ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 17
6 35.29
6 35.29
4 23.53
1 5.88
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 39
36 92.31
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 20
10 50.00
10 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 34
12 35.29
6 17.65
6 17.65
6 17.65
4 11.76
0 0.00
34 100.00%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 29
1 3.45
1 3.45
17 58.62
3 10.34
1 3.45
6 20.69
23 79.31%
6  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 80
12 15.00
14 17.50
12 15.00
12 15.00
11 13.75
19 23.75
61 76.25%
7  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 142
38 26.76
18 12.68
13 9.15
13 9.15
9 6.34
51 35.92
91 64.08%
8  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 469
69 14.71
39 8.32
85 18.12
23 4.90
40 8.53
213 45.42
256 54.58%
9  โรงเรียนบ้านซำยาง 126
13 10.32
5 3.97
3 2.38
28 22.22
18 14.29
59 46.83
67 53.17%
10  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 72
10 13.89
5 6.94
9 12.50
14 19.44
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
11  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 46
6 13.04
6 13.04
8 17.39
2 4.35
2 4.35
22 47.83
24 52.17%
12  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 153
12 7.84
19 12.42
34 22.22
3 1.96
11 7.19
74 48.37
79 51.63%
13  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 68
12 17.65
5 7.35
9 13.24
9 13.24
0 0.00
33 48.53
35 51.47%
14  โรงเรียนบ้านซำจำปา 172
16 9.30
12 6.98
28 16.28
15 8.72
16 9.30
85 49.42
87 50.58%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 93
12 12.90
8 8.60
14 15.05
6 6.45
7 7.53
46 49.46
47 50.54%
16  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 242
47 19.42
35 14.46
12 4.96
27 11.16
1 0.41
120 49.59
122 50.41%
17  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 48
11 22.92
5 10.42
4 8.33
4 8.33
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
18  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 63
7 11.11
6 9.52
12 19.05
4 6.35
2 3.17
32 50.79
31 49.21%
19  โรงเรียนบ้านขนวน 226
73 32.30
12 5.31
17 7.52
6 2.65
3 1.33
115 50.88
111 49.12%
20  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 62
6 9.68
10 16.13
10 16.13
4 6.45
0 0.00
32 51.61
30 48.39%
21  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 198
19 9.60
22 11.11
13 6.57
33 16.67
8 4.04
103 52.02
95 47.98%
22  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 90
0 0.00
1 1.11
20 22.22
1 1.11
21 23.33
47 52.22
43 47.78%
23  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 139
19 13.67
10 7.19
18 12.95
7 5.04
12 8.63
73 52.52
66 47.48%
24  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 122
10 8.20
11 9.02
25 20.49
5 4.10
3 2.46
68 55.74
54 44.26%
25  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 43
3 6.98
4 9.30
4 9.30
6 13.95
2 4.65
24 55.81
19 44.19%
26  โรงเรียนบ้านศรีสุข 154
15 9.74
15 9.74
20 12.99
10 6.49
8 5.19
86 55.84
68 44.16%
27  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 41
11 26.83
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
28  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 226
27 11.95
9 3.98
13 5.75
35 15.49
15 6.64
127 56.19
99 43.81%
29  โรงเรียนบ้านหว้า 192
23 11.98
22 11.46
24 12.50
15 7.81
0 0.00
108 56.25
84 43.75%
30  โรงเรียนบ้านโนนทอง 175
24 13.71
20 11.43
16 9.14
12 6.86
4 2.29
99 56.57
76 43.43%
31  โรงเรียนบ้านชุมแพ 157
13 8.28
29 18.47
14 8.92
9 5.73
3 1.91
89 56.69
68 43.31%
32  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 100
18 18.00
4 4.00
20 20.00
1 1.00
0 0.00
57 57.00
43 43.00%
33  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 174
12 6.90
9 5.17
25 14.37
3 1.72
25 14.37
100 57.47
74 42.53%
34  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 81
6 7.41
4 4.94
16 19.75
2 2.47
6 7.41
47 58.02
34 41.98%
35  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 82
14 17.07
7 8.54
9 10.98
3 3.66
1 1.22
48 58.54
34 41.46%
36  โรงเรียนบ้านธาตุ 121
7 5.79
9 7.44
14 11.57
6 4.96
14 11.57
71 58.68
50 41.32%
37  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 149
12 8.05
0 0.00
10 6.71
22 14.77
17 11.41
88 59.06
61 40.94%
38  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 66
0 0.00
13 19.70
10 15.15
2 3.03
1 1.52
40 60.61
26 39.39%
39  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 682
71 10.41
54 7.92
114 16.72
27 3.96
0 0.00
416 61.00
266 39.00%
40  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 118
8 6.78
10 8.47
6 5.08
10 8.47
12 10.17
72 61.02
46 38.98%
41  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 111
17 15.32
10 9.01
5 4.50
9 8.11
2 1.80
68 61.26
43 38.74%
42  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 26
5 19.23
3 11.54
1 3.85
1 3.85
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
43  โรงเรียนบ้านนาดี 184
7 3.80
40 21.74
19 10.33
2 1.09
1 0.54
115 62.50
69 37.50%
44  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 72
15 20.83
4 5.56
6 8.33
1 1.39
1 1.39
45 62.50
27 37.50%
45  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 147
10 6.80
18 12.24
27 18.37
0 0.00
0 0.00
92 62.59
55 37.41%
46  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 67
3 4.48
5 7.46
14 20.90
3 4.48
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
47  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1018
98 9.63
72 7.07
102 10.02
72 7.07
34 3.34
640 62.87
378 37.13%
48  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 109
18 16.51
2 1.83
18 16.51
1 0.92
1 0.92
69 63.30
40 36.70%
49  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 306
52 16.99
24 7.84
36 11.76
0 0.00
0 0.00
194 63.40
112 36.60%
50  โรงเรียนบ้านป่าน 52
5 9.62
6 11.54
4 7.69
2 3.85
2 3.85
33 63.46
19 36.54%
51  โรงเรียนบ้านร่องแซง 52
8 15.38
0 0.00
5 9.62
0 0.00
6 11.54
33 63.46
19 36.54%
52  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 120
23 19.17
0 0.00
20 16.67
0 0.00
0 0.00
77 64.17
43 35.83%
53  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 118
10 8.47
6 5.08
13 11.02
5 4.24
8 6.78
76 64.41
42 35.59%
54  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 166
20 12.05
14 8.43
15 9.04
10 6.02
0 0.00
107 64.46
59 35.54%
55  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 34
5 14.71
0 0.00
2 5.88
3 8.82
2 5.88
22 64.71
12 35.29%
56  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 57
1 1.75
6 10.53
7 12.28
1 1.75
5 8.77
37 64.91
20 35.09%
57  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 40
3 7.50
2 5.00
3 7.50
3 7.50
3 7.50
26 65.00
14 35.00%
58  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 43
4 9.30
1 2.33
7 16.28
3 6.98
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
59  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 133
22 16.54
9 6.77
12 9.02
3 2.26
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
60  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 41
4 9.76
3 7.32
5 12.20
2 4.88
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
61  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 92
6 6.52
6 6.52
13 14.13
6 6.52
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
62  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 140
15 10.71
9 6.43
14 10.00
3 2.14
5 3.57
94 67.14
46 32.86%
63  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 929
62 6.67
0 0.00
0 0.00
120 12.92
123 13.24
624 67.17
305 32.83%
64  โรงเรียนบ้านหนองแดง 119
12 10.08
6 5.04
9 7.56
12 10.08
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
65  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 83
10 12.05
3 3.61
10 12.05
2 2.41
2 2.41
56 67.47
27 32.53%
66  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 166
21 12.65
10 6.02
13 7.83
8 4.82
2 1.20
112 67.47
54 32.53%
67  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 146
6 4.11
5 3.42
10 6.85
11 7.53
15 10.27
99 67.81
47 32.19%
68  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 91
3 3.30
8 8.79
15 16.48
2 2.20
1 1.10
62 68.13
29 31.87%
69  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 127
6 4.72
10 7.87
22 17.32
1 0.79
1 0.79
87 68.50
40 31.50%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 308
41 13.31
25 8.12
14 4.55
11 3.57
5 1.62
212 68.83
96 31.17%
71  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 68
9 13.24
4 5.88
8 11.76
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
72  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 82
5 6.10
4 4.88
13 15.85
3 3.66
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
73  โรงเรียนบ้านสองคอน 33
3 9.09
3 9.09
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
74  โรงเรียนท่ากุญชร 57
2 3.51
2 3.51
10 17.54
2 3.51
1 1.75
40 70.18
17 29.82%
75  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 91
3 3.30
10 10.99
12 13.19
1 1.10
1 1.10
64 70.33
27 29.67%
76  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 206
11 5.34
17 8.25
20 9.71
9 4.37
4 1.94
145 70.39
61 29.61%
77  โรงเรียนบ้านโนนโก 160
3 1.88
17 10.63
12 7.50
3 1.88
12 7.50
113 70.63
47 29.38%
78  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 65
5 7.69
5 7.69
4 6.15
5 7.69
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
79  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 48
10 20.83
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
80  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 62
3 4.84
3 4.84
5 8.06
6 9.68
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
81  โรงเรียนบ้านหัน 53
6 11.32
4 7.55
3 5.66
1 1.89
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
82  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
0 0.00
1 3.13
23 71.88
9 28.13%
83  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 61
3 4.92
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
84  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 205
19 9.27
15 7.32
19 9.27
2 0.98
2 0.98
148 72.20
57 27.80%
85  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 54
5 9.26
0 0.00
5 9.26
5 9.26
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
86  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 509
45 8.84
40 7.86
44 8.64
10 1.96
0 0.00
370 72.69
139 27.31%
87  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 78
2 2.56
4 5.13
13 16.67
1 1.28
1 1.28
57 73.08
21 26.92%
88  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 82
6 7.32
4 4.88
3 3.66
5 6.10
4 4.88
60 73.17
22 26.83%
89  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 101
10 9.90
5 4.95
9 8.91
3 2.97
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
90  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 165
10 6.06
10 6.06
18 10.91
6 3.64
0 0.00
121 73.33
44 26.67%
91  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 57
9 15.79
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
92  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 69
0 0.00
5 7.25
0 0.00
8 11.59
5 7.25
51 73.91
18 26.09%
93  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 58
7 12.07
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
94  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 36
4 11.11
3 8.33
2 5.56
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
95  โรงเรียนนาฝายวิทยา 113
15 13.27
3 2.65
9 7.96
1 0.88
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
96  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 105
15 14.29
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
97  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 185
8 4.32
4 2.16
33 17.84
0 0.00
0 0.00
140 75.68
45 24.32%
98  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 37
2 5.41
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
99  โรงเรียนบ้านหัวภู 29
0 0.00
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
100  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 137
4 2.92
7 5.11
7 5.11
8 5.84
7 5.11
104 75.91
33 24.09%
101  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 54
2 3.70
1 1.85
4 7.41
2 3.70
4 7.41
41 75.93
13 24.07%
102  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 146
8 5.48
8 5.48
19 13.01
0 0.00
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
103  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 96
3 3.13
3 3.13
13 13.54
2 2.08
2 2.08
73 76.04
23 23.96%
104  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
16 76.19
5 23.81%
105  โรงเรียนบ้านหนองขาม 59
4 6.78
1 1.69
7 11.86
2 3.39
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
106  โรงเรียนบ้านโคกสูง 110
4 3.64
5 4.55
16 14.55
0 0.00
1 0.91
84 76.36
26 23.64%
107  โรงเรียนบ้านนาเปือย 68
1 1.47
2 2.94
9 13.24
4 5.88
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
108  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 107
10 9.35
5 4.67
4 3.74
2 1.87
4 3.74
82 76.64
25 23.36%
109  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 107
3 2.80
2 1.87
11 10.28
6 5.61
3 2.80
82 76.64
25 23.36%
110  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 120
7 5.83
6 5.00
4 3.33
7 5.83
4 3.33
92 76.67
28 23.33%
111  โรงเรียนบ้านนาเพียง 108
6 5.56
9 8.33
3 2.78
7 6.48
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
112  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 123
7 5.69
9 7.32
12 9.76
0 0.00
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
113  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 106
13 12.26
6 5.66
2 1.89
3 2.83
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
114  โรงเรียนบ้านนาหว้า 71
5 7.04
2 2.82
5 7.04
2 2.82
2 2.82
55 77.46
16 22.54%
115  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 89
2 2.25
3 3.37
11 12.36
4 4.49
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
116  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
117  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 68
3 4.41
3 4.41
4 5.88
3 4.41
2 2.94
53 77.94
15 22.06%
118  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 186
5 2.69
10 5.38
13 6.99
5 2.69
8 4.30
145 77.96
41 22.04%
119  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 182
12 6.59
11 6.04
14 7.69
3 1.65
0 0.00
142 78.02
40 21.98%
120  โรงเรียนบ้านขามป้อม 133
7 5.26
9 6.77
9 6.77
4 3.01
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
121  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 37
6 16.22
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
122  โรงเรียนโนนงามศึกษา 93
7 7.53
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
123  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 131
4 3.05
13 9.92
10 7.63
1 0.76
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
124  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 136
13 9.56
8 5.88
5 3.68
3 2.21
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
125  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 114
7 6.14
2 1.75
10 8.77
5 4.39
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
126  โรงเรียนบ้านแดง 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
3 7.69
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 54
6 11.11
2 3.70
2 3.70
1 1.85
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
128  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 55
2 3.64
1 1.82
3 5.45
5 9.09
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
129  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 50
3 6.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
130  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 80
6 7.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
131  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
132  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 70
0 0.00
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
133  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 56
1 1.79
3 5.36
5 8.93
2 3.57
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
134  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 102
5 4.90
2 1.96
13 12.75
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
135  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 72
8 11.11
3 4.17
2 2.78
1 1.39
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
136  โรงเรียนบ้านเม็ง 130
9 6.92
3 2.31
13 10.00
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
137  โรงเรียนบ้านโนนลาน 47
5 10.64
4 8.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
138  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 84
4 4.76
3 3.57
8 9.52
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
139  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 75
6 8.00
3 4.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
140  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 97
16 16.49
2 2.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
141  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 139
6 4.32
5 3.60
9 6.47
3 2.16
2 1.44
114 82.01
25 17.99%
142  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 167
5 2.99
7 4.19
17 10.18
1 0.60
0 0.00
137 82.04
30 17.96%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
4 5.97
4 5.97
4 5.97
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
144  โรงเรียนบ้านหนองโก 67
5 7.46
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
145  โรงเรียนบ้านหนองสระ 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
146  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 40
0 0.00
1 2.50
4 10.00
2 5.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
147  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 63
4 6.35
2 3.17
1 1.59
2 3.17
2 3.17
52 82.54
11 17.46%
148  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 70
5 7.14
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
149  โรงเรียนบ้านเขาวง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
3 7.32
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
150  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 59
2 3.39
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
151  โรงเรียนบ้านห้วยบง 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
3 7.14
2 4.76
35 83.33
7 16.67%
152  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 157
3 1.91
14 8.92
8 5.10
1 0.64
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
153  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 181
18 9.94
3 1.66
8 4.42
0 0.00
0 0.00
152 83.98
29 16.02%
154  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 127
6 4.72
4 3.15
8 6.30
2 1.57
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
155  โรงเรียนบ้านหอย 83
3 3.61
4 4.82
6 7.23
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
156  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 64
3 4.69
1 1.56
5 7.81
0 0.00
1 1.56
54 84.38
10 15.63%
157  โรงเรียนบ้านผาขาม 359
22 6.13
14 3.90
16 4.46
4 1.11
0 0.00
303 84.40
56 15.60%
158  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 98
2 2.04
0 0.00
10 10.20
3 3.06
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
159  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 98
6 6.12
3 3.06
5 5.10
1 1.02
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
160  โรงเรียนบ้านดอนแขม 119
16 13.45
2 1.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
161  โรงเรียนบ้านโนนงาม 53
0 0.00
2 3.77
5 9.43
1 1.89
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
162  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 73
3 4.11
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
163  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 88
5 5.68
1 1.14
4 4.55
2 2.27
1 1.14
75 85.23
13 14.77%
164  โรงเรียนบ้านยางคำ 251
15 5.98
10 3.98
3 1.20
7 2.79
2 0.80
214 85.26
37 14.74%
165  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 129
5 3.88
1 0.78
5 3.88
6 4.65
2 1.55
110 85.27
19 14.73%
166  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 48
2 4.17
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
167  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 62
0 0.00
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
168  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 56
4 7.14
2 3.57
1 1.79
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
169  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 155
9 5.81
0 0.00
13 8.39
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
170  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 78
2 2.56
0 0.00
6 7.69
3 3.85
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
171  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
172  โรงเรียนบ้านพระบาท 36
3 8.33
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
173  โรงเรียนบ้านสะอาด 116
7 6.03
4 3.45
3 2.59
2 1.72
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
174  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
175  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 339
20 5.90
0 0.00
3 0.88
0 0.00
23 6.78
293 86.43
46 13.57%
176  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 140
2 1.43
0 0.00
0 0.00
13 9.29
4 2.86
121 86.43
19 13.57%
177  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 60
4 6.67
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
178  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 61
6 9.84
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
179  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
180  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 46
1 2.17
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
181  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 133
5 3.76
4 3.01
2 1.50
3 2.26
3 2.26
116 87.22
17 12.78%
182  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 72
6 8.33
3 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
183  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 68
2 2.94
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
184  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 104
3 2.88
0 0.00
5 4.81
2 1.92
2 1.92
92 88.46
12 11.54%
185  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
186  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 98
2 2.04
2 2.04
5 5.10
2 2.04
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
187  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 27
2 7.41
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
188  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 81
3 3.70
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
189  โรงเรียนบ้านนาอุดม 135
3 2.22
1 0.74
10 7.41
1 0.74
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
190  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 73
3 4.11
2 2.74
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
191  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 92
3 3.26
4 4.35
1 1.09
1 1.09
1 1.09
82 89.13
10 10.87%
192  โรงเรียนบ้านโนนคอม 151
4 2.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 7.95
135 89.40
16 10.60%
193  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 135
2 1.48
2 1.48
6 4.44
2 1.48
2 1.48
121 89.63
14 10.37%
194  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 39
2 5.13
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
195  โรงเรียนบ้านไชยสอ 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
1 1.28
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
196  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 62
1 1.61
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
197  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 84
0 0.00
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
198  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 75
0 0.00
1 1.33
5 6.67
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
199  โรงเรียนบ้านค้อ 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
200  โรงเรียนบ้านกุดเลา 108
6 5.56
4 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
201  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 65
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
202  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
203  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 78
0 0.00
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
204  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 91
4 4.40
1 1.10
2 2.20
1 1.10
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
205  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 69
1 1.45
0 0.00
4 5.80
1 1.45
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
206  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
207  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 95
1 1.05
0 0.00
5 5.26
2 2.11
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
208  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
5 3.23
4 2.58
4 2.58
0 0.00
0 0.00
142 91.61
13 8.39%
209  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 84
4 4.76
1 1.19
1 1.19
1 1.19
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
210  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 168
3 1.79
0 0.00
10 5.95
0 0.00
0 0.00
155 92.26
13 7.74%
211  โรงเรียนบ้านสงเปือย 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
212  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1162
18 1.55
17 1.46
16 1.38
21 1.81
17 1.46
1073 92.34
89 7.66%
213  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 135
2 1.48
4 2.96
3 2.22
1 0.74
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
214  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
215  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
1 2.44
1 2.44
38 92.68
3 7.32%
216  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 69
3 4.35
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
217  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 98
0 0.00
3 3.06
3 3.06
1 1.02
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
218  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
219  โรงเรียนบ้านหาด 70
1 1.43
1 1.43
2 2.86
0 0.00
1 1.43
65 92.86
5 7.14%
220  โรงเรียนบ้านเรือ 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
221  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
222  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
223  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1362
23 1.69
10 0.73
25 1.84
22 1.62
8 0.59
1274 93.54
88 6.46%
224  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 142
0 0.00
4 2.82
0 0.00
2 1.41
3 2.11
133 93.66
9 6.34%
225  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 226
6 2.65
6 2.65
0 0.00
0 0.00
2 0.88
212 93.81
14 6.19%
226  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 52
2 3.85
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
227  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 144
0 0.00
3 2.08
2 1.39
3 2.08
0 0.00
136 94.44
8 5.56%
228  โรงเรียนบ้านหนองหอย 77
0 0.00
0 0.00
3 3.90
1 1.30
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
229  โรงเรียนบ้านวังยาว 218
2 0.92
0 0.00
8 3.67
0 0.00
1 0.46
207 94.95
11 5.05%
230  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
19 95.00
1 5.00%
231  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
232  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 95
2 2.11
2 2.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
233  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
234  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
235  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 142
1 0.70
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
137 96.48
5 3.52%
236  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
237  โรงเรียนภูห่านศึกษา 142
0 0.00
0 0.00
2 1.41
1 0.70
0 0.00
139 97.89
3 2.11%
238  โรงเรียนบ้านกุดแคน 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
239  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
240  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
241  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
82 98.80
1 1.20%
242  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านสันติสุข 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,133 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,015 6.92
เตี้ย  1,294 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,142 7.35
ผอมและเตี้ย  987 3.39
อ้วนและเตี้ย  663 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,032 75.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,101 คน


24.37%


Powered By www.thaieducation.net