ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 247 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 14
5 35.71
5 35.71
3 21.43
1 7.14
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 39
35 89.74
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
4  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 65
2 3.08
1 1.54
19 29.23
14 21.54
29 44.62
0 0.00
65 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 81
15 18.52
19 23.46
12 14.81
17 20.99
12 14.81
6 7.41
75 92.59%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 40
7 17.50
6 15.00
11 27.50
6 15.00
3 7.50
7 17.50
33 82.50%
7  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 161
33 20.50
37 22.98
14 8.70
22 13.66
7 4.35
48 29.81
113 70.19%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 323
62 19.20
42 13.00
20 6.19
55 17.03
45 13.93
99 30.65
224 69.35%
9  โรงเรียนบ้านซำจำปา 166
20 12.05
24 14.46
27 16.27
18 10.84
14 8.43
63 37.95
103 62.05%
10  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 41
12 29.27
5 12.20
0 0.00
3 7.32
5 12.20
16 39.02
25 60.98%
11  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 158
17 10.76
17 10.76
31 19.62
17 10.76
13 8.23
63 39.87
95 60.13%
12  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 230
24 10.43
22 9.57
15 6.52
46 20.00
31 13.48
92 40.00
138 60.00%
13  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1032
80 7.75
86 8.33
206 19.96
35 3.39
206 19.96
419 40.60
613 59.40%
14  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 154
29 18.83
14 9.09
15 9.74
9 5.84
23 14.94
64 41.56
90 58.44%
15  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 52
7 13.46
10 19.23
8 15.38
3 5.77
2 3.85
22 42.31
30 57.69%
16  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 87
17 19.54
9 10.34
14 16.09
7 8.05
0 0.00
40 45.98
47 54.02%
17  โรงเรียนบ้านศรีสุข 152
14 9.21
13 8.55
30 19.74
7 4.61
18 11.84
70 46.05
82 53.95%
18  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 45
5 11.11
8 17.78
3 6.67
8 17.78
0 0.00
21 46.67
24 53.33%
19  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 452
54 11.95
46 10.18
77 17.04
21 4.65
37 8.19
217 48.01
235 51.99%
20  โรงเรียนบ้านธาตุ 145
10 6.90
8 5.52
19 13.10
17 11.72
17 11.72
74 51.03
71 48.97%
21  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 119
20 16.81
18 15.13
5 4.20
10 8.40
5 4.20
61 51.26
58 48.74%
22  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 181
5 2.76
12 6.63
34 18.78
5 2.76
32 17.68
93 51.38
88 48.62%
23  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 200
29 14.50
22 11.00
22 11.00
15 7.50
9 4.50
103 51.50
97 48.50%
24  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 102
15 14.71
12 11.76
11 10.78
10 9.80
0 0.00
54 52.94
48 47.06%
25  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 56
6 10.71
5 8.93
7 12.50
5 8.93
3 5.36
30 53.57
26 46.43%
26  โรงเรียนบ้านเขาวง 48
6 12.50
3 6.25
6 12.50
4 8.33
3 6.25
26 54.17
22 45.83%
27  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 92
0 0.00
0 0.00
21 22.83
0 0.00
21 22.83
50 54.35
42 45.65%
28  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 68
7 10.29
7 10.29
10 14.71
7 10.29
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
29  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 102
15 14.71
13 12.75
10 9.80
5 4.90
3 2.94
56 54.90
46 45.10%
30  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 96
3 3.13
12 12.50
21 21.88
2 2.08
5 5.21
53 55.21
43 44.79%
31  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 72
8 11.11
6 8.33
14 19.44
3 4.17
1 1.39
40 55.56
32 44.44%
32  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 50
10 20.00
4 8.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
28 56.00
22 44.00%
33  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 90
7 7.78
10 11.11
15 16.67
4 4.44
3 3.33
51 56.67
39 43.33%
34  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 234
18 7.69
22 9.40
14 5.98
31 13.25
15 6.41
134 57.26
100 42.74%
35  โรงเรียนบ้านป่าน 56
4 7.14
9 16.07
3 5.36
3 5.36
3 5.36
34 60.71
22 39.29%
36  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 125
4 3.20
7 5.60
8 6.40
12 9.60
18 14.40
76 60.80
49 39.20%
37  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 74
4 5.41
11 14.86
9 12.16
4 5.41
1 1.35
45 60.81
29 39.19%
38  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 181
12 6.63
16 8.84
28 15.47
3 1.66
11 6.08
111 61.33
70 38.67%
39  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 52
4 7.69
1 1.92
12 23.08
3 5.77
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
40  โรงเรียนบ้านนาเปือย 74
0 0.00
9 12.16
11 14.86
8 10.81
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
41  โรงเรียนบ้านสองคอน 37
5 13.51
4 10.81
5 13.51
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
42  โรงเรียนบ้านหว้า 197
16 8.12
19 9.64
23 11.68
16 8.12
0 0.00
123 62.44
74 37.56%
43  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 48
3 6.25
2 4.17
6 12.50
1 2.08
6 12.50
30 62.50
18 37.50%
44  โรงเรียนบ้านหัน 51
7 13.73
4 7.84
2 3.92
3 5.88
3 5.88
32 62.75
19 37.25%
45  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 102
10 9.80
14 13.73
13 12.75
1 0.98
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
46  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 81
14 17.28
4 4.94
4 4.94
4 4.94
4 4.94
51 62.96
30 37.04%
47  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 149
13 8.72
5 3.36
7 4.70
18 12.08
12 8.05
94 63.09
55 36.91%
48  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 41
4 9.76
3 7.32
5 12.20
3 7.32
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
49  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 113
12 10.62
8 7.08
6 5.31
8 7.08
7 6.19
72 63.72
41 36.28%
50  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 84
14 16.67
6 7.14
4 4.76
4 4.76
2 2.38
54 64.29
30 35.71%
51  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 124
19 15.32
8 6.45
12 9.68
4 3.23
1 0.81
80 64.52
44 35.48%
52  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 34
2 5.88
3 8.82
2 5.88
3 8.82
2 5.88
22 64.71
12 35.29%
53  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 148
10 6.76
11 7.43
24 16.22
7 4.73
0 0.00
96 64.86
52 35.14%
54  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 199
30 15.08
21 10.55
13 6.53
4 2.01
1 0.50
130 65.33
69 34.67%
55  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 75
14 18.67
3 4.00
7 9.33
1 1.33
1 1.33
49 65.33
26 34.67%
56  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 85
5 5.88
7 8.24
5 5.88
5 5.88
7 8.24
56 65.88
29 34.12%
57  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 682
34 4.99
27 3.96
53 7.77
61 8.94
53 7.77
454 66.57
228 33.43%
58  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 108
23 21.30
3 2.78
9 8.33
1 0.93
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
59  โรงเรียนบ้านดอนแขม 130
18 13.85
18 13.85
0 0.00
7 5.38
0 0.00
87 66.92
43 33.08%
60  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 58
4 6.90
1 1.72
3 5.17
5 8.62
6 10.34
39 67.24
19 32.76%
61  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 317
37 11.67
31 9.78
35 11.04
0 0.00
0 0.00
214 67.51
103 32.49%
62  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 130
6 4.62
11 8.46
22 16.92
3 2.31
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
63  โรงเรียนบ้านหัวภู 31
3 9.68
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
64  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 112
10 8.93
8 7.14
9 8.04
4 3.57
4 3.57
77 68.75
35 31.25%
65  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 78
6 7.69
6 7.69
5 6.41
5 6.41
2 2.56
54 69.23
24 30.77%
66  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 177
8 4.52
18 10.17
11 6.21
16 9.04
0 0.00
124 70.06
53 29.94%
67  โรงเรียนบ้านซำยาง 133
10 7.52
5 3.76
11 8.27
8 6.02
5 3.76
94 70.68
39 29.32%
68  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
2 4.44
4 8.89
32 71.11
13 28.89%
69  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 547
75 13.71
8 1.46
34 6.22
36 6.58
5 0.91
389 71.12
158 28.88%
70  โรงเรียนบ้านสะอาด 108
7 6.48
4 3.70
12 11.11
2 1.85
6 5.56
77 71.30
31 28.70%
71  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 138
8 5.80
8 5.80
8 5.80
15 10.87
0 0.00
99 71.74
39 28.26%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 103
9 8.74
0 0.00
19 18.45
0 0.00
1 0.97
74 71.84
29 28.16%
73  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 65
6 9.23
5 7.69
4 6.15
3 4.62
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
74  โรงเรียนท่ากุญชร 58
2 3.45
2 3.45
9 15.52
2 3.45
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
75  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 136
8 5.88
12 8.82
10 7.35
6 4.41
1 0.74
99 72.79
37 27.21%
76  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 81
9 11.11
0 0.00
10 12.35
2 2.47
1 1.23
59 72.84
22 27.16%
77  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 203
9 4.43
14 6.90
21 10.34
9 4.43
2 0.99
148 72.91
55 27.09%
78  โรงเรียนบ้านขนวน 230
40 17.39
5 2.17
11 4.78
6 2.61
0 0.00
168 73.04
62 26.96%
79  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 193
16 8.29
4 2.07
30 15.54
1 0.52
0 0.00
142 73.58
51 26.42%
80  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 97
3 3.09
5 5.15
14 14.43
1 1.03
2 2.06
72 74.23
25 25.77%
81  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 66
8 12.12
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
82  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 86
2 2.33
4 4.65
4 4.65
6 6.98
6 6.98
64 74.42
22 25.58%
83  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 137
9 6.57
3 2.19
10 7.30
3 2.19
10 7.30
102 74.45
35 25.55%
84  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 137
16 11.68
3 2.19
16 11.68
0 0.00
0 0.00
102 74.45
35 25.55%
85  โรงเรียนโนนงามศึกษา 94
12 12.77
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
86  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 173
13 7.51
6 3.47
21 12.14
4 2.31
0 0.00
129 74.57
44 25.43%
87  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 72
2 2.78
3 4.17
6 8.33
3 4.17
4 5.56
54 75.00
18 25.00%
88  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 65
4 6.15
3 4.62
5 7.69
1 1.54
3 4.62
49 75.38
16 24.62%
89  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 53
7 13.21
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
90  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 70
6 8.57
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
91  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
16 76.19
5 23.81%
92  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 181
25 13.81
2 1.10
16 8.84
0 0.00
0 0.00
138 76.24
43 23.76%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 51
7 13.73
3 5.88
1 1.96
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
94  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 68
5 7.35
0 0.00
10 14.71
0 0.00
1 1.47
52 76.47
16 23.53%
95  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 60
4 6.67
2 3.33
3 5.00
4 6.67
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
96  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 73
2 2.74
13 17.81
2 2.74
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
97  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 43
3 6.98
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
98  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 136
3 2.21
5 3.68
22 16.18
1 0.74
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
99  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 222
15 6.76
17 7.66
17 7.66
1 0.45
0 0.00
172 77.48
50 22.52%
100  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 98
6 6.12
7 7.14
8 8.16
0 0.00
1 1.02
76 77.55
22 22.45%
101  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 165
8 4.85
13 7.88
12 7.27
4 2.42
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
102  โรงเรียนบ้านนาดี 190
3 1.58
4 2.11
31 16.32
4 2.11
0 0.00
148 77.89
42 22.11%
103  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 150
9 6.00
12 8.00
12 8.00
0 0.00
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
104  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 37
2 5.41
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
105  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 107
6 5.61
2 1.87
10 9.35
5 4.67
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
106  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 70
3 4.29
7 10.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
107  โรงเรียนบ้านโนนลาน 56
2 3.57
1 1.79
8 14.29
1 1.79
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
108  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 61
5 8.20
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
109  โรงเรียนบ้านร่องแซง 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
110  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 105
9 8.57
6 5.71
6 5.71
1 0.95
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
111  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 86
3 3.49
3 3.49
9 10.47
3 3.49
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
112  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 187
14 7.49
4 2.14
9 4.81
3 1.60
9 4.81
148 79.14
39 20.86%
113  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 24
4 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
19 79.17
5 20.83%
114  โรงเรียนบ้านโคกสูง 130
0 0.00
5 3.85
22 16.92
0 0.00
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
115  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 106
1 0.94
2 1.89
14 13.21
3 2.83
2 1.89
84 79.25
22 20.75%
116  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 141
8 5.67
12 8.51
8 5.67
1 0.71
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
117  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 156
9 5.77
13 8.33
10 6.41
0 0.00
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
118  โรงเรียนบ้านหอย 94
5 5.32
3 3.19
8 8.51
3 3.19
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
119  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 94
6 6.38
7 7.45
2 2.13
3 3.19
1 1.06
75 79.79
19 20.21%
120  โรงเรียนบ้านสงเปือย 50
0 0.00
1 2.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 146
6 4.11
6 4.11
6 4.11
6 4.11
5 3.42
117 80.14
29 19.86%
122  โรงเรียนบ้านเม็ง 111
6 5.41
2 1.80
14 12.61
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
123  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
3 3.95
2 2.63
61 80.26
15 19.74%
124  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 163
11 6.75
8 4.91
13 7.98
0 0.00
0 0.00
131 80.37
32 19.63%
125  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 46
5 10.87
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
126  โรงเรียนบ้านวังยาว 225
5 2.22
2 0.89
21 9.33
6 2.67
10 4.44
181 80.44
44 19.56%
127  โรงเรียนบ้านพระบาท 36
3 8.33
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
128  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 31
1 3.23
1 3.23
3 9.68
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
129  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 57
2 3.51
2 3.51
1 1.75
3 5.26
3 5.26
46 80.70
11 19.30%
130  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 57
2 3.51
2 3.51
7 12.28
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
131  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
132  โรงเรียนบ้านหนองขาม 21
2 9.52
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
133  โรงเรียนบ้านห้วยบง 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
3 8.11
2 5.41
30 81.08
7 18.92%
134  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 91
5 5.49
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
135  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 86
2 2.33
5 5.81
7 8.14
2 2.33
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
136  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 38
1 2.63
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
137  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 60
3 5.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
138  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 73
7 9.59
0 0.00
5 6.85
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
139  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 165
11 6.67
5 3.03
13 7.88
0 0.00
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
140  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 57
5 8.77
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
141  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 109
10 9.17
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
142  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 132
12 9.09
7 5.30
4 3.03
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
143  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 46
4 8.70
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
144  โรงเรียนบ้านโนนทอง 199
9 4.52
6 3.02
9 4.52
9 4.52
1 0.50
165 82.91
34 17.09%
145  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 144
7 4.86
5 3.47
9 6.25
3 2.08
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
146  โรงเรียนบ้านกุดเลา 108
6 5.56
9 8.33
0 0.00
0 0.00
3 2.78
90 83.33
18 16.67%
147  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 36
0 0.00
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
148  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 66
2 3.03
3 4.55
2 3.03
2 3.03
2 3.03
55 83.33
11 16.67%
149  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 73
3 4.11
2 2.74
3 4.11
3 4.11
1 1.37
61 83.56
12 16.44%
150  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 73
5 6.85
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
151  โรงเรียนบ้านโนนโก 161
7 4.35
4 2.48
5 3.11
5 3.11
5 3.11
135 83.85
26 16.15%
152  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 149
7 4.70
5 3.36
8 5.37
1 0.67
3 2.01
125 83.89
24 16.11%
153  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 106
5 4.72
5 4.72
3 2.83
1 0.94
3 2.83
89 83.96
17 16.04%
154  โรงเรียนบ้านแดง 44
4 9.09
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
155  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 58
2 3.45
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
156  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 98
2 2.04
0 0.00
10 10.20
3 3.06
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
157  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 85
5 5.88
2 2.35
1 1.18
5 5.88
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
158  โรงเรียนบ้านนาหว้า 79
3 3.80
3 3.80
4 5.06
1 1.27
1 1.27
67 84.81
12 15.19%
159  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 60
4 6.67
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
160  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 101
3 2.97
0 0.00
11 10.89
1 0.99
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
161  โรงเรียนบ้านค้อ 48
2 4.17
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
41 85.42
7 14.58%
162  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 125
18 14.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
163  โรงเรียนบ้านโนนงาม 50
0 0.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
164  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66
2 3.03
4 6.06
3 4.55
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
165  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
4 2.58
3 1.94
5 3.23
9 5.81
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
166  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 97
0 0.00
1 1.03
11 11.34
1 1.03
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
167  โรงเรียนบ้านนาอุดม 135
4 2.96
2 1.48
10 7.41
2 1.48
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
168  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 68
3 4.41
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
169  โรงเรียนบ้านหนองโก 69
4 5.80
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
170  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 85
3 3.53
0 0.00
6 7.06
2 2.35
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
171  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 116
7 6.03
4 3.45
4 3.45
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
172  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 31
3 9.68
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
173  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 163
4 2.45
2 1.23
15 9.20
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
174  โรงเรียนบ้านนาเพียง 103
7 6.80
4 3.88
2 1.94
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
175  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 56
3 5.36
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
176  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1155
46 3.98
16 1.39
24 2.08
30 2.60
24 2.08
1015 87.88
140 12.12%
177  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
178  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 43
1 2.33
1 2.33
1 2.33
1 2.33
1 2.33
38 88.37
5 11.63%
179  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 52
0 0.00
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
180  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
1 1.15
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
181  โรงเรียนบ้านผาขาม 377
18 4.77
6 1.59
18 4.77
0 0.00
1 0.27
334 88.59
43 11.41%
182  โรงเรียนบ้านหนองแดง 128
3 2.34
3 2.34
7 5.47
1 0.78
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
183  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 93
0 0.00
2 2.15
6 6.45
1 1.08
1 1.08
83 89.25
10 10.75%
184  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 140
4 2.86
2 1.43
6 4.29
2 1.43
1 0.71
125 89.29
15 10.71%
185  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
186  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 66
3 4.55
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
187  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
188  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 67
2 2.99
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
189  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 58
0 0.00
1 1.72
4 6.90
0 0.00
1 1.72
52 89.66
6 10.34%
190  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
191  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
192  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
2 3.28
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
193  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 73
3 4.11
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
194  โรงเรียนบ้านโนนคอม 149
0 0.00
0 0.00
12 8.05
2 1.34
0 0.00
135 90.60
14 9.40%
195  โรงเรียนบ้านหนองสระ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
196  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 65
4 6.15
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
197  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 88
2 2.27
1 1.14
5 5.68
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
198  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 101
2 1.98
1 0.99
5 4.95
1 0.99
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
199  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 101
1 0.99
2 1.98
2 1.98
2 1.98
2 1.98
92 91.09
9 8.91%
200  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 69
4 5.80
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
201  โรงเรียนบ้านขามป้อม 127
5 3.94
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
202  โรงเรียนบ้านไชยสอ 82
3 3.66
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
203  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 142
4 2.82
4 2.82
3 2.11
1 0.70
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
204  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 142
2 1.41
4 2.82
0 0.00
2 1.41
3 2.11
131 92.25
11 7.75%
205  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 91
2 2.20
0 0.00
4 4.40
1 1.10
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
206  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
207  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 366
3 0.82
0 0.00
0 0.00
4 1.09
21 5.74
338 92.35
28 7.65%
208  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 40
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
209  โรงเรียนบ้านชุมแพ 161
5 3.11
1 0.62
4 2.48
2 1.24
0 0.00
149 92.55
12 7.45%
210  โรงเรียนนาฝายวิทยา 108
4 3.70
2 1.85
2 1.85
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
211  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 251
7 2.79
6 2.39
2 0.80
1 0.40
2 0.80
233 92.83
18 7.17%
212  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1032
16 1.55
10 0.97
20 1.94
10 0.97
18 1.74
958 92.83
74 7.17%
213  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
214  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 102
0 0.00
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
215  โรงเรียนบ้านยางคำ 255
6 2.35
4 1.57
5 1.96
1 0.39
1 0.39
238 93.33
17 6.67%
216  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 148
0 0.00
2 1.35
4 2.70
3 2.03
0 0.00
139 93.92
9 6.08%
217  โรงเรียนบ้านหาด 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
218  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
219  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 18
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
220  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 73
0 0.00
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
221  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 74
0 0.00
1 1.35
2 2.70
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
222  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 57
1 1.75
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
223  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 98
0 0.00
3 3.06
2 2.04
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
224  โรงเรียนบ้านหนองหอย 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
225  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 82
2 2.44
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
226  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
227  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 137
2 1.46
0 0.00
3 2.19
0 0.00
0 0.00
132 96.35
5 3.65%
228  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
229  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 142
1 0.70
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
137 96.48
5 3.52%
230  โรงเรียนบ้านเรือ 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
231  โรงเรียนบ้านกุดแคน 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
232  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
233  โรงเรียนภูห่านศึกษา 138
1 0.72
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
136 98.55
2 1.45%
234  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านสันติสุข 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
245  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
246  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1083
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1083 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,056 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,824 6.28
เตี้ย  1,292 4.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,188 7.53
ผอมและเตี้ย  928 3.19
อ้วนและเตี้ย  894 3.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,930 75.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,126 คน


24.53%


Powered By www.thaieducation.net