ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 2 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.87
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 216
8 3.70
12 5.56
24 11.11
20 9.26
25 11.57
127 58.80
89 41.20%
2  โรงเรียนบ้านนาเจียง 87
5 5.75
1 1.15
6 6.90
1 1.15
1 1.15
73 83.91
14 16.09%

 

จำนวนนักเรียน  303 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  13 4.29
เตี้ย  13 4.29
เริ่มอ้วน=>อ้วน  30 9.90
ผอมและเตี้ย  21 6.93
อ้วนและเตี้ย  26 8.58
ไม่มีภาวะโภชนาการ  200 66.01
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 103 คน


33.99%


Powered By www.thaieducation.net