ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 46
10 21.74
8 17.39
10 21.74
10 21.74
8 17.39
0 0.00
46 100.00%
2  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 17
7 41.18
2 11.76
2 11.76
4 23.53
2 11.76
0 0.00
17 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเป้า 36
6 16.67
5 13.89
10 27.78
5 13.89
10 27.78
0 0.00
36 100.00%
4  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 60
28 46.67
4 6.67
23 38.33
2 3.33
2 3.33
1 1.67
59 98.33%
5  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 105
20 19.05
19 18.10
26 24.76
17 16.19
13 12.38
10 9.52
95 90.48%
6  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 124
10 8.06
10 8.06
29 23.39
20 16.13
39 31.45
16 12.90
108 87.10%
7  โรงเรียนบ้านนากอ 65
29 44.62
7 10.77
3 4.62
6 9.23
6 9.23
14 21.54
51 78.46%
8  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 61
4 6.56
10 16.39
16 26.23
13 21.31
3 4.92
15 24.59
46 75.41%
9  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 228
21 9.21
20 8.77
32 14.04
41 17.98
52 22.81
62 27.19
166 72.81%
10  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 143
25 17.48
12 8.39
6 4.20
37 25.87
18 12.59
45 31.47
98 68.53%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 302
34 11.26
22 7.28
31 10.26
50 16.56
36 11.92
129 42.72
173 57.28%
12  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 71
6 8.45
3 4.23
14 19.72
2 2.82
14 19.72
32 45.07
39 54.93%
13  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 70
5 7.14
8 11.43
11 15.71
10 14.29
4 5.71
32 45.71
38 54.29%
14  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 74
26 35.14
0 0.00
14 18.92
0 0.00
0 0.00
34 45.95
40 54.05%
15  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 18
2 11.11
1 5.56
1 5.56
4 22.22
1 5.56
9 50.00
9 50.00%
16  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 164
17 10.37
19 11.59
18 10.98
7 4.27
15 9.15
88 53.66
76 46.34%
17  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 171
3 1.75
9 5.26
23 13.45
13 7.60
31 18.13
92 53.80
79 46.20%
18  โรงเรียนบ้านนาดง 58
12 20.69
3 5.17
2 3.45
5 8.62
4 6.90
32 55.17
26 44.83%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 116
6 5.17
4 3.45
12 10.34
10 8.62
16 13.79
68 58.62
48 41.38%
20  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 51
7 13.73
2 3.92
9 17.65
0 0.00
3 5.88
30 58.82
21 41.18%
21  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 90
11 12.22
4 4.44
8 8.89
7 7.78
7 7.78
53 58.89
37 41.11%
22  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 103
16 15.53
8 7.77
11 10.68
4 3.88
3 2.91
61 59.22
42 40.78%
23  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 168
10 5.95
8 4.76
17 10.12
15 8.93
17 10.12
101 60.12
67 39.88%
24  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 118
4 3.39
22 18.64
17 14.41
4 3.39
0 0.00
71 60.17
47 39.83%
25  โรงเรียนบ้านแสนสุข 110
24 21.82
7 6.36
2 1.82
4 3.64
5 4.55
68 61.82
42 38.18%
26  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 37
6 16.22
7 18.92
0 0.00
1 2.70
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
27  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 8
1 12.50
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50%
28  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 52
8 15.38
2 3.85
5 9.62
3 5.77
1 1.92
33 63.46
19 36.54%
29  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 139
11 7.91
4 2.88
16 11.51
14 10.07
5 3.60
89 64.03
50 35.97%
30  โรงเรียนบ้านสวยหลง 17
1 5.88
0 0.00
2 11.76
3 17.65
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
31  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 102
11 10.78
9 8.82
12 11.76
4 3.92
0 0.00
66 64.71
36 35.29%
32  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 113
7 6.19
10 8.85
7 6.19
8 7.08
5 4.42
76 67.26
37 32.74%
33  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 86
13 15.12
6 6.98
9 10.47
0 0.00
0 0.00
58 67.44
28 32.56%
34  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 41
4 9.76
5 12.20
2 4.88
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
35  โรงเรียนบ้านหนองนาง 115
11 9.57
11 9.57
5 4.35
9 7.83
0 0.00
79 68.70
36 31.30%
36  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 124
13 10.48
4 3.23
6 4.84
14 11.29
0 0.00
87 70.16
37 29.84%
37  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 155
8 5.16
6 3.87
24 15.48
6 3.87
1 0.65
110 70.97
45 29.03%
38  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 180
15 8.33
6 3.33
6 3.33
23 12.78
2 1.11
128 71.11
52 28.89%
39  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 52
6 11.54
4 7.69
1 1.92
4 7.69
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
40  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 211
7 3.32
28 13.27
24 11.37
1 0.47
0 0.00
151 71.56
60 28.44%
41  โรงเรียนบ้านนาโคก 78
6 7.69
5 6.41
1 1.28
5 6.41
5 6.41
56 71.79
22 28.21%
42  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 61
5 8.20
6 9.84
4 6.56
2 3.28
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
43  โรงเรียนป่าสักวิทยา 162
10 6.17
9 5.56
11 6.79
5 3.09
9 5.56
118 72.84
44 27.16%
44  โรงเรียนบ้านเสียว 70
4 5.71
5 7.14
4 5.71
4 5.71
2 2.86
51 72.86
19 27.14%
45  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 220
16 7.27
11 5.00
13 5.91
12 5.45
7 3.18
161 73.18
59 26.82%
46  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 191
8 4.19
0 0.00
34 17.80
4 2.09
5 2.62
140 73.30
51 26.70%
47  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 196
40 20.41
0 0.00
10 5.10
2 1.02
0 0.00
144 73.47
52 26.53%
48  โรงเรียนบ้านหนองผือ 66
7 10.61
5 7.58
0 0.00
5 7.58
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
49  โรงเรียนบ้านไร่ 122
12 9.84
9 7.38
10 8.20
0 0.00
0 0.00
91 74.59
31 25.41%
50  โรงเรียนบ้านดงต้อง 95
12 12.63
9 9.47
3 3.16
0 0.00
0 0.00
71 74.74
24 25.26%
51  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 93
2 2.15
2 2.15
16 17.20
1 1.08
2 2.15
70 75.27
23 24.73%
52  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 162
6 3.70
7 4.32
20 12.35
5 3.09
2 1.23
122 75.31
40 24.69%
53  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 623
65 10.43
17 2.73
54 8.67
0 0.00
17 2.73
470 75.44
153 24.56%
54  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 94
11 11.70
6 6.38
6 6.38
0 0.00
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
55  โรงเรียนบ้านโพนพระ 123
3 2.44
2 1.63
12 9.76
6 4.88
7 5.69
93 75.61
30 24.39%
56  โรงเรียนบ้านหนอง 103
7 6.80
9 8.74
9 8.74
0 0.00
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
57  โรงเรียนบ้านว่าน 138
2 1.45
13 9.42
12 8.70
4 2.90
2 1.45
105 76.09
33 23.91%
58  โรงเรียนบ้านป่าสัก 21
3 14.29
0 0.00
2 9.52
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81%
59  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 143
8 5.59
7 4.90
9 6.29
4 2.80
6 4.20
109 76.22
34 23.78%
60  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 306
12 3.92
13 4.25
24 7.84
8 2.61
14 4.58
235 76.80
71 23.20%
61  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
62  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 94
9 9.57
0 0.00
11 11.70
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
63  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 33
3 9.09
2 6.06
1 3.03
0 0.00
1 3.03
26 78.79
7 21.21%
64  โรงเรียนบ้านวังมน 33
2 6.06
2 6.06
2 6.06
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
65  โรงเรียนบ้านหัวทราย 77
5 6.49
2 2.60
8 10.39
1 1.30
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
66  โรงเรียนบ้านนาบง 63
4 6.35
0 0.00
7 11.11
2 3.17
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
67  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 126
0 0.00
14 11.11
12 9.52
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
68  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1019
46 4.51
20 1.96
67 6.58
65 6.38
11 1.08
810 79.49
209 20.51%
69  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 44
5 11.36
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
70  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 163
0 0.00
2 1.23
19 11.66
12 7.36
0 0.00
130 79.75
33 20.25%
71  โรงเรียนบ้านหนองแวง 80
1 1.25
2 2.50
4 5.00
3 3.75
6 7.50
64 80.00
16 20.00%
72  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 25
0 0.00
1 4.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
73  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 232
24 10.34
5 2.16
17 7.33
0 0.00
0 0.00
186 80.17
46 19.83%
74  โรงเรียนบ้านตอแก 82
9 10.98
1 1.22
6 7.32
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
75  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 113
10 8.85
5 4.42
6 5.31
1 0.88
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
76  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 92
3 3.26
6 6.52
8 8.70
0 0.00
0 0.00
75 81.52
17 18.48%
77  โรงเรียนบ้านปากโสม 114
5 4.39
2 1.75
14 12.28
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
78  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 175
10 5.71
4 2.29
18 10.29
0 0.00
0 0.00
143 81.71
32 18.29%
79  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 57
3 5.26
1 1.75
5 8.77
1 1.75
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
80  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 80
8 10.00
1 1.25
5 6.25
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
81  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 138
7 5.07
3 2.17
10 7.25
2 1.45
2 1.45
114 82.61
24 17.39%
82  โรงเรียนบ้านม่วง 106
4 3.77
4 3.77
4 3.77
4 3.77
2 1.89
88 83.02
18 16.98%
83  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 59
2 3.39
1 1.69
4 6.78
2 3.39
1 1.69
49 83.05
10 16.95%
84  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1530
67 4.38
0 0.00
184 12.03
0 0.00
0 0.00
1279 83.59
251 16.41%
85  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 88
1 1.14
1 1.14
12 13.64
0 0.00
0 0.00
74 84.09
14 15.91%
86  โรงเรียนบ้านโคกคอน 179
9 5.03
4 2.23
14 7.82
1 0.56
0 0.00
151 84.36
28 15.64%
87  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 205
5 2.44
4 1.95
13 6.34
9 4.39
1 0.49
173 84.39
32 15.61%
88  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 109
2 1.83
2 1.83
11 10.09
2 1.83
0 0.00
92 84.40
17 15.60%
89  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 45
3 6.67
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
90  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 97
7 7.22
3 3.09
4 4.12
1 1.03
0 0.00
82 84.54
15 15.46%
91  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 46
4 8.70
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
92  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 92
3 3.26
0 0.00
0 0.00
11 11.96
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
93  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 73
3 4.11
6 8.22
1 1.37
1 1.37
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 160
8 5.00
12 7.50
4 2.50
0 0.00
0 0.00
136 85.00
24 15.00%
95  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 261
6 2.30
31 11.88
2 0.77
0 0.00
0 0.00
222 85.06
39 14.94%
96  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 49
5 10.20
0 0.00
2 4.08
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
97  โรงเรียนบ้านโพนทอง 385
27 7.01
1 0.26
22 5.71
5 1.30
0 0.00
330 85.71
55 14.29%
98  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 107
2 1.87
3 2.80
5 4.67
2 1.87
3 2.80
92 85.98
15 14.02%
99  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 117
2 1.71
4 3.42
6 5.13
2 1.71
2 1.71
101 86.32
16 13.68%
100  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 386
25 6.48
1 0.26
21 5.44
5 1.30
0 0.00
334 86.53
52 13.47%
101  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 211
3 1.42
4 1.90
5 2.37
7 3.32
9 4.27
183 86.73
28 13.27%
102  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 144
2 1.39
2 1.39
0 0.00
2 1.39
13 9.03
125 86.81
19 13.19%
103  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 38
1 2.63
0 0.00
2 5.26
1 2.63
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
104  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 85
2 2.35
6 7.06
3 3.53
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
105  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 63
0 0.00
4 6.35
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
106  โรงเรียนบ้านโนนแดง 63
2 3.17
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
55 87.30
8 12.70%
107  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 87
3 3.45
3 3.45
2 2.30
3 3.45
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
108  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 97
4 4.12
4 4.12
4 4.12
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
109  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 77
9 11.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
110  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 69
3 4.35
4 5.80
1 1.45
0 0.00
0 0.00
61 88.41
8 11.59%
111  โรงเรียนจันทราราม 62
2 3.23
3 4.84
1 1.61
1 1.61
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
112  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 71
1 1.41
0 0.00
4 5.63
3 4.23
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
113  โรงเรียนบ้านน้อย 64
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 7.81
57 89.06
7 10.94%
114  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 168
5 2.98
5 2.98
4 2.38
4 2.38
0 0.00
150 89.29
18 10.71%
115  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 84
1 1.19
1 1.19
2 2.38
2 2.38
3 3.57
75 89.29
9 10.71%
116  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 143
3 2.10
4 2.80
5 3.50
3 2.10
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
117  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 126
3 2.38
2 1.59
6 4.76
2 1.59
0 0.00
113 89.68
13 10.32%
118  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 147
3 2.04
4 2.72
6 4.08
2 1.36
0 0.00
132 89.80
15 10.20%
119  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 129
2 1.55
3 2.33
3 2.33
3 2.33
2 1.55
116 89.92
13 10.08%
120  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
121  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 365
16 4.38
11 3.01
3 0.82
5 1.37
1 0.27
329 90.14
36 9.86%
122  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 264
5 1.89
5 1.89
8 3.03
4 1.52
4 1.52
238 90.15
26 9.85%
123  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 102
0 0.00
0 0.00
10 9.80
0 0.00
0 0.00
92 90.20
10 9.80%
124  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 94
4 4.26
0 0.00
3 3.19
0 0.00
2 2.13
85 90.43
9 9.57%
125  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 76
4 5.26
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
126  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 77
2 2.60
1 1.30
4 5.19
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
127  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 48
1 2.08
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
44 91.67
4 8.33%
128  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 51
1 1.96
0 0.00
1 1.96
2 3.92
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
129  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 111
1 0.90
4 3.60
3 2.70
0 0.00
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
130  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 7.14
13 92.86
1 7.14%
131  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 59
0 0.00
0 0.00
4 6.78
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
132  โรงเรียนบ้านสาวแล 92
3 3.26
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
86 93.48
6 6.52%
133  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 116
1 0.86
0 0.00
6 5.17
0 0.00
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
134  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 84
0 0.00
2 2.38
1 1.19
0 0.00
2 2.38
79 94.05
5 5.95%
135  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 223
0 0.00
5 2.24
8 3.59
0 0.00
0 0.00
210 94.17
13 5.83%
136  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 477
7 1.47
6 1.26
14 2.94
0 0.00
0 0.00
450 94.34
27 5.66%
137  โรงเรียนบ้านเดื่อ 310
4 1.29
6 1.94
4 1.29
3 0.97
0 0.00
293 94.52
17 5.48%
138  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 73
2 2.74
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
139  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 223
9 4.04
0 0.00
3 1.35
0 0.00
0 0.00
211 94.62
12 5.38%
140  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 149
1 0.67
3 2.01
3 2.01
0 0.00
1 0.67
141 94.63
8 5.37%
141  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 115
0 0.00
1 0.87
4 3.48
0 0.00
0 0.00
110 95.65
5 4.35%
142  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 46
1 2.17
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
143  โรงเรียนหินโงมวิทยา 174
1 0.57
1 0.57
3 1.72
0 0.00
2 1.15
167 95.98
7 4.02%
144  โรงเรียนบ้านนาคลอง 55
0 0.00
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
53 96.36
2 3.64%
145  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 369
0 0.00
0 0.00
5 1.36
8 2.17
0 0.00
356 96.48
13 3.52%
146  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 153
0 0.00
0 0.00
5 3.27
0 0.00
0 0.00
148 96.73
5 3.27%
147  โรงเรียนบ้านกองนาง 35
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
148  โรงเรียนบ้านขุมคำ 43
0 0.00
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
149  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 89
0 0.00
0 0.00
1 1.12
1 1.12
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
150  โรงเรียนอนุบาลสังคม 332
1 0.30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
331 99.70
1 0.30%
151  โรงเรียนบ้านดงบัง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านปากมาง 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านวังยาง 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,492 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,160 5.66
เตี้ย  705 3.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,428 6.97
ผอมและเตี้ย  640 3.12
อ้วนและเตี้ย  476 2.32
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,083 78.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,409 คน


21.52%


Powered By www.thaieducation.net