ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.หนองคาย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 154 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 154 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 32
22 68.75
0 0.00
7 21.88
2 6.25
1 3.13
0 0.00
32 100.00%
2  โรงเรียนโคกคำทุ่งสว่างวิทยา 56
6 10.71
11 19.64
8 14.29
14 25.00
16 28.57
1 1.79
55 98.21%
3  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 246
32 13.01
31 12.60
28 11.38
69 28.05
59 23.98
27 10.98
219 89.02%
4  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 124
10 8.06
10 8.06
29 23.39
20 16.13
39 31.45
16 12.90
108 87.10%
5  โรงเรียนบ้านท่ากฐิน 61
7 11.48
10 16.39
14 22.95
12 19.67
4 6.56
14 22.95
47 77.05%
6  โรงเรียนบ้านนากอ 71
30 42.25
6 8.45
4 5.63
6 8.45
8 11.27
17 23.94
54 76.06%
7  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 91
7 7.69
12 13.19
18 19.78
7 7.69
15 16.48
32 35.16
59 64.84%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนสา 138
22 15.94
28 20.29
18 13.04
17 12.32
1 0.72
52 37.68
86 62.32%
9  โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง 45
3 6.67
3 6.67
6 13.33
6 13.33
9 20.00
18 40.00
27 60.00%
10  โรงเรียนธนากรสงเคราะห์ 163
23 14.11
24 14.72
21 12.88
8 4.91
18 11.04
69 42.33
94 57.67%
11  โรงเรียนบ้านเบิดวิทยา 75
27 36.00
0 0.00
14 18.67
0 0.00
0 0.00
34 45.33
41 54.67%
12  โรงเรียนบ้านศูนย์กลาง 94
4 4.26
9 9.57
8 8.51
13 13.83
17 18.09
43 45.74
51 54.26%
13  โรงเรียนบ้านบ่อแปบหนองหญ้าม้าวิทยา 72
4 5.56
6 8.33
10 13.89
13 18.06
6 8.33
33 45.83
39 54.17%
14  โรงเรียนคุรุศิษย์วิทยา 128
27 21.09
21 16.41
11 8.59
10 7.81
0 0.00
59 46.09
69 53.91%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 116
8 6.90
4 3.45
15 12.93
12 10.34
19 16.38
58 50.00
58 50.00%
16  โรงเรียนสำนักงานสลากกินแบ่งที่ 75 103
20 19.42
8 7.77
13 12.62
6 5.83
4 3.88
52 50.49
51 49.51%
17  โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา 140
13 9.29
13 9.29
25 17.86
9 6.43
7 5.00
73 52.14
67 47.86%
18  โรงเรียนบ้านเดื่อ 307
20 6.51
15 4.89
33 10.75
30 9.77
39 12.70
170 55.37
137 44.63%
19  โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 110
7 6.36
10 9.09
27 24.55
2 1.82
0 0.00
64 58.18
46 41.82%
20  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 37
7 18.92
8 21.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 59.46
15 40.54%
21  โรงเรียนนาฮีนุเคราะห์ 167
10 5.99
8 4.79
15 8.98
18 10.78
16 9.58
100 59.88
67 40.12%
22  โรงเรียนฉันทนาวัณรถ 118
4 3.39
22 18.64
17 14.41
4 3.39
0 0.00
71 60.17
47 39.83%
23  โรงเรียนบ้านนาดง 68
7 10.29
8 11.76
5 7.35
4 5.88
3 4.41
41 60.29
27 39.71%
24  โรงเรียนป่าสักวิทยา 162
13 8.02
12 7.41
17 10.49
8 4.94
14 8.64
98 60.49
64 39.51%
25  โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก 61
12 19.67
4 6.56
2 3.28
2 3.28
4 6.56
37 60.66
24 39.34%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านหม้อ 171
2 1.17
11 6.43
15 8.77
13 7.60
26 15.20
104 60.82
67 39.18%
27  โรงเรียนบ้านเวียงคุก 69
9 13.04
4 5.80
14 20.29
0 0.00
0 0.00
42 60.87
27 39.13%
28  โรงเรียนอนุบาลดอนไผ่ 151
9 5.96
14 9.27
33 21.85
2 1.32
1 0.66
92 60.93
59 39.07%
29  โรงเรียนบ้านหนาด คุรุราษฎร์อุทิศ 102
12 11.76
8 7.84
14 13.73
5 4.90
0 0.00
63 61.76
39 38.24%
30  โรงเรียนบ้านหนอง 105
11 10.48
11 10.48
18 17.14
0 0.00
0 0.00
65 61.90
40 38.10%
31  โรงเรียนชุมชนประชาสงเคราะห์ 4 354
13 3.67
27 7.63
16 4.52
40 11.30
33 9.32
225 63.56
129 36.44%
32  โรงเรียนบ้านนาอ่างสร้างอ่าง 91
9 9.89
7 7.69
6 6.59
8 8.79
3 3.30
58 63.74
33 36.26%
33  โรงเรียนสระใครไชยานุเคราะห์ 177
19 10.73
8 4.52
6 3.39
27 15.25
3 1.69
114 64.41
63 35.59%
34  โรงเรียนบ้านโคกแมงเงา 113
9 7.96
11 9.73
7 6.19
7 6.19
6 5.31
73 64.60
40 35.40%
35  โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา 359
95 26.46
18 5.01
10 2.79
4 1.11
0 0.00
232 64.62
127 35.38%
36  โรงเรียนบ้านตอแก 82
17 20.73
2 2.44
9 10.98
1 1.22
0 0.00
53 64.63
29 35.37%
37  โรงเรียนบ้านบงวิทยา 37
4 10.81
4 10.81
5 13.51
0 0.00
0 0.00
24 64.86
13 35.14%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน 157
21 13.38
24 15.29
8 5.10
0 0.00
0 0.00
104 66.24
53 33.76%
39  โรงเรียนอนุบาลบ้านคอกช้าง 196
52 26.53
0 0.00
14 7.14
0 0.00
0 0.00
130 66.33
66 33.67%
40  โรงเรียนบ้านน้ำทอน 54
2 3.70
2 3.70
9 16.67
2 3.70
3 5.56
36 66.67
18 33.33%
41  โรงเรียนบ้านปากโสม 113
12 10.62
7 6.19
18 15.93
0 0.00
0 0.00
76 67.26
37 32.74%
42  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 25
3 12.00
4 16.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
17 68.00
8 32.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองบัววิทยา 87
8 9.20
10 11.49
3 3.45
4 4.60
2 2.30
60 68.97
27 31.03%
44  โรงเรียนบ้านป่าสัก 23
3 13.04
2 8.70
2 8.70
0 0.00
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
45  โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่ 143
5 3.50
7 4.90
6 4.20
12 8.39
13 9.09
100 69.93
43 30.07%
46  โรงเรียนบ้านหนองนาง 120
11 9.17
11 9.17
5 4.17
9 7.50
0 0.00
84 70.00
36 30.00%
47  โรงเรียนบ้านดงต้อง 95
14 14.74
11 11.58
3 3.16
0 0.00
0 0.00
67 70.53
28 29.47%
48  โรงเรียนบ้านโสกกล้า 86
5 5.81
4 4.65
9 10.47
2 2.33
5 5.81
61 70.93
25 29.07%
49  โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา 142
10 7.04
3 2.11
6 4.23
13 9.15
9 6.34
101 71.13
41 28.87%
50  โรงเรียนพัฒนาคำแก้ว 46
6 13.04
4 8.70
3 6.52
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
51  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 592
69 11.66
21 3.55
59 9.97
0 0.00
18 3.04
425 71.79
167 28.21%
52  โรงเรียนอาโอยาม่า 2 210
12 5.71
9 4.29
5 2.38
21 10.00
11 5.24
152 72.38
58 27.62%
53  โรงเรียนบ้านนาบง 63
4 6.35
3 4.76
5 7.94
3 4.76
2 3.17
46 73.02
17 26.98%
54  โรงเรียนบ้านเทา-นาบอน 231
13 5.63
42 18.18
6 2.60
1 0.43
0 0.00
169 73.16
62 26.84%
55  โรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง 45
6 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 13.33
33 73.33
12 26.67%
56  โรงเรียนบ้านหนองผือ 65
9 13.85
3 4.62
5 7.69
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
57  โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์ 186
0 0.00
0 0.00
17 9.14
30 16.13
0 0.00
139 74.73
47 25.27%
58  โรงเรียนหินโงมวิทยา 170
7 4.12
5 2.94
18 10.59
5 2.94
7 4.12
128 75.29
42 24.71%
59  โรงเรียนบ้านดอนขนุนพัฒนา 73
5 6.85
10 13.70
1 1.37
2 2.74
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
60  โรงเรียนบ้านโพนพระ 123
3 2.44
2 1.63
12 9.76
6 4.88
7 5.69
93 75.61
30 24.39%
61  โรงเรียนอนุบาลศรีเชียงใหม่ 190
8 4.21
0 0.00
38 20.00
0 0.00
0 0.00
144 75.79
46 24.21%
62  โรงเรียนโกมลวิทยาคาร 481
22 4.57
25 5.20
69 14.35
0 0.00
0 0.00
365 75.88
116 24.12%
63  โรงเรียนบ้านคุยนางขาว 143
12 8.39
6 4.20
16 11.19
0 0.00
0 0.00
109 76.22
34 23.78%
64  โรงเรียนบ้านนาช้างน้ำ 94
1 1.06
4 4.26
15 15.96
1 1.06
1 1.06
72 76.60
22 23.40%
65  โรงเรียนหนองแดงสร้างประทายพัฒนา 26
2 7.69
1 3.85
3 11.54
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
66  โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน 44
4 9.09
0 0.00
5 11.36
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
67  โรงเรียนบ้านกวดโคกสว่าง 126
11 8.73
2 1.59
4 3.17
11 8.73
0 0.00
98 77.78
28 22.22%
68  โรงเรียนบ้านสมสนุกดงหนองบอน 54
5 9.26
5 9.26
2 3.70
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
69  โรงเรียนบ้านสวยหลง 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
1 5.56
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
70  โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 113
10 8.85
5 4.42
8 7.08
1 0.88
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
71  โรงเรียนบ้านหนองหมื่น 106
9 8.49
6 5.66
5 4.72
1 0.94
1 0.94
84 79.25
22 20.75%
72  โรงเรียนโพนสว่างป่าตองวิทยา 127
13 10.24
4 3.15
6 4.72
3 2.36
0 0.00
101 79.53
26 20.47%
73  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
1 2.04
2 4.08
39 79.59
10 20.41%
74  โรงเรียนอนุบาลหนองคาย 1546
31 2.01
58 3.75
139 8.99
21 1.36
65 4.20
1232 79.69
314 20.31%
75  โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 129
3 2.33
0 0.00
14 10.85
9 6.98
0 0.00
103 79.84
26 20.16%
76  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 301
13 4.32
20 6.64
22 7.31
4 1.33
0 0.00
242 80.40
59 19.60%
77  โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ 1192
52 4.36
22 1.85
72 6.04
74 6.21
13 1.09
959 80.45
233 19.55%
78  โรงเรียนหัวหาดวิทยา 175
9 5.14
4 2.29
19 10.86
2 1.14
0 0.00
141 80.57
34 19.43%
79  โรงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์ 89
15 16.85
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
80  โรงเรียนบ้านหงส์ทองสามขา 16
1 6.25
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
81  โรงเรียนอนุบาลอรุณรังษี 65
2 3.08
1 1.54
6 9.23
2 3.08
1 1.54
53 81.54
12 18.46%
82  โรงเรียนบ้านตาดเสริม 33
3 9.09
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
83  โรงเรียนบ้านวังมน 33
2 6.06
3 9.09
0 0.00
1 3.03
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
84  โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา 159
8 5.03
2 1.26
16 10.06
2 1.26
0 0.00
131 82.39
28 17.61%
85  โรงเรียนบ้านหม้อเหนือ(หลวงปู่เหรียญ อุปถัมภ์) 80
8 10.00
1 1.25
5 6.25
0 0.00
0 0.00
66 82.50
14 17.50%
86  โรงเรียนบ้านเมืองบาง 230
16 6.96
3 1.30
20 8.70
1 0.43
0 0.00
190 82.61
40 17.39%
87  โรงเรียนบ้านพานพร้าว 58
3 5.17
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
88  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 93
3 3.23
5 5.38
8 8.60
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
89  โรงเรียนบ้านซำเจียง-ดงป่าเปลือย 94
7 7.45
0 0.00
1 1.06
2 2.13
6 6.38
78 82.98
16 17.02%
90  โรงเรียนบ้านเสียว 71
0 0.00
2 2.82
8 11.27
2 2.82
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
91  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 98
8 8.16
5 5.10
3 3.06
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
92  โรงเรียนบ้านเมืองหมี 87
1 1.15
1 1.15
12 13.79
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
93  โรงเรียนบ้านหัวทราย 76
3 3.95
2 2.63
6 7.89
1 1.32
0 0.00
64 84.21
12 15.79%
94  โรงเรียนบ้านผาตั้ง 110
2 1.82
3 2.73
7 6.36
3 2.73
2 1.82
93 84.55
17 15.45%
95  โรงเรียนบ้านเดื่อใต้ 126
5 3.97
3 2.38
8 6.35
3 2.38
0 0.00
107 84.92
19 15.08%
96  โรงเรียนบ้านโนนแดง 68
2 2.94
3 4.41
5 7.35
0 0.00
0 0.00
58 85.29
10 14.71%
97  โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
1 7.14
12 85.71
2 14.29%
98  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 384
26 6.77
1 0.26
22 5.73
5 1.30
0 0.00
330 85.94
54 14.06%
99  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 87
3 3.45
3 3.45
2 2.30
3 3.45
1 1.15
75 86.21
12 13.79%
100  โรงเรียนบ้านโคกคอน 179
10 5.59
3 1.68
11 6.15
0 0.00
0 0.00
155 86.59
24 13.41%
101  โรงเรียนบ้านหนองแวง 75
2 2.67
2 2.67
2 2.67
2 2.67
2 2.67
65 86.67
10 13.33%
102  โรงเรียนค่ายบกหวานโพนตาลวิทยา 114
2 1.75
1 0.88
9 7.89
3 2.63
0 0.00
99 86.84
15 13.16%
103  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 215
3 1.40
4 1.86
5 2.33
7 3.26
9 4.19
187 86.98
28 13.02%
104  โรงเรียนบ้านเดื่อทุ่งสวรรค์ 77
10 12.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
105  โรงเรียนบ้านสังกะลีนาขาม 172
6 3.49
6 3.49
2 1.16
8 4.65
0 0.00
150 87.21
22 12.79%
106  โรงเรียนบ้านน้อย 64
4 6.25
0 0.00
3 4.69
1 1.56
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
107  โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 72
2 2.78
5 6.94
2 2.78
0 0.00
0 0.00
63 87.50
9 12.50%
108  โรงเรียนหนองผือวิทยาคม 96
4 4.17
3 3.13
3 3.13
2 2.08
0 0.00
84 87.50
12 12.50%
109  โรงเรียนบ้านหมากก่องฝายแตก 155
2 1.29
2 1.29
0 0.00
2 1.29
13 8.39
136 87.74
19 12.26%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโค 307
0 0.00
0 0.00
37 12.05
0 0.00
0 0.00
270 87.95
37 12.05%
111  โรงเรียนบ้านโพนทอง 125
3 2.40
3 2.40
8 6.40
1 0.80
0 0.00
110 88.00
15 12.00%
112  โรงเรียนบ้านสร้างพอก 51
1 1.96
1 1.96
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
113  โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 44
2 4.55
1 2.27
2 4.55
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
114  โรงเรียนบ้านม่วง 106
8 7.55
3 2.83
1 0.94
0 0.00
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
115  โรงเรียนราษฎร์สามัคคี 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
2 3.77
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
116  โรงเรียนบ้านนาโคก 80
0 0.00
4 5.00
5 6.25
0 0.00
0 0.00
71 88.75
9 11.25%
117  โรงเรียนบ้านแก้งใหม่ 72
2 2.78
2 2.78
4 5.56
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
118  โรงเรียนบ้านแสนสุข 109
0 0.00
2 1.83
7 6.42
0 0.00
3 2.75
97 88.99
12 11.01%
119  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น 155
7 4.52
3 1.94
7 4.52
0 0.00
0 0.00
138 89.03
17 10.97%
120  โรงเรียนบ้านดงนาคำ 28
0 0.00
1 3.57
2 7.14
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
121  โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา 266
5 1.88
4 1.50
10 3.76
5 1.88
4 1.50
238 89.47
28 10.53%
122  โรงเรียนสีกายวิทยาคม 38
3 7.89
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
34 89.47
4 10.53%
123  โรงเรียนบ้านเทพประทับ 118
4 3.39
3 2.54
4 3.39
0 0.00
1 0.85
106 89.83
12 10.17%
124  โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 114
5 4.39
1 0.88
4 3.51
0 0.00
1 0.88
103 90.35
11 9.65%
125  โรงเรียนเหล่าฝ้ายผดุงวิทย์ 223
2 0.90
8 3.59
11 4.93
0 0.00
0 0.00
202 90.58
21 9.42%
126  โรงเรียนดอนก่อโนนสวรรค์ 76
4 5.26
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
127  โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา 149
1 0.67
3 2.01
6 4.03
2 1.34
1 0.67
136 91.28
13 8.72%
128  โรงเรียนบ้านไร่ 117
3 2.56
1 0.85
6 5.13
0 0.00
0 0.00
107 91.45
10 8.55%
129  โรงเรียนบ้านน้ำโมง 62
0 0.00
2 3.23
3 4.84
0 0.00
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
130  โรงเรียนบ้านดงบัง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
131  โรงเรียนบ้านขุมคำ 53
0 0.00
2 3.77
1 1.89
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
132  โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว 218
5 2.29
0 0.00
10 4.59
0 0.00
0 0.00
203 93.12
15 6.88%
133  โรงเรียนโนนสง่าหนองแวงวิทยา 95
2 2.11
2 2.11
2 2.11
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
134  โรงเรียนจันทราราม 67
0 0.00
3 4.48
1 1.49
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
135  โรงเรียนโพนศิลางามวิทยา 69
1 1.45
1 1.45
2 2.90
0 0.00
0 0.00
65 94.20
4 5.80%
136  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) 223
9 4.04
0 0.00
3 1.35
0 0.00
0 0.00
211 94.62
12 5.38%
137  โรงเรียนบ้านหมากหุ่งขี้เหล็ก 149
1 0.67
2 1.34
4 2.68
1 0.67
0 0.00
141 94.63
8 5.37%
138  โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 94
5 5.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
139  โรงเรียนบ้านนาคลอง 58
0 0.00
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
140  โรงเรียนบ้านว่าน 137
1 0.73
0 0.00
5 3.65
0 0.00
0 0.00
131 95.62
6 4.38%
141  โรงเรียนบ้านสาวแล 95
2 2.11
2 2.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 95.79
4 4.21%
142  โรงเรียนอักษรอดุลวิทยา 48
0 0.00
0 0.00
1 2.08
0 0.00
1 2.08
46 95.83
2 4.17%
143  โรงเรียนบ้านถิ่นทอนเหนือ 58
0 0.00
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
56 96.55
2 3.45%
144  โรงเรียนมะเขือดอนหมูโพธิ์ทองวิทยา 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
99 97.06
3 2.94%
145  โรงเรียนบ้านฟ้าประทาน 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
146  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 150
0 0.00
0 0.00
3 2.00
0 0.00
0 0.00
147 98.00
3 2.00%
147  โรงเรียนบ้านวังยาง 64
0 0.00
0 0.00
1 1.56
0 0.00
0 0.00
63 98.44
1 1.56%
148  โรงเรียนอนุบาลสังคม 332
2 0.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
330 99.40
2 0.60%
149  โรงเรียนบ้านกองนาง 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านนาน้ำพาย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านปากมาง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำไพร 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านอุ่มเย็น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านเป้า 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,327 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,286 6.33
เตี้ย  878 4.32
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,520 7.48
ผอมและเตี้ย  703 3.46
อ้วนและเตี้ย  582 2.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,358 75.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,969 คน


24.45%


Powered By www.thaieducation.net