ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 5
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 247 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 96.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 14
5 35.71
5 35.71
3 21.43
1 7.14
0 0.00
0 0.00
14 100.00%
2  โรงเรียนบ้านเลิงแสง 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนดู่หนองแวง 39
35 89.74
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00%
4  โรงเรียนเหมือดแอ่หนองบัว 65
2 3.08
1 1.54
19 29.23
14 21.54
29 44.62
0 0.00
65 100.00%
5  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 81
15 18.52
19 23.46
12 14.81
17 20.99
12 14.81
6 7.41
75 92.59%
6  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่กุดหิน-ท่าเดื่อ 40
7 17.50
6 15.00
11 27.50
6 15.00
3 7.50
7 17.50
33 82.50%
7  โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง 161
33 20.50
37 22.98
14 8.70
22 13.66
7 4.35
48 29.81
113 70.19%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านวังเพิ่ม 323
62 19.20
42 13.00
20 6.19
55 17.03
45 13.93
99 30.65
224 69.35%
9  โรงเรียนบ้านซำจำปา 166
20 12.05
24 14.46
27 16.27
18 10.84
14 8.43
63 37.95
103 62.05%
10  โรงเรียนบ้านหนองกุงมนศึกษา 41
12 29.27
5 12.20
0 0.00
3 7.32
5 12.20
16 39.02
25 60.98%
11  โรงเรียนบ้านขมิ้นโนนหัวนา 158
17 10.76
17 10.76
31 19.62
17 10.76
13 8.23
63 39.87
95 60.13%
12  โรงเรียนอ่างทองวิทยาคม 230
24 10.43
22 9.57
15 6.52
46 20.00
31 13.48
92 40.00
138 60.00%
13  โรงเรียนชุมชนหนองเรือ 1032
80 7.75
86 8.33
206 19.96
35 3.39
206 19.96
419 40.60
613 59.40%
14  โรงเรียนหนองกุงพิทยาคม 154
29 18.83
14 9.09
15 9.74
9 5.84
23 14.94
64 41.56
90 58.44%
15  โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์ 52
7 13.46
10 19.23
8 15.38
3 5.77
2 3.85
22 42.31
30 57.69%
16  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 87
17 19.54
9 10.34
14 16.09
7 8.05
0 0.00
40 45.98
47 54.02%
17  โรงเรียนบ้านศรีสุข 152
14 9.21
13 8.55
30 19.74
7 4.61
18 11.84
70 46.05
82 53.95%
18  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแปน 45
5 11.11
8 17.78
3 6.67
8 17.78
0 0.00
21 46.67
24 53.33%
19  โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู 452
54 11.95
46 10.18
77 17.04
21 4.65
37 8.19
217 48.01
235 51.99%
20  โรงเรียนบ้านธาตุ 145
10 6.90
8 5.52
19 13.10
17 11.72
17 11.72
74 51.03
71 48.97%
21  โรงเรียนบ้านหนองไผ่นาดี 119
20 16.81
18 15.13
5 4.20
10 8.40
5 4.20
61 51.26
58 48.74%
22  โรงเรียนบ้านหนองเขียดมิตรภาพที่ 205 181
5 2.76
12 6.63
34 18.78
5 2.76
32 17.68
93 51.38
88 48.62%
23  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 200
29 14.50
22 11.00
22 11.00
15 7.50
9 4.50
103 51.50
97 48.50%
24  โรงเรียนบ้านบริบูรณ์ 102
15 14.71
12 11.76
11 10.78
10 9.80
0 0.00
54 52.94
48 47.06%
25  โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ 56
6 10.71
5 8.93
7 12.50
5 8.93
3 5.36
30 53.57
26 46.43%
26  โรงเรียนบ้านเขาวง 48
6 12.50
3 6.25
6 12.50
4 8.33
3 6.25
26 54.17
22 45.83%
27  โรงเรียนบ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 92
0 0.00
0 0.00
21 22.83
0 0.00
21 22.83
50 54.35
42 45.65%
28  โรงเรียนบ้านหนองศาลา 68
7 10.29
7 10.29
10 14.71
7 10.29
0 0.00
37 54.41
31 45.59%
29  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ 102
15 14.71
13 12.75
10 9.80
5 4.90
3 2.94
56 54.90
46 45.10%
30  โรงเรียนบ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 96
3 3.13
12 12.50
21 21.88
2 2.08
5 5.21
53 55.21
43 44.79%
31  โรงเรียนบ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์ 72
8 11.11
6 8.33
14 19.44
3 4.17
1 1.39
40 55.56
32 44.44%
32  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง 50
10 20.00
4 8.00
4 8.00
4 8.00
0 0.00
28 56.00
22 44.00%
33  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนเมือง 90
7 7.78
10 11.11
15 16.67
4 4.44
3 3.33
51 56.67
39 43.33%
34  โรงเรียนภูเวียงวิทยายน 234
18 7.69
22 9.40
14 5.98
31 13.25
15 6.41
134 57.26
100 42.74%
35  โรงเรียนบ้านป่าน 56
4 7.14
9 16.07
3 5.36
3 5.36
3 5.36
34 60.71
22 39.29%
36  โรงเรียนโนนสะอาดพิทยา 125
4 3.20
7 5.60
8 6.40
12 9.60
18 14.40
76 60.80
49 39.20%
37  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 74
4 5.41
11 14.86
9 12.16
4 5.41
1 1.35
45 60.81
29 39.19%
38  โรงเรียนบ้านหนองไฮ-วังขอนยม 181
12 6.63
16 8.84
28 15.47
3 1.66
11 6.08
111 61.33
70 38.67%
39  โรงเรียนบ้านหนองสังข์ 52
4 7.69
1 1.92
12 23.08
3 5.77
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
40  โรงเรียนบ้านนาเปือย 74
0 0.00
9 12.16
11 14.86
8 10.81
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
41  โรงเรียนบ้านสองคอน 37
5 13.51
4 10.81
5 13.51
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
42  โรงเรียนบ้านหว้า 197
16 8.12
19 9.64
23 11.68
16 8.12
0 0.00
123 62.44
74 37.56%
43  โรงเรียนบ้านโพนเพ็กพิทยา 48
3 6.25
2 4.17
6 12.50
1 2.08
6 12.50
30 62.50
18 37.50%
44  โรงเรียนบ้านหัน 51
7 13.73
4 7.84
2 3.92
3 5.88
3 5.88
32 62.75
19 37.25%
45  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง 102
10 9.80
14 13.73
13 12.75
1 0.98
0 0.00
64 62.75
38 37.25%
46  โรงเรียนบ้านดอนหันโนนหินแห่ 81
14 17.28
4 4.94
4 4.94
4 4.94
4 4.94
51 62.96
30 37.04%
47  โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน 149
13 8.72
5 3.36
7 4.70
18 12.08
12 8.05
94 63.09
55 36.91%
48  โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ 41
4 9.76
3 7.32
5 12.20
3 7.32
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
49  โรงเรียนบ้านหนองกุงธนสารโศภน 113
12 10.62
8 7.08
6 5.31
8 7.08
7 6.19
72 63.72
41 36.28%
50  โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง 84
14 16.67
6 7.14
4 4.76
4 4.76
2 2.38
54 64.29
30 35.71%
51  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 124
19 15.32
8 6.45
12 9.68
4 3.23
1 0.81
80 64.52
44 35.48%
52  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 34
2 5.88
3 8.82
2 5.88
3 8.82
2 5.88
22 64.71
12 35.29%
53  โรงเรียนอนุบาลสีชมพู 148
10 6.76
11 7.43
24 16.22
7 4.73
0 0.00
96 64.86
52 35.14%
54  โรงเรียนนาจานนาเจริญโนนทัน 199
30 15.08
21 10.55
13 6.53
4 2.01
1 0.50
130 65.33
69 34.67%
55  โรงเรียนบ้านสว่างดอนช้าง 75
14 18.67
3 4.00
7 9.33
1 1.33
1 1.33
49 65.33
26 34.67%
56  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 85
5 5.88
7 8.24
5 5.88
5 5.88
7 8.24
56 65.88
29 34.12%
57  โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ 682
34 4.99
27 3.96
53 7.77
61 8.94
53 7.77
454 66.57
228 33.43%
58  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 108
23 21.30
3 2.78
9 8.33
1 0.93
0 0.00
72 66.67
36 33.33%
59  โรงเรียนบ้านดอนแขม 130
18 13.85
18 13.85
0 0.00
7 5.38
0 0.00
87 66.92
43 33.08%
60  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 58
4 6.90
1 1.72
3 5.17
5 8.62
6 10.34
39 67.24
19 32.76%
61  โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ 317
37 11.67
31 9.78
35 11.04
0 0.00
0 0.00
214 67.51
103 32.49%
62  โรงเรียนบ้านฟ้าเหลื่อม 130
6 4.62
11 8.46
22 16.92
3 2.31
0 0.00
88 67.69
42 32.31%
63  โรงเรียนบ้านหัวภู 31
3 9.68
0 0.00
7 22.58
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
64  โรงเรียนหนองผักแว่นโป่งสังข์วิทยา 112
10 8.93
8 7.14
9 8.04
4 3.57
4 3.57
77 68.75
35 31.25%
65  โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว 78
6 7.69
6 7.69
5 6.41
5 6.41
2 2.56
54 69.23
24 30.77%
66  โรงเรียนหนองม่วงประชานุกูล 177
8 4.52
18 10.17
11 6.21
16 9.04
0 0.00
124 70.06
53 29.94%
67  โรงเรียนบ้านซำยาง 133
10 7.52
5 3.76
11 8.27
8 6.02
5 3.76
94 70.68
39 29.32%
68  โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง 45
2 4.44
1 2.22
4 8.89
2 4.44
4 8.89
32 71.11
13 28.89%
69  โรงเรียนชุมชนชุมแพ 547
75 13.71
8 1.46
34 6.22
36 6.58
5 0.91
389 71.12
158 28.88%
70  โรงเรียนบ้านสะอาด 108
7 6.48
4 3.70
12 11.11
2 1.85
6 5.56
77 71.30
31 28.70%
71  โรงเรียนไตรคามวิทยาสรรค์ 138
8 5.80
8 5.80
8 5.80
15 10.87
0 0.00
99 71.74
39 28.26%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสว่างดอนโมง 103
9 8.74
0 0.00
19 18.45
0 0.00
1 0.97
74 71.84
29 28.16%
73  โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง 65
6 9.23
5 7.69
4 6.15
3 4.62
0 0.00
47 72.31
18 27.69%
74  โรงเรียนท่ากุญชร 58
2 3.45
2 3.45
9 15.52
2 3.45
1 1.72
42 72.41
16 27.59%
75  โรงเรียนหนองหอยเทพเทวัญ 136
8 5.88
12 8.82
10 7.35
6 4.41
1 0.74
99 72.79
37 27.21%
76  โรงเรียนบ้านขนวนนคร 81
9 11.11
0 0.00
10 12.35
2 2.47
1 1.23
59 72.84
22 27.16%
77  โรงเรียนหนองกุงเซินหนองโนพัฒนา 203
9 4.43
14 6.90
21 10.34
9 4.43
2 0.99
148 72.91
55 27.09%
78  โรงเรียนบ้านขนวน 230
40 17.39
5 2.17
11 4.78
6 2.61
0 0.00
168 73.04
62 26.96%
79  โรงเรียนบ้านโนนสว่างท่ากระบือ 193
16 8.29
4 2.07
30 15.54
1 0.52
0 0.00
142 73.58
51 26.42%
80  โรงเรียนบ้านโคกนาฝาย 97
3 3.09
5 5.15
14 14.43
1 1.03
2 2.06
72 74.23
25 25.77%
81  โรงเรียนบ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์ 66
8 12.12
0 0.00
9 13.64
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
82  โรงเรียนบ้านโสกรังกุดบัววังทรายขาว 86
2 2.33
4 4.65
4 4.65
6 6.98
6 6.98
64 74.42
22 25.58%
83  โรงเรียนบ้านกุดขอนแก่น 137
9 6.57
3 2.19
10 7.30
3 2.19
10 7.30
102 74.45
35 25.55%
84  โรงเรียนวังหูกวางราษฎร์ผดุงวิทย์ 137
16 11.68
3 2.19
16 11.68
0 0.00
0 0.00
102 74.45
35 25.55%
85  โรงเรียนโนนงามศึกษา 94
12 12.77
0 0.00
12 12.77
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
86  โรงเรียนหนองไผ่พิทยาคม 173
13 7.51
6 3.47
21 12.14
4 2.31
0 0.00
129 74.57
44 25.43%
87  โรงเรียนก้องอุดมวิทยาคาร 72
2 2.78
3 4.17
6 8.33
3 4.17
4 5.56
54 75.00
18 25.00%
88  โรงเรียนบ้านเขาวงสาขาดงสะคร่านตาดฟ้า 65
4 6.15
3 4.62
5 7.69
1 1.54
3 4.62
49 75.38
16 24.62%
89  โรงเรียนบ้านป่าเสี้ยว 53
7 13.21
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
90  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 70
6 8.57
3 4.29
8 11.43
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
91  โรงเรียนแสงบัวทอง 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
1 4.76
16 76.19
5 23.81%
92  โรงเรียนบ้านนาชุมแสง 181
25 13.81
2 1.10
16 8.84
0 0.00
0 0.00
138 76.24
43 23.76%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งชมพู 51
7 13.73
3 5.88
1 1.96
1 1.96
0 0.00
39 76.47
12 23.53%
94  โรงเรียนบ้านอาจสามารถ 68
5 7.35
0 0.00
10 14.71
0 0.00
1 1.47
52 76.47
16 23.53%
95  โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์ 60
4 6.67
2 3.33
3 5.00
4 6.67
1 1.67
46 76.67
14 23.33%
96  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์ 73
2 2.74
13 17.81
2 2.74
0 0.00
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
97  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 43
3 6.98
2 4.65
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
98  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์ 136
3 2.21
5 3.68
22 16.18
1 0.74
0 0.00
105 77.21
31 22.79%
99  โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยาคม 222
15 6.76
17 7.66
17 7.66
1 0.45
0 0.00
172 77.48
50 22.52%
100  โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา 98
6 6.12
7 7.14
8 8.16
0 0.00
1 1.02
76 77.55
22 22.45%
101  โรงเรียนบ้านกง(ประชานุกูล) 165
8 4.85
13 7.88
12 7.27
4 2.42
0 0.00
128 77.58
37 22.42%
102  โรงเรียนบ้านนาดี 190
3 1.58
4 2.11
31 16.32
4 2.11
0 0.00
148 77.89
42 22.11%
103  โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์ 150
9 6.00
12 8.00
12 8.00
0 0.00
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
104  โรงเรียนบ้านหว้าทอง 37
2 5.41
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
105  โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ 107
6 5.61
2 1.87
10 9.35
5 4.67
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
106  โรงเรียนบ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์ 70
3 4.29
7 10.00
5 7.14
0 0.00
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
107  โรงเรียนบ้านโนนลาน 56
2 3.57
1 1.79
8 14.29
1 1.79
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
108  โรงเรียนสวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร 61
5 8.20
0 0.00
8 13.11
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
109  โรงเรียนบ้านร่องแซง 62
6 9.68
0 0.00
7 11.29
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
110  โรงเรียนบ้านโนนทันวิทยา 105
9 8.57
6 5.71
6 5.71
1 0.95
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
111  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 86
3 3.49
3 3.49
9 10.47
3 3.49
0 0.00
68 79.07
18 20.93%
112  โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา 187
14 7.49
4 2.14
9 4.81
3 1.60
9 4.81
148 79.14
39 20.86%
113  โรงเรียนบ้านคึมชาติประชาสรรค์ 24
4 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.17
19 79.17
5 20.83%
114  โรงเรียนบ้านโคกสูง 130
0 0.00
5 3.85
22 16.92
0 0.00
0 0.00
103 79.23
27 20.77%
115  โรงเรียนโสกเต็นวิทยาคม 106
1 0.94
2 1.89
14 13.21
3 2.83
2 1.89
84 79.25
22 20.75%
116  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองเตาปูนวิทยา 141
8 5.67
12 8.51
8 5.67
1 0.71
0 0.00
112 79.43
29 20.57%
117  โรงเรียนโคกม่วงศึกษา 156
9 5.77
13 8.33
10 6.41
0 0.00
0 0.00
124 79.49
32 20.51%
118  โรงเรียนบ้านหอย 94
5 5.32
3 3.19
8 8.51
3 3.19
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
119  โรงเรียนหนองแสงวิทยาสรรค์ 94
6 6.38
7 7.45
2 2.13
3 3.19
1 1.06
75 79.79
19 20.21%
120  โรงเรียนบ้านสงเปือย 50
0 0.00
1 2.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
121  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้พิทยา 146
6 4.11
6 4.11
6 4.11
6 4.11
5 3.42
117 80.14
29 19.86%
122  โรงเรียนบ้านเม็ง 111
6 5.41
2 1.80
14 12.61
0 0.00
0 0.00
89 80.18
22 19.82%
123  โรงเรียนบ้านโนนกระเดา 76
3 3.95
3 3.95
4 5.26
3 3.95
2 2.63
61 80.26
15 19.74%
124  โรงเรียนบ้านกุดธาตุ 163
11 6.75
8 4.91
13 7.98
0 0.00
0 0.00
131 80.37
32 19.63%
125  โรงเรียนบ้านศาลาดิน 46
5 10.87
2 4.35
2 4.35
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
126  โรงเรียนบ้านวังยาว 225
5 2.22
2 0.89
21 9.33
6 2.67
10 4.44
181 80.44
44 19.56%
127  โรงเรียนบ้านพระบาท 36
3 8.33
1 2.78
3 8.33
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
128  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 31
1 3.23
1 3.23
3 9.68
1 3.23
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
129  โรงเรียนบ้านฝางน้อย 57
2 3.51
2 3.51
1 1.75
3 5.26
3 5.26
46 80.70
11 19.30%
130  โรงเรียนบ้านโป่งแห้ง 57
2 3.51
2 3.51
7 12.28
0 0.00
0 0.00
46 80.70
11 19.30%
131  โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 26
1 3.85
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
132  โรงเรียนบ้านหนองขาม 21
2 9.52
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
133  โรงเรียนบ้านห้วยบง 37
2 5.41
0 0.00
0 0.00
3 8.11
2 5.41
30 81.08
7 18.92%
134  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม 91
5 5.49
0 0.00
12 13.19
0 0.00
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
135  โรงเรียนโนนศิลาโนนม่วงวิทยา 86
2 2.33
5 5.81
7 8.14
2 2.33
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
136  โรงเรียนบ้านห้วยม่วง 38
1 2.63
1 2.63
5 13.16
0 0.00
0 0.00
31 81.58
7 18.42%
137  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพนศิลา 60
3 5.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
138  โรงเรียนบ้านห้วยอรุณหินลาด 73
7 9.59
0 0.00
5 6.85
1 1.37
0 0.00
60 82.19
13 17.81%
139  โรงเรียนนาหม่อโนนลานประชาสรรค์ 165
11 6.67
5 3.03
13 7.88
0 0.00
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
140  โรงเรียนบ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์ 57
5 8.77
3 5.26
2 3.51
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
141  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า 109
10 9.17
0 0.00
9 8.26
0 0.00
0 0.00
90 82.57
19 17.43%
142  โรงเรียนบ้านสำราญหินลาด 132
12 9.09
7 5.30
4 3.03
0 0.00
0 0.00
109 82.58
23 17.42%
143  โรงเรียนบ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม 46
4 8.70
3 6.52
1 2.17
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
144  โรงเรียนบ้านโนนทอง 199
9 4.52
6 3.02
9 4.52
9 4.52
1 0.50
165 82.91
34 17.09%
145  โรงเรียนบ้านกุดดุกวิทยา 144
7 4.86
5 3.47
9 6.25
3 2.08
0 0.00
120 83.33
24 16.67%
146  โรงเรียนบ้านกุดเลา 108
6 5.56
9 8.33
0 0.00
0 0.00
3 2.78
90 83.33
18 16.67%
147  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 36
0 0.00
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
148  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 66
2 3.03
3 4.55
2 3.03
2 3.03
2 3.03
55 83.33
11 16.67%
149  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง 73
3 4.11
2 2.74
3 4.11
3 4.11
1 1.37
61 83.56
12 16.44%
150  โรงเรียนห้วยชันวิทยา 73
5 6.85
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
151  โรงเรียนบ้านโนนโก 161
7 4.35
4 2.48
5 3.11
5 3.11
5 3.11
135 83.85
26 16.15%
152  โรงเรียนกุดเข้ห้วยบงวิทยานุกูล 149
7 4.70
5 3.36
8 5.37
1 0.67
3 2.01
125 83.89
24 16.11%
153  โรงเรียนบ้านโนนบุรุษ 106
5 4.72
5 4.72
3 2.83
1 0.94
3 2.83
89 83.96
17 16.04%
154  โรงเรียนบ้านแดง 44
4 9.09
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
155  โรงเรียนบ้านภูมูลเบ้า 58
2 3.45
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
156  โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ 98
2 2.04
0 0.00
10 10.20
3 3.06
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
157  โรงเรียนบ้านแห่ประชานุเคราะห์ 85
5 5.88
2 2.35
1 1.18
5 5.88
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
158  โรงเรียนบ้านนาหว้า 79
3 3.80
3 3.80
4 5.06
1 1.27
1 1.27
67 84.81
12 15.19%
159  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 60
4 6.67
2 3.33
3 5.00
0 0.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
160  โรงเรียนหนองกระแหล่งกระเดาวิทยา 101
3 2.97
0 0.00
11 10.89
1 0.99
0 0.00
86 85.15
15 14.85%
161  โรงเรียนบ้านค้อ 48
2 4.17
0 0.00
4 8.33
0 0.00
1 2.08
41 85.42
7 14.58%
162  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ตลาดหนองแก 125
18 14.40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
163  โรงเรียนบ้านโนนงาม 50
0 0.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
164  โรงเรียนบ้านหนองบัว 66
2 3.03
4 6.06
3 4.55
0 0.00
0 0.00
57 86.36
9 13.64%
165  โรงเรียนฝายหินหนองทุ่มหนองทองศึกษา 155
4 2.58
3 1.94
5 3.23
9 5.81
0 0.00
134 86.45
21 13.55%
166  โรงเรียนบ้านโคกสงเปือยดอนดู่วิทยา 97
0 0.00
1 1.03
11 11.34
1 1.03
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
167  โรงเรียนบ้านนาอุดม 135
4 2.96
2 1.48
10 7.41
2 1.48
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
168  โรงเรียนบ้านคำใหญ่ 68
3 4.41
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
59 86.76
9 13.24%
169  โรงเรียนบ้านหนองโก 69
4 5.80
2 2.90
3 4.35
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
170  โรงเรียนบ้านหนองพู่วังหินซา 85
3 3.53
0 0.00
6 7.06
2 2.35
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
171  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า 116
7 6.03
4 3.45
4 3.45
0 0.00
0 0.00
101 87.07
15 12.93%
172  โรงเรียนท่าศาลาวิทยา 31
3 9.68
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
173  โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 163
4 2.45
2 1.23
15 9.20
0 0.00
0 0.00
142 87.12
21 12.88%
174  โรงเรียนบ้านนาเพียง 103
7 6.80
4 3.88
2 1.94
0 0.00
0 0.00
90 87.38
13 12.62%
175  โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ 56
3 5.36
1 1.79
3 5.36
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
176  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง 1155
46 3.98
16 1.39
24 2.08
30 2.60
24 2.08
1015 87.88
140 12.12%
177  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์ 50
3 6.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
178  โรงเรียนบ้านโสกจานนาดี 43
1 2.33
1 2.33
1 2.33
1 2.33
1 2.33
38 88.37
5 11.63%
179  โรงเรียนสะอาดประชาสรรค์ 52
0 0.00
3 5.77
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
180  โรงเรียนโพธิ์ตากวิทยา 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
1 1.15
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
181  โรงเรียนบ้านผาขาม 377
18 4.77
6 1.59
18 4.77
0 0.00
1 0.27
334 88.59
43 11.41%
182  โรงเรียนบ้านหนองแดง 128
3 2.34
3 2.34
7 5.47
1 0.78
0 0.00
114 89.06
14 10.94%
183  โรงเรียนบ้านร่องสมอ 93
0 0.00
2 2.15
6 6.45
1 1.08
1 1.08
83 89.25
10 10.75%
184  โรงเรียนโคกกลางโนนคูณโนนศิลา 140
4 2.86
2 1.43
6 4.29
2 1.43
1 0.71
125 89.29
15 10.71%
185  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 47
2 4.26
0 0.00
2 4.26
0 0.00
1 2.13
42 89.36
5 10.64%
186  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์ 66
3 4.55
2 3.03
2 3.03
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
187  โรงเรียนบ้านอ่างศิลา 76
0 0.00
0 0.00
7 9.21
0 0.00
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
188  โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม 67
2 2.99
1 1.49
4 5.97
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
189  โรงเรียนบ้านดอนหันสระบัว 58
0 0.00
1 1.72
4 6.90
0 0.00
1 1.72
52 89.66
6 10.34%
190  โรงเรียนบ้านสะแกเครือ 29
1 3.45
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
191  โรงเรียนบ้านกุดฉิมพิทยาคาร 59
0 0.00
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
192  โรงเรียนบ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา 61
0 0.00
0 0.00
4 6.56
2 3.28
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
193  โรงเรียนชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา 73
3 4.11
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
194  โรงเรียนบ้านโนนคอม 149
0 0.00
0 0.00
12 8.05
2 1.34
0 0.00
135 90.60
14 9.40%
195  โรงเรียนบ้านหนองสระ 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
196  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 65
4 6.15
1 1.54
1 1.54
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
197  โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ 88
2 2.27
1 1.14
5 5.68
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
198  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 101
2 1.98
1 0.99
5 4.95
1 0.99
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
199  โรงเรียนบ้านหนองโนประชาสรรค์ 101
1 0.99
2 1.98
2 1.98
2 1.98
2 1.98
92 91.09
9 8.91%
200  โรงเรียนบ้านไคร่นุ่น 69
4 5.80
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
63 91.30
6 8.70%
201  โรงเรียนบ้านขามป้อม 127
5 3.94
0 0.00
6 4.72
0 0.00
0 0.00
116 91.34
11 8.66%
202  โรงเรียนบ้านไชยสอ 82
3 3.66
2 2.44
0 0.00
2 2.44
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
203  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ดุสิตประชาสรรค์ 142
4 2.82
4 2.82
3 2.11
1 0.70
0 0.00
130 91.55
12 8.45%
204  โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ 142
2 1.41
4 2.82
0 0.00
2 1.41
3 2.11
131 92.25
11 7.75%
205  โรงเรียนบ้านวังสวาบ 91
2 2.20
0 0.00
4 4.40
1 1.10
0 0.00
84 92.31
7 7.69%
206  โรงเรียนบ้านสวนสวรรค์ 52
0 0.00
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
48 92.31
4 7.69%
207  โรงเรียนชุมชนหนองคะเน 366
3 0.82
0 0.00
0 0.00
4 1.09
21 5.74
338 92.35
28 7.65%
208  โรงเรียนบ้านสระพังข่า 40
0 0.00
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
209  โรงเรียนบ้านชุมแพ 161
5 3.11
1 0.62
4 2.48
2 1.24
0 0.00
149 92.55
12 7.45%
210  โรงเรียนนาฝายวิทยา 108
4 3.70
2 1.85
2 1.85
0 0.00
0 0.00
100 92.59
8 7.41%
211  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 251
7 2.79
6 2.39
2 0.80
1 0.40
2 0.80
233 92.83
18 7.17%
212  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร 1032
16 1.55
10 0.97
20 1.94
10 0.97
18 1.74
958 92.83
74 7.17%
213  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
214  โรงเรียนหนองหว้าวิทยา 102
0 0.00
0 0.00
7 6.86
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
215  โรงเรียนบ้านยางคำ 255
6 2.35
4 1.57
5 1.96
1 0.39
1 0.39
238 93.33
17 6.67%
216  โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา 148
0 0.00
2 1.35
4 2.70
3 2.03
0 0.00
139 93.92
9 6.08%
217  โรงเรียนบ้านหาด 69
0 0.00
1 1.45
3 4.35
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
218  โรงเรียนโสกห้างศึกษา 88
0 0.00
0 0.00
5 5.68
0 0.00
0 0.00
83 94.32
5 5.68%
219  โรงเรียนบ้านนาน้ำซำ 18
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
220  โรงเรียนวังหินลาดวังเจริญ 73
0 0.00
1 1.37
3 4.11
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
221  โรงเรียนบ้านซำภูทอง 74
0 0.00
1 1.35
2 2.70
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
222  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยานุกูล 57
1 1.75
0 0.00
1 1.75
1 1.75
0 0.00
54 94.74
3 5.26%
223  โรงเรียนโนนสำราญหนองหญ้าขาว 98
0 0.00
3 3.06
2 2.04
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
224  โรงเรียนบ้านหนองหอย 82
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
225  โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 82
2 2.44
0 0.00
0 0.00
2 2.44
0 0.00
78 95.12
4 4.88%
226  โรงเรียนบ้านหนองโพงโพด 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
227  โรงเรียนหนองแวงวิทยา 137
2 1.46
0 0.00
3 2.19
0 0.00
0 0.00
132 96.35
5 3.65%
228  โรงเรียนบ้านกุดแคนประชาสรรค์ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
229  โรงเรียนบ้านวังขอนแดงหนองหญ้าปล้อง 142
1 0.70
0 0.00
4 2.82
0 0.00
0 0.00
137 96.48
5 3.52%
230  โรงเรียนบ้านเรือ 29
0 0.00
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
231  โรงเรียนบ้านกุดแคน 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
232  โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชาสรรค์ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
233  โรงเรียนภูห่านศึกษา 138
1 0.72
0 0.00
1 0.72
0 0.00
0 0.00
136 98.55
2 1.45%
234  โรงเรียนบ้านปากห้วยฝาง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านยอดห้วย 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านสันติสุข 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านสารจอดร่องกลอง 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสูง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านหนองแสงสามัคคี 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านโป่งเอียด 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 100.00
0 0.00%
245  โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
246  โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 1083
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1083 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนโนนฟันเรือบะยาววิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  29,056 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,824 6.28
เตี้ย  1,292 4.45
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,188 7.53
ผอมและเตี้ย  928 3.19
อ้วนและเตี้ย  894 3.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,930 75.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,126 คน


24.53%


Powered By www.thaieducation.net