
13  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 68
12 17.65
5 7.35
9 13.24
9 13.24
0 0.00
33 48.53
35 51.47%
14  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 242
47 19.42
34 14.05
12 4.96
25 10.33
1 0.41
123 50.83
119 49.17%
15  โรงเรียนบ้านขนวน 226
73 32.30
12 5.31
17 7.52
6 2.65
3 1.33
115 50.88
111 49.12%
16  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 90
0 0.00
1 1.11
21 23.33
1 1.11
21 23.33
46 51.11
44 48.89%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 95
11 11.58
8 8.42
14 14.74
6 6.32
7 7.37
49 51.58
46 48.42%
18  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 48
10 20.83
5 10.42
4 8.33
4 8.33
0 0.00
25 52.08
23 47.92%
19  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 98
16 16.33
17 17.35
10 10.20
2 2.04
1 1.02
52 53.06
46 46.94%
20  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 198
18 9.09
21 10.61
13 6.57
32 16.16
8 4.04
106 53.54
92 46.46%
21  โรงเรียนบ้านซำจำปา 171
14 8.19
17 9.94
19 11.11
14 8.19
15 8.77
92 53.80
79 46.20%
22  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 122
10 8.20
11 9.02
25 20.49
5 4.10
3 2.46
68 55.74
54 44.26%
23  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 139
19 13.67
10 7.19
18 12.95
7 5.04
6 4.32
79 56.83
60 43.17%
24  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 186
24 12.90
9 4.84
43 23.12
4 2.15
0 0.00
106 56.99
80 43.01%
25  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 100
18 18.00
4 4.00
20 20.00
1 1.00
0 0.00
57 57.00
43 43.00%
26  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 174
12 6.90
9 5.17
25 14.37
3 1.72
25 14.37
100 57.47
74 42.53%
27  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 80
6 7.50
4 5.00
16 20.00
2 2.50
6 7.50
46 57.50
34 42.50%
28  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 96
14 14.58
13 13.54
7 7.29
2 2.08
4 4.17
56 58.33
40 41.67%
29  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 53
3 5.66
2 3.77
5 9.43
5 9.43
7 13.21
31 58.49
22 41.51%
30  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 145
4 2.76
4 2.76
20 13.79
8 5.52
24 16.55
85 58.62
60 41.38%
31  โรงเรียนบ้านธาตุ 121
7 5.79
9 7.44
14 11.57
6 4.96
14 11.57
71 58.68
50 41.32%
32  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 73
4 5.48
4 5.48
6 8.22
4 5.48
10 13.70
45 61.64
28 38.36%
33  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 37
4 10.81
8 21.62
2 5.41
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
34  โรงเรียนบ้านเขาวง 40
6 15.00
4 10.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
25 62.50
15 37.50%
35  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 67
3 4.48
5 7.46
14 20.90
3 4.48
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
36  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1018
98 9.63
72 7.07
102 10.02
72 7.07
34 3.34
640 62.87
378 37.13%
37  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 68
9 13.24
6 8.82
4 5.88
5 7.35
1 1.47
43 63.24
25 36.76%
38  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 306
52 16.99
24 7.84
36 11.76
0 0.00
0 0.00
194 63.40
112 36.60%
39  โรงเรียนบ้านร่องแซง 52
8 15.38
0 0.00
5 9.62
0 0.00
6 11.54
33 63.46
19 36.54%
40  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 39
4 10.26
3 7.69
5 12.82
2 5.13
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
41  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 112
16 14.29
10 8.93
5 4.46
7 6.25
2 1.79
72 64.29
40 35.71%
42  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 110
17 15.45
2 1.82
18 16.36
1 0.91
1 0.91
71 64.55
39 35.45%
43  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 113
10 8.85
0 0.00
10 8.85
0 0.00
20 17.70
73 64.60
40 35.40%
44  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 91
3 3.30
8 8.79
15 16.48
3 3.30
3 3.30
59 64.84
32 35.16%
45  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 147
8 5.44
17 11.56
26 17.69
0 0.00
0 0.00
96 65.31
51 34.69%
46  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 26
5 19.23
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
47  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 133
22 16.54
9 6.77
12 9.02
3 2.26
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
48  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 70
9 12.86
5 7.14
8 11.43
0 0.00
2 2.86
46 65.71
24 34.29%
49  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 57
1 1.75
5 8.77
7 12.28
1 1.75
5 8.77
38 66.67
19 33.33%
50  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 43
3 6.98
1 2.33
7 16.28
3 6.98
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
51  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 43
2 4.65
3 6.98
3 6.98
5 11.63
1 2.33
29 67.44
14 32.56%
52  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 83
10 12.05
3 3.61
10 12.05
2 2.41
2 2.41
56 67.47
27 32.53%
53  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 166
21 12.65
10 6.02
13 7.83
8 4.82
2 1.20
112 67.47
54 32.53%
54  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 127
16 12.60
8 6.30
15 11.81
1 0.79
1 0.79
86 67.72
41 32.28%
55  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 115
8 6.96
8 6.96
8 6.96
5 4.35
8 6.96
78 67.83
37 32.17%
56  โรงเรียนบ้านป่าน 53
13 24.53
-1 -1.89
2 3.77
3 5.66
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
57  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 127
6 4.72
10 7.87
22 17.32
1 0.79
1 0.79
87 68.50
40 31.50%
58  โรงเรียนบ้านศรีสุข 153
11 7.19
11 7.19
16 10.46
6 3.92
4 2.61
105 68.63
48 31.37%
59  โรงเรียนบ้านโนนทอง 175
15 8.57
12 6.86
14 8.00
9 5.14
4 2.29
121 69.14
54 30.86%
60  โรงเรียนบ้านนาเพียง 108
7 6.48
9 8.33
13 12.04
3 2.78
1 0.93
75 69.44
33 30.56%
61  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 82
5 6.10
4 4.88
13 15.85
3 3.66
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
62  โรงเรียนบ้านสองคอน 33
3 9.09
3 9.09
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
63  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 163
15 9.20
9 5.52
20 12.27
5 3.07
0 0.00
114 69.94
49 30.06%
64  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 120
5 4.17
6 5.00
6 5.00
9 7.50
10 8.33
84 70.00
36 30.00%
65  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 47
10 21.28
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
66  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 65
5 7.69
5 7.69
4 6.15
5 7.69
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
67  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
68  โรงเรียนโนนงามศึกษา 93
6 6.45
2 2.15
11 11.83
5 5.38
3 3.23
66 70.97
27 29.03%
69  โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม 42
0 0.00
8 19.05
4 9.52
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
70  โรงเรียนบ้านชุมแพ 157
10 6.37
17 10.83
10 6.37
5 3.18
2 1.27
113 71.97
44 28.03%
71  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 54
4 7.41
1 1.85
0 0.00
0 0.00
10 18.52
39 72.22
15 27.78%
72  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 217
16 7.37
4 1.84
10 4.61
20 9.22
10 4.61
157 72.35
60 27.65%
73  โรงเรียนท่ากุญชร 58
2 3.45
2 3.45
9 15.52
2 3.45
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
74  โรงเรียนบ้านหว้า 191
13 6.81
12 6.28
13 6.81
7 3.66
7 3.66
139 72.77
52 27.23%
75  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 78
2 2.56
4 5.13
13 16.67
1 1.28
1 1.28
57 73.08
21 26.92%
76  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 165
10 6.06
10 6.06
18 10.91
6 3.64
0 0.00
121 73.33
44 26.67%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 308
32 10.39
22 7.14
14 4.55
5 1.62
8 2.60
227 73.70
81 26.30%
78  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 69
0 0.00
5 7.25
0 0.00
8 11.59
5 7.25
51 73.91
18 26.09%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 54
6 11.11
2 3.70
2 3.70
4 7.41
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
80  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 55
3 5.45
2 3.64
4 7.27
5 9.09
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
81  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 68
8 11.76
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
82  โรงเรียนบ้านโนนลาน 52
4 7.69
1 1.92
3 5.77
2 3.85
3 5.77
39 75.00
13 25.00%
83  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 137
4 2.92
7 5.11
7 5.11
8 5.84
7 5.11
104 75.91
33 24.09%
84  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 50
7 14.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
85  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 146
8 5.48
8 5.48
19 13.01
0 0.00
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
86  โรงเรียนบ้านหนองขาม 59
4 6.78
1 1.69
7 11.86
2 3.39
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
87  โรงเรียนบ้านโคกสูง 110
4 3.64
5 4.55
16 14.55
0 0.00
1 0.91
84 76.36
26 23.64%
88  โรงเรียนบ้านหอย 85
5 5.88
3 3.53
10 11.76
2 2.35
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
89  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 65
2 3.08
4 6.15
7 10.77
1 1.54
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
90  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 91
0 0.00
6 6.59
7 7.69
3 3.30
5 5.49
70 76.92
21 23.08%
91  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 87
2 2.30
0 0.00
15 17.24
3 3.45
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
92  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 61
2 3.28
0 0.00
12 19.67
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
93  โรงเรียนบ้านโนนโก 157
6 3.82
13 8.28
17 10.83
0 0.00
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
94  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 70
5 7.14
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
95  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 31
1 3.23
1 3.23
3 9.68
2 6.45
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
96  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
6 8.96
0 0.00
6 8.96
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
97  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 99
6 6.06
7 7.07
3 3.03
6 6.06
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
98  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 72
11 15.28
0 0.00
4 5.56
0 0.00
1 1.39
56 77.78
16 22.22%
99  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
100  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 186
5 2.69
10 5.38
13 6.99
5 2.69
8 4.30
145 77.96
41 22.04%
101  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 82
6 7.32
4 4.88
3 3.66
5 6.10
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
102  โรงเรียนบ้านขามป้อม 133
11 8.27
0 0.00
18 13.53
0 0.00
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
103  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 129
4 3.10
12 9.30
10 7.75
2 1.55
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
104  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 106
12 11.32
6 5.66
2 1.89
3 2.83
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
105  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 63
7 11.11
6 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
106  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 97
8 8.25
3 3.09
4 4.12
4 4.12
1 1.03
77 79.38
20 20.62%
107  โรงเรียนบ้านนาเปือย 68
0 0.00
2 2.94
8 11.76
2 2.94
2 2.94
54 79.41
14 20.59%
108  โรงเรียนบ้านแดง 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
3 7.69
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
109  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 138
6 4.35
7 5.07
14 10.14
1 0.72
0 0.00
110 79.71
28 20.29%
110  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 140
8 5.71
8 5.71
8 5.71
2 1.43
2 1.43
112 80.00
28 20.00%
111  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 80
6 7.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
112  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 40
2 5.00
3 7.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
113  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 156
6 3.85
8 5.13
17 10.90
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
114  โรงเรียนบ้านนาหว้า 71
4 5.63
2 2.82
4 5.63
2 2.82
2 2.82
57 80.28
14 19.72%
115  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 102
5 4.90
2 1.96
13 12.75
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
116  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 87
2 2.30
3 3.45
12 13.79
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
117  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 82
0 0.00
0 0.00
10 12.20
0 0.00
6 7.32
66 80.49
16 19.51%
118  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 123
7 5.69
8 6.50
9 7.32
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
119  โรงเรียนบ้านพระบาท 36
2 5.56
2 5.56
1 2.78
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
120  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 72
8 11.11
3 4.17
2 2.78
1 1.39
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
121  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 114
6 5.26
2 1.75
8 7.02
5 4.39
1 0.88
92 80.70
22 19.30%
122  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
123  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 73
5 6.85
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
124  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
125  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 37
4 10.81
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
126  โรงเรียนบ้านโนนงาม 53
4 7.55
2 3.77
3 5.66
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
127  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 682
7 1.03
24 3.52
13 1.91
29 4.25
53 7.77
556 81.52
126 18.48%
128  โรงเรียนบ้านเม็ง 130
9 6.92
3 2.31
12 9.23
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
129  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 77
6 7.79
3 3.90
3 3.90
2 2.60
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
130  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 184
10 5.43
10 5.43
13 7.07
0 0.00
0 0.00
151 82.07
33 17.93%
131  โรงเรียนบ้านหนองโก 67
5 7.46
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
132  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 95
4 4.21
2 2.11
11 11.58
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
133  โรงเรียนบ้านหนองสระ 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
134  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 210
9 4.29
7 3.33
12 5.71
9 4.29
0 0.00
173 82.38
37 17.62%
135  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 160
8 5.00
5 3.13
13 8.13
2 1.25
0 0.00
132 82.50
28 17.50%
136  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 40
0 0.00
1 2.50
4 10.00
2 5.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
137  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 63
4 6.35
2 3.17
1 1.59
2 3.17
2 3.17
52 82.54
11 17.46%
138  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 86
4 4.65
3 3.49
6 6.98
1 1.16
1 1.16
71 82.56
15 17.44%
139  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 501
41 8.18
13 2.59
30 5.99
1 0.20
2 0.40
414 82.63
87 17.37%
140  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 184
16 8.70
4 2.17
10 5.43
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
141  โรงเรียนบ้านห้วยบง 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
3 6.98
2 4.65
36 83.72
7 16.28%
142  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
143  โรงเรียนนาฝายวิทยา 112
6 5.36
0 0.00
7 6.25
5 4.46
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
144  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 119
12 10.08
0 0.00
7 5.88
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
145  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 91
5 5.49
1 1.10
4 4.40
2 2.20
2 2.20
77 84.62
14 15.38%
146  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 85
3 3.53
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
147  โรงเรียนบ้านนาดี 184
4 2.17
12 6.52
9 4.89
3 1.63
0 0.00
156 84.78
28 15.22%
148  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 168
5 2.98
5 2.98
15 8.93
0 0.00
0 0.00
143 85.12
25 14.88%
149  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 142
11 7.75
0 0.00
9 6.34
0 0.00
1 0.70
121 85.21
21 14.79%
150  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 62
0 0.00
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
151  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 105
5 4.76
4 3.81
0 0.00
2 1.90
4 3.81
90 85.71
15 14.29%
152  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 155
9 5.81
13 8.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
153  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 71
3 4.23
2 2.82
4 5.63
0 0.00
1 1.41
61 85.92
10 14.08%
154  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 64
1 1.56
1 1.56
3 4.69
2 3.13
2 3.13
55 85.94
9 14.06%
155  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 136
3 2.21
3 2.21
13 9.56
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
156  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1159
36 3.11
18 1.55
46 3.97
32 2.76
28 2.42
999 86.19
160 13.81%
157  โรงเรียนบ้านผาขาม 359
19 5.29
12 3.34
15 4.18
3 0.84
0 0.00
310 86.35
49 13.65%
158  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
159  โรงเรียนบ้านดอนแขม 119
6 5.04
4 3.36
4 3.36
2 1.68
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
160  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 137
9 6.57
0 0.00
9 6.57
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
161  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 92
6 6.52
0 0.00
5 5.43
1 1.09
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
162  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 146
6 4.11
1 0.68
12 8.22
0 0.00
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
163  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 78
2 2.56
0 0.00
6 7.69
2 2.56
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
164  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 71
3 4.23
3 4.23
3 4.23
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
165  โรงเรียนบ้านสะอาด 116
5 4.31
4 3.45
3 2.59
2 1.72
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
166  โรงเรียนบ้านยางคำ 255
11 4.31
9 3.53
3 1.18
5 1.96
2 0.78
225 88.24
30 11.76%
167  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 62
1 1.61
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
168  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 98
2 2.04
2 2.04
5 5.10
2 2.04
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
169  โรงเรียนบ้านกุดเลา 107
5 4.67
4 3.74
0 0.00
3 2.80
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
170  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 107
0 0.00
1 0.93
7 6.54
4 3.74
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
171  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 27
2 7.41
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
172  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 81
3 3.70
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
173  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 72
4 5.56
0 0.00
3 4.17
1 1.39
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
174  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 56
2 3.57
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
175  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
176  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 57
4 7.02
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
177  โรงเรียนบ้านค้อ 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
178  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 95
0 0.00
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
179  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 347
9 2.59
6 1.73
21 6.05
0 0.00
0 0.00
311 89.63
36 10.37%
180  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
2 2.94
61 89.71
7 10.29%
181  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
182  โรงเรียนบ้านไชยสอ 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
1 1.28
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
183  โรงเรียนบ้านเรือ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
2 6.67
27 90.00
3 10.00%
184  โรงเรียนบ้านสันติสุข 71
4 5.63
3 4.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
185  โรงเรียนบ้านนาอุดม 135
0 0.00
8 5.93
5 3.70
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
186  โรงเรียนบ้านสงเปือย 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
187  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
188  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 84
0 0.00
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
189  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
1 1.54
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
190  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1143
29 2.54
35 3.06
21 1.84
4 0.35
16 1.40
1038 90.81
105 9.19%
191  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
192  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
193  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
5 3.23
5 3.23
4 2.58
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
194  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 133
3 2.26
2 1.50
2 1.50
3 2.26
2 1.50
121 90.98
12 9.02%
195  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 91
4 4.40
1 1.10
2 2.20
1 1.10
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
196  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 46
0 0.00
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
197  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 211
3 1.42
2 0.95
6 2.84
1 0.47
6 2.84
193 91.47
18 8.53%
198  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 141
3 2.13
1 0.71
6 4.26
0 0.00
2 1.42
129 91.49
12 8.51%
199  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
200  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 60
0 0.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
201  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 156
5 3.21
2 1.28
5 3.21
1 0.64
0 0.00
143 91.67
13 8.33%
202  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 61
0 0.00
3 4.92
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
203  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
2 4.08
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
204  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 168
3 1.79
0 0.00
10 5.95
0 0.00
0 0.00
155 92.26
13 7.74%
205  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
206  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
207  โรงเรียนบ้านหัน 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
208  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
209  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 54
1 1.85
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
210  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 135
2 1.48
4 2.96
3 2.22
1 0.74
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
211  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
212  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
1 2.44
1 2.44
38 92.68
3 7.32%
213  โรงเรียนบ้านโนนคอม 151
1 0.66
0 0.00
10 6.62
0 0.00
0 0.00
140 92.72
11 7.28%
214  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
215  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
216  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
217  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 106
4 3.77
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
218  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 79
0 0.00
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
219  โรงเรียนภูห่านศึกษา 142
0 0.00
0 0.00
7 4.93
0 0.00
1 0.70
134 94.37
8 5.63%
220  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
221  โรงเรียนบ้านหนองหอย 77
0 0.00
0 0.00
3 3.90
1 1.30
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
222  โรงเรียนบ้านหนองแดง 117
3 2.56
0 0.00
3 2.56
0 0.00
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
223  โรงเรียนบ้านวังยาว 220
2 0.91
0 0.00
8 3.64
0 0.00
1 0.45
209 95.00
11 5.00%
224  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
225  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 144
0 0.00
0 0.00
7 4.86
0 0.00
0 0.00
137 95.14
7 4.86%
226  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
227  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 115
2 1.74
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
228  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
229  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
230  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 135
1 0.74
1 0.74
1 0.74
1 0.74
1 0.74
130 96.30
5 3.70%
231  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
1 1.16
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
232  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
233  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 139
0 0.00
0 0.00
4 2.88
0 0.00
0 0.00
135 97.12
4 2.88%
234  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 140
0 0.00
0 0.00
2 1.43
2 1.43
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
235  โรงเรียนบ้านกุดแคน 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
47 97.92
1 2.08%
236  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
237  โรงเรียนบ้านหาด 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.43
69 98.57
1 1.43%
238  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
82 98.80
1 1.20%
239  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.03
96 98.97
1 1.03%
240  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านหัวภู 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
254  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,713 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,726 6.01
เตี้ย  1,203 4.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,194 7.64
ผอมและเตี้ย  945 3.29
อ้วนและเตี้ย  843 2.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,802 75.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,911 คน


24.07%


Powered By www.thaieducation.net