ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 105 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 105 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ 15
4 26.67
4 26.67
0 0.00
3 20.00
4 26.67
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ 86
40 46.51
23 26.74
5 5.81
13 15.12
5 5.81
0 0.00
86 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาฮำ 263
11 4.18
45 17.11
12 4.56
53 20.15
48 18.25
94 35.74
169 64.26%
4  โรงเรียนบ้านกุดบง 74
8 10.81
6 8.11
5 6.76
14 18.92
11 14.86
30 40.54
44 59.46%
5  โรงเรียนบ้านหนองแอก 117
20 17.09
16 13.68
13 11.11
16 13.68
4 3.42
48 41.03
69 58.97%
6  โรงเรียนบ้านดงสระพัง 131
10 7.63
12 9.16
8 6.11
22 16.79
18 13.74
61 46.56
70 53.44%
7  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว 24
3 12.50
4 16.67
1 4.17
1 4.17
3 12.50
12 50.00
12 50.00%
8  โรงเรียนบ้านบัว 265
28 10.57
27 10.19
29 10.94
26 9.81
22 8.30
133 50.19
132 49.81%
9  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 125
12 9.60
14 11.20
19 15.20
6 4.80
7 5.60
67 53.60
58 46.40%
10  โรงเรียนบ้านแบง 238
29 12.18
17 7.14
29 12.18
11 4.62
19 7.98
133 55.88
105 44.12%
11  โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือโนนสวาท 48
7 14.58
4 8.33
3 6.25
4 8.33
3 6.25
27 56.25
21 43.75%
12  โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ 170
4 2.35
21 12.35
1 0.59
25 14.71
22 12.94
97 57.06
73 42.94%
13  โรงเรียนบ้านเซิม 382
44 11.52
31 8.12
40 10.47
19 4.97
30 7.85
218 57.07
164 42.93%
14  โรงเรียนบ้านนาเมย 71
8 11.27
21 29.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 59.15
29 40.85%
15  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 106
7 6.60
19 17.92
13 12.26
4 3.77
0 0.00
63 59.43
43 40.57%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง 126
7 5.56
10 7.94
16 12.70
7 5.56
10 7.94
76 60.32
50 39.68%
17  โรงเรียนเพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 190
39 20.53
18 9.47
7 3.68
10 5.26
1 0.53
115 60.53
75 39.47%
18  โรงเรียนบ้านนาดี 173
15 8.67
9 5.20
5 2.89
24 13.87
14 8.09
106 61.27
67 38.73%
19  โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี 71
14 19.72
5 7.04
6 8.45
1 1.41
1 1.41
44 61.97
27 38.03%
20  โรงเรียนบ้านหนองหอย 171
23 13.45
4 2.34
5 2.92
27 15.79
6 3.51
106 61.99
65 38.01%
21  โรงเรียนบ้านนิคมดงบัง 30
2 6.67
1 3.33
0 0.00
7 23.33
1 3.33
19 63.33
11 36.67%
22  โรงเรียนบ้านท่าคำบง 137
7 5.11
7 5.11
7 5.11
14 10.22
14 10.22
88 64.23
49 35.77%
23  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ 63
8 12.70
3 4.76
8 12.70
2 3.17
1 1.59
41 65.08
22 34.92%
24  โรงเรียนหมู่บ้านตัวอย่าง 156
19 12.18
14 8.97
15 9.62
3 1.92
1 0.64
104 66.67
52 33.33%
25  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 288
28 9.72
18 6.25
23 7.99
13 4.51
13 4.51
193 67.01
95 32.99%
26  โรงเรียนรสลินคัคณางค์ 201
31 15.42
23 11.44
10 4.98
2 1.00
0 0.00
135 67.16
66 32.84%
27  โรงเรียนบ้านคำตอยูง 77
9 11.69
5 6.49
4 5.19
5 6.49
2 2.60
52 67.53
25 32.47%
28  โรงเรียนบ้านสามัคคีชัย 85
1 1.18
6 7.06
7 8.24
6 7.06
7 8.24
58 68.24
27 31.76%
29  โรงเรียนบ้านโพนทอง 54
13 24.07
1 1.85
3 5.56
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
30  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเย็น 61
10 16.39
7 11.48
2 3.28
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
31  โรงเรียนสุทธสิริโสภา 124
23 18.55
1 0.81
14 11.29
0 0.00
0 0.00
86 69.35
38 30.65%
32  โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ 172
22 12.79
8 4.65
8 4.65
6 3.49
8 4.65
120 69.77
52 30.23%
33  โรงเรียนบ้านหนองวัวชุม 70
8 11.43
7 10.00
5 7.14
0 0.00
1 1.43
49 70.00
21 30.00%
34  โรงเรียนยูเนสโกสัมมนา 27
2 7.41
1 3.70
2 7.41
2 7.41
1 3.70
19 70.37
8 29.63%
35  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี 55
4 7.27
2 3.64
10 18.18
0 0.00
0 0.00
39 70.91
16 29.09%
36  โรงเรียนบ้านโคกหัวภู 60
0 0.00
3 5.00
10 16.67
4 6.67
0 0.00
43 71.67
17 28.33%
37  โรงเรียนนิคมเจริญชัย 113
9 7.96
7 6.19
13 11.50
3 2.65
0 0.00
81 71.68
32 28.32%
38  โรงเรียนบ้านโพนแพง 58
3 5.17
0 0.00
13 22.41
0 0.00
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์ 87
6 6.90
6 6.90
11 12.64
0 0.00
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
40  โรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก 160
3 1.88
4 2.50
12 7.50
7 4.38
16 10.00
118 73.75
42 26.25%
41  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 89
3 3.37
4 4.49
15 16.85
0 0.00
1 1.12
66 74.16
23 25.84%
42  โรงเรียนบ้านเชียงอาด 191
14 7.33
15 7.85
9 4.71
11 5.76
0 0.00
142 74.35
49 25.65%
43  โรงเรียนบ้านหนองกุ้ง 64
5 7.81
5 7.81
6 9.38
0 0.00
0 0.00
48 75.00
16 25.00%
44  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 103
6 5.83
6 5.83
6 5.83
1 0.97
6 5.83
78 75.73
25 24.27%
45  โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย 996
43 4.32
34 3.41
107 10.74
35 3.51
22 2.21
755 75.80
241 24.20%
46  โรงเรียนบ้านโพนทัน 21
2 9.52
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
47  โรงเรียนบ้านพระบาทนาหงส์ 428
19 4.44
27 6.31
51 11.92
2 0.47
1 0.23
328 76.64
100 23.36%
48  โรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๘ 82
1 1.22
11 13.41
5 6.10
2 2.44
0 0.00
63 76.83
19 23.17%
49  โรงเรียนบ้านต้อน 141
4 2.84
5 3.55
7 4.96
5 3.55
11 7.80
109 77.30
32 22.70%
50  โรงเรียนชุมชนบ้านปากสวย 224
17 7.59
10 4.46
17 7.59
6 2.68
0 0.00
174 77.68
50 22.32%
51  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 82
3 3.66
5 6.10
10 12.20
0 0.00
0 0.00
64 78.05
18 21.95%
52  โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา 169
13 7.69
3 1.78
20 11.83
1 0.59
0 0.00
132 78.11
37 21.89%
53  โรงเรียนเฝ้าไร่วิทยา 256
13 5.08
10 3.91
23 8.98
8 3.13
2 0.78
200 78.13
56 21.88%
54  โรงเรียนบ้านดงกำพี้ 111
7 6.31
5 4.50
8 7.21
4 3.60
0 0.00
87 78.38
24 21.62%
55  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 80
4 5.00
5 6.25
5 6.25
3 3.75
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
56  โรงเรียนบ้านกลุ่มพัฒนา 71
3 4.23
0 0.00
10 14.08
2 2.82
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
57  โรงเรียนอนุบาลหนองควาย 699
35 5.01
25 3.58
82 11.73
3 0.43
0 0.00
554 79.26
145 20.74%
58  โรงเรียนบ้านร่องโนร่องแกมคำบอน 63
7 11.11
0 0.00
6 9.52
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
59  โรงเรียนบ้านวัดหลวง 170
7 4.12
16 9.41
10 5.88
2 1.18
0 0.00
135 79.41
35 20.59%
60  โรงเรียนบ้านนายาง 221
6 2.71
11 4.98
28 12.67
0 0.00
0 0.00
176 79.64
45 20.36%
61  โรงเรียนบ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา 130
11 8.46
5 3.85
8 6.15
0 0.00
2 1.54
104 80.00
26 20.00%
62  โรงเรียนบ้านผือ 401
21 5.24
0 0.00
59 14.71
0 0.00
0 0.00
321 80.05
80 19.95%
63  โรงเรียนบ้านโนนฤาษี 141
11 7.80
7 4.96
9 6.38
1 0.71
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
64  โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา 136
6 4.41
7 5.15
6 4.41
7 5.15
1 0.74
109 80.15
27 19.85%
65  โรงเรียนบ้านจับไม้ 71
1 1.41
1 1.41
0 0.00
0 0.00
12 16.90
57 80.28
14 19.72%
66  โรงเรียนบ้านหนองยาง 109
6 5.50
4 3.67
7 6.42
3 2.75
1 0.92
88 80.73
21 19.27%
67  โรงเรียนบ้านคำจำปา 104
9 8.65
0 0.00
11 10.58
0 0.00
0 0.00
84 80.77
20 19.23%
68  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 325
12 3.69
12 3.69
16 4.92
9 2.77
12 3.69
264 81.23
61 18.77%
69  โรงเรียนบ้านแป้น 163
7 4.29
5 3.07
10 6.13
5 3.07
3 1.84
133 81.60
30 18.40%
70  โรงเรียนบ้านโปร่งสำราญ 104
4 3.85
2 1.92
13 12.50
0 0.00
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
71  โรงเรียนบ้านคำโคนสว่าง 126
8 6.35
8 6.35
4 3.17
3 2.38
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
72  โรงเรียนบ้านเหล่าโพธิ์ศรี 62
0 0.00
0 0.00
9 14.52
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
73  โรงเรียนบ้านปักหมู 34
3 8.82
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
74  โรงเรียนรุจีจินตกานนท์ 195
10 5.13
7 3.59
16 8.21
1 0.51
0 0.00
161 82.56
34 17.44%
75  โรงเรียนบ้านดงดาล 104
7 6.73
4 3.85
7 6.73
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
76  โรงเรียนบ้านนาชุมช้าง 67
4 5.97
1 1.49
5 7.46
1 1.49
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
77  โรงเรียนบ้านนาตาล 106
8 7.55
3 2.83
3 2.83
3 2.83
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
78  โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง 237
11 4.64
7 2.95
7 2.95
6 2.53
7 2.95
199 83.97
38 16.03%
79  โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง 332
9 2.71
5 1.51
11 3.31
14 4.22
13 3.92
280 84.34
52 15.66%
80  โรงเรียนบ้านห้วยเปลวเงือก 53
1 1.89
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
81  โรงเรียนบ้านตาลชุม 34
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
82  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 103
3 2.91
5 4.85
5 4.85
2 1.94
0 0.00
88 85.44
15 14.56%
83  โรงเรียนบ้านสร้างนางขาว 76
3 3.95
2 2.63
3 3.95
1 1.32
2 2.63
65 85.53
11 14.47%
84  โรงเรียนบ้านเหล่าต่างคำ 153
8 5.23
0 0.00
14 9.15
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
85  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 146
5 3.42
1 0.68
7 4.79
5 3.42
3 2.05
125 85.62
21 14.38%
86  โรงเรียนบ้านกุดแกลบ 74
6 8.11
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
87  โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์ 173
13 7.51
0 0.00
10 5.78
0 0.00
0 0.00
150 86.71
23 13.29%
88  โรงเรียนบ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง 61
8 13.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
89  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 163
5 3.07
1 0.61
8 4.91
5 3.07
2 1.23
142 87.12
21 12.88%
90  โรงเรียนบ้านหนองอั้ว 186
17 9.14
4 2.15
1 0.54
0 0.00
0 0.00
164 88.17
22 11.83%
91  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร 44
1 2.27
0 0.00
0 0.00
2 4.55
2 4.55
39 88.64
5 11.36%
92  โรงเรียนบ้านนาคำมูลชมภูพร 107
1 0.93
2 1.87
1 0.93
4 3.74
3 2.80
96 89.72
11 10.28%
93  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง 59
2 3.39
1 1.69
2 3.39
1 1.69
0 0.00
53 89.83
6 10.17%
94  โรงเรียนบ้านหนองแหวน 57
2 3.51
0 0.00
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
95  โรงเรียนบ้านปัก 146
2 1.37
2 1.37
4 2.74
3 2.05
0 0.00
135 92.47
11 7.53%
96  โรงเรียนบ้านดอนเหมือด 107
4 3.74
0 0.00
4 3.74
0 0.00
0 0.00
99 92.52
8 7.48%
97  โรงเรียนบ้านใหม่ 68
0 0.00
0 0.00
5 7.35
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
98  โรงเรียนบ้านหนองแคนดอนสนุก 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
99  โรงเรียนอนุบาลนิคมเปงจาน 154
0 0.00
0 0.00
8 5.19
0 0.00
1 0.65
145 94.16
9 5.84%
100  โรงเรียนบ้านทุ่งหลวงนาขาม 62
0 0.00
0 0.00
2 3.23
1 1.61
0 0.00
59 95.16
3 4.84%
101  โรงเรียนบ้านหนองคอน 27
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
102  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 140
0 0.00
1 0.71
3 2.14
0 0.00
1 0.71
135 96.43
5 3.57%
103  โรงเรียนบ้านนาหนัง 260
4 1.54
4 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
252 96.92
8 3.08%
104  โรงเรียนบ้านน้ำเป 97
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
97 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนสนธิราษฎร์บำรุง 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  14,767 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  986 6.68
เตี้ย  738 5.00
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,118 7.57
ผอมและเตี้ย  524 3.55
อ้วนและเตี้ย  401 2.72
ไม่มีภาวะโภชนาการ  11,000 74.49
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,767 คน


25.51%


Powered By www.thaieducation.net