ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
3 100.00%
2  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 54
0 0.00
2 3.70
52 96.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 20
7 35.00
13 65.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 34
4 11.76
7 20.59
12 35.29
8 23.53
3 8.82
0 0.00
34 100.00%
5  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 105
14 13.33
26 24.76
23 21.90
20 19.05
16 15.24
6 5.71
99 94.29%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 29
1 3.45
1 3.45
17 58.62
3 10.34
1 3.45
6 20.69
23 79.31%
7  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 226
31 13.72
18 7.96
24 10.62
44 19.47
56 24.78
53 23.45
173 76.55%
8  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 929
67 7.21
83 8.93
122 13.13
203 21.85
205 22.07
249 26.80
680 73.20%
9  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 80
12 15.00
12 15.00
12 15.00
11 13.75
11 13.75
22 27.50
58 72.50%
10  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 469
69 14.71
39 8.32
85 18.12
23 4.90
40 8.53
213 45.42
256 54.58%
11  โรงเรียนบ้านซำยาง 126
12 9.52
5 3.97
4 3.17
27 21.43
18 14.29
60 47.62
66 52.38%
12  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 46
6 13.04
6 13.04
8 17.39
2 4.35
2 4.35
22 47.83
24 52.17%
13  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 68
12 17.65
5 7.35
9 13.24
9 13.24
0 0.00
33 48.53
35 51.47%
14  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 242
47 19.42
34 14.05
12 4.96
25 10.33
1 0.41
123 50.83
119 49.17%
15  โรงเรียนบ้านขนวน 226
73 32.30
12 5.31
17 7.52
6 2.65
3 1.33
115 50.88
111 49.12%
16  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 90
0 0.00
1 1.11
21 23.33
1 1.11
21 23.33
46 51.11
44 48.89%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 95
11 11.58
8 8.42
14 14.74
6 6.32
7 7.37
49 51.58
46 48.42%
18  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 48
10 20.83
5 10.42
4 8.33
4 8.33
0 0.00
25 52.08
23 47.92%
19  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 98
16 16.33
17 17.35
10 10.20
2 2.04
1 1.02
52 53.06
46 46.94%
20  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 198
18 9.09
21 10.61
13 6.57
32 16.16
8 4.04
106 53.54
92 46.46%
21  โรงเรียนบ้านซำจำปา 171
14 8.19
17 9.94
19 11.11
14 8.19
15 8.77
92 53.80
79 46.20%
22  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 122
10 8.20
11 9.02
25 20.49
5 4.10
3 2.46
68 55.74
54 44.26%
23  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 139
19 13.67
10 7.19
18 12.95
7 5.04
6 4.32
79 56.83
60 43.17%
24  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 186
24 12.90
9 4.84
43 23.12
4 2.15
0 0.00
106 56.99
80 43.01%
25  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 100
18 18.00
4 4.00
20 20.00
1 1.00
0 0.00
57 57.00
43 43.00%
26  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 174
12 6.90
9 5.17
25 14.37
3 1.72
25 14.37
100 57.47
74 42.53%
27  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 80
6 7.50
4 5.00
16 20.00
2 2.50
6 7.50
46 57.50
34 42.50%
28  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 96
14 14.58
13 13.54
7 7.29
2 2.08
4 4.17
56 58.33
40 41.67%
29  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 53
3 5.66
2 3.77
5 9.43
5 9.43
7 13.21
31 58.49
22 41.51%
30  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 145
4 2.76
4 2.76
20 13.79
8 5.52
24 16.55
85 58.62
60 41.38%
31  โรงเรียนบ้านธาตุ 121
7 5.79
9 7.44
14 11.57
6 4.96
14 11.57
71 58.68
50 41.32%
32  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 73
4 5.48
4 5.48
6 8.22
4 5.48
10 13.70
45 61.64
28 38.36%
33  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 37
4 10.81
8 21.62
2 5.41
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
34  โรงเรียนบ้านเขาวง 40
6 15.00
4 10.00
4 10.00
0 0.00
1 2.50
25 62.50
15 37.50%
35  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 67
3 4.48
5 7.46
14 20.90
3 4.48
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
36  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1018
98 9.63
72 7.07
102 10.02
72 7.07
34 3.34
640 62.87
378 37.13%
37  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 68
9 13.24
6 8.82
4 5.88
5 7.35
1 1.47
43 63.24
25 36.76%
38  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 306
52 16.99
24 7.84
36 11.76
0 0.00
0 0.00
194 63.40
112 36.60%
39  โรงเรียนบ้านร่องแซง 52
8 15.38
0 0.00
5 9.62
0 0.00
6 11.54
33 63.46
19 36.54%
40  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 39
4 10.26
3 7.69
5 12.82
2 5.13
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
41  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 112
16 14.29
10 8.93
5 4.46
7 6.25
2 1.79
72 64.29
40 35.71%
42  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 110
17 15.45
2 1.82
18 16.36
1 0.91
1 0.91
71 64.55
39 35.45%
43  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 113
10 8.85
0 0.00
10 8.85
0 0.00
20 17.70
73 64.60
40 35.40%
44  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 91
3 3.30
8 8.79
15 16.48
3 3.30
3 3.30
59 64.84
32 35.16%
45  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 147
8 5.44
17 11.56
26 17.69
0 0.00
0 0.00
96 65.31
51 34.69%
46  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 26
5 19.23
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
47  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 133
22 16.54
9 6.77
12 9.02
3 2.26
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
48  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 70
9 12.86
5 7.14
8 11.43
0 0.00
2 2.86
46 65.71
24 34.29%
49  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 57
1 1.75
5 8.77
7 12.28
1 1.75
5 8.77
38 66.67
19 33.33%
50  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 43
3 6.98
1 2.33
7 16.28
3 6.98
0 0.00
29 67.44
14 32.56%
51  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 43
2 4.65
3 6.98
3 6.98
5 11.63
1 2.33
29 67.44
14 32.56%
52  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 83
10 12.05
3 3.61
10 12.05
2 2.41
2 2.41
56 67.47
27 32.53%
53  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 166
21 12.65
10 6.02
13 7.83
8 4.82
2 1.20
112 67.47
54 32.53%
54  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 127
16 12.60
8 6.30
15 11.81
1 0.79
1 0.79
86 67.72
41 32.28%
55  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 115
8 6.96
8 6.96
8 6.96
5 4.35
8 6.96
78 67.83
37 32.17%
56  โรงเรียนบ้านป่าน 53
13 24.53
-1 -1.89
2 3.77
3 5.66
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
57  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 127
6 4.72
10 7.87
22 17.32
1 0.79
1 0.79
87 68.50
40 31.50%
58  โรงเรียนบ้านศรีสุข 153
11 7.19
11 7.19
16 10.46
6 3.92
4 2.61
105 68.63
48 31.37%
59  โรงเรียนบ้านโนนทอง 175
15 8.57
12 6.86
14 8.00
9 5.14
4 2.29
121 69.14
54 30.86%
60  โรงเรียนบ้านนาเพียง 108
7 6.48
9 8.33
13 12.04
3 2.78
1 0.93
75 69.44
33 30.56%
61  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 82
5 6.10
4 4.88
13 15.85
3 3.66
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
62  โรงเรียนบ้านสองคอน 33
3 9.09
3 9.09
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
63  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 163
15 9.20
9 5.52
20 12.27
5 3.07
0 0.00
114 69.94
49 30.06%
64  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 120
5 4.17
6 5.00
6 5.00
9 7.50
10 8.33
84 70.00
36 30.00%
65  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 47
10 21.28
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
66  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 65
5 7.69
5 7.69
4 6.15
5 7.69
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
67  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 24
3 12.50
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
68  โรงเรียนโนนงามศึกษา 93
6 6.45
2 2.15
11 11.83
5 5.38
3 3.23
66 70.97
27 29.03%
69  โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม 42
0 0.00
8 19.05
4 9.52
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
70  โรงเรียนบ้านชุมแพ 157
10 6.37
17 10.83
10 6.37
5 3.18
2 1.27
113 71.97
44 28.03%
71  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 54
4 7.41
1 1.85
0 0.00
0 0.00
10 18.52
39 72.22
15 27.78%
72  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 217
16 7.37
4 1.84
10 4.61
20 9.22
10 4.61
157 72.35
60 27.65%
73  โรงเรียนท่ากุญชร 58
2 3.45
2 3.45
9 15.52
2 3.45
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
74  โรงเรียนบ้านหว้า 191
13 6.81
12 6.28
13 6.81
7 3.66
7 3.66
139 72.77
52 27.23%
75  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 78
2 2.56
4 5.13
13 16.67
1 1.28
1 1.28
57 73.08
21 26.92%
76  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 165
10 6.06
10 6.06
18 10.91
6 3.64
0 0.00
121 73.33
44 26.67%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 308
32 10.39
22 7.14
14 4.55
5 1.62
8 2.60
227 73.70
81 26.30%
78  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 69
0 0.00
5 7.25
0 0.00
8 11.59
5 7.25
51 73.91
18 26.09%
79  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 54
6 11.11
2 3.70
2 3.70
4 7.41
0 0.00
40 74.07
14 25.93%
80  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 55
3 5.45
2 3.64
4 7.27
5 9.09
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
81  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 68
8 11.76
0 0.00
9 13.24
0 0.00
0 0.00
51 75.00
17 25.00%
82  โรงเรียนบ้านโนนลาน 52
4 7.69
1 1.92
3 5.77
2 3.85
3 5.77
39 75.00
13 25.00%
83  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 137
4 2.92
7 5.11
7 5.11
8 5.84
7 5.11
104 75.91
33 24.09%
84  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 50
7 14.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
85  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 146
8 5.48
8 5.48
19 13.01
0 0.00
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
86  โรงเรียนบ้านหนองขาม 59
4 6.78
1 1.69
7 11.86
2 3.39
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
87  โรงเรียนบ้านโคกสูง 110
4 3.64
5 4.55
16 14.55
0 0.00
1 0.91
84 76.36
26 23.64%
88  โรงเรียนบ้านหอย 85
5 5.88
3 3.53
10 11.76
2 2.35
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
89  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 65
2 3.08
4 6.15
7 10.77
1 1.54
1 1.54
50 76.92
15 23.08%
90  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 91
0 0.00
6 6.59
7 7.69
3 3.30
5 5.49
70 76.92
21 23.08%
91  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 87
2 2.30
0 0.00
15 17.24
3 3.45
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
92  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 61
2 3.28
0 0.00
12 19.67
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
93  โรงเรียนบ้านโนนโก 157
6 3.82
13 8.28
17 10.83
0 0.00
0 0.00
121 77.07
36 22.93%
94  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 70
5 7.14
0 0.00
11 15.71
0 0.00
0 0.00
54 77.14
16 22.86%
95  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 31
1 3.23
1 3.23
3 9.68
2 6.45
0 0.00
24 77.42
7 22.58%
96  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
6 8.96
0 0.00
6 8.96
3 4.48
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
97  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 99
6 6.06
7 7.07
3 3.03
6 6.06
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
98  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 72
11 15.28
0 0.00
4 5.56
0 0.00
1 1.39
56 77.78
16 22.22%
99  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
100  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 186
5 2.69
10 5.38
13 6.99
5 2.69
8 4.30
145 77.96
41 22.04%
101  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 82
6 7.32
4 4.88
3 3.66
5 6.10
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
102  โรงเรียนบ้านขามป้อม 133
11 8.27
0 0.00
18 13.53
0 0.00
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
103  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 129
4 3.10
12 9.30
10 7.75
2 1.55
0 0.00
101 78.29
28 21.71%
104  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 106
12 11.32
6 5.66
2 1.89
3 2.83
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
105  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 63
7 11.11
6 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
106  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 97
8 8.25
3 3.09
4 4.12
4 4.12
1 1.03
77 79.38
20 20.62%
107  โรงเรียนบ้านนาเปือย 68
0 0.00
2 2.94
8 11.76
2 2.94
2 2.94
54 79.41
14 20.59%
108  โรงเรียนบ้านแดง 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
3 7.69
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
109  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 138
6 4.35
7 5.07
14 10.14
1 0.72
0 0.00
110 79.71
28 20.29%
110  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 140
8 5.71
8 5.71
8 5.71
2 1.43
2 1.43
112 80.00
28 20.00%
111  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 80
6 7.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
112  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 40
2 5.00
3 7.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
113  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 156
6 3.85
8 5.13
17 10.90
0 0.00
0 0.00
125 80.13
31 19.87%
114  โรงเรียนบ้านนาหว้า 71
4 5.63
2 2.82
4 5.63
2 2.82
2 2.82
57 80.28
14 19.72%
115  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 102
5 4.90
2 1.96
13 12.75
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
116  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 87
2 2.30
3 3.45
12 13.79
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
117  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 82
0 0.00
0 0.00
10 12.20
0 0.00
6 7.32
66 80.49
16 19.51%
118  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 123
7 5.69
8 6.50
9 7.32
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
119  โรงเรียนบ้านพระบาท 36
2 5.56
2 5.56
1 2.78
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
120  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 72
8 11.11
3 4.17
2 2.78
1 1.39
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
121  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 114
6 5.26
2 1.75
8 7.02
5 4.39
1 0.88
92 80.70
22 19.30%
122  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
123  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 73
5 6.85
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
124  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
125  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 37
4 10.81
0 0.00
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
126  โรงเรียนบ้านโนนงาม 53
4 7.55
2 3.77
3 5.66
1 1.89
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
127  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 682
7 1.03
24 3.52
13 1.91
29 4.25
53 7.77
556 81.52
126 18.48%
128  โรงเรียนบ้านเม็ง 130
9 6.92
3 2.31
12 9.23
0 0.00
0 0.00
106 81.54
24 18.46%
129  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 77
6 7.79
3 3.90
3 3.90
2 2.60
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
130  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 184
10 5.43
10 5.43
13 7.07
0 0.00
0 0.00
151 82.07
33 17.93%
131  โรงเรียนบ้านหนองโก 67
5 7.46
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
132  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 95
4 4.21
2 2.11
11 11.58
0 0.00
0 0.00
78 82.11
17 17.89%
133  โรงเรียนบ้านหนองสระ 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
134  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 210
9 4.29
7 3.33
12 5.71
9 4.29
0 0.00
173 82.38
37 17.62%
135  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 160
8 5.00
5 3.13
13 8.13
2 1.25
0 0.00
132 82.50
28 17.50%
136  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 40
0 0.00
1 2.50
4 10.00
2 5.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
137  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 63
4 6.35
2 3.17
1 1.59
2 3.17
2 3.17
52 82.54
11 17.46%
138  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 86
4 4.65
3 3.49
6 6.98
1 1.16
1 1.16
71 82.56
15 17.44%
139  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 501
41 8.18
13 2.59
30 5.99
1 0.20
2 0.40
414 82.63
87 17.37%
140  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 184
16 8.70
4 2.17
10 5.43
0 0.00
0 0.00
154 83.70
30 16.30%
141  โรงเรียนบ้านห้วยบง 43
0 0.00
1 2.33
1 2.33
3 6.98
2 4.65
36 83.72
7 16.28%
142  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 62
2 3.23
0 0.00
8 12.90
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
143  โรงเรียนนาฝายวิทยา 112
6 5.36
0 0.00
7 6.25
5 4.46
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
144  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 119
12 10.08
0 0.00
7 5.88
0 0.00
0 0.00
100 84.03
19 15.97%
145  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 91
5 5.49
1 1.10
4 4.40
2 2.20
2 2.20
77 84.62
14 15.38%
146  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 85
3 3.53
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
147  โรงเรียนบ้านนาดี 184
4 2.17
12 6.52
9 4.89
3 1.63
0 0.00
156 84.78
28 15.22%
148  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 168
5 2.98
5 2.98
15 8.93
0 0.00
0 0.00
143 85.12
25 14.88%
149  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 142
11 7.75
0 0.00
9 6.34
0 0.00
1 0.70
121 85.21
21 14.79%
150  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 62
0 0.00
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
151  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 105
5 4.76
4 3.81
0 0.00
2 1.90
4 3.81
90 85.71
15 14.29%
152  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 155
9 5.81
13 8.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
153  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 71
3 4.23
2 2.82
4 5.63
0 0.00
1 1.41
61 85.92
10 14.08%
154  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 64
1 1.56
1 1.56
3 4.69
2 3.13
2 3.13
55 85.94
9 14.06%
155  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 136
3 2.21
3 2.21
13 9.56
0 0.00
0 0.00
117 86.03
19 13.97%
156  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1159
36 3.11
18 1.55
46 3.97
32 2.76
28 2.42
999 86.19
160 13.81%
157  โรงเรียนบ้านผาขาม 359
19 5.29
12 3.34
15 4.18
3 0.84
0 0.00
310 86.35
49 13.65%
158  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
159  โรงเรียนบ้านดอนแขม 119
6 5.04
4 3.36
4 3.36
2 1.68
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
160  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 137
9 6.57
0 0.00
9 6.57
0 0.00
0 0.00
119 86.86
18 13.14%
161  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 92
6 6.52
0 0.00
5 5.43
1 1.09
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
162  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 146
6 4.11
1 0.68
12 8.22
0 0.00
0 0.00
127 86.99
19 13.01%
163  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 78
2 2.56
0 0.00
6 7.69
2 2.56
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
164  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 71
3 4.23
3 4.23
3 4.23
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
165  โรงเรียนบ้านสะอาด 116
5 4.31
4 3.45
3 2.59
2 1.72
0 0.00
102 87.93
14 12.07%
166  โรงเรียนบ้านยางคำ 255
11 4.31
9 3.53
3 1.18
5 1.96
2 0.78
225 88.24
30 11.76%
167  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 62
1 1.61
0 0.00
6 9.68
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
168  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 98
2 2.04
2 2.04
5 5.10
2 2.04
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
169  โรงเรียนบ้านกุดเลา 107
5 4.67
4 3.74
0 0.00
3 2.80
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
170  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 107
0 0.00
1 0.93
7 6.54
4 3.74
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
171  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 27
2 7.41
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
172  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 81
3 3.70
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
173  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 72
4 5.56
0 0.00
3 4.17
1 1.39
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
174  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 56
2 3.57
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
175  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 56
3 5.36
0 0.00
2 3.57
1 1.79
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
176  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 57
4 7.02
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
177  โรงเรียนบ้านค้อ 38
1 2.63
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
178  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 95
0 0.00
0 0.00
10 10.53
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
179  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 347
9 2.59
6 1.73
21 6.05
0 0.00
0 0.00
311 89.63
36 10.37%
180  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 68
3 4.41
0 0.00
2 2.94
0 0.00
2 2.94
61 89.71
7 10.29%
181  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
182  โรงเรียนบ้านไชยสอ 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
1 1.28
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
183  โรงเรียนบ้านเรือ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
2 6.67
27 90.00
3 10.00%
184  โรงเรียนบ้านสันติสุข 71
4 5.63
3 4.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
185  โรงเรียนบ้านนาอุดม 135
0 0.00
8 5.93
5 3.70
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
186  โรงเรียนบ้านสงเปือย 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
187  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 73
1 1.37
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
188  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 84
0 0.00
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
189  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
1 1.54
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
190  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1143
29 2.54
35 3.06
21 1.84
4 0.35
16 1.40
1038 90.81
105 9.19%
191  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
192  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
193  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
5 3.23
5 3.23
4 2.58
0 0.00
0 0.00
141 90.97
14 9.03%
194  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 133
3 2.26
2 1.50
2 1.50
3 2.26
2 1.50
121 90.98
12 9.02%
195  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 91
4 4.40
1 1.10
2 2.20
1 1.10
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
196  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 46
0 0.00
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
197  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 211
3 1.42
2 0.95
6 2.84
1 0.47
6 2.84
193 91.47
18 8.53%
198  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 141
3 2.13
1 0.71
6 4.26
0 0.00
2 1.42
129 91.49
12 8.51%
199  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 48
0 0.00
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
200  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 60
0 0.00
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
201  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 156
5 3.21
2 1.28
5 3.21
1 0.64
0 0.00
143 91.67
13 8.33%
202  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 61
0 0.00
3 4.92
2 3.28
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
203  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 49
0 0.00
0 0.00
2 4.08
2 4.08
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
204  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 168
3 1.79
0 0.00
10 5.95
0 0.00
0 0.00
155 92.26
13 7.74%
205  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 65
3 4.62
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
206  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
207  โรงเรียนบ้านหัน 53
1 1.89
0 0.00
2 3.77
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
208  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
209  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 54
1 1.85
1 1.85
2 3.70
0 0.00
0 0.00
50 92.59
4 7.41%
210  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 135
2 1.48
4 2.96
3 2.22
1 0.74
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
211  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
212  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
1 2.44
1 2.44
38 92.68
3 7.32%
213  โรงเรียนบ้านโนนคอม 151
1 0.66
0 0.00
10 6.62
0 0.00
0 0.00
140 92.72
11 7.28%
214  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
215  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
216  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
217  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 106
4 3.77
0 0.00
3 2.83
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
218  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 79
0 0.00
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
219  โรงเรียนภูห่านศึกษา 142
0 0.00
0 0.00
7 4.93
0 0.00
1 0.70
134 94.37
8 5.63%
220  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.26
0 0.00
18 94.74
1 5.26%
221  โรงเรียนบ้านหนองหอย 77
0 0.00
0 0.00
3 3.90
1 1.30
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
222  โรงเรียนบ้านหนองแดง 117
3 2.56
0 0.00
3 2.56
0 0.00
0 0.00
111 94.87
6 5.13%
223  โรงเรียนบ้านวังยาว 220
2 0.91
0 0.00
8 3.64
0 0.00
1 0.45
209 95.00
11 5.00%
224  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00%
225  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 144
0 0.00
0 0.00
7 4.86
0 0.00
0 0.00
137 95.14
7 4.86%
226  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
227  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 115
2 1.74
0 0.00
3 2.61
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
228  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
229  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
230  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 135
1 0.74
1 0.74
1 0.74
1 0.74
1 0.74
130 96.30
5 3.70%
231  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 86
0 0.00
0 0.00
2 2.33
1 1.16
0 0.00
83 96.51
3 3.49%
232  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
233  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 139
0 0.00
0 0.00
4 2.88
0 0.00
0 0.00
135 97.12
4 2.88%
234  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 140
0 0.00
0 0.00
2 1.43
2 1.43
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
235  โรงเรียนบ้านกุดแคน 48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.08
47 97.92
1 2.08%
236  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
237  โรงเรียนบ้านหาด 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.43
69 98.57
1 1.43%
238  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
82 98.80
1 1.20%
239  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.03
96 98.97
1 1.03%
240  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านหัวภู 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
254  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,713 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,726 6.01
เตี้ย  1,203 4.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,194 7.64
ผอมและเตี้ย  945 3.29
อ้วนและเตี้ย  843 2.94
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,802 75.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,911 คน


24.07%


Powered By www.thaieducation.net