ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 104 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.05
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 56
3 5.36
5 8.93
16 28.57
32 57.14
0 0.00
0 0.00
56 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 85
33 38.82
12 14.12
10 11.76
13 15.29
7 8.24
10 11.76
75 88.24%
3  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 86
12 13.95
11 12.79
6 6.98
12 13.95
17 19.77
28 32.56
58 67.44%
4  โรงเรียนบ้านนาเมย 79
28 35.44
23 29.11
1 1.27
0 0.00
0 0.00
27 34.18
52 65.82%
5  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 159
3 1.89
29 18.24
33 20.75
18 11.32
4 2.52
72 45.28
87 54.72%
6  โรงเรียนบ้านบัว 239
14 5.86
15 6.28
23 9.62
29 12.13
29 12.13
129 53.97
110 46.03%
7  โรงเรียนบ้านดงดาล 105
28 26.67
5 4.76
8 7.62
0 0.00
0 0.00
64 60.95
41 39.05%
8  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 148
3 2.03
6 4.05
29 19.59
2 1.35
16 10.81
92 62.16
56 37.84%
9  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 317
68 21.45
29 9.15
12 3.79
10 3.15
0 0.00
198 62.46
119 37.54%
10  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 75
8 10.67
10 13.33
7 9.33
3 4.00
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
11  โรงเรียนบ้านผือ 396
34 8.59
33 8.33
37 9.34
19 4.80
15 3.79
258 65.15
138 34.85%
12  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 107
10 9.35
11 10.28
9 8.41
7 6.54
0 0.00
70 65.42
37 34.58%
13  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 99
22 22.22
4 4.04
8 8.08
0 0.00
0 0.00
65 65.66
34 34.34%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 136
14 10.29
12 8.82
0 0.00
5 3.68
14 10.29
91 66.91
45 33.09%
15  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 77
3 3.90
6 7.79
14 18.18
2 2.60
0 0.00
52 67.53
25 32.47%
16  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 28
1 3.57
3 10.71
2 7.14
3 10.71
0 0.00
19 67.86
9 32.14%
17  โรงเรียนบ้านหนองยาง 100
8 8.00
9 9.00
6 6.00
7 7.00
2 2.00
68 68.00
32 32.00%
18  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 131
18 13.74
4 3.05
16 12.21
3 2.29
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
19  โรงเรียนบ้านเซิม 363
30 8.26
13 3.58
61 16.80
9 2.48
0 0.00
250 68.87
113 31.13%
20  โรงเรียนบ้านแป้น 164
7 4.27
6 3.66
11 6.71
14 8.54
12 7.32
114 69.51
50 30.49%
21  โรงเรียนบ้านนาตาล 105
3 2.86
9 8.57
10 9.52
3 2.86
7 6.67
73 69.52
32 30.48%
22  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 251
20 7.97
15 5.98
18 7.17
18 7.17
5 1.99
175 69.72
76 30.28%
23  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 110
0 0.00
4 3.64
12 10.91
4 3.64
12 10.91
78 70.91
32 29.09%
24  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 98
7 7.14
5 5.10
15 15.31
1 1.02
0 0.00
70 71.43
28 28.57%
25  โรงเรียนบ้านต้อน 126
16 12.70
4 3.17
6 4.76
9 7.14
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
26  โรงเรียนบ้านหนองแอก 121
15 12.40
6 4.96
12 9.92
0 0.00
0 0.00
88 72.73
33 27.27%
27  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 158
13 8.23
8 5.06
9 5.70
8 5.06
5 3.16
115 72.78
43 27.22%
28  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 30
3 10.00
3 10.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
29  โรงเรียนบ้านโพนแพง 57
1 1.75
0 0.00
13 22.81
1 1.75
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
30  โรงเรียนบ้านนาฮำ 254
19 7.48
14 5.51
19 7.48
8 3.15
5 1.97
189 74.41
65 25.59%
31  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 133
7 5.26
3 2.26
3 2.26
10 7.52
11 8.27
99 74.44
34 25.56%
32  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 48
4 8.33
0 0.00
6 12.50
2 4.17
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
33  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 69
12 17.39
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
52 75.36
17 24.64%
34  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 192
14 7.29
15 7.81
10 5.21
8 4.17
0 0.00
145 75.52
47 24.48%
35  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 68
5 7.35
1 1.47
9 13.24
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
36  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 129
16 12.40
0 0.00
13 10.08
0 0.00
0 0.00
100 77.52
29 22.48%
37  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 176
14 7.95
15 8.52
6 3.41
4 2.27
0 0.00
137 77.84
39 22.16%
38  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 174
10 5.75
2 1.15
15 8.62
10 5.75
0 0.00
137 78.74
37 21.26%
39  โรงเรียนบ้านแบง 212
18 8.49
8 3.77
12 5.66
0 0.00
7 3.30
167 78.77
45 21.23%
40  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 62
3 4.84
5 8.06
5 8.06
0 0.00
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
41  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 1071
36 3.36
22 2.05
154 14.38
7 0.65
5 0.47
847 79.08
224 20.92%
42  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 315
22 6.98
17 5.40
11 3.49
10 3.17
5 1.59
250 79.37
65 20.63%
43  โรงเรียนบ้านกุดบง 75
0 0.00
6 8.00
3 4.00
6 8.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
44  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 50
1 2.00
2 4.00
6 12.00
0 0.00
1 2.00
40 80.00
10 20.00%
45  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 130
7 5.38
12 9.23
3 2.31
4 3.08
0 0.00
104 80.00
26 20.00%
46  โรงเรียนบ้านตาลชุม 36
0 0.00
1 2.78
6 16.67
0 0.00
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
47  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 329
19 5.78
4 1.22
39 11.85
0 0.00
0 0.00
267 81.16
62 18.84%
48  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 96
8 8.33
4 4.17
5 5.21
1 1.04
0 0.00
78 81.25
18 18.75%
49  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 87
0 0.00
3 3.45
12 13.79
0 0.00
1 1.15
71 81.61
16 18.39%
50  โรงเรียนบ้านปัก 136
9 6.62
10 7.35
6 4.41
0 0.00
0 0.00
111 81.62
25 18.38%
51  โรงเรียนบ้านจับไม้ 68
4 5.88
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
52  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 58
4 6.90
0 0.00
5 8.62
1 1.72
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
53  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 169
5 2.96
4 2.37
19 11.24
0 0.00
0 0.00
141 83.43
28 16.57%
54  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 133
7 5.26
0 0.00
12 9.02
1 0.75
2 1.50
111 83.46
22 16.54%
55  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 128
11 8.59
5 3.91
4 3.13
0 0.00
1 0.78
107 83.59
21 16.41%
56  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 62
1 1.61
1 1.61
7 11.29
1 1.61
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
57  โรงเรียนบ้านโพนทอง 50
2 4.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
58  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 139
7 5.04
5 3.60
5 3.60
4 2.88
1 0.72
117 84.17
22 15.83%
59  โรงเรียนบ้านนายาง 222
14 6.31
4 1.80
17 7.66
0 0.00
0 0.00
187 84.23
35 15.77%
60  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 146
11 7.53
1 0.68
9 6.16
2 1.37
0 0.00
123 84.25
23 15.75%
61  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 127
5 3.94
5 3.94
9 7.09
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 161
12 7.45
2 1.24
6 3.73
4 2.48
0 0.00
137 85.09
24 14.91%
63  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 366
15 4.10
4 1.09
25 6.83
10 2.73
0 0.00
312 85.25
54 14.75%
64  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 62
4 6.45
1 1.61
4 6.45
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
65  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 83
0 0.00
1 1.20
11 13.25
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
66  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 21
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
67  โรงเรียนบ้านหนองหอย 169
8 4.73
2 1.18
13 7.69
0 0.00
0 0.00
146 86.39
23 13.61%
68  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 83
6 7.23
0 0.00
5 6.02
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
69  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 83
0 0.00
8 9.64
3 3.61
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
70  โรงเรียนบ้านโพนทัน 23
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
20 86.96
3 13.04%
71  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 78
0 0.00
6 7.69
4 5.13
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 220
6 2.73
7 3.18
14 6.36
1 0.45
0 0.00
192 87.27
28 12.73%
73  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 190
13 6.84
4 2.11
5 2.63
1 0.53
1 0.53
166 87.37
24 12.63%
74  โรงเรียนบ้านนาหนัง 232
9 3.88
14 6.03
3 1.29
3 1.29
0 0.00
203 87.50
29 12.50%
75  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 230
8 3.48
9 3.91
11 4.78
0 0.00
0 0.00
202 87.83
28 12.17%
76  โรงเรียนบ้านคำจำปา 99
2 2.02
2 2.02
8 8.08
0 0.00
0 0.00
87 87.88
12 12.12%
77  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 125
9 7.20
2 1.60
4 3.20
0 0.00
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
78  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 638
33 5.17
20 3.13
16 2.51
7 1.10
0 0.00
562 88.09
76 11.91%
79  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 165
4 2.42
11 6.67
4 2.42
0 0.00
0 0.00
146 88.48
19 11.52%
80  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 155
0 0.00
3 1.94
14 9.03
0 0.00
0 0.00
138 89.03
17 10.97%
81  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 64
3 4.69
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
82  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 139
5 3.60
5 3.60
5 3.60
0 0.00
0 0.00
124 89.21
15 10.79%
83  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 168
6 3.57
5 2.98
6 3.57
0 0.00
0 0.00
151 89.88
17 10.12%
84  โรงเรียนบ้านหนองคอน 20
0 0.00
0 0.00
2 10.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
85  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 174
5 2.87
0 0.00
12 6.90
0 0.00
0 0.00
157 90.23
17 9.77%
86  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 196
7 3.57
1 0.51
8 4.08
0 0.00
3 1.53
177 90.31
19 9.69%
87  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 73
3 4.11
2 2.74
2 2.74
0 0.00
0 0.00
66 90.41
7 9.59%
88  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 71
0 0.00
0 0.00
6 8.45
0 0.00
0 0.00
65 91.55
6 8.45%
89  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 81
0 0.00
0 0.00
4 4.94
2 2.47
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
90  โรงเรียนบ้านปักหมู 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
91  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 45
1 2.22
0 0.00
2 4.44
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
92  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 63
0 0.00
0 0.00
1 1.59
0 0.00
3 4.76
59 93.65
4 6.35%
93  โรงเรียนบ้านน้ำเป 98
6 6.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
94  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 99
3 3.03
0 0.00
3 3.03
0 0.00
0 0.00
93 93.94
6 6.06%
95  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
2 2.78
0 0.00
68 94.44
4 5.56%
96  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 5.56
17 94.44
1 5.56%
97  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 56
0 0.00
1 1.79
2 3.57
0 0.00
0 0.00
53 94.64
3 5.36%
98  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
99  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 69
0 0.00
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
100  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 94
2 2.13
0 0.00
1 1.06
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
101  โรงเรียนบ้านนาดี 108
2 1.85
0 0.00
1 0.93
0 0.00
0 0.00
105 97.22
3 2.78%
102  โรงเรียนบ้านใหม่ 72
1 1.39
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
103  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,261 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  896 6.28
เตี้ย  585 4.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,072 7.52
ผอมและเตี้ย  342 2.40
อ้วนและเตี้ย  192 1.35
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,174 78.35
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,087 คน


21.65%


Powered By www.thaieducation.net