ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 90 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 62.94
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านน้ำกระโทม 10
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านห้วยหินขาว 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
2 20.00
6 60.00
0 0.00
10 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาซ่าว 233
56 24.03
41 17.60
18 7.73
29 12.45
0 0.00
89 38.20
144 61.80%
4  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 496
29 5.85
45 9.07
53 10.69
76 15.32
98 19.76
195 39.31
301 60.69%
5  โรงเรียนเพียงหลวง 18 131
24 18.32
14 10.69
16 12.21
10 7.63
11 8.40
56 42.75
75 57.25%
6  โรงเรียนบ้านน้ำคิว 59
5 8.47
7 11.86
8 13.56
2 3.39
7 11.86
30 50.85
29 49.15%
7  โรงเรียนบ้านห้วยโตก 47
13 27.66
10 21.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 51.06
23 48.94%
8  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ) 100
24 24.00
9 9.00
11 11.00
2 2.00
2 2.00
52 52.00
48 48.00%
9  โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา 149
11 7.38
9 6.04
12 8.05
14 9.40
18 12.08
85 57.05
64 42.95%
10  โรงเรียนบ้านโพนทอง 90
7 7.78
0 0.00
31 34.44
0 0.00
0 0.00
52 57.78
38 42.22%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด 260
0 0.00
24 9.23
16 6.15
34 13.08
34 13.08
152 58.46
108 41.54%
12  โรงเรียนบ้านห้วยนา 100
15 15.00
17 17.00
6 6.00
3 3.00
0 0.00
59 59.00
41 41.00%
13  โรงเรียนบ้านคกเลา 61
8 13.11
6 9.84
3 4.92
3 4.92
4 6.56
37 60.66
24 39.34%
14  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 167
20 11.98
10 5.99
28 16.77
7 4.19
0 0.00
102 61.08
65 38.92%
15  โรงเรียนบ้านผาแบ่น 107
6 5.61
14 13.08
10 9.35
5 4.67
4 3.74
68 63.55
39 36.45%
16  โรงเรียนบ้านคอนสา 185
19 10.27
11 5.95
21 11.35
10 5.41
6 3.24
118 63.78
67 36.22%
17  โรงเรียนบ้านคกเว้า 14
1 7.14
1 7.14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
18  โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน 34
3 8.82
2 5.88
2 5.88
2 5.88
3 8.82
22 64.71
12 35.29%
19  โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี 17
5 29.41
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
20  โรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ 77
7 9.09
4 5.19
6 7.79
5 6.49
4 5.19
51 66.23
26 33.77%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านปากชม 534
22 4.12
24 4.49
55 10.30
24 4.49
55 10.30
354 66.29
180 33.71%
22  โรงเรียนบ้านวังแคน 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
1 11.11
6 66.67
3 33.33%
23  โรงเรียนบ้านบุฮม 138
7 5.07
10 7.25
13 9.42
9 6.52
6 4.35
93 67.39
45 32.61%
24  โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่ 31
2 6.45
4 12.90
2 6.45
1 3.23
1 3.23
21 67.74
10 32.26%
25  โรงเรียนบ้านชมน้อย 57
7 12.28
5 8.77
6 10.53
0 0.00
0 0.00
39 68.42
18 31.58%
26  โรงเรียนบ้านโป่ง 152
12 7.89
8 5.26
20 13.16
4 2.63
0 0.00
108 71.05
44 28.95%
27  โรงเรียนบ้านกกทอง 115
17 14.78
6 5.22
5 4.35
4 3.48
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
28  โรงเรียนบ้านคกมาด 33
4 12.12
3 9.09
2 6.06
0 0.00
0 0.00
24 72.73
9 27.27%
29  โรงเรียนบ้านก้างปลา 98
8 8.16
5 5.10
8 8.16
0 0.00
5 5.10
72 73.47
26 26.53%
30  โรงเรียนบ้านภูสวรรค์ 49
5 10.20
4 8.16
3 6.12
1 2.04
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
31  โรงเรียนบ้านท่าดีหมี 34
4 11.76
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
32  โรงเรียนบ้านสงเปือย 99
3 3.03
7 7.07
6 6.06
4 4.04
6 6.06
73 73.74
26 26.26%
33  โรงเรียนบ้านปากมั่งห้วยทับช้าง 82
6 7.32
7 8.54
3 3.66
4 4.88
1 1.22
61 74.39
21 25.61%
34  โรงเรียนบ้านนาโป่ง 123
6 4.88
5 4.07
20 16.26
0 0.00
0 0.00
92 74.80
31 25.20%
35  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 175
21 12.00
11 6.29
12 6.86
0 0.00
0 0.00
131 74.86
44 25.14%
36  โรงเรียนบ้านน้ำแคม 199
17 8.54
9 4.52
19 9.55
2 1.01
2 1.01
150 75.38
49 24.62%
37  โรงเรียนบ้านเสี้ยว 33
3 9.09
1 3.03
4 12.12
0 0.00
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
38  โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน(ปทุมมาสงเคราะห์) 902
35 3.88
35 3.88
147 16.30
0 0.00
1 0.11
684 75.83
218 24.17%
39  โรงเรียนบ้านอุมุง 80
2 2.50
3 3.75
11 13.75
1 1.25
2 2.50
61 76.25
19 23.75%
40  โรงเรียนบ้านปากเนียม 38
0 0.00
5 13.16
2 5.26
2 5.26
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
41  โรงเรียนบ้านกำพี้ 22
2 9.09
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
42  โรงเรียนบ้านโพน(อ.เชียงคาน) 93
2 2.15
3 3.23
14 15.05
1 1.08
1 1.08
72 77.42
21 22.58%
43  โรงเรียนมโนบุเรศรบำรุงการ 18
1 5.56
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22%
44  โรงเรียนบ้านน้ำภู 190
16 8.42
7 3.68
17 8.95
1 0.53
0 0.00
149 78.42
41 21.58%
45  โรงเรียนบ้านสวนกล้วย 28
2 7.14
0 0.00
2 7.14
0 0.00
2 7.14
22 78.57
6 21.43%
46  โรงเรียนบ้านปากปัด 66
3 4.55
0 0.00
11 16.67
0 0.00
0 0.00
52 78.79
14 21.21%
47  โรงเรียนบ้านตูบโกบ 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
48  โรงเรียนบ้านวังขาม 19
0 0.00
0 0.00
4 21.05
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
49  โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน 24
3 12.50
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
50  โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง 24
3 12.50
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
51  โรงเรียนบ้านเชียงคาน "วิจิตรวิทยา" 323
12 3.72
8 2.48
44 13.62
1 0.31
2 0.62
256 79.26
67 20.74%
52  โรงเรียนบ้านคกงิ้ว 54
3 5.56
4 7.41
4 7.41
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
53  โรงเรียนบ้านนาโคก 217
10 4.61
6 2.76
1 0.46
10 4.61
17 7.83
173 79.72
44 20.28%
54  โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน 176
7 3.98
5 2.84
6 3.41
5 2.84
10 5.68
143 81.25
33 18.75%
55  โรงเรียนบ้านตาดซ้อ 59
4 6.78
3 5.08
3 5.08
1 1.69
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
56  โรงเรียนบ้านปากหมาก 27
2 7.41
3 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
57  โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 9.09
1 9.09
9 81.82
2 18.18%
58  โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ 143
13 9.09
4 2.80
7 4.90
1 0.70
1 0.70
117 81.82
26 18.18%
59  โรงเรียนบ้านห้วยพอด 83
1 1.20
0 0.00
11 13.25
3 3.61
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
60  โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ 67
2 2.99
3 4.48
3 4.48
4 5.97
0 0.00
55 82.09
12 17.91%
61  โรงเรียนบ้านร่องไผ่ 56
0 0.00
3 5.36
2 3.57
5 8.93
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
62  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 95
1 1.05
0 0.00
15 15.79
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
63  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67%
64  โรงเรียนบ้านยาง 171
7 4.09
6 3.51
8 4.68
6 3.51
0 0.00
144 84.21
27 15.79%
65  โรงเรียนบ้านนาป่าหนาด 96
7 7.29
0 0.00
8 8.33
0 0.00
0 0.00
81 84.38
15 15.63%
66  โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59 142
0 0.00
3 2.11
16 11.27
2 1.41
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
67  โรงเรียนภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา 61
3 4.92
4 6.56
1 1.64
1 1.64
0 0.00
52 85.25
9 14.75%
68  โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง 14
1 7.14
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29%
69  โรงเรียนบ้านห้วยด้าย 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
1 2.38
1 2.38
36 85.71
6 14.29%
70  โรงเรียนบ้านไผ่โทน 43
1 2.33
0 0.00
4 9.30
0 0.00
1 2.33
37 86.05
6 13.95%
71  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 112
4 3.57
4 3.57
3 2.68
2 1.79
2 1.79
97 86.61
15 13.39%
72  โรงเรียนชุมชนบ้านอาฮี 60
3 5.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
52 86.67
8 13.33%
73  โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 15
0 0.00
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33%
74  โรงเรียนบ้านกกดู่ 172
6 3.49
9 5.23
3 1.74
0 0.00
4 2.33
150 87.21
22 12.79%
75  โรงเรียนบ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์ 71
2 2.82
0 0.00
7 9.86
0 0.00
0 0.00
62 87.32
9 12.68%
76  โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว 68
3 4.41
1 1.47
3 4.41
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
77  โรงเรียนบ้านปากยาง 105
3 2.86
3 2.86
5 4.76
1 0.95
0 0.00
93 88.57
12 11.43%
78  โรงเรียนบ้านหาดทรายขาวผามุม 46
1 2.17
1 2.17
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
79  โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
80  โรงเรียนบ้านเมี่ยง 108
2 1.85
0 0.00
5 4.63
0 0.00
1 0.93
100 92.59
8 7.41%
81  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก 71
2 2.82
2 2.82
1 1.41
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
82  โรงเรียนบ้านสงาว 124
2 1.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.84
116 93.55
8 6.45%
83  โรงเรียนบ้านเลิง 83
2 2.41
0 0.00
0 0.00
1 1.20
2 2.41
78 93.98
5 6.02%
84  โรงเรียนบ้านหาดเบี้ย 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
1 2.78
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
85  โรงเรียนบ้านไร่ทาม 40
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
86  โรงเรียนบ้านบวกอ่าง 73
1 1.37
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
70 95.89
3 4.11%
87  โรงเรียนบ้านนาดอกคำ 238
4 1.68
1 0.42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
233 97.90
5 2.10%
88  โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ 65
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
89  โรงเรียนบ้านผาพอด 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
90  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  9,338 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  580 6.21
เตี้ย  463 4.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  836 8.95
ผอมและเตี้ย  311 3.33
อ้วนและเตี้ย  328 3.51
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,820 73.03
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,518 คน


26.97%


Powered By www.thaieducation.net