ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าสัก 16
15 93.75
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00%
2  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 77
22 28.57
14 18.18
4 5.19
33 42.86
0 0.00
4 5.19
73 94.81%
3  โรงเรียนบ้านดงต้อง 96
8 8.33
23 23.96
21 21.88
10 10.42
17 17.71
17 17.71
79 82.29%
4  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 18
7 38.89
5 27.78
1 5.56
0 0.00
0 0.00
5 27.78
13 72.22%
5  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 7
2 28.57
0 0.00
2 28.57
1 14.29
0 0.00
2 28.57
5 71.43%
6  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 210
23 10.95
24 11.43
14 6.67
47 22.38
38 18.10
64 30.48
146 69.52%
7  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 68
6 8.82
7 10.29
13 19.12
15 22.06
4 5.88
23 33.82
45 66.18%
8  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 37
11 29.73
7 18.92
6 16.22
0 0.00
0 0.00
13 35.14
24 64.86%
9  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 144
13 9.03
60 41.67
14 9.72
0 0.00
0 0.00
57 39.58
87 60.42%
10  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 145
17 11.72
15 10.34
13 8.97
27 18.62
15 10.34
58 40.00
87 60.00%
11  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 47
7 14.89
5 10.64
2 4.26
10 21.28
3 6.38
20 42.55
27 57.45%
12  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 245
24 9.80
20 8.16
39 15.92
28 11.43
22 8.98
112 45.71
133 54.29%
13  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 152
30 19.74
14 9.21
15 9.87
14 9.21
9 5.92
70 46.05
82 53.95%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 291
29 9.97
14 4.81
36 12.37
43 14.78
32 11.00
137 47.08
154 52.92%
15  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 78
31 39.74
0 0.00
10 12.82
0 0.00
0 0.00
37 47.44
41 52.56%
16  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 61
14 22.95
4 6.56
10 16.39
3 4.92
1 1.64
29 47.54
32 52.46%
17  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 21
3 14.29
2 9.52
6 28.57
0 0.00
0 0.00
10 47.62
11 52.38%
18  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 18
2 11.11
1 5.56
1 5.56
4 22.22
1 5.56
9 50.00
9 50.00%
19  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 89
17 19.10
4 4.49
0 0.00
15 16.85
8 8.99
45 50.56
44 49.44%
20  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 96
10 10.42
11 11.46
7 7.29
12 12.50
5 5.21
51 53.13
45 46.88%
21  โรงเรียนบ้านนาดง 58
10 17.24
2 3.45
6 10.34
5 8.62
4 6.90
31 53.45
27 46.55%
22  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 68
6 8.82
13 19.12
11 16.18
0 0.00
0 0.00
38 55.88
30 44.12%
23  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 164
17 10.37
11 6.71
21 12.80
13 7.93
10 6.10
92 56.10
72 43.90%
24  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 203
25 12.32
27 13.30
13 6.40
19 9.36
4 1.97
115 56.65
88 43.35%
25  โรงเรียนจันทราราม 63
11 17.46
4 6.35
7 11.11
5 7.94
0 0.00
36 57.14
27 42.86%
26  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 173
19 10.98
17 9.83
16 9.25
7 4.05
15 8.67
99 57.23
74 42.77%
27  โรงเรียนบ้านสวยหลง 22
2 9.09
2 9.09
1 4.55
3 13.64
1 4.55
13 59.09
9 40.91%
28  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 101
0 0.00
11 10.89
5 4.95
13 12.87
12 11.88
60 59.41
41 40.59%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 152
29 19.08
13 8.55
8 5.26
11 7.24
0 0.00
91 59.87
61 40.13%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 172
3 1.74
7 4.07
20 11.63
10 5.81
29 16.86
103 59.88
69 40.12%
31  โรงเรียนบ้านเสียว 65
6 9.23
7 10.77
3 4.62
6 9.23
4 6.15
39 60.00
26 40.00%
32  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 134
9 6.72
25 18.66
19 14.18
0 0.00
0 0.00
81 60.45
53 39.55%
33  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 60
14 23.33
0 0.00
9 15.00
0 0.00
0 0.00
37 61.67
23 38.33%
34  โรงเรียนบ้านหนองผือ 68
12 17.65
6 8.82
4 5.88
3 4.41
1 1.47
42 61.76
26 38.24%
35  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85
8 9.41
1 1.18
7 8.24
8 9.41
8 9.41
53 62.35
32 37.65%
36  โรงเรียนบ้านปากโสม 117
12 10.26
1 0.85
23 19.66
8 6.84
0 0.00
73 62.39
44 37.61%
37  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 126
17 13.49
11 8.73
17 13.49
0 0.00
0 0.00
81 64.29
45 35.71%
38  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 109
5 4.59
7 6.42
19 17.43
7 6.42
0 0.00
71 65.14
38 34.86%
39  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 53
5 9.43
6 11.32
3 5.66
2 3.77
2 3.77
35 66.04
18 33.96%
40  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 42
3 7.14
1 2.38
4 9.52
1 2.38
5 11.90
28 66.67
14 33.33%
41  โรงเรียนบ้านเป้า 27
3 11.11
2 7.41
2 7.41
1 3.70
1 3.70
18 66.67
9 33.33%
42  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 119
6 5.04
9 7.56
11 9.24
6 5.04
6 5.04
81 68.07
38 31.93%
43  โรงเรียนบ้านน้อย 57
4 7.02
4 7.02
3 5.26
5 8.77
2 3.51
39 68.42
18 31.58%
44  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1055
87 8.25
22 2.09
51 4.83
109 10.33
63 5.97
723 68.53
332 31.47%
45  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 70
7 10.00
0 0.00
9 12.86
0 0.00
6 8.57
48 68.57
22 31.43%
46  โรงเรียนป่าสักวิทยา 169
11 6.51
10 5.92
15 8.88
8 4.73
9 5.33
116 68.64
53 31.36%
47  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 161
16 9.94
12 7.45
22 13.66
0 0.00
0 0.00
111 68.94
50 31.06%
48  โรงเรียนบ้านวังมน 29
3 10.34
3 10.34
1 3.45
2 6.90
0 0.00
20 68.97
9 31.03%
49  โรงเรียนบ้านหนองนาง 117
11 9.40
11 9.40
5 4.27
9 7.69
0 0.00
81 69.23
36 30.77%
50  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 111
7 6.31
11 9.91
7 6.31
4 3.60
5 4.50
77 69.37
34 30.63%
51  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 89
1 1.12
4 4.49
21 23.60
1 1.12
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
52  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 33
5 15.15
4 12.12
1 3.03
0 0.00
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
53  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 177
18 10.17
7 3.95
11 6.21
12 6.78
5 2.82
124 70.06
53 29.94%
54  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 85
12 14.12
7 8.24
6 7.06
0 0.00
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
55  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 48
6 12.50
3 6.25
2 4.17
3 6.25
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
56  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 45
1 2.22
2 4.44
9 20.00
0 0.00
1 2.22
32 71.11
13 28.89%
57  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 154
16 10.39
9 5.84
17 11.04
2 1.30
0 0.00
110 71.43
44 28.57%
58  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 185
15 8.11
14 7.57
17 9.19
3 1.62
2 1.08
134 72.43
51 27.57%
59  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 53
5 9.43
5 9.43
4 7.55
0 0.00
0 0.00
39 73.58
14 26.42%
60  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 96
10 10.42
7 7.29
3 3.13
3 3.13
2 2.08
71 73.96
25 26.04%
61  โรงเรียนบ้านโพนพระ 116
8 6.90
4 3.45
6 5.17
12 10.34
0 0.00
86 74.14
30 25.86%
62  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 35
4 11.43
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
63  โรงเรียนบ้านดงบัง 28
3 10.71
1 3.57
2 7.14
1 3.57
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
64  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 181
21 11.60
0 0.00
16 8.84
0 0.00
8 4.42
136 75.14
45 24.86%
65  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 415
36 8.67
3 0.72
64 15.42
0 0.00
0 0.00
312 75.18
103 24.82%
66  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 390
42 10.77
10 2.56
43 11.03
1 0.26
0 0.00
294 75.38
96 24.62%
67  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 144
6 4.17
7 4.86
7 4.86
6 4.17
9 6.25
109 75.69
35 24.31%
68  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 379
13 3.43
32 8.44
1 0.26
18 4.75
28 7.39
287 75.73
92 24.27%
69  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 168
11 6.55
10 5.95
19 11.31
0 0.00
0 0.00
128 76.19
40 23.81%
70  โรงเรียนบ้านหนอง 101
8 7.92
7 6.93
9 8.91
0 0.00
0 0.00
77 76.24
24 23.76%
71  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 110
8 7.27
5 4.55
8 7.27
5 4.55
0 0.00
84 76.36
26 23.64%
72  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 223
22 9.87
10 4.48
17 7.62
3 1.35
0 0.00
171 76.68
52 23.32%
73  โรงเรียนบ้านโพนทอง 129
8 6.20
8 6.20
9 6.98
5 3.88
0 0.00
99 76.74
30 23.26%
74  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 121
8 6.61
9 7.44
9 7.44
2 1.65
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
75  โรงเรียนบ้านม่วง 104
6 5.77
7 6.73
7 6.73
4 3.85
0 0.00
80 76.92
24 23.08%
76  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 139
9 6.47
3 2.16
15 10.79
5 3.60
0 0.00
107 76.98
32 23.02%
77  โรงเรียนบ้านนากอ 61
10 16.39
0 0.00
2 3.28
2 3.28
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
78  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 75
0 0.00
6 8.00
10 13.33
0 0.00
1 1.33
58 77.33
17 22.67%
79  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 98
11 11.22
0 0.00
11 11.22
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
80  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 107
5 4.67
1 0.93
15 14.02
3 2.80
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
81  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 45
3 6.67
2 4.44
5 11.11
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
82  โรงเรียนบ้านตอแก 78
8 10.26
1 1.28
6 7.69
1 1.28
1 1.28
61 78.21
17 21.79%
83  โรงเรียนบ้านว่าน 138
3 2.17
12 8.70
11 7.97
1 0.72
3 2.17
108 78.26
30 21.74%
84  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 144
13 9.03
2 1.39
16 11.11
0 0.00
0 0.00
113 78.47
31 21.53%
85  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 630
56 8.89
14 2.22
52 8.25
0 0.00
13 2.06
495 78.57
135 21.43%
86  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 150
6 4.00
3 2.00
17 11.33
4 2.67
2 1.33
118 78.67
32 21.33%
87  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 47
3 6.38
4 8.51
2 4.26
1 2.13
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
88  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 288
10 3.47
13 4.51
18 6.25
8 2.78
11 3.82
228 79.17
60 20.83%
89  โรงเรียนบ้านไร่ 122
9 7.38
6 4.92
10 8.20
0 0.00
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
90  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 64
8 12.50
4 6.25
0 0.00
1 1.56
0 0.00
51 79.69
13 20.31%
91  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 74
4 5.41
4 5.41
4 5.41
2 2.70
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
92  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 101
4 3.96
5 4.95
8 7.92
2 1.98
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
93  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 48
2 4.17
1 2.08
3 6.25
1 2.08
2 4.17
39 81.25
9 18.75%
94  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 135
5 3.70
4 2.96
10 7.41
2 1.48
4 2.96
110 81.48
25 18.52%
95  โรงเรียนบ้านหัวทราย 81
7 8.64
1 1.23
7 8.64
0 0.00
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
96  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 254
12 4.72
7 2.76
12 4.72
8 3.15
7 2.76
208 81.89
46 18.11%
97  โรงเรียนบ้านนาโคก 78
3 3.85
0 0.00
6 7.69
0 0.00
5 6.41
64 82.05
14 17.95%
98  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 90
2 2.22
0 0.00
9 10.00
3 3.33
2 2.22
74 82.22
16 17.78%
99  โรงเรียนบ้านนาคลอง 51
0 0.00
0 0.00
3 5.88
6 11.76
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
100  โรงเรียนบ้านแสนสุข 92
0 0.00
5 5.43
5 5.43
3 3.26
3 3.26
76 82.61
16 17.39%
101  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 136
5 3.68
5 3.68
3 2.21
5 3.68
4 2.94
114 83.82
22 16.18%
102  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 113
6 5.31
6 5.31
2 1.77
0 0.00
4 3.54
95 84.07
18 15.93%
103  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 88
5 5.68
0 0.00
7 7.95
1 1.14
1 1.14
74 84.09
14 15.91%
104  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 82
0 0.00
5 6.10
8 9.76
0 0.00
0 0.00
69 84.15
13 15.85%
105  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 57
5 8.77
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
48 84.21
9 15.79%
106  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 171
8 4.68
9 5.26
10 5.85
0 0.00
0 0.00
144 84.21
27 15.79%
107  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 111
9 8.11
3 2.70
5 4.50
0 0.00
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
108  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 81
3 3.70
2 2.47
2 2.47
2 2.47
3 3.70
69 85.19
12 14.81%
109  โรงเรียนบ้านโนนแดง 61
2 3.28
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
110  โรงเรียนบ้านโคกคอน 171
8 4.68
5 2.92
12 7.02
0 0.00
0 0.00
146 85.38
25 14.62%
111  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 89
3 3.37
5 5.62
4 4.49
1 1.12
0 0.00
76 85.39
13 14.61%
112  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 69
3 4.35
4 5.80
2 2.90
1 1.45
0 0.00
59 85.51
10 14.49%
113  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 49
5 10.20
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
114  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 7
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
115  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 86
2 2.33
3 3.49
7 8.14
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
116  โรงเรียนบ้านนาบง 65
2 3.08
2 3.08
3 4.62
1 1.54
1 1.54
56 86.15
9 13.85%
117  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 122
3 2.46
3 2.46
8 6.56
2 1.64
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
118  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 364
16 4.40
8 2.20
8 2.20
7 1.92
7 1.92
318 87.36
46 12.64%
119  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 211
3 1.42
4 1.90
6 2.84
5 2.37
8 3.79
185 87.68
26 12.32%
120  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1367
37 2.71
0 0.00
128 9.36
0 0.00
0 0.00
1202 87.93
165 12.07%
121  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 79
4 5.06
1 1.27
3 3.80
0 0.00
1 1.27
70 88.61
9 11.39%
122  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 93
0 0.00
0 0.00
10 10.75
0 0.00
0 0.00
83 89.25
10 10.75%
123  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 107
5 4.67
1 0.93
5 4.67
0 0.00
0 0.00
96 89.72
11 10.28%
124  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 39
0 0.00
0 0.00
4 10.26
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
125  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 236
6 2.54
4 1.69
4 1.69
6 2.54
3 1.27
213 90.25
23 9.75%
126  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 238
4 1.68
2 0.84
13 5.46
0 0.00
3 1.26
216 90.76
22 9.24%
127  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 109
5 4.59
2 1.83
3 2.75
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
128  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 77
1 1.30
2 2.60
3 3.90
1 1.30
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
129  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 56
1 1.79
1 1.79
2 3.57
1 1.79
0 0.00
51 91.07
5 8.93%
130  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 131
1 0.76
2 1.53
5 3.82
1 0.76
2 1.53
120 91.60
11 8.40%
131  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
2 2.38
0 0.00
77 91.67
7 8.33%
132  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
133  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 50
1 2.00
0 0.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
134  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 88
3 3.41
0 0.00
3 3.41
1 1.14
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
135  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 103
5 4.85
1 0.97
1 0.97
1 0.97
0 0.00
95 92.23
8 7.77%
136  โรงเรียนบ้านวังยาง 65
0 0.00
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
137  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 157
0 0.00
0 0.00
12 7.64
0 0.00
0 0.00
145 92.36
12 7.64%
138  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 106
2 1.89
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
99 93.40
7 6.60%
139  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 32
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25%
140  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
141  โรงเรียนบ้านเดื่อ 314
4 1.27
6 1.91
4 1.27
5 1.59
0 0.00
295 93.95
19 6.05%
142  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 211
9 4.27
0 0.00
3 1.42
0 0.00
0 0.00
199 94.31
12 5.69%
143  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 159
1 0.63
3 1.89
5 3.14
0 0.00
0 0.00
150 94.34
9 5.66%
144  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
145  โรงเรียนบ้านสาวแล 112
1 0.89
1 0.89
2 1.79
2 1.79
0 0.00
106 94.64
6 5.36%
146  โรงเรียนบ้านขุมคำ 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
147  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 78
2 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.28
75 96.15
3 3.85%
148  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
1 1.85
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
149  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 225
2 0.89
0 0.00
4 1.78
2 0.89
0 0.00
217 96.44
8 3.56%
150  โรงเรียนบ้านกองนาง 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
151  โรงเรียนหินโงมวิทยา 193
0 0.00
0 0.00
6 3.11
0 0.00
0 0.00
187 96.89
6 3.11%
152  โรงเรียนอนุบาลสังคม 313
2 0.64
0 0.00
0 0.00
1 0.32
0 0.00
310 99.04
3 0.96%
153  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านปากมาง 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,919 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,329 6.67
เตี้ย  858 4.31
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,469 7.37
ผอมและเตี้ย  710 3.56
อ้วนและเตี้ย  489 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,064 75.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,855 คน


24.37%


Powered By www.thaieducation.net