ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 247 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 14
5 35.71
5 35.71
3 21.43
1 7.14
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 39
35 89.74
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
4  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 65
3 4.62
0 0.00
19 29.23
14 21.54
29 44.62
0 0.00
65 100.00%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 40
7 17.50
6 15.00
11 27.50
6 15.00
3 7.50
7 17.50
33 82.50%
6  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 154
29 18.83
15 9.74
3 1.95
44 28.57
18 11.69
45 29.22
109 70.78%
7  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 81
14 17.28
12 14.81
12 14.81
2 2.47
11 13.58
30 37.04
51 62.96%
8  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 161
26 16.15
33 20.50
14 8.70
21 13.04
7 4.35
60 37.27
101 62.73%
9  โรงเรียนบ้านค้อ 48
4 8.33
4 8.33
10 20.83
7 14.58
5 10.42
18 37.50
30 62.50%
10  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 158
17 10.76
17 10.76
31 19.62
17 10.76
13 8.23
63 39.87
95 60.13%
11  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1032
80 7.75
86 8.33
206 19.96
35 3.39
206 19.96
419 40.60
613 59.40%
12  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 52
7 13.46
10 19.23
8 15.38
3 5.77
2 3.85
22 42.31
30 57.69%
13  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 83
18 21.69
5 6.02
16 19.28
4 4.82
4 4.82
36 43.37
47 56.63%
14  โรงเรียนบ้านซำจำปา 170
19 11.18
18 10.59
24 14.12
18 10.59
13 7.65
78 45.88
92 54.12%
15  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 87
17 19.54
9 10.34
14 16.09
7 8.05
0 0.00
40 45.98
47 54.02%
16  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 230
21 9.13
18 7.83
16 6.96
39 16.96
29 12.61
107 46.52
123 53.48%
17  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 45
5 11.11
8 17.78
5 11.11
6 13.33
0 0.00
21 46.67
24 53.33%
18  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 34
8 23.53
3 8.82
2 5.88
4 11.76
1 2.94
16 47.06
18 52.94%
19  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 68
8 11.76
6 8.82
15 22.06
7 10.29
0 0.00
32 47.06
36 52.94%
20  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 452
54 11.95
46 10.18
77 17.04
21 4.65
37 8.19
217 48.01
235 51.99%
21  โรงเรียนบ้านศรีสุข 152
14 9.21
13 8.55
27 17.76
7 4.61
15 9.87
76 50.00
76 50.00%
22  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 90
7 7.78
10 11.11
15 16.67
5 5.56
7 7.78
46 51.11
44 48.89%
23  โรงเรียนบ้านธาตุ 144
10 6.94
8 5.56
19 13.19
17 11.81
16 11.11
74 51.39
70 48.61%
24  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 120
8 6.67
30 25.00
5 4.17
10 8.33
5 4.17
62 51.67
58 48.33%
25  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 102
15 14.71
12 11.76
11 10.78
11 10.78
0 0.00
53 51.96
49 48.04%
26  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 181
5 2.76
12 6.63
32 17.68
5 2.76
32 17.68
95 52.49
86 47.51%
27  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 236
18 7.63
22 9.32
14 5.93
34 14.41
15 6.36
133 56.36
103 43.64%
28  โรงเรียนบ้านโนนทอง 175
24 13.71
20 11.43
16 9.14
12 6.86
4 2.29
99 56.57
76 43.43%
29  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 102
12 11.76
13 12.75
10 9.80
5 4.90
4 3.92
58 56.86
44 43.14%
30  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 50
10 20.00
4 8.00
4 8.00
3 6.00
0 0.00
29 58.00
21 42.00%
31  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 85
6 7.06
5 5.88
13 15.29
4 4.71
7 8.24
50 58.82
35 41.18%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 323
48 14.86
28 8.67
37 11.46
10 3.10
6 1.86
194 60.06
129 39.94%
33  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 41
5 12.20
3 7.32
5 12.20
3 7.32
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
34  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 118
8 6.78
10 8.47
6 5.08
10 8.47
12 10.17
72 61.02
46 38.98%
35  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 72
8 11.11
6 8.33
14 19.44
0 0.00
0 0.00
44 61.11
28 38.89%
36  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 74
2 2.70
12 16.22
9 12.16
4 5.41
1 1.35
46 62.16
28 37.84%
37  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 81
14 17.28
4 4.94
4 4.94
4 4.94
4 4.94
51 62.96
30 37.04%
38  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 92
0 0.00
0 0.00
17 18.48
0 0.00
17 18.48
58 63.04
34 36.96%
39  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 149
13 8.72
5 3.36
7 4.70
18 12.08
12 8.05
94 63.09
55 36.91%
40  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 96
1 1.04
15 15.63
16 16.67
1 1.04
2 2.08
61 63.54
35 36.46%
41  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 182
12 6.59
16 8.79
28 15.38
3 1.65
7 3.85
116 63.74
66 36.26%
42  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 40
3 7.50
2 5.00
3 7.50
3 7.50
3 7.50
26 65.00
14 35.00%
43  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 682
30 4.40
27 3.96
62 9.09
57 8.36
62 9.09
444 65.10
238 34.90%
44  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 75
14 18.67
3 4.00
7 9.33
1 1.33
1 1.33
49 65.33
26 34.67%
45  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 133
22 16.54
9 6.77
12 9.02
3 2.26
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
46  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 200
30 15.00
21 10.50
13 6.50
4 2.00
1 0.50
131 65.50
69 34.50%
47  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 193
21 10.88
3 1.55
38 19.69
3 1.55
0 0.00
128 66.32
65 33.68%
48  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 113
11 9.73
7 6.19
7 6.19
6 5.31
7 6.19
75 66.37
38 33.63%
49  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 929
62 6.67
0 0.00
0 0.00
120 12.92
123 13.24
624 67.17
305 32.83%
50  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 130
6 4.62
11 8.46
22 16.92
3 2.31
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
51  โรงเรียนบ้านหัวภู 31
3 9.68
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
52  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 313
36 11.50
29 9.27
35 11.18
0 0.00
0 0.00
213 68.05
100 31.95%
53  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 148
9 6.08
9 6.08
23 15.54
6 4.05
0 0.00
101 68.24
47 31.76%
54  โรงเรียนบ้านหว้า 197
12 6.09
18 9.14
18 9.14
14 7.11
0 0.00
135 68.53
62 31.47%
55  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 135
3 2.22
1 0.74
38 28.15
0 0.00
0 0.00
93 68.89
42 31.11%
56  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 52
3 5.77
1 1.92
10 19.23
2 3.85
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
57  โรงเรียนบ้านป่าน 56
4 7.14
7 12.50
2 3.57
2 3.57
2 3.57
39 69.64
17 30.36%
58  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 53
10 18.87
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
59  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 177
8 4.52
18 10.17
11 6.21
16 9.04
0 0.00
124 70.06
53 29.94%
60  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 61
4 6.56
0 0.00
14 22.95
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
61  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 68
8 11.76
5 7.35
7 10.29
0 0.00
0 0.00
48 70.59
20 29.41%
62  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 150
9 6.00
12 8.00
12 8.00
5 3.33
6 4.00
106 70.67
44 29.33%
63  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 72
10 13.89
2 2.78
8 11.11
1 1.39
0 0.00
51 70.83
21 29.17%
64  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
4 8.89
2 4.44
32 71.11
13 28.89%
65  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 97
5 5.15
7 7.22
14 14.43
1 1.03
1 1.03
69 71.13
28 28.87%
66  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
2 9.52
15 71.43
6 28.57%
67  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 81
9 11.11
1 1.23
10 12.35
2 2.47
1 1.23
58 71.60
23 28.40%
68  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 78
5 6.41
5 6.41
6 7.69
3 3.85
3 3.85
56 71.79
22 28.21%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 103
9 8.74
0 0.00
19 18.45
0 0.00
1 0.97
74 71.84
29 28.16%
70  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 65
6 9.23
5 7.69
4 6.15
3 4.62
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
71  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 58
2 3.45
1 1.72
6 10.34
2 3.45
5 8.62
42 72.41
16 27.59%
72  โรงเรียนบ้านโนนลาน 51
6 11.76
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
37 72.55
14 27.45%
73  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 73
12 16.44
6 8.22
2 2.74
0 0.00
0 0.00
53 72.60
20 27.40%
74  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 136
8 5.88
12 8.82
10 7.35
6 4.41
1 0.74
99 72.79
37 27.21%
75  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 547
70 12.80
6 1.10
31 5.67
34 6.22
4 0.73
402 73.49
145 26.51%
76  โรงเรียนท่ากุญชร 57
2 3.51
2 3.51
7 12.28
2 3.51
2 3.51
42 73.68
15 26.32%
77  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 138
8 5.80
8 5.80
7 5.07
13 9.42
0 0.00
102 73.91
36 26.09%
78  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 112
4 3.57
1 0.89
14 12.50
1 0.89
9 8.04
83 74.11
29 25.89%
79  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 58
7 12.07
0 0.00
8 13.79
0 0.00
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
80  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 86
2 2.33
4 4.65
4 4.65
6 6.98
6 6.98
64 74.42
22 25.58%
81  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 137
9 6.57
3 2.19
10 7.30
3 2.19
10 7.30
102 74.45
35 25.55%
82  โรงเรียนโนนงามศึกษา 94
12 12.77
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
83  โรงเรียนบ้านหัน 51
4 7.84
4 7.84
2 3.92
2 3.92
1 1.96
38 74.51
13 25.49%
84  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 102
1 0.98
8 7.84
14 13.73
2 1.96
1 0.98
76 74.51
26 25.49%
85  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 72
2 2.78
3 4.17
6 8.33
3 4.17
4 5.56
54 75.00
18 25.00%
86  โรงเรียนบ้านขนวน 228
38 16.67
4 1.75
9 3.95
6 2.63
0 0.00
171 75.00
57 25.00%
87  โรงเรียนบ้านซำยาง 133
8 6.02
4 3.01
11 8.27
6 4.51
4 3.01
100 75.19
33 24.81%
88  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 170
13 7.65
6 3.53
19 11.18
4 2.35
0 0.00
128 75.29
42 24.71%
89  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 110
2 1.82
7 6.36
15 13.64
2 1.82
1 0.91
83 75.45
27 24.55%
90  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 106
1 0.94
4 3.77
17 16.04
2 1.89
2 1.89
80 75.47
26 24.53%
91  โรงเรียนบ้านสองคอน 37
3 8.11
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
92  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 207
6 2.90
10 4.83
27 13.04
6 2.90
0 0.00
158 76.33
49 23.67%
93  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 60
4 6.67
2 3.33
3 5.00
4 6.67
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
94  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 43
3 6.98
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
95  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 165
8 4.85
13 7.88
12 7.27
4 2.42
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
96  โรงเรียนบ้านนาดี 190
3 1.58
4 2.11
31 16.32
4 2.11
0 0.00
148 77.89
42 22.11%
97  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 46
5 10.87
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
98  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 37
2 5.41
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
99  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 51
6 11.76
3 5.88
1 1.96
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
100  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 107
6 5.61
2 1.87
10 9.35
5 4.67
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
101  โรงเรียนบ้านสะอาด 108
6 5.56
3 2.78
8 7.41
2 1.85
4 3.70
85 78.70
23 21.30%
102  โรงเรียนบ้านร่องแซง 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
103  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 187
14 7.49
4 2.14
9 4.81
3 1.60
9 4.81
148 79.14
39 20.86%
104  โรงเรียนบ้านโคกสูง 130
0 0.00
5 3.85
22 16.92
0 0.00
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
105  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 140
8 5.71
12 8.57
8 5.71
1 0.71
0 0.00
111 79.29
29 20.71%
106  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 97
16 16.49
3 3.09
0 0.00
1 1.03
0 0.00
77 79.38
20 20.62%
107  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 68
6 8.82
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
108  โรงเรียนบ้านแดง 44
4 9.09
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
109  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 181
22 12.15
2 1.10
13 7.18
0 0.00
0 0.00
144 79.56
37 20.44%
110  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 50
3 6.00
1 2.00
6 12.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
111  โรงเรียนบ้านสงเปือย 50
1 2.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
112  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 80
6 7.50
0 0.00
8 10.00
0 0.00
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
113  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 86
3 3.49
2 2.33
9 10.47
3 3.49
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
114  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
3 3.95
2 2.63
61 80.26
15 19.74%
115  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 102
5 4.90
2 1.96
13 12.75
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
116  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 108
3 2.78
5 4.63
12 11.11
1 0.93
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
117  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 31
1 3.23
1 3.23
3 9.68
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
118  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
119  โรงเรียนบ้านหนองขาม 21
2 9.52
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
120  โรงเรียนบ้านนาเปือย 74
0 0.00
6 8.11
8 10.81
0 0.00
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
121  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 38
1 2.63
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
122  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 98
4 4.08
1 1.02
10 10.20
3 3.06
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66
2 3.03
5 7.58
5 7.58
0 0.00
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
124  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 156
7 4.49
12 7.69
9 5.77
0 0.00
0 0.00
128 82.05
28 17.95%
125  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 223
10 4.48
14 6.28
13 5.83
2 0.90
1 0.45
183 82.06
40 17.94%
126  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 165
11 6.67
5 3.03
13 7.88
0 0.00
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
127  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 57
5 8.77
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
128  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 57
1 1.75
2 3.51
1 1.75
3 5.26
3 5.26
47 82.46
10 17.54%
129  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 63
3 4.76
1 1.59
2 3.17
5 7.94
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
130  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 109
10 9.17
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
131  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 46
4 8.70
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
132  โรงเรียนบ้านวังยาว 225
3 1.33
2 0.89
20 8.89
4 1.78
10 4.44
186 82.67
39 17.33%
133  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 58
0 0.00
2 3.45
7 12.07
0 0.00
1 1.72
48 82.76
10 17.24%
134  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 163
8 4.91
9 5.52
11 6.75
0 0.00
0 0.00
135 82.82
28 17.18%
135  โรงเรียนบ้านดอนแขม 130
15 11.54
7 5.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 83.08
22 16.92%
136  โรงเรียนบ้านหอย 83
3 3.61
4 4.82
7 8.43
0 0.00
0 0.00
69 83.13
14 16.87%
137  โรงเรียนบ้านกุดเลา 108
6 5.56
9 8.33
3 2.78
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
138  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 24
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
1 4.17
20 83.33
4 16.67%
139  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 36
0 0.00
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
140  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 66
3 4.55
3 4.55
3 4.55
2 3.03
0 0.00
55 83.33
11 16.67%
141  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 127
6 4.72
3 2.36
11 8.66
0 0.00
1 0.79
106 83.46
21 16.54%
142  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 91
3 3.30
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
76 83.52
15 16.48%
143  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 73
5 6.85
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
144  โรงเรียนบ้านห้วยบง 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
3 6.98
2 4.65
36 83.72
7 16.28%
145  โรงเรียนบ้านเม็ง 111
5 4.50
2 1.80
11 9.91
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
146  โรงเรียนบ้านโนนโก 161
6 3.73
5 3.11
4 2.48
6 3.73
4 2.48
136 84.47
25 15.53%
147  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 85
5 5.88
2 2.35
1 1.18
5 5.88
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
148  โรงเรียนบ้านเขาวง 41
0 0.00
0 0.00
3 7.32
2 4.88
1 2.44
35 85.37
6 14.63%
149  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 155
9 5.81
0 0.00
13 8.39
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
150  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
2 1.29
3 1.94
5 3.23
10 6.45
2 1.29
133 85.81
22 14.19%
151  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 143
5 3.50
5 3.50
8 5.59
2 1.40
0 0.00
123 86.01
20 13.99%
152  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 86
3 3.49
0 0.00
6 6.98
3 3.49
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
153  โรงเรียนบ้านพระบาท 36
3 8.33
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
154  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 22
1 4.55
2 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64%
155  โรงเรียนบ้านนาอุดม 135
4 2.96
2 1.48
10 7.41
2 1.48
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
156  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 68
2 2.94
2 2.94
5 7.35
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
157  โรงเรียนบ้านหนองโก 69
4 5.80
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
158  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
159  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 31
3 9.68
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
160  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 132
6 4.55
7 5.30
4 3.03
0 0.00
0 0.00
115 87.12
17 12.88%
161  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 39
1 2.56
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
162  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 149
6 4.03
4 2.68
6 4.03
1 0.67
2 1.34
130 87.25
19 12.75%
163  โรงเรียนบ้านนาเพียง 103
7 6.80
4 3.88
2 1.94
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
164  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 56
3 5.36
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
165  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 73
3 4.11
1 1.37
2 2.74
2 2.74
1 1.37
64 87.67
9 12.33%
166  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 65
1 1.54
1 1.54
2 3.08
1 1.54
3 4.62
57 87.69
8 12.31%
167  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
168  โรงเรียนบ้านโนนงาม 50
0 0.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
169  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 101
3 2.97
0 0.00
9 8.91
0 0.00
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
170  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 52
0 0.00
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
171  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
1 1.15
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
172  โรงเรียนบ้านนาหว้า 79
2 2.53
2 2.53
3 3.80
1 1.27
1 1.27
70 88.61
9 11.39%
173  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 94
3 3.19
4 4.26
2 2.13
1 1.06
0 0.00
84 89.36
10 10.64%
174  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 66
3 4.55
3 4.55
1 1.52
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
175  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 66
2 3.03
1 1.52
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
176  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
177  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1154
40 3.47
12 1.04
23 1.99
27 2.34
18 1.56
1034 89.60
120 10.40%
178  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 58
2 3.45
2 3.45
2 3.45
0 0.00
0 0.00
52 89.66
6 10.34%
179  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 116
6 5.17
2 1.72
2 1.72
2 1.72
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
180  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 146
2 1.37
2 1.37
6 4.11
2 1.37
3 2.05
131 89.73
15 10.27%
181  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
182  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
2 3.28
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
183  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 72
3 4.17
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
184  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 93
1 1.08
1 1.08
6 6.45
1 1.08
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
185  โรงเรียนบ้านหนองสระ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
186  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 75
0 0.00
1 1.33
5 6.67
1 1.33
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
187  โรงเรียนบ้านผาขาม 377
15 3.98
4 1.06
16 4.24
0 0.00
0 0.00
342 90.72
35 9.28%
188  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 65
4 6.15
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
189  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 88
2 2.27
1 1.14
5 5.68
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
190  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 101
2 1.98
1 0.99
5 4.95
1 0.99
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
191  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 137
4 2.92
2 1.46
5 3.65
1 0.73
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
192  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 69
4 5.80
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
193  โรงเรียนบ้านขามป้อม 127
5 3.94
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
194  โรงเรียนบ้านหนองแดง 128
2 1.56
3 2.34
5 3.91
1 0.78
0 0.00
117 91.41
11 8.59%
195  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 70
1 1.43
3 4.29
2 2.86
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
196  โรงเรียนบ้านไชยสอ 82
3 3.66
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
197  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 142
2 1.41
4 2.82
0 0.00
2 1.41
3 2.11
131 92.25
11 7.75%
198  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
199  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 135
2 1.48
4 2.96
3 2.22
1 0.74
0 0.00
125 92.59
10 7.41%
200  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 96
1 1.04
2 2.08
3 3.13
1 1.04
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
201  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 125
9 7.20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 92.80
9 7.20%
202  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
203  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1032
16 1.55
10 0.97
19 1.84
10 0.97
18 1.74
959 92.93
73 7.07%
204  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 57
0 0.00
2 3.51
1 1.75
1 1.75
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
205  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 101
1 0.99
1 0.99
2 1.98
1 0.99
2 1.98
94 93.07
7 6.93%
206  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 102
0 0.00
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
207  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 366
4 1.09
0 0.00
6 1.64
0 0.00
15 4.10
341 93.17
25 6.83%
208  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 251
6 2.39
6 2.39
2 0.80
1 0.40
2 0.80
234 93.23
17 6.77%
209  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
210  โรงเรียนนาฝายวิทยา 106
3 2.83
2 1.89
2 1.89
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
211  โรงเรียนบ้านชุมแพ 161
4 2.48
1 0.62
3 1.86
2 1.24
0 0.00
151 93.79
10 6.21%
212  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
213  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 106
1 0.94
1 0.94
2 1.89
1 0.94
1 0.94
100 94.34
6 5.66%
214  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
215  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 91
0 0.00
3 3.30
2 2.20
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
216  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 73
0 0.00
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
217  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 74
0 0.00
1 1.35
2 2.70
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
218  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 148
4 2.70
3 2.03
1 0.68
0 0.00
0 0.00
140 94.59
8 5.41%
219  โรงเรียนบ้านยางคำ 255
3 1.18
4 1.57
4 1.57
1 0.39
1 0.39
242 94.90
13 5.10%
220  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 40
0 0.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองหอย 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
222  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 82
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
223  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 148
0 0.00
1 0.68
4 2.70
2 1.35
0 0.00
141 95.27
7 4.73%
224  โรงเรียนบ้านหาด 70
1 1.43
1 1.43
1 1.43
0 0.00
0 0.00
67 95.71
3 4.29%
225  โรงเรียนบ้านโนนคอม 149
4 2.68
0 0.00
2 1.34
0 0.00
0 0.00
143 95.97
6 4.03%
226  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
227  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
228  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 142
1 0.70
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
137 96.48
5 3.52%
229  โรงเรียนบ้านเรือ 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
230  โรงเรียนบ้านกุดแคน 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
231  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 97
0 0.00
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
95 97.94
2 2.06%
232  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
233  โรงเรียนภูห่านศึกษา 138
1 0.72
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
136 98.55
2 1.45%
234  โรงเรียนบ้านสันติสุข 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.20
82 98.80
1 1.20%
235  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
245  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
246  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  28,758 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,714 5.96
เตี้ย  1,179 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,166 7.53
ผอมและเตี้ย  946 3.29
อ้วนและเตี้ย  925 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,828 75.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,930 คน


24.10%


Powered By www.thaieducation.net