ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 117 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 81.82
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 45
5 11.11
8 17.78
5 11.11
3 6.67
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
2  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 189
5 2.65
24 12.70
20 10.58
4 2.12
23 12.17
113 59.79
76 40.21%
3  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 171
25 14.62
7 4.09
23 13.45
7 4.09
1 0.58
108 63.16
63 36.84%
4  โรงเรียนบ้านคำด้วง 97
8 8.25
10 10.31
15 15.46
2 2.06
0 0.00
62 63.92
35 36.08%
5  โรงเรียนบ้านม่วง 72
12 16.67
4 5.56
6 8.33
2 2.78
0 0.00
48 66.67
24 33.33%
6  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 232
7 3.02
12 5.17
58 25.00
0 0.00
0 0.00
155 66.81
77 33.19%
7  โรงเรียนบ้านนายูง 171
17 9.94
21 12.28
2 1.17
10 5.85
0 0.00
121 70.76
50 29.24%
8  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 90
10 11.11
6 6.67
9 10.00
1 1.11
0 0.00
64 71.11
26 28.89%
9  โรงเรียนบ้านดงน้อย 59
6 10.17
5 8.47
3 5.08
3 5.08
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
10  โรงเรียนบ้านขอนยูง 122
6 4.92
6 4.92
13 10.66
5 4.10
4 3.28
88 72.13
34 27.87%
11  โรงเรียนบ้านใหม่ 138
11 7.97
4 2.90
18 13.04
4 2.90
1 0.72
100 72.46
38 27.54%
12  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 71
7 9.86
2 2.82
2 2.82
8 11.27
0 0.00
52 73.24
19 26.76%
13  โรงเรียนบ้านหยวก 253
10 3.95
6 2.37
20 7.91
14 5.53
14 5.53
189 74.70
64 25.30%
14  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 56
6 10.71
3 5.36
4 7.14
1 1.79
0 0.00
42 75.00
14 25.00%
15  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 137
7 5.11
11 8.03
15 10.95
1 0.73
0 0.00
103 75.18
34 24.82%
16  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 308
39 12.66
13 4.22
22 7.14
2 0.65
0 0.00
232 75.32
76 24.68%
17  โรงเรียนบ้านเทื่อม 249
15 6.02
12 4.82
7 2.81
21 8.43
6 2.41
188 75.50
61 24.50%
18  โรงเรียนบ้านภูดิน 99
3 3.03
4 4.04
4 4.04
5 5.05
8 8.08
75 75.76
24 24.24%
19  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 282
16 5.67
11 3.90
35 12.41
6 2.13
0 0.00
214 75.89
68 24.11%
20  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 182
17 9.34
5 2.75
21 11.54
0 0.00
0 0.00
139 76.37
43 23.63%
21  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 99
6 6.06
5 5.05
5 5.05
3 3.03
4 4.04
76 76.77
23 23.23%
22  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1436
49 3.41
70 4.87
77 5.36
60 4.18
65 4.53
1115 77.65
321 22.35%
23  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 177
15 8.47
7 3.95
11 6.21
1 0.56
5 2.82
138 77.97
39 22.03%
24  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 74
7 9.46
3 4.05
3 4.05
3 4.05
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
25  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 164
11 6.71
6 3.66
6 3.66
7 4.27
5 3.05
129 78.66
35 21.34%
26  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 255
19 7.45
4 1.57
30 11.76
0 0.00
0 0.00
202 79.22
53 20.78%
27  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 126
7 5.56
4 3.17
7 5.56
5 3.97
3 2.38
100 79.37
26 20.63%
28  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
6 13.33
0 0.00
36 80.00
9 20.00%
29  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 86
2 2.33
6 6.98
6 6.98
3 3.49
0 0.00
69 80.23
17 19.77%
30  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 213
6 2.82
14 6.57
20 9.39
0 0.00
1 0.47
172 80.75
41 19.25%
31  โรงเรียนบ้านลาน 52
0 0.00
5 9.62
5 9.62
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
32  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 52
1 1.92
1 1.92
1 1.92
7 13.46
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
33  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 79
4 5.06
6 7.59
2 2.53
3 3.80
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
34  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 123
5 4.07
6 4.88
12 9.76
0 0.00
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
35  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 114
10 8.77
4 3.51
7 6.14
0 0.00
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
36  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 142
5 3.52
6 4.23
11 7.75
3 2.11
1 0.70
116 81.69
26 18.31%
37  โรงเรียนบ้านลำภู 66
2 3.03
0 0.00
5 7.58
0 0.00
5 7.58
54 81.82
12 18.18%
38  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 55
5 9.09
2 3.64
2 3.64
1 1.82
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
39  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 743
23 3.10
12 1.62
89 11.98
11 1.48
0 0.00
608 81.83
135 18.17%
40  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 150
5 3.33
5 3.33
7 4.67
4 2.67
6 4.00
123 82.00
27 18.00%
41  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 540
50 9.26
10 1.85
35 6.48
2 0.37
0 0.00
443 82.04
97 17.96%
42  โรงเรียนบ้านกาลึม 151
5 3.31
4 2.65
18 11.92
0 0.00
0 0.00
124 82.12
27 17.88%
43  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 342
12 3.51
8 2.34
39 11.40
1 0.29
1 0.29
281 82.16
61 17.84%
44  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 165
10 6.06
7 4.24
0 0.00
11 6.67
1 0.61
136 82.42
29 17.58%
45  โรงเรียนบ้านนาสี 80
7 8.75
3 3.75
2 2.50
1 1.25
1 1.25
66 82.50
14 17.50%
46  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 46
2 4.35
0 0.00
5 10.87
1 2.17
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
47  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 207
13 6.28
5 2.42
4 1.93
7 3.38
6 2.90
172 83.09
35 16.91%
48  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 787
32 4.07
9 1.14
85 10.80
5 0.64
2 0.25
654 83.10
133 16.90%
49  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 98
3 3.06
2 2.04
11 11.22
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
50  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 142
6 4.23
0 0.00
17 11.97
0 0.00
0 0.00
119 83.80
23 16.20%
51  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 69
2 2.90
0 0.00
2 2.90
6 8.70
1 1.45
58 84.06
11 15.94%
52  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 44
1 2.27
1 2.27
5 11.36
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
53  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 724
67 9.25
19 2.62
19 2.62
4 0.55
5 0.69
610 84.25
114 15.75%
54  โรงเรียนบ้านโนนแดง 60
3 5.00
0 0.00
3 5.00
3 5.00
0 0.00
51 85.00
9 15.00%
55  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 115
4 3.48
2 1.74
9 7.83
1 0.87
1 0.87
98 85.22
17 14.78%
56  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 197
8 4.06
5 2.54
7 3.55
5 2.54
4 2.03
168 85.28
29 14.72%
57  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 82
7 8.54
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
70 85.37
12 14.63%
58  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 130
5 3.85
6 4.62
4 3.08
4 3.08
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
59  โรงเรียนบ้านติ้ว 83
0 0.00
1 1.20
10 12.05
1 1.20
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
60  โรงเรียนบ้านนาแค 126
5 3.97
5 3.97
3 2.38
5 3.97
0 0.00
108 85.71
18 14.29%
61  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 98
5 5.10
5 5.10
2 2.04
2 2.04
0 0.00
84 85.71
14 14.29%
62  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 36
2 5.56
0 0.00
1 2.78
2 5.56
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
63  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 87
3 3.45
3 3.45
3 3.45
1 1.15
2 2.30
75 86.21
12 13.79%
64  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 156
5 3.21
5 3.21
2 1.28
4 2.56
5 3.21
135 86.54
21 13.46%
65  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 149
3 2.01
4 2.68
13 8.72
0 0.00
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
66  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 135
6 4.44
1 0.74
11 8.15
0 0.00
0 0.00
117 86.67
18 13.33%
67  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 227
5 2.20
9 3.96
12 5.29
2 0.88
2 0.88
197 86.78
30 13.22%
68  โรงเรียนบ้านวังแข้ 84
7 8.33
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
73 86.90
11 13.10%
69  โรงเรียนบ้านสามัคคี 249
7 2.81
2 0.80
23 9.24
0 0.00
0 0.00
217 87.15
32 12.85%
70  โรงเรียนบ้านเม็ก 148
2 1.35
3 2.03
3 2.03
5 3.38
6 4.05
129 87.16
19 12.84%
71  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 55
1 1.82
1 1.82
5 9.09
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73%
72  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 184
5 2.72
5 2.72
6 3.26
4 2.17
3 1.63
161 87.50
23 12.50%
73  โรงเรียนบ้านหายโศก 73
2 2.74
2 2.74
3 4.11
1 1.37
1 1.37
64 87.67
9 12.33%
74  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 122
3 2.46
3 2.46
3 2.46
3 2.46
3 2.46
107 87.70
15 12.30%
75  โรงเรียนบ้านนาคูณ 50
2 4.00
0 0.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
76  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
2 4.76
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
77  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 78
0 0.00
0 0.00
6 7.69
0 0.00
3 3.85
69 88.46
9 11.54%
78  โรงเรียนบ้านนาล้อม 79
0 0.00
4 5.06
3 3.80
2 2.53
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
79  โรงเรียนบ้านดงหวาย 28
0 0.00
0 0.00
3 10.71
0 0.00
0 0.00
25 89.29
3 10.71%
80  โรงเรียนบ้านดงบัง 105
0 0.00
0 0.00
11 10.48
0 0.00
0 0.00
94 89.52
11 10.48%
81  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 48
2 4.17
2 4.17
0 0.00
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
82  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 221
3 1.36
9 4.07
8 3.62
1 0.45
2 0.90
198 89.59
23 10.41%
83  โรงเรียนบ้านนางัว 308
6 1.95
6 1.95
18 5.84
1 0.32
1 0.32
276 89.61
32 10.39%
84  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 29
0 0.00
1 3.45
2 6.90
0 0.00
0 0.00
26 89.66
3 10.34%
85  โรงเรียนบ้านนาเตย 135
3 2.22
4 2.96
6 4.44
0 0.00
0 0.00
122 90.37
13 9.63%
86  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 130
5 3.85
1 0.77
5 3.85
1 0.77
0 0.00
118 90.77
12 9.23%
87  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 136
0 0.00
5 3.68
6 4.41
1 0.74
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
88  โรงเรียนบ้านถิ่น 82
3 3.66
2 2.44
2 2.44
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
89  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 157
3 1.91
3 1.91
7 4.46
0 0.00
0 0.00
144 91.72
13 8.28%
90  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 147
1 0.68
2 1.36
7 4.76
0 0.00
2 1.36
135 91.84
12 8.16%
91  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50
2 4.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
92  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
93  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 140
3 2.14
2 1.43
6 4.29
0 0.00
0 0.00
129 92.14
11 7.86%
94  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 128
1 0.78
1 0.78
4 3.13
3 2.34
1 0.78
118 92.19
10 7.81%
95  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
96  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 124
3 2.42
3 2.42
3 2.42
0 0.00
0 0.00
115 92.74
9 7.26%
97  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 127
3 2.36
1 0.79
4 3.15
0 0.00
0 0.00
119 93.70
8 6.30%
98  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 146
5 3.42
0 0.00
4 2.74
0 0.00
0 0.00
137 93.84
9 6.16%
99  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 98
2 2.04
1 1.02
3 3.06
0 0.00
0 0.00
92 93.88
6 6.12%
100  โรงเรียนบ้านกุดจับ 51
2 3.92
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
101  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 252
3 1.19
3 1.19
4 1.59
4 1.59
0 0.00
238 94.44
14 5.56%
102  โรงเรียนบ้านนาหลวง 91
1 1.10
1 1.10
3 3.30
0 0.00
0 0.00
86 94.51
5 5.49%
103  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 111
0 0.00
0 0.00
3 2.70
2 1.80
1 0.90
105 94.59
6 5.41%
104  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 150
2 1.33
0 0.00
6 4.00
0 0.00
0 0.00
142 94.67
8 5.33%
105  โรงเรียนบ้านนาคำ 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
106  โรงเรียนบ้านแดง 43
1 2.33
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
107  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 87
0 0.00
0 0.00
4 4.60
0 0.00
0 0.00
83 95.40
4 4.60%
108  โรงเรียนบ้านนาตูม 76
2 2.63
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
109  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 103
2 1.94
2 1.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 96.12
4 3.88%
110  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 32
0 0.00
0 0.00
1 3.13
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
111  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 121
0 0.00
0 0.00
3 2.48
0 0.00
0 0.00
118 97.52
3 2.48%
112  โรงเรียนบ้านนาเก็น 137
0 0.00
1 0.73
2 1.46
0 0.00
0 0.00
134 97.81
3 2.19%
113  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
114  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 58
0 0.00
0 0.00
1 1.72
0 0.00
0 0.00
57 98.28
1 1.72%
115  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.56
63 98.44
1 1.56%
116  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 132
1 0.76
0 0.00
1 0.76
0 0.00
0 0.00
130 98.48
2 1.52%
117  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.04
0 0.00
95 98.96
1 1.04%

 

จำนวนนักเรียน  17,697 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  778 4.40
เตี้ย  524 2.96
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,139 6.44
ผอมและเตี้ย  319 1.80
อ้วนและเตี้ย  207 1.17
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,730 83.23
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,967 คน


16.77%


Powered By www.thaieducation.net