ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 255 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 17
6 35.29
6 35.29
4 23.53
1 5.88
0 0.00
0 0.00
17 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 39
36 92.31
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองกุงประชารัฐบำรุง 20
10 50.00
10 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00%
4  โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์ 34
12 35.29
6 17.65
6 17.65
6 17.65
4 11.76
0 0.00
34 100.00%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 29
1 3.45
1 3.45
17 58.62
3 10.34
1 3.45
6 20.69
23 79.31%
6  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 80
12 15.00
14 17.50
12 15.00
12 15.00
11 13.75
19 23.75
61 76.25%
7  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 142
38 26.76
18 12.68
13 9.15
13 9.15
9 6.34
51 35.92
91 64.08%
8  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 469
69 14.71
39 8.32
85 18.12
23 4.90
40 8.53
213 45.42
256 54.58%
9  โรงเรียนบ้านซำยาง 126
13 10.32
5 3.97
3 2.38
28 22.22
18 14.29
59 46.83
67 53.17%
10  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 72
10 13.89
5 6.94
9 12.50
14 19.44
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
11  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 46
6 13.04
6 13.04
8 17.39
2 4.35
2 4.35
22 47.83
24 52.17%
12  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 153
12 7.84
19 12.42
34 22.22
3 1.96
11 7.19
74 48.37
79 51.63%
13  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 68
12 17.65
5 7.35
9 13.24
9 13.24
0 0.00
33 48.53
35 51.47%
14  โรงเรียนบ้านซำจำปา 172
16 9.30
12 6.98
28 16.28
15 8.72
16 9.30
85 49.42
87 50.58%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 93
12 12.90
8 8.60
14 15.05
6 6.45
7 7.53
46 49.46
47 50.54%
16  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 242
47 19.42
35 14.46
12 4.96
27 11.16
1 0.41
120 49.59
122 50.41%
17  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 48
11 22.92
5 10.42
4 8.33
4 8.33
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
18  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 63
7 11.11
6 9.52
12 19.05
4 6.35
2 3.17
32 50.79
31 49.21%
19  โรงเรียนบ้านขนวน 226
73 32.30
12 5.31
17 7.52
6 2.65
3 1.33
115 50.88
111 49.12%
20  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 62
6 9.68
10 16.13
10 16.13
4 6.45
0 0.00
32 51.61
30 48.39%
21  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 198
19 9.60
22 11.11
13 6.57
33 16.67
8 4.04
103 52.02
95 47.98%
22  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 90
0 0.00
1 1.11
20 22.22
1 1.11
21 23.33
47 52.22
43 47.78%
23  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 139
19 13.67
10 7.19
18 12.95
7 5.04
12 8.63
73 52.52
66 47.48%
24  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 122
10 8.20
11 9.02
25 20.49
5 4.10
3 2.46
68 55.74
54 44.26%
25  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 43
3 6.98
4 9.30
4 9.30
6 13.95
2 4.65
24 55.81
19 44.19%
26  โรงเรียนบ้านศรีสุข 154
15 9.74
15 9.74
20 12.99
10 6.49
8 5.19
86 55.84
68 44.16%
27  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 41
11 26.83
0 0.00
7 17.07
0 0.00
0 0.00
23 56.10
18 43.90%
28  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 226
27 11.95
9 3.98
13 5.75
35 15.49
15 6.64
127 56.19
99 43.81%
29  โรงเรียนบ้านหว้า 192
23 11.98
22 11.46
24 12.50
15 7.81
0 0.00
108 56.25
84 43.75%
30  โรงเรียนบ้านโนนทอง 175
24 13.71
20 11.43
16 9.14
12 6.86
4 2.29
99 56.57
76 43.43%
31  โรงเรียนบ้านชุมแพ 157
13 8.28
29 18.47
14 8.92
9 5.73
3 1.91
89 56.69
68 43.31%
32  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 100
18 18.00
4 4.00
20 20.00
1 1.00
0 0.00
57 57.00
43 43.00%
33  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 174
12 6.90
9 5.17
25 14.37
3 1.72
25 14.37
100 57.47
74 42.53%
34  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 81
6 7.41
4 4.94
16 19.75
2 2.47
6 7.41
47 58.02
34 41.98%
35  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 82
14 17.07
7 8.54
9 10.98
3 3.66
1 1.22
48 58.54
34 41.46%
36  โรงเรียนบ้านธาตุ 121
7 5.79
9 7.44
14 11.57
6 4.96
14 11.57
71 58.68
50 41.32%
37  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 149
12 8.05
0 0.00
10 6.71
22 14.77
17 11.41
88 59.06
61 40.94%
38  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 66
0 0.00
13 19.70
10 15.15
2 3.03
1 1.52
40 60.61
26 39.39%
39  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 682
71 10.41
54 7.92
114 16.72
27 3.96
0 0.00
416 61.00
266 39.00%
40  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 118
8 6.78
10 8.47
6 5.08
10 8.47
12 10.17
72 61.02
46 38.98%
41  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 111
17 15.32
10 9.01
5 4.50
9 8.11
2 1.80
68 61.26
43 38.74%
42  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 26
5 19.23
3 11.54
1 3.85
1 3.85
0 0.00
16 61.54
10 38.46%
43  โรงเรียนบ้านนาดี 184
7 3.80
40 21.74
19 10.33
2 1.09
1 0.54
115 62.50
69 37.50%
44  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 72
15 20.83
4 5.56
6 8.33
1 1.39
1 1.39
45 62.50
27 37.50%
45  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 147
10 6.80
18 12.24
27 18.37
0 0.00
0 0.00
92 62.59
55 37.41%
46  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 67
3 4.48
5 7.46
14 20.90
3 4.48
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
47  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1018
98 9.63
72 7.07
102 10.02
72 7.07
34 3.34
640 62.87
378 37.13%
48  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 109
18 16.51
2 1.83
18 16.51
1 0.92
1 0.92
69 63.30
40 36.70%
49  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 306
52 16.99
24 7.84
36 11.76
0 0.00
0 0.00
194 63.40
112 36.60%
50  โรงเรียนบ้านป่าน 52
5 9.62
6 11.54
4 7.69
2 3.85
2 3.85
33 63.46
19 36.54%
51  โรงเรียนบ้านร่องแซง 52
8 15.38
0 0.00
5 9.62
0 0.00
6 11.54
33 63.46
19 36.54%
52  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 120
23 19.17
0 0.00
20 16.67
0 0.00
0 0.00
77 64.17
43 35.83%
53  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 118
10 8.47
6 5.08
13 11.02
5 4.24
8 6.78
76 64.41
42 35.59%
54  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 166
20 12.05
14 8.43
15 9.04
10 6.02
0 0.00
107 64.46
59 35.54%
55  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 34
5 14.71
0 0.00
2 5.88
3 8.82
2 5.88
22 64.71
12 35.29%
56  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 57
1 1.75
6 10.53
7 12.28
1 1.75
5 8.77
37 64.91
20 35.09%
57  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 40
3 7.50
2 5.00
3 7.50
3 7.50
3 7.50
26 65.00
14 35.00%
58  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 43
4 9.30
1 2.33
7 16.28
3 6.98
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
59  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 133
22 16.54
9 6.77
12 9.02
3 2.26
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
60  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 41
4 9.76
3 7.32
5 12.20
2 4.88
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
61  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 92
6 6.52
6 6.52
13 14.13
6 6.52
0 0.00
61 66.30
31 33.70%
62  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 140
15 10.71
9 6.43
14 10.00
3 2.14
5 3.57
94 67.14
46 32.86%
63  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 929
62 6.67
0 0.00
0 0.00
120 12.92
123 13.24
624 67.17
305 32.83%
64  โรงเรียนบ้านหนองแดง 119
12 10.08
6 5.04
9 7.56
12 10.08
0 0.00
80 67.23
39 32.77%
65  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 83
10 12.05
3 3.61
10 12.05
2 2.41
2 2.41
56 67.47
27 32.53%
66  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 166
21 12.65
10 6.02
13 7.83
8 4.82
2 1.20
112 67.47
54 32.53%
67  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 146
6 4.11
5 3.42
10 6.85
11 7.53
15 10.27
99 67.81
47 32.19%
68  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 91
3 3.30
8 8.79
15 16.48
2 2.20
1 1.10
62 68.13
29 31.87%
69  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 127
6 4.72
10 7.87
22 17.32
1 0.79
1 0.79
87 68.50
40 31.50%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 308
41 13.31
25 8.12
14 4.55
11 3.57
5 1.62
212 68.83
96 31.17%
71  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 68
9 13.24
4 5.88
8 11.76
0 0.00
0 0.00
47 69.12
21 30.88%
72  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 82
5 6.10
4 4.88
13 15.85
3 3.66
0 0.00
57 69.51
25 30.49%
73  โรงเรียนบ้านสองคอน 33
3 9.09
3 9.09
4 12.12
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
74  โรงเรียนท่ากุญชร 57
2 3.51
2 3.51
10 17.54
2 3.51
1 1.75
40 70.18
17 29.82%
75  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 91
3 3.30
10 10.99
12 13.19
1 1.10
1 1.10
64 70.33
27 29.67%
76  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 206
11 5.34
17 8.25
20 9.71
9 4.37
4 1.94
145 70.39
61 29.61%
77  โรงเรียนบ้านโนนโก 160
3 1.88
17 10.63
12 7.50
3 1.88
12 7.50
113 70.63
47 29.38%
78  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 65
5 7.69
5 7.69
4 6.15
5 7.69
0 0.00
46 70.77
19 29.23%
79  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 48
10 20.83
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
80  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 62
3 4.84
3 4.84
5 8.06
6 9.68
1 1.61
44 70.97
18 29.03%
81  โรงเรียนบ้านหัน 53
6 11.32
4 7.55
3 5.66
1 1.89
1 1.89
38 71.70
15 28.30%
82  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 32
2 6.25
0 0.00
6 18.75
0 0.00
1 3.13
23 71.88
9 28.13%
83  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 61
3 4.92
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
84  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 205
19 9.27
15 7.32
19 9.27
2 0.98
2 0.98
148 72.20
57 27.80%
85  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 54
5 9.26
0 0.00
5 9.26
5 9.26
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
86  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 509
45 8.84
40 7.86
44 8.64
10 1.96
0 0.00
370 72.69
139 27.31%
87  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 78
2 2.56
4 5.13
13 16.67
1 1.28
1 1.28
57 73.08
21 26.92%
88  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 82
6 7.32
4 4.88
3 3.66
5 6.10
4 4.88
60 73.17
22 26.83%
89  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 101
10 9.90
5 4.95
9 8.91
3 2.97
0 0.00
74 73.27
27 26.73%
90  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 165
10 6.06
10 6.06
18 10.91
6 3.64
0 0.00
121 73.33
44 26.67%
91  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 57
9 15.79
3 5.26
3 5.26
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
92  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 69
0 0.00
5 7.25
0 0.00
8 11.59
5 7.25
51 73.91
18 26.09%
93  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 58
7 12.07
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
94  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 36
4 11.11
3 8.33
2 5.56
0 0.00
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
95  โรงเรียนนาฝายวิทยา 113
15 13.27
3 2.65
9 7.96
1 0.88
0 0.00
85 75.22
28 24.78%
96  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 105
15 14.29
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
79 75.24
26 24.76%
97  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 185
8 4.32
4 2.16
33 17.84
0 0.00
0 0.00
140 75.68
45 24.32%
98  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 37
2 5.41
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
99  โรงเรียนบ้านหัวภู 29
0 0.00
0 0.00
7 24.14
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
100  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 137
4 2.92
7 5.11
7 5.11
8 5.84
7 5.11
104 75.91
33 24.09%
101  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 54
2 3.70
1 1.85
4 7.41
2 3.70
4 7.41
41 75.93
13 24.07%
102  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 146
8 5.48
8 5.48
19 13.01
0 0.00
0 0.00
111 76.03
35 23.97%
103  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 96
3 3.13
3 3.13
13 13.54
2 2.08
2 2.08
73 76.04
23 23.96%
104  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
16 76.19
5 23.81%
105  โรงเรียนบ้านหนองขาม 59
4 6.78
1 1.69
7 11.86
2 3.39
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
106  โรงเรียนบ้านโคกสูง 110
4 3.64
5 4.55
16 14.55
0 0.00
1 0.91
84 76.36
26 23.64%
107  โรงเรียนบ้านนาเปือย 68
1 1.47
2 2.94
9 13.24
4 5.88
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
108  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 107
10 9.35
5 4.67
4 3.74
2 1.87
4 3.74
82 76.64
25 23.36%
109  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 107
3 2.80
2 1.87
11 10.28
6 5.61
3 2.80
82 76.64
25 23.36%
110  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 120
7 5.83
6 5.00
4 3.33
7 5.83
4 3.33
92 76.67
28 23.33%
111  โรงเรียนบ้านนาเพียง 108
6 5.56
9 8.33
3 2.78
7 6.48
0 0.00
83 76.85
25 23.15%
112  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 123
7 5.69
9 7.32
12 9.76
0 0.00
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
113  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 106
13 12.26
6 5.66
2 1.89
3 2.83
0 0.00
82 77.36
24 22.64%
114  โรงเรียนบ้านนาหว้า 71
5 7.04
2 2.82
5 7.04
2 2.82
2 2.82
55 77.46
16 22.54%
115  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 89
2 2.25
3 3.37
11 12.36
4 4.49
0 0.00
69 77.53
20 22.47%
116  โรงเรียนบ้านหนองหนามแท่ง 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
117  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 68
3 4.41
3 4.41
4 5.88
3 4.41
2 2.94
53 77.94
15 22.06%
118  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 186
5 2.69
10 5.38
13 6.99
5 2.69
8 4.30
145 77.96
41 22.04%
119  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 182
12 6.59
11 6.04
14 7.69
3 1.65
0 0.00
142 78.02
40 21.98%
120  โรงเรียนบ้านขามป้อม 133
7 5.26
9 6.77
9 6.77
4 3.01
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
121  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 37
6 16.22
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
122  โรงเรียนโนนงามศึกษา 93
7 7.53
0 0.00
13 13.98
0 0.00
0 0.00
73 78.49
20 21.51%
123  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 131
4 3.05
13 9.92
10 7.63
1 0.76
0 0.00
103 78.63
28 21.37%
124  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 136
13 9.56
8 5.88
5 3.68
3 2.21
0 0.00
107 78.68
29 21.32%
125  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 114
7 6.14
2 1.75
10 8.77
5 4.39
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
126  โรงเรียนบ้านแดง 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
3 7.69
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
127  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 54
6 11.11
2 3.70
2 3.70
1 1.85
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
128  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 55
2 3.64
1 1.82
3 5.45
5 9.09
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
129  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 50
3 6.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
130  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 80
6 7.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
131  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
132  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 70
0 0.00
0 0.00
14 20.00
0 0.00
0 0.00
56 80.00
14 20.00%
133  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 56
1 1.79
3 5.36
5 8.93
2 3.57
0 0.00
45 80.36
11 19.64%
134  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 102
5 4.90
2 1.96
13 12.75
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
135  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 72
8 11.11
3 4.17
2 2.78
1 1.39
0 0.00
58 80.56
14 19.44%
136  โรงเรียนบ้านเม็ง 130
9 6.92
3 2.31
13 10.00
0 0.00
0 0.00
105 80.77
25 19.23%
137  โรงเรียนบ้านโนนลาน 47
5 10.64
4 8.51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
138  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 84
4 4.76
3 3.57
8 9.52
1 1.19
0 0.00
68 80.95
16 19.05%
139  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 75
6 8.00
3 4.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
61 81.33
14 18.67%
140  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 97
16 16.49
2 2.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 81.44
18 18.56%
141  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 139
6 4.32
5 3.60
9 6.47
3 2.16
2 1.44
114 82.01
25 17.99%
142  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 167
5 2.99
7 4.19
17 10.18
1 0.60
0 0.00
137 82.04
30 17.96%
143  โรงเรียนบ้านหนองบัว 67
4 5.97
4 5.97
4 5.97
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
144  โรงเรียนบ้านหนองโก 67
5 7.46
3 4.48
4 5.97
0 0.00
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
145  โรงเรียนบ้านหนองสระ 28
0 0.00
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86%
146  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 40
0 0.00
1 2.50
4 10.00
2 5.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
147  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 63
4 6.35
2 3.17
1 1.59
2 3.17
2 3.17
52 82.54
11 17.46%
148  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 70
5 7.14
2 2.86
5 7.14
0 0.00
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
149  โรงเรียนบ้านเขาวง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
3 7.32
1 2.44
34 82.93
7 17.07%
150  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 59
2 3.39
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
151  โรงเรียนบ้านห้วยบง 42
2 4.76
0 0.00
0 0.00
3 7.14
2 4.76
35 83.33
7 16.67%
152  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 157
3 1.91
14 8.92
8 5.10
1 0.64
0 0.00
131 83.44
26 16.56%
153  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 181
18 9.94
3 1.66
8 4.42
0 0.00
0 0.00
152 83.98
29 16.02%
154  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 127
6 4.72
4 3.15
8 6.30
2 1.57
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
155  โรงเรียนบ้านหอย 83
3 3.61
4 4.82
6 7.23
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
156  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 64
3 4.69
1 1.56
5 7.81
0 0.00
1 1.56
54 84.38
10 15.63%
157  โรงเรียนบ้านผาขาม 359
22 6.13
14 3.90
16 4.46
4 1.11
0 0.00
303 84.40
56 15.60%
158  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 98
2 2.04
0 0.00
10 10.20
3 3.06
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
159  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 98
6 6.12
3 3.06
5 5.10
1 1.02
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
160  โรงเรียนบ้านดอนแขม 119
16 13.45
2 1.68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
161  โรงเรียนบ้านโนนงาม 53
0 0.00
2 3.77
5 9.43
1 1.89
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
162  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 73
3 4.11
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
163  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 88
5 5.68
1 1.14
4 4.55
2 2.27
1 1.14
75 85.23
13 14.77%
164  โรงเรียนบ้านยางคำ 251
15 5.98
10 3.98
3 1.20
7 2.79
2 0.80
214 85.26
37 14.74%
165  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 129
5 3.88
1 0.78
5 3.88
6 4.65
2 1.55
110 85.27
19 14.73%
166  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 48
2 4.17
2 4.17
1 2.08
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
167  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 62
0 0.00
0 0.00
9 14.52
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
168  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 56
4 7.14
2 3.57
1 1.79
1 1.79
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
169  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 155
9 5.81
0 0.00
13 8.39
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
170  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 78
2 2.56
0 0.00
6 7.69
3 3.85
0 0.00
67 85.90
11 14.10%
171  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
172  โรงเรียนบ้านพระบาท 36
3 8.33
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
173  โรงเรียนบ้านสะอาด 116
7 6.03
4 3.45
3 2.59
2 1.72
0 0.00
100 86.21
16 13.79%
174  โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
175  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 339
20 5.90
0 0.00
3 0.88
0 0.00
23 6.78
293 86.43
46 13.57%
176  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 140
2 1.43
0 0.00
0 0.00
13 9.29
4 2.86
121 86.43
19 13.57%
177  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 60
4 6.67
1 1.67
3 5.00
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
178  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 61
6 9.84
1 1.64
1 1.64
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
179  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
180  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 46
1 2.17
1 2.17
4 8.70
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
181  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 133
5 3.76
4 3.01
2 1.50
3 2.26
3 2.26
116 87.22
17 12.78%
182  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 72
6 8.33
3 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
183  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 68
2 2.94
2 2.94
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
184  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 104
3 2.88
0 0.00
5 4.81
2 1.92
2 1.92
92 88.46
12 11.54%
185  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 61
2 3.28
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
186  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 98
2 2.04
2 2.04
5 5.10
2 2.04
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
187  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 27
2 7.41
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11%
188  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 81
3 3.70
1 1.23
5 6.17
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
189  โรงเรียนบ้านนาอุดม 135
3 2.22
1 0.74
10 7.41
1 0.74
0 0.00
120 88.89
15 11.11%
190  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 73
3 4.11
2 2.74
3 4.11
0 0.00
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
191  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 92
3 3.26
4 4.35
1 1.09
1 1.09
1 1.09
82 89.13
10 10.87%
192  โรงเรียนบ้านโนนคอม 151
4 2.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 7.95
135 89.40
16 10.60%
193  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 135
2 1.48
2 1.48
6 4.44
2 1.48
2 1.48
121 89.63
14 10.37%
194  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 39
2 5.13
0 0.00
0 0.00
2 5.13
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
195  โรงเรียนบ้านไชยสอ 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
1 1.28
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
196  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 62
1 1.61
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
197  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 84
0 0.00
0 0.00
8 9.52
0 0.00
0 0.00
76 90.48
8 9.52%
198  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 75
0 0.00
1 1.33
5 6.67
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
199  โรงเรียนบ้านค้อ 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
200  โรงเรียนบ้านกุดเลา 108
6 5.56
4 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 90.74
10 9.26%
201  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 65
3 4.62
3 4.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
202  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
203  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 78
0 0.00
1 1.28
6 7.69
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
204  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 91
4 4.40
1 1.10
2 2.20
1 1.10
0 0.00
83 91.21
8 8.79%
205  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 69
1 1.45
0 0.00
4 5.80
1 1.45
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
206  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 47
0 0.00
0 0.00
4 8.51
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
207  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 95
1 1.05
0 0.00
5 5.26
2 2.11
0 0.00
87 91.58
8 8.42%
208  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
5 3.23
4 2.58
4 2.58
0 0.00
0 0.00
142 91.61
13 8.39%
209  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 84
4 4.76
1 1.19
1 1.19
1 1.19
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
210  โรงเรียนบ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 168
3 1.79
0 0.00
10 5.95
0 0.00
0 0.00
155 92.26
13 7.74%
211  โรงเรียนบ้านสงเปือย 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
212  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1162
18 1.55
17 1.46
16 1.38
21 1.81
17 1.46
1073 92.34
89 7.66%
213  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 135
2 1.48
4 2.96
3 2.22
1 0.74
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
214  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 41
0 0.00
1 2.44
2 4.88
0 0.00
0 0.00
38 92.68
3 7.32%
215  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
1 2.44
1 2.44
38 92.68
3 7.32%
216  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 69
3 4.35
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
217  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 98
0 0.00
3 3.06
3 3.06
1 1.02
0 0.00
91 92.86
7 7.14%
218  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
219  โรงเรียนบ้านหาด 70
1 1.43
1 1.43
2 2.86
0 0.00
1 1.43
65 92.86
5 7.14%
220  โรงเรียนบ้านเรือ 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
221  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
222  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
223  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1362
23 1.69
10 0.73
25 1.84
22 1.62
8 0.59
1274 93.54
88 6.46%
224  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 142
0 0.00
4 2.82
0 0.00
2 1.41
3 2.11
133 93.66
9 6.34%
225  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 226
6 2.65
6 2.65
0 0.00
0 0.00
2 0.88
212 93.81
14 6.19%
226  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 52
2 3.85
1 1.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
227  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 144
0 0.00
3 2.08
2 1.39
3 2.08
0 0.00
136 94.44
8 5.56%
228  โรงเรียนบ้านหนองหอย 77
0 0.00
0 0.00
3 3.90
1 1.30
0 0.00
73 94.81
4 5.19%
229  โรงเรียนบ้านวังยาว 218
2 0.92
0 0.00
8 3.67
0 0.00
1 0.46
207 94.95
11 5.05%
230  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
19 95.00
1 5.00%
231  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 66
0 0.00
1 1.52
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
232  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 95
2 2.11
2 2.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
233  โรงเรียนบ้านหนองกุงคชสาร 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
234  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
235  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 142
1 0.70
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
137 96.48
5 3.52%
236  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 98
0 0.00
0 0.00
3 3.06
0 0.00
0 0.00
95 96.94
3 3.06%
237  โรงเรียนภูห่านศึกษา 142
0 0.00
0 0.00
2 1.41
1 0.70
0 0.00
139 97.89
3 2.11%
238  โรงเรียนบ้านกุดแคน 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
239  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
240  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
241  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
82 98.80
1 1.20%
242  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านสันติสุข 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 123
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านวังขอนแดง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
255  โรงเรียนบ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,133 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,015 6.92
เตี้ย  1,294 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,142 7.35
ผอมและเตี้ย  987 3.39
อ้วนและเตี้ย  663 2.28
ไม่มีภาวะโภชนาการ  22,032 75.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,101 คน


24.37%


Powered By www.thaieducation.net