ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 105 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 13
2 15.38
4 30.77
0 0.00
3 23.08
4 30.77
0 0.00
13 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 83
37 44.58
21 25.30
6 7.23
14 16.87
5 6.02
0 0.00
83 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาฮำ 263
23 8.75
47 17.87
20 7.60
70 26.62
57 21.67
46 17.49
217 82.51%
4  โรงเรียนบ้านนาดี 174
27 15.52
8 4.60
14 8.05
35 20.11
22 12.64
68 39.08
106 60.92%
5  โรงเรียนบ้านกุดบง 74
8 10.81
6 8.11
5 6.76
14 18.92
11 14.86
30 40.54
44 59.46%
6  โรงเรียนบ้านหนองแอก 115
20 17.39
10 8.70
11 9.57
16 13.91
3 2.61
55 47.83
60 52.17%
7  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 71
11 15.49
8 11.27
6 8.45
8 11.27
4 5.63
34 47.89
37 52.11%
8  โรงเรียนบ้านบัว 263
21 7.98
23 8.75
38 14.45
23 8.75
24 9.13
134 50.95
129 49.05%
9  โรงเรียนบ้านหนองหอย 172
34 19.77
3 1.74
5 2.91
34 19.77
4 2.33
92 53.49
80 46.51%
10  โรงเรียนบ้านนาเมย 71
8 11.27
21 29.58
4 5.63
0 0.00
0 0.00
38 53.52
33 46.48%
11  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 30
1 3.33
5 16.67
0 0.00
6 20.00
1 3.33
17 56.67
13 43.33%
12  โรงเรียนบ้านโพนทัน 21
4 19.05
2 9.52
3 14.29
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
13  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 166
4 2.41
20 12.05
1 0.60
24 14.46
21 12.65
96 57.83
70 42.17%
14  โรงเรียนบ้านเซิม 382
40 10.47
30 7.85
40 10.47
19 4.97
30 7.85
223 58.38
159 41.62%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 126
7 5.56
10 7.94
16 12.70
7 5.56
10 7.94
76 60.32
50 39.68%
16  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 48
6 12.50
3 6.25
4 8.33
3 6.25
2 4.17
30 62.50
18 37.50%
17  โรงเรียนบ้านแบง 239
27 11.30
14 5.86
24 10.04
8 3.35
15 6.28
151 63.18
88 36.82%
18  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 131
14 10.69
3 2.29
6 4.58
17 12.98
8 6.11
83 63.36
48 36.64%
19  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 106
7 6.60
0 0.00
9 8.49
8 7.55
14 13.21
68 64.15
38 35.85%
20  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 137
7 5.11
7 5.11
7 5.11
14 10.22
14 10.22
88 64.23
49 35.77%
21  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 65
12 18.46
3 4.62
5 7.69
1 1.54
0 0.00
44 67.69
21 32.31%
22  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 125
8 6.40
11 8.80
13 10.40
3 2.40
4 3.20
86 68.80
39 31.20%
23  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 288
24 8.33
18 6.25
23 7.99
12 4.17
12 4.17
199 69.10
89 30.90%
24  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 162
22 13.58
8 4.94
8 4.94
5 3.09
7 4.32
112 69.14
50 30.86%
25  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 156
17 10.90
13 8.33
15 9.62
2 1.28
1 0.64
108 69.23
48 30.77%
26  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
3 11.11
1 3.70
19 70.37
8 29.63%
27  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 24
3 12.50
3 12.50
0 0.00
1 4.17
0 0.00
17 70.83
7 29.17%
28  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 55
4 7.27
2 3.64
10 18.18
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
29  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 200
33 16.50
18 9.00
7 3.50
0 0.00
0 0.00
142 71.00
58 29.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 69
9 13.04
4 5.80
7 10.14
0 0.00
0 0.00
49 71.01
20 28.99%
31  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 63
6 9.52
2 3.17
7 11.11
2 3.17
1 1.59
45 71.43
18 28.57%
32  โรงเรียนบ้านโพนทอง 54
11 20.37
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
39 72.22
15 27.78%
33  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 85
1 1.18
5 5.88
8 9.41
5 5.88
4 4.71
62 72.94
23 27.06%
34  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 161
4 2.48
5 3.11
11 6.83
8 4.97
14 8.70
119 73.91
42 26.09%
35  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 191
14 7.33
15 7.85
9 4.71
11 5.76
0 0.00
142 74.35
49 25.65%
36  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 60
0 0.00
1 1.67
10 16.67
4 6.67
0 0.00
45 75.00
15 25.00%
37  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 190
29 15.26
11 5.79
4 2.11
3 1.58
0 0.00
143 75.26
47 24.74%
38  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 170
13 7.65
16 9.41
11 6.47
2 1.18
0 0.00
128 75.29
42 24.71%
39  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 61
8 13.11
5 8.20
2 3.28
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
40  โรงเรียนบ้านต้อน 141
6 4.26
5 3.55
7 4.96
6 4.26
10 7.09
107 75.89
34 24.11%
41  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 82
1 1.22
11 13.41
5 6.10
2 2.44
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
42  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 52
2 3.85
0 0.00
10 19.23
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
43  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 114
5 4.39
6 5.26
14 12.28
1 0.88
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
44  โรงเรียนบ้านโพนแพง 58
3 5.17
0 0.00
10 17.24
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
45  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 139
14 10.07
6 4.32
11 7.91
0 0.00
0 0.00
108 77.70
31 22.30%
46  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 81
5 6.17
5 6.17
5 6.17
3 3.70
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
47  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 83
3 3.61
5 6.02
10 12.05
0 0.00
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
48  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 71
3 4.23
0 0.00
10 14.08
2 2.82
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
49  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 224
15 6.70
10 4.46
15 6.70
5 2.23
0 0.00
179 79.91
45 20.09%
50  โรงเรียนบ้านผือ 401
21 5.24
0 0.00
59 14.71
0 0.00
0 0.00
321 80.05
80 19.95%
51  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 77
7 9.09
2 2.60
2 2.60
2 2.60
2 2.60
62 80.52
15 19.48%
52  โรงเรียนบ้านหนองยาง 109
6 5.50
4 3.67
7 6.42
3 2.75
1 0.92
88 80.73
21 19.27%
53  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 429
25 5.83
9 2.10
45 10.49
2 0.47
1 0.23
347 80.89
82 19.11%
54  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 996
26 2.61
21 2.11
106 10.64
23 2.31
14 1.41
806 80.92
190 19.08%
55  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 63
6 9.52
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
56  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 110
8 7.27
1 0.91
7 6.36
4 3.64
0 0.00
90 81.82
20 18.18%
57  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 122
10 8.20
0 0.00
12 9.84
0 0.00
0 0.00
100 81.97
22 18.03%
58  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 62
0 0.00
0 0.00
9 14.52
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
59  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 237
10 4.22
9 3.80
7 2.95
8 3.38
8 3.38
195 82.28
42 17.72%
60  โรงเรียนบ้านปักหมู 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
61  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 103
5 4.85
5 4.85
4 3.88
0 0.00
4 3.88
85 82.52
18 17.48%
62  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 172
8 4.65
4 2.33
18 10.47
0 0.00
0 0.00
142 82.56
30 17.44%
63  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 701
15 2.14
28 3.99
76 10.84
2 0.29
1 0.14
579 82.60
122 17.40%
64  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 138
6 4.35
6 4.35
4 2.90
5 3.62
2 1.45
115 83.33
23 16.67%
65  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 67
4 5.97
1 1.49
5 7.46
1 1.49
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
66  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 61
5 8.20
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
67  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 334
10 2.99
6 1.80
12 3.59
14 4.19
12 3.59
280 83.83
54 16.17%
68  โรงเรียนบ้านนายาง 223
2 0.90
10 4.48
24 10.76
0 0.00
0 0.00
187 83.86
36 16.14%
69  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 106
0 0.00
4 3.77
13 12.26
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
70  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 256
13 5.08
9 3.52
10 3.91
6 2.34
3 1.17
215 83.98
41 16.02%
71  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
3 6.82
37 84.09
7 15.91%
72  โรงเรียนบ้านคำจำปา 103
6 5.83
0 0.00
10 9.71
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
73  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 325
11 3.38
10 3.08
14 4.31
6 1.85
9 2.77
275 84.62
50 15.38%
74  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 154
8 5.19
0 0.00
15 9.74
0 0.00
0 0.00
131 85.06
23 14.94%
75  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 130
11 8.46
3 2.31
5 3.85
0 0.00
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
76  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 89
2 2.25
2 2.25
7 7.87
1 1.12
1 1.12
76 85.39
13 14.61%
77  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 103
3 2.91
5 4.85
5 4.85
2 1.94
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
78  โรงเรียนบ้านแป้น 165
6 3.64
5 3.03
8 4.85
4 2.42
1 0.61
141 85.45
24 14.55%
79  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 195
10 5.13
7 3.59
10 5.13
1 0.51
0 0.00
167 85.64
28 14.36%
80  โรงเรียนบ้านดงดาล 104
5 4.81
4 3.85
5 4.81
0 0.00
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
81  โรงเรียนบ้านนาตาล 106
5 4.72
3 2.83
3 2.83
3 2.83
0 0.00
92 86.79
14 13.21%
82  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 163
5 3.07
1 0.61
8 4.91
5 3.07
2 1.23
142 87.12
21 12.88%
83  โรงเรียนบ้านจับไม้ 71
1 1.41
1 1.41
7 9.86
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
84  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 87
1 1.15
3 3.45
7 8.05
0 0.00
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
85  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 59
2 3.39
1 1.69
3 5.08
1 1.69
0 0.00
52 88.14
7 11.86%
86  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 76
2 2.63
1 1.32
3 3.95
1 1.32
1 1.32
68 89.47
8 10.53%
87  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 107
1 0.93
2 1.87
1 0.93
4 3.74
3 2.80
96 89.72
11 10.28%
88  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 127
7 5.51
4 3.15
2 1.57
0 0.00
0 0.00
114 89.76
13 10.24%
89  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 186
12 6.45
4 2.15
2 1.08
0 0.00
0 0.00
168 90.32
18 9.68%
90  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
91  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 175
6 3.43
0 0.00
9 5.14
0 0.00
0 0.00
160 91.43
15 8.57%
92  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 74
2 2.70
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
93  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 146
2 1.37
1 0.68
5 3.42
2 1.37
1 0.68
135 92.47
11 7.53%
94  โรงเรียนบ้านใหม่ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
95  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 105
3 2.86
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
96  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 154
0 0.00
0 0.00
10 6.49
0 0.00
0 0.00
144 93.51
10 6.49%
97  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
98  โรงเรียนบ้านตาลชุม 34
0 0.00
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
32 94.12
2 5.88%
99  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
0 0.00
64 94.12
4 5.88%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
101  โรงเรียนบ้านปัก 146
2 1.37
2 1.37
1 0.68
2 1.37
0 0.00
139 95.21
7 4.79%
102  โรงเรียนบ้านหนองคอน 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
103  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 140
0 0.00
1 0.71
3 2.14
0 0.00
1 0.71
135 96.43
5 3.57%
104  โรงเรียนบ้านนาหนัง 259
3 1.16
3 1.16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
253 97.68
6 2.32%
105  โรงเรียนบ้านน้ำเป 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,759 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  892 6.04
เตี้ย  616 4.17
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,079 7.31
ผอมและเตี้ย  509 3.45
อ้วนและเตี้ย  373 2.53
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,290 76.50
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,469 คน


23.50%


Powered By www.thaieducation.net